พระสุธรรมคณาจารย์ ( หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ )

    043 คำสอนประโยคสุดท้าย - 31 สค 30.mp3

    044 ผู้ล่วงกามเสียได้เป็นสุขในโลก - 31 สค 30.mp3

    045 สติควบคุมจิต - 8 กย 30.mp3

    046 เทศน์อบรม - 7 กย 30.mp3

    047 คุณสมบัติของอุบาสก 5 ประการ - 13 กย 30.mp3

    048 จิตที่สงบย่อมเกิดปัญญา - 15 กย 30.mp3

    049 ธรรมเทศนา - 15 กย 30.mp3

    050 สอนให้รู้จักทำใจให้เป็นกลาง - 29 กย 30.mp3

    051 เทศน์อบรม - 29 กย 30.mp3

    052 ธรรมของจริงกับของไม่จริงเป็นของคู่กัน - 15 ตค 30.mp3

    053 ผู้รู้หาข้องไม่ - 15 ตค 30.mp3

    054 เทศน์อบรม - 16 ตค 30.mp3

    055 ความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอย่างยิ่ง - 16 ตค 30.mp3

    056 พุทธศาสนาดีอย่างไร - 26 ตค 30.mp3

    057 เทศน์อบรม - 27 ตค 30.mp3

    058 จุดมุ่งแห่งการปฏิบัติธรรม - 28 ตค 30.mp3

    059 เทศน์อบรม - 29 ตค 30.mp3

    060 อุบายแห่งการฝึกจิตเพื่อรู้ยิ่ง - 9 พย 30.mp3

    061 คนสามบ้าน บุคคลหาได้ยาก - 10 พย 30.mp3

    062 สติกับจิตเป็นของมีกำลัง - 16 พย 30.mp3

    063 สติ กาย จิต - 17 พย 30.mp3

    064 ธรรมวินัยเป็นของประเสริฐ - 19 พย 30.mp3

    065 หนอนในหลุมคูต - 20 พย 30.mp3

    066 คนพ้นโลก - 20 พย 30.mp3

    067 เทศน์อบรม - 20 พย 30.mp3

    068 การสำรวจให้ติดต่อกันไป - 1 พค 30.mp3

    069 การละกิเลสไปพร้อมกับการสร้างคุณธรรม - 2 ธค 30.mp3

    070 อุบายการเจริญวิปัสนา - 5 ธค 30.mp3

    071 เทศน์อบรม - 6 ธค 30.mp3

    072 สุขกับสงบเป็นของคู่กัน - 16 ธค 30.mp3

    073 มุ่งฝึกตนให้สงบ - 16 ธค 30.mp3

    074 การอดทนเป็นอุปกรณ์แห่งการปฏิธรรม - 19 ธค 30.mp3

    075 เทศน์อบรม - 19 ธค 30.mp3

    076 สอนให้รู้จักวิธีฝึกฝนอบรมตน - 30 ธค 30.mp3

    077 การเข้าไประงับแห่งสังขาร - 31 ธค 31.mp3

    078 ละความยึดมั่น - 6 มค 31.mp3

    079 เทศน์อบรม - 20 กย 31.mp3

    080 ข้อปฏิบัติของนักบวช - 11 มค 31.mp3

    081 ข้อปฏิบัติขัดเกลากิเลส - 12 มค 31.mp3

    082 โทษของตัณหา - 15 มค 31.mp3

    083 เกิดมาเพื่ออะไร.mp3

    084 จิตเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฝึก - 27 พค 30.mp3

    085 วันอุโบสถ - 18 มค 31.mp3

    086 จงทำที่พึ่งให้แก่ตน - 20 มค 31.mp3

    087 รักษาใจ - 20 มค 31.mp3

    088 ควรปฏิบัติตนให้เป็นคนมักน้อยสันโดษ.mp3

    089 เทศน์อบรม - 11 กพ 31.mp3

    090 การปฏิบัติธรรมเพื่อความก้าวหน้า - 14 กพ 31.mp3

    091 ทุกคนต้องมีสติสำรวมใจไว้ให้ดี - 14 กพ 31.mp3

    092 คนโง่มีมากกว่าคนฉลาด - 13 พย 31.mp3

    093 โง่แกมหยิ่ง ฉลาดแกมโกง - 15 กพ 31.mp3

    094 ชีวิตย่อมหมุนไปตามกรรม - 16 กพ 31.mp3

    095 โอวาทย่อ.mp3

    096 เทศน์อบรม - 18 กพ 31.mp3

    097 พหรมวิหารสี่ - 19 มีค 31.mp3

    098 ม้าอาชาไนย-คนอาชาไนย - 17 มีค 31.mp3

    099 อุบายวิธีทำใจให้สงบ - 19 มีค 31.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย