กิจกรรมธรรมะในสวน
 
 
หน้าแรก เสียงธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
Search By Google
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม

"ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม" บรรยายแก่พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙

 ตอนที่ 1 พิธีอุปสมบท 1 (00:52:37) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ความหมาย และความมุ่งหมายของการบวช  
- ความหมายของพระรัตนตรัย  
- มูลกรรมฐาน (กรรมฐานเบื้องต้น)  
   
 ตอนที่ 2 พิธีอุปสมบท 2 (00:35:31) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ความหมายของการขอนิสัย และความสัมพันธ์กับอุปัชฌาย์  
- ความหมายของคำว่า "อุปัชฌาย์, สัทธิวิหาริก, อาจารย์, อันเตวาสิก"  
- ไตรสิกขา (ศีล, สมาธิ, ปัญญา)  
- การเข้าสู่สังฆกรรม,ให้ฉายา,บอกบาตรจีวร  
 ตอนที่ 3 พิธีอุปสมบท 3 (00:13:08) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- เกริ่นอธิบายบอกอนุศาสน์ (นิสัย 4, อกรณียกิจ 4, ไตรสิกขา)  
   
 ตอนที่ 4 การบูชา (00:30:22) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ความหมาย, ความสำคัญ, และประเภทของการบูชา  
- ความหมายของการบูชาด้วยดอกไม้, ธูป, เทียน  
 ตอนที่ 5 ความเป็นอยู่ประจำวันของพระและการศึกษาเบื้องต้น (01:12:37) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- การเตรียมบวช : ปฏิสังขาโย (การพิจารณาปัจจัย 4 ), โภชเนมัตตัญญุตา (ความรู้จักประมาณในการบริโภค)  
- ความมุ่งหมายที่แท้จริงในการใช้ปัจจัย 4 (คุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม, ตัณหา ปัญญา)  
- ความหมายของ "สันโดษ"  
- อินทรียสังวร (การใช้ตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย ให้เป็น) - ชาคริยานุโยค (เป็นคนที่ตื่นตัวอยู่เสมอ)  
- ความเป็นนักเสพ - นักศึกษา  
- ความสัมพันธ์กับคฤหัสถ์ : สุภรตา, สันโดษ, ปสาทะ  
- คติภมรเที่ยวเก็บน้ำหวานจากดอกไม้  
   
ตอนที่ 6 พระสงฆ์กับความสัมพันธ์กับสังคม (01:18:15) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- หลักการมองสังคม : ธรรมชาติ - คน (ชีวิต / บุคคล) - สังคม  
- คำสอน / หลักการของพุทธศาสนามีนัยทางสังคมอยู่ทั่วไป  
- ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชน : อามิสทาน - ธรรมทาน (พระสงฆ์ต้องนำปสาทะ และเป็นมโนภาวนีย์, กัลยาณมิตร ให้กับประชาชน)  
- คนที่ไม่ต้องเอาอะไรจากสังคม จึงจะเป็นผู้ที่เอื้อประโยชน์แก่สังคมได้จริง  
- คาถา "ยถาปิ ภมโร ปุปฺผํฯ"  
- ความหมายของ "ธุดงค์"  
- ความแตกต่างระหว่าง "พระอรหันต์" กับ "พระโพธิสัตว์"  
- คาถา "คาเม วา ยทิ วารญฺเญ"  
   
 ตอนที่ 7 ความหมายของความเป็นพระภิกษุ(สัญลักษณ์, ภาพ, บทบาท) (00:60:33) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- นักบวชในวิวัฒนาการในศาสนาโบราณ (นักบวชเป็นสื่อกลาง / ตัวแทนของเทพเจ้า, ผู้ประกอบพิธี ฯลฯ)  
- ความหมายที่ต้องการในพระพุทธศาสนา(สัญลักษณ์,ภาพ,บทบาท)  
- ความหมายตามรูปศัพท์ของ "ภิกษุ"  
- สนทนา ตอบคำถาม  
ตอนที่ 8 การสวดมนต์ (00:40:37) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- จากการสาธยายพุทธพจน์มาเป็นกิจวัตร  
- บทสวดมนต์ทั่วไปแยกเป็น 3 ประเภท  
- การจัดบทสวดมนต์เป็น 7 วัน ในวัดญาณเวศกวัน)  
   
