กิจกรรมธรรมะในสวน
 
 
หน้าแรก ปฏิทินธรรม
วัดเขาพุทธโคดม จ.ชลบุรี


    อบรมวิปัสสนากรรมฐานประจำปี

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดที่ โทร. ๐๓๘-๗๗๒-๑๓๒, ๐๓๘-๗๗๒-๙๔๔, ๐๓๘-๓๑๒-๖๐๘
แผนที่ น้อย [5 มี.ค. 2558 เวลา 15:13 น.]
หนังสือที่บรรยายสุขภาพโดยอาจารย์สุทธิ์วัลส คำภา มีกี่เล่นค่ะ ราคาเล่มละเท่าไหร่ค่ะ แล้วช่วยจัดส่งทางไปรษณ์ได้มั้ยค่ะ

 เขาพุทธโคดม [18 ธ.ค. 2557 เวลา 10:48 น.]
ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗(ที่เหลือ) และปีพ.ศ.๒๕๕๘


ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๘๗๗-๒๑๓๒ , ๐-๓๘๗๗-๒๙๔๔ , ๐-๓๘๓๑-๒๖๐๘
คุณบุญเลิศ เปรมจิต , คุณสุรชัย แซ่อิง ผู้ขออนุญาต-รับผิดชอบ ดำเนินงานและประสานงาน

คำค้นในอินเตอร์เนต "ปฏิทินปฏิบัติธรรม" "เขาพุทธโคดม" "ต้นโพธิ์ต้นไทร"
ดูคำแนะนำ+การเดินทางได้ที่นี่ http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=watkhaobhuddakodom


วัน..... เดือน.................. วิทยากร

๑๗-๒๑ ธค. ๒๕๕๗ พระมหาประธาน จนฺทสาโร คณะญาติธรรม-เจ้าภาพ
๓๐ ธค.๒๕๕๗-๑มค ๒๕๕๘ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค) คุณเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญกุล-เจ้าภาพ


ปฏิทินปฏิบัติธรรมปี ๒๕๕๘
อาจมีเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบอีกครั้ง
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
มกราคม
๑๗-๒๑ (๕ วัน) พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔)
๒๓-๒๗ (๕ วัน) พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร (การเจริญอริยมรรค)
กุมภาพันธ์
๖-๘ (๓ วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา, อ.แม่ชีนราศรี จตุพร (กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค) คุณอนิจจตา จตุพร (หูทิพย์) เจ้าภาพ
๑๓-๑๕ (๓ วัน) อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์,ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาอริยสัจจ์)

มีนาคม
๖-๘ (๓ วัน) อาจารย์ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์, และคณะ (การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข)
๑๔-๒๐ (๗ วัน) พระครูภาวนาปัญญาสาร และคณะ (การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข)
เมษายน
๒-๔ (๓ วัน) พระมหาประธาน จนฺทสาโร(บจก.ซินิทมอร์+เดกเคอร์สตูดิโอ คุณนิติพัฒน์และคณะ เจ้าภาพ)
๑๒-๑๔ (๓ วัน) วันสงกรานต์ อ.สุรชัย แซ่อิง, อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ (บจก. สวีทเจ. อินดัสทรี เจ้าภาพใหญ่)
๒๔-๒๖ (๓ วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา, อ.แม่ชีนราศรี จตุพร (กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค)(ครอบครัว ธิติรังสี เจ้าภาพ)

พฤษภาคม
๑ – ๓ (๓ วัน) พระมหาประธาน จนฺทสาโร(หจก.ไชยโชคชนะ เจ้าภาพ)
๘-๑๐ (๓ วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา, อ.แม่ชีนราศรี จตุพร (กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค)
๒๓ พค. - ๑ มิ.ย. (๑๐วัน) พระครูภาวนาสมณวัตร (พระอาจารย์ประจาก สิริวณฺโณ), พระอ.สว่าง ติกฺขวีโร, พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
“รับเข้าอบรมเฉพาะผู้ที่สามารถอยู่ได้ตลอด ๑๐ วันของการอบรมเท่านั้น” (ดูรายละเอียดด้านล่าง)
มิถุนายน
๕-๗ (๓ วัน) อ.แม่ชีนราศรี จตุพร, อ.สุทธิวัสส์ คำภา(กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค) (พระวิทวัสน์ จิตธมฺโมและคณะ เจ้าภาพ)
๑๙-๒๑ (๓ วัน) อาจารย์วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข)

กรกฎาคม
๓-๕ (๓ วัน) อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา, อ.แม่ชีนราศรี จตุพร (กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค) (คุณอนันต์ ปิ่นรัตนสุวรรณ คุณรัตนวรรณ พิณเมืองทอง และคณะ เจ้าภาพ)
๑๖-๑๙ (๔ วัน) รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (การเจริญสติ-สัมปชัญญะเพื่อพัฒนาตนและงาน รับเฉพาะผู้สามารถอยู่ได้ครบ ๔ วัน) (ดูรายละเอียดด้านล่าง)
๓๐-๒ สค. (๔ วัน) อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์, ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์(วิปัสสนาอริยสัจจ์)
สิงหาคม
๗-๙ (๓ วัน) วันแม่แห่งชาติ อ.สุรชัย แซ่อิง,อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ (บจก. สวีทเจ. อินดัสทรี เจ้าภาพใหญ่)

กันยายน
๓-๖ (๔ วัน) รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (การเจริญสติ-สัมปชัญญะเพื่อพัฒนาตนและงาน รับเฉพาะผู้สามารถอยู่ได้ครบ ๔ วัน) (ดูรายละเอียดด้านล่าง)
๑๑-๑๓ (๓ วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา, อ.แม่ชีนราศรี จตุพร(กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค) คุณพ่อปรีชา วารินทราพรและครอบครัว เจ้าภาพ
๑๘-๒๐ (๓ วัน) พระมหาประธาน จนฺทสาโร(ส.เกียรติเจริญค้าของเก่า เจ้าภาพ)
ตุลาคม
๙-๑๑ (๓ วัน)อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์,ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาอริยสัจจ์)
๑๖-๑๘ (๓ วัน) พระมหาประธาน จนฺทสาโร (น้ำมังคุด แซนทิพย์โกลด์ เจ้าภาพ)
๒๓-๒๕ (๓ วัน) อาจารย์วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข)
๓๐ ต.ค.-๓ พย. (๕ วัน) พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร (การเจริญอริยมรรค) (คุณเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญกุล เจ้าภาพ)

พฤศจิกายน
๖ – ๘ (๓ วัน) อ.แม่ชีนราศรี จตุพร, อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค) (พระภัทรศักดิ์และครอบครัวจตุพร ลพบุรี และคุณป้าสมใจ กาญจนรัตน์ เจ้าภาพ)
๑๓-๑๕ (๓ วัน) อาจารย์วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข)
๒๑-๒๕ (๕ วัน) พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔)
๒๗-๒๙ (๓ วัน) อาจารย์ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์, และคณะ (การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข)
๓๐-๒ ธค.(๓ วัน) พระมหาประธาน จนฺทสาโร(ผาแดงตรวจสภาพรถยนต์ เจ้าภาพ)
ธันวาคม
๔-๖ (๓ วัน) อ.แม่ชีนราศรี จตุพร, อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค)(คุณชิดชนก ถิรรัฐเศรษฐ์และครอบครัว เจ้าภาพ)
๑๐-๑๓ (๔วัน) อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ , ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาอริยสัจจ์)
๒๓-๒๗ (๕ วัน) พระมหาประธาน จนฺทสาโร (บ.ไอคอน เพอเฟค คุณสปันนา ตั้งประภาชัยกุล เจ้าภาพ)
๓๐ ธ.ค.-๑ ม.ค.๕๙ (๓ วัน) อ.แม่ชีนราศรี จตุพร, อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค) (คุณเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญกุล คุณชิดชนก ถิรรัฐเศรษฐ เจ้าภาพ)

 แก้ม โตโยต้า [5 พ.ย. 2557 เวลา 07:47 น.]
ขอบคุณมากคะ

 yellow hermes bags4 [24 มี.ค. 2557 เวลา 09:45 น.]
hermes bag sale uk วัดเขาพุทธโคดม อบรมวิปัสสนา : ปฏิทินธรรม : Dhammathai.org
yellow hermes bags4 http://www.interfaceconferencegroup.com/atlretail/images/hermes-dark-gray-yellow-hermes-bags-3268.asp

 holland hermes bags [21 มี.ค. 2557 เวลา 06:21 น.]
hermes paket an packstation วัดเขาพุทธโคดม อบรมวิปัสสนา : ปฏิทินธรรม : Dhammathai.org
holland hermes bags http://www.gamlekort.dk/holland-hermes-bags-hermes-handbags-newest-arrival-9089.aspx

 เขาพุทธโคดม [4 ธ.ค. 2556 เวลา 17:45 น.]
ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๘๗๗-๒๑๓๒ , ๐-๓๘๗๗-๒๙๔๔ , ๐-๓๘๓๑-๒๖๐๘
คุณบุญเลิศ เปรมจิต , คุณสุรชัย แซ่อิง ผู้ขออนุญาต-รับผิดชอบ ดำเนินงานและประสานงาน

คำค้นในอินเตอร์เนต "ปฏิทินปฏิบัติธรรม" "เขาพุทธโคดม" "ต้นโพธิ์ต้นไทร"
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=watkhaobhuddakodom


วัน..... เดือน.................. วิทยากร

๑๐-๑๒ มค. ๒๕๕๗ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ) , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์
๒๒-๒๖ มค.๒๕๕๗ พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร (ยุวพุทธฯศูนย์๓) ครอบครัวรุ่งรัตน์วรกิจและญาติๆ-เจ้าภาพ

๑๔-๑๖ กพ. ๒๕๕๗ อ.สุทธิวัสส์ คำภา , อ.แม่ชีนราศรี จตุพร (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค) คุณอนิจจตา จตุพร(หูทิพย์)-เจ้าภาพ
๒๒-๒๖ กพ. ๒๕๕๗ พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)

๑๔-๒๐ มีค. ๒๕๕๗ พระครูภาวนาปัญญาสาร และคณะ(การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข)
๒๑-๒๓ มีค. ๒๕๕๗ อ.ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ , อ.มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ และคณะยุวพุทธฯ
๒๗-๓๐ มีค. ๒๕๕๗ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๔-๖ เมษ. ๒๕๕๗ อ.สุทธิวัสส์ คำภา , อ.แม่ชีนราศรี จตุพร (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค) อ.สันทนา ธิติรังษี เจ้าภาพ
๑๒-๑๔ เมษ. ๒๕๕๗ อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ(วันสงกรานต์) บจก.สวีทเจ อินดัสทรี เจ้าภาพ
๒๕-๒๗ เมษ. ๒๕๕๗ พระมหาประธาน จนฺทสาโร บจก.ซินิทