ก้าวไปในบุญ

พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป.อ. ปยุตฺโต )

แก้ความเข้าใจ
ความหมายของบุญ ที่แคบและเพี้ยนไป


บุญกุศลนี้ มีทางทำ ให้เกิดขึ้นได้มากมาย แต่ข้อสำ คัญอยู่
ที่จิตใจของโยมเอง แต่เมื่อเราต้องการให้จิตใจผ่องใส อะไรจะมา
ช่วยทำ ให้ผ่องใสได้ ตอนนี้เราอาศัยพระประธาน แต่พระพุทธเจ้า
สอนไว้ว่า มีวิธีปฏิบัติหลายอย่างที่จะทำ ให้เกิดบุญกุศล วันนี้จึงขอ
พูดเรื่องบุญนิดๆหน่อยๆ เพราะคำ ว่าบุญเป็นคำ สำ คัญในพระพุทธ
ศาสนา และเวลานี้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำ ว่า “บุญ” ก็แคบมาก
หรือบางทีก็ถึงกับเพี้ยนไป…

ก้าวไปในบุญ

^ คลิกที่ปุ่มลูกศรลง=เปิดหน้าถัดไป , ปุ่มลูกศรขึ้น=ย้อนกลับ | ปุ่ม – + ย่อ/ขยายข้อความ

——————————————————————————————————————–


Go to top

จีรัง กรุ๊ป

Copyright © 2018. All rights reserved.