   
 ตอนที่ 9 พิธีกรรม : บทนำ (00:28:32) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ความหมายแบบชาวบ้าน / ศาสนาโบราณ  
- พระพุทธศาสนาที่แท้แต่เดิมไม่มีพิธีกรรม - พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างไร  
- ปัจจุบันพุทธศาสนากลับมีพิธีกรรมอย่างศาสนาโบราณ  
- ความหมายแท้มีต่างหากที่ชาวพุทธควรต้องรู้  
   
   
   
ตอนที่ 10 พิธีกรรม : คุณค่า - ประโยชน์ - การใช้ (01:15:01) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ที่ว่าพระพุทธศาสนาเสื่อมเหลือแต่พิธีกรรม มองให้ดี คือยังมี ปราการสุดท้าย  
- ความหมายมองกว้างในแง่กิจกรรมทางสังคม  
- ความหมายทั่วๆไป  
- รูปแบบ เพื่อรักษาเนื้อหาและสื่อสาระ  
- สังฆกรรมกับพิธีกรรม  
- ข้อพึงปฏิบัติ  
- ตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาสังคม  

 ตอนที่ 11 วัตถุมงคล: รูปแบบสื่อธรรมประเภทที่ 2 คือ (01:01:55) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ประวัติการเกิดมีพระพุทธรูป, สังเวชนียสถาน, และพุทธเจดีย์ 4  
- ความหมายและประโยชน์ของพระเครื่องสืบจากสมัยโบราณ  
- พระเครื่องที่วัดบ้านกร่าง (กรณีตัวอย่างหลวงพ่อวัดบ้านกร่าง)  
   
   
   
   
   
   
ตอนที่ 12 วัตถุมงคล (ต่อ) (01:37:01) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- จริยาวัตรของหลวงพ่อวัดบ้านกร่าง  
- การแบ่งคนเป็น 3 ระดับ คือ 1. พวกไม่มีหวัง 2. พวกมีหวัง 3. พวกไม่ต้องหวัง  
- ผลร้ายของการหวังพึ่ง  
- การปฏิบัติต่อวัตถุมงคล  
- การปฏิบัติที่ผิด  
- หลักการของพุทธศาสนา 4 ประการ  
- ผลต่อสังคม  
- การลงทุนที่แพงเกินไป  
- อย่าอยู่อย่างพร่ามัวไม่ชัดเจน  
 ตอนที่ 13 วิธีปฏิบัติต่อลัทธิความเชื่อที่เป็นสภาพแวดล้อมของประชาชน(01:33:02) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- มองจากคาถาอนุโมทนาวันศุกร์ 2 บท ที่เกี่ยวกับเทวดา  
- คำว่า "ญาติธรรม"  
- แปลคาถาอนุโมทนา - อาทิยสุตตคาถา และวิหารทานคาถา  
- วิจารณ์เรื่องท่าทีต่อเทวดาและอำนาจดลบันดาล(เพิ่มเติม)  
- ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย กับความมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริง  
- การแก้ปัญหาลึกลงไปถึงจิตไร้สำนึก  
ตอนที่ 14 ภูมิหลังชมพูทวีปกับการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา (01:35:30) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- อารยันเข้าอินเดีย  
- การแบ่งวรรณะและการพึ่งอำนาจบันดาลของเทพเจ้า  
- การดึงจากเทพสู่ธรรม ---> กรรม ---> สิกขา  
- ธรรม - วินัย กับความเป็นสัมมาสัมพุทธะ  
- ย้ายความศักดิ์สิทธิ์มาไว้ที่พระรัตนตรัย  
   
 ตอนที่ 15 หลักสิกขา : ตามความจริงแห่งธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์ฝึกได้ (00:27:47) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- การศึกษาตลอดชีวิต; เสกขะ - อเสกขะ  
- ความเป็นอารยะ ไม่อยู่ที่ชาติกำเนิด เลิกระบบวรรณะ  
ตอนที่ 16 ความหมาย 4 อย่างของ "ธรรม" (00:30:51) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
   
   
 ตอนที่ 17 ทางแยกแห่งชีวิต ที่เริ่มจากอายตนะ (00:29:43) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- สายความรู้สึก : เวทนา - ตัณหา - ทุกข์ บนฐานของอวิชชา  
- สายความรู้ : วิชชา - วิมุตติ บนฐานของปัญญา  
   
   
ตอนที่ 18 สู่ชีวิตแห่งการศึกษาและสร้างสรรค์ บนฐานของอายตนะ 6 (01:07:00) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- อวิชชา ตัณหา ทุกข์ : ตัณหา - เสพ : สุขทุกข์จากชอบใจไม่ชอบใจและการทำ กลายเป็นความทุกข์  
- วิชชา - วิมุตติ : ปัญญา - ศึกษา + สร้างสรรค์ : สุขทั้งชอบใจและไม่ชอบใจและสุขจากการกระทำ  
- อารยธรรมปัจจุบัน หันจากด้านการศึกษา - สร้างสรรค์ มารับใช้ฝ่ายเสพ, เอาปัญญามารับใช้ตัณหา  
 ตอนที่ 19 อารยธรรมมนุษย์ กับ ตัณหาและฉันทะ (01:32:05) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ปัญหาจากตัณหา และมานะ ในการพัฒนาสังคมไทย  
- อารยธรรมตะวันตก เป็นวิถีการสร้างความเจริญซึ่งมีทุนเสริมแรงมากกว่าไทย  
- เสริมหรือสลายปัญหาสังคมไทย ด้วยตัณหา หรือฉันทะ  
   
ตอนที่ 20 สันโดษ - ไม่สันโดษ โดยสัมพันธ์กับตัณหา และฉันทะ (00:45:46) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ปัญหากับการพัฒนาประเทศ  
- ผลดี ผลเสีย ของการสันโดษ - ไม่สันโดษ  
- หลักวินิจฉัยว่าสันโดษถูกหรือไม่  
   

 ตอนที่ 21 ลักษณะต่างระหว่างตัณหา - ฉันทะ (00:32:48) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- อาศัยอวิชชา กับ ปัญญา  
- กระทบผ่าน กับ ได้เข้าในเนื้อตัวชีวิต (เกิดสิกขา)  
- ขยายแต่ปริมาณดีกรี กับ เปลี่ยนคุณภาพ (ภาวนา)  
- มีตัวตน กับ ตามสภาวะ  
- ละทันทีที่เกิด กับ ละด้วยทำให้สำเร็จ  
ตอนที่ 22 ดึงจากเทพสู่ธรรมในแง่สังคม (01:15:05) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- มัวหาเทพ ก็มองข้ามคน ไม่ร่วมกันแก้ปัญหา  
- คนช่วยกันดีกว่าใครอื่นช่วย  
- ไฟ3 + 3 (อาหุไนยัคคิ - คหปตัคคิ - ทักขิไณยัคคิ)่  
- สนทนา - ตอบคำถาม  
   
 ตอนที่ 23 อิทธิบาท 4 (00:50:31) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
   
ตอนที่ 24 พรหมวิหาร 4 (01:12:40) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
   
 ตอนที่ 25 ตอบคำถาม เรื่อง ทำไมประเทศพุทธทั้ง 3 จึงไม่เจริญ แพ้ฝรั่ง (01:11:38) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
   
   
   
ตอนที่ 26 เหตุให้สังคมไทยเสื่อม-เจริญ-เจริญน้อย (01:05:14) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ไตรภูมิพระร่วง กับมหาชาติ บ่งชี้การที่สังคมไทยก้าวยังไม่ถึงหลักการแท้ของพระพุทธศาสนา  
- ปัจจัยแวดล้อมทางธรรมชาติมีผลต่อการนำธรรมมาใช้เพียงเพื่อสงบนิ่งหยุด, การไม่จำเป็นต้อง สร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยี  
 ตอนที่ 27 หลักการแห่ง ธรรม - วินัย (01:26:25) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ถ้ายังไม่ถึงความจริงของธรรมชาติ ก็ไม่อาจแก้ปัญหาได้จริง
- เกณฑ์วินิจฉัยทฤษฏีและระบบต่างๆ
   
ตอนที่ 28 เบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับ ธรรมและวินัย (00:47:59) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ธรรมกับวินัยที่เป็นข้อความบันทึกลงในคัมภีร์  
- ข้อควรทราบเกี่ยวกับ - วินัย - สิกขาบท - ศีล - วัตร - ขอศีล ให้สิกขาบท (ขอสมาธิ, ขอปัญญา) - ธุดงค์ - รุกขมูล  
 ตอนที่ 29 จากวินัยในธรรมชาติ -สู่วินัยของสังคมมนุษย์ (00:30:53) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- วินัยในธรรมชาติ กลีบดอกไม้ - ชีวิตสัตว์ - การบินของฝูงนก (เกิดจากระบบความสัมพันธ์ - สัญชาตญาณ - ความจำเป็นในการดำเนินชีวิต)
- วินัยในสังคมมนุษย์:จากเจตนาอาศัยปัญญาจัดตั้งวางวินัย โดยเป็นอิสระจากสัญชาตญาณ = ความสามารถพิเศษของมนุษย์จะใช้หรือไม่ ถ้าปล่อยจะยิ่งต่ำกว่าสัตว์
- ในสังคมตะวันตกภาวะบีบคั้น ช่วยให้ฝรั่งมีวินัย เช่น ในการใช้อุปกรณ์ ฝรั่งต้องอ่าน instructions แต่ไทยเอาง่าย ระวังจะมักง่าย  
- วินัยคู่กับศีลโดยตรง แต่เมื่อฝึกพฤติกรรม ก็ถึงจิต - ปัญญาด้วย  
ตอนที่ 30 จากวินัยสู่ธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิต (00:58:29) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- วินัยช่วยฝึกพฤติกรรม และโยงตลอดไปถึงจิต - ปัญญา  
- ทำไมเรียกว่าศีล; ศีลแยกโดยความสัมพันธ์กับสังคม - วัตถุ  
- ทำไมเรียกว่าสมาธิ; การพัฒนาจิตใจ แยกเป็นด้าน คุณภาพ- สมรรถภาพ - สุขภาพจิต  
- ทำไมแยกปัญญาออกไปจากจิต; ปัญญาในด้านและระดับต่างๆ  
- ทำไมแยกเป็น 3 ขั้น ศีล สมาธิ ปัญญา ทั้งที่มีในขณะเดียวกัน  
- ฝึกไตรสิกขาพร้อมทีเดียวในวงจรเล็กทุกกิจกรรมและทุกพฤติกรรม  

 ตอนที่ 31 สิกขา๓ ภาวนา๔ (00:45:29) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ตัวอย่างศีล 2 ด้าน (กายภาพ - สังคม)  
- ศีล 2 ด้านจัดเป็นศีล 4 หมวดสำหรับพระภิกษุ  
- ไตรสิกขากับภาวนา 4 (กระบวนการเรียนรู้และการวัดผล)  
   
ตอนที่ 32 สิกขา ๓ กับ มรรคมีองค์ ๘ (00:37:54) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- สมาธิเป็นประธาน/ ตัวแทนด้านฝึกจิต (เพิ่มเติม) - มีวิริยะมาช่วย  
- ตอบคำถาม:ทำไมมรรคเริ่มด้วยปัญญา ไตรสิกขาเริ่มด้วยศีล  
- ลักษณะ 3 อย่างของจิตที่เป็นสมาธิ  
   
 ตอนที่ 33 มรรคโดยสัมพันธ์กับไตรสิกขา (00:24:00) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- องค์ 8 ของมรรค  
- ข้อควรทราบเกี่ยวกับมรรค  
   
   
   
ตอนที่ 34 สิกขาที่ 2 สมาธิ หรือการพัฒนาจิตใจ (00:49:55) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- องค์ประกอบยืนในการทำงานฝ่ายจิต : วิริยะ - สติ - สมาธิ  
- ความหมายและการทำหน้าที่ของสติ  
- สติ กับ สมาธิ (ความหมาย-ความแตกต่าง-ความสัมพันธ์)  
- ตอบคำถาม : ปริยัติ - ปฏิบัติ - ปฏิเวธ  
- ความจำเป็นของไตรสิกขา ในการบรรลุจุดหมาย : อุปมาตัดต้นไม้  
 ตอนที่ 35 สิกขาที่ 2 กับ สิกขาที่ 3(01:02:54) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- สติกับปัญญา (สติสัมปชัญญะ, สติปัญญา)  
- การทำงานของสติ (อุปมานายประตู)  
- สติ - สมาธิ - ปัญญา  
- ปัญญากับศรัทธา  
- ความสมดุลย์ของอินทรีย์ 5  
ตอนที่ 36 เบ็ดเตล็ดที่ควรทราบเกี่ยวกับปัญญา (01:10:29) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ชื่อต่างๆของปัญญา  
- ปัญญากับญาณ  
- ตัวอย่างญาณ 9 ในวิปัสสนาญาณ 9 และญาณ16(โสฬสญาน)  
- การจัดญาน 9 และญาน 16 เข้าในวิสุธิ 7  
   
 ตอนที่ 37 ปฏิสัมภิทา 4 (00:26:43) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ปัญญาที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล  
- ขั้นรับ 2 ขั้นใช้งาน 2  
   
   
   
   
   
ตอนที่ 38 คาถา "พหุ เว สรณํ ยนฺติ ฯ เปฯ" (01:08:05) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ทุกข์บีบคั้นภัยคุกคาม ---> ที่สุด 2 อย่าง  
    1) ลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวายจนเจริญแล้วมัวเมาก็เสื่อม  
    2) มีศาสนามาปลอบประโลมใจให้ที่พึ่ง และความหวังก็หยุดรอและติดอยู่หรือจมลง  
- พุทธศาสนาให้ที่ยึดเหนี่ยวที่ดึงขึ้น โดยมีพระรัตนตรัยเป็นตัวสื่อเชื่อมโยงสู่ธรรม  
- ธรรมในแง่ที่จะเอามาใช้ประโยชน์แก่มนุษย์ = อริยสัจจ์ 4  
- ความหมายและประโยชน์ของพระรัตนตรัย  
 ตอนที่ 39 ความหมายบางแง่ของการถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ (00:43:52) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ความแตกต่างจากสรณะ / ที่พึ่งในศาสนาทั่วไป  
- ความเป็นทางสายกลาง ระหว่างฝึกตนเพราะปัจจัยภายนอกบีบ กับอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สบายก็เฉื่อยชาไม่ฝึกตน  
- ตอบคำถาม:ประโยชน์ของพระศักดิ์สิทธิ์ : การใช้เป็นสิ่งกล่อมคั่นก่อนนำสูงขึ้นไป  
ตอนที่ 40 อธิบายเรื่องอุโบสถ สังฆกรรม (เรื่องแทรกในวันอุโบสถ) (00:45:45) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ประวัติการบัญญัติอุโบสถ  
- อุโบสถสำหรับคฤหัสถ์ - สำหรับพระภิกษุสงฆ์  
   
   

 ตอนที่ 41 ไตรสรณะ โยงสู่ธรรม - อริยสัจจ์ (01:35:30) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ธรรมในระบบแห่ง ปฏิจจสมุปบาท และไตรลักษณ์
- อริยสัจจ์
   - เหตุ- ผล 2 คู่  
  - ในแง่การสอน และในแง่ปฎิบัติการแก้ปัญหา  
- คุณค่าพิเศษของอริยสัจจ์  
ตอนที่ 42 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับอริยสัจจ์ 4 (00:58:18) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- อริยสัจจ์ 4 กับชีวิตและสังคมปัจจุบัน ( = ความจำเป็นที่ต้องใช้หลักอริยสัจจ์)  
- อริยสัจจ์ 4 กับการบำบัดโรคของแพทย์  
- กิจในอริยสัจจ์และการจัดทำเป็น 4 ประเภท  
   
   
 ตอนที่ 43 ขยายความบางแง่ของอริยสัจจ์ 4(00:31:44) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- คำแปลของ "อริยสัจจ์"
- อริยสัจจ์ข้อ 1 คือ อุปาทานขันธ์ 5 1)รูป 2)เวทนา
ตอนที่ 44 ขันธ์ 5 (ต่อ) (01:02:59) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- 3) สัญญา 4)สังขาร 5)วิญญาน  
   
 ตอนที่ 45 องค์ 8 ของมรรค (01:06) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ความหมายขององค์ทั้ง 8 ของมรรค ตามลำดับ
ตอนที่ 46 นำเข้าสู่มรรค (00:50:59) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ 2 โดยเฉพาะเรื่อง กัลยาณมิตร  
- แทรกเรื่องวาจาที่พระพุทธเจ้าตรัสและไม่ตรัส 6 อย่าง ตามอภัยราชกุมารสูตร  
 ตอนที่ 47 โยนิโสมนสิการ (01:39:13) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ขยายความเรื่องโยนิโสมนสิการ รวมทั้งตัวอย่างจากอปัณณกชาดก
ตอบคำถามเรื่องโยนิโสมนสิการโยงไปหาไตรลักษณ์
ตอนที่ 48 จากปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ 2 สู่บุพนิมิตแห่งมรรค 7 (00:45:32) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- กัลยาณมิตตตา  
- สีลสัมปทา  
   
 ตอนที่ 49 บุพนิมิตแห่งมรรค 7 (ต่อ) (00:59:17) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- อธิบายบุพนิมิตแห่งมรรค ข้อ 3-7 โดยเฉพาะข้อ 6
ตอนที่ 50 สรุปบุพนิมิตแห่งมรรคและปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ 2 (00:51:24) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
   

 ตอนที่ 51 ไตรสิกขาสำหรับชาวบ้าน ในหลัก ทาน - ศีล - ภาวนา (00:57:59) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- นักเสพ ---> นักศึกษา ---> นักสร้างสรรค์ ---> นักให้  
- ฝรั่งปรับแนวคิดใหม่ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ - Stewardship  
   
ตอนที่ 52 จากศีล 5 สู่ ศีล 8 (00:57:32) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ความแตกต่างและความต่อเนื่อง: ศีล 5 สู่ศีล 8  
- เข้าให้ถึงความหมายและความมุ่งหมายของศีล 8  
- วันหยุดของชาวพุทธ  
 ตอนที่ 53 อุโบสถ 3 (00:54:42) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- อุโบสถ 3 ชุดที่ 1 : ปกติ-ปฏิชาคร-ปาฏิหาริย์  
- อุโบสถ 3 ชุดที่ 2 : โคบาลก-นิคันถ-อริยะ การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน  
- การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน  

ตอนที่ 54 ภาวนา 2 (00:52:15)

คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- จิตตภาวนา กับปัญญาภาวนา  
- สมถภาวนา กับวิปัสสนาภาวนา  
   
 ตอนที่ 55 ความสุขและวิธีปฏิบัติต่อความสุข (00:29:13) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- หลักทั่วไป : หน้าที่ต่อทุกข์=ปริญญา  
                     หน้าที่ต่อสุข =สัจฉิกิริยา  
- ทุกข์เราต้องรู้ทัน สุขเราต้องรู้ถึง  
- วิธีปฎิบัติต่อความสุข 4 อย่าง ตามนัยแห่งเทวทหสูตร  

ตอนที่ 56 ความสุขจากแหล่งพื้นฐาน 3 VS ความสุขจากการเสพ (00:49:09)

คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ความสุขพื้นฐานของชีวิต 3 ประการ  
- ระวังจะสูญเสียความสุขทั้งสาม ถ้าไม่ปฎิบัติต่อความสุขจากการเสพให้ถูกต้อง  
- มองดูสภาพสังคมปัจจุบันในการหาความสุข  
 ตอนที่ 57 คุณและโทษของกามสุข / สามิสสุข (00:45:46) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ความห่างเหินกับความแปลกแยก  
- เสริม หรือชดเชย หรือสูญเสียความสุขพื้นฐาน 3 ประการ  
- พุทธศาสนาไม่ใช่ asceticism  
- สุขแบบคนโรคเรื้อน : เกาที่คัน / ผิงไฟย่างตัว  
- การพัฒนาความสามารถหาสิ่งเสพมาบำเรอความสุข กับการพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข  
- โทษของกาม ต่อตนเอง - สังคม - สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  

ตอนที่ 58 จาก 'หาความสุข' สู่ 'สร้างความสุข'(00:52:23)

คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- การปฏิบัติต่อกามสุข (เพิ่มเติม)  
- การพัฒนาสู่ความประณีตขึ้นไปจนถึงสุข จากการปรุงแต่งจิตของตนเองได้  
   
   
   
   
 ตอนที่ 59 สุขเหนือปรุงแต่ง (00:38:12) คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- เหนือความสุขที่ปรุงแต่งสร้างเองได้ คือความสุข อย่างอิสระที่ไม่ต้องปรุงแต่ง  
- ความสุขแท้ซึ่งมีอยู่ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องหาไม่ต้องสร้าง  
- อุปมาเรื่องน้ำแท้จืดสนิทบริสุทธิ์ (ไร้สี,กลิ่น,รส)เป็นสิ่งจำปรารถนายืนตัวที่สุด  

ตอนที่ 60 วินัยสำหรับคฤหัสถ์ (00:44:40)

คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
- ทบทวนแนวทางดำเนินชีวิตสำหรับผู้ลาสิกขา  
   
   Webmaster Recommended

  ธรรมะบรรยาย ชุด "ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม"
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คุณหนูนิด (สมาชิกเว็บบอร์ดธรรมะไทย) ขออนุโมทนาด้วยครับ

ธรรมะบรรยายทั้งหมด ๖๐ ตอน...

- ๒๐/๑๑/๔๙ : ตอนที่ ๑ - ๑๐ 
- ๒๐/๑๑/๔๙ : ตอนที่ ๑๑ - ๒๐  
- ๒๒/๑๑/๔๙ : ตอนที่ ๒๑ - ๓๐  

- ๒๘/๑๑/๔๙ : ตอนที่ ๓๑ - ๔๐  
- ๒๘/๑๑/๔๙ : ตอนที่ ๔๑ - ๕๐  
- ๒๘/๑๑/๔๙ : ตอนที่ ๕๑ - ๖๐  


DhammaSounds : Powered By ModTuaNid
Sadhu anumodhana mi.


[ จำนวนคนอ่าน 4673 คน ]
 
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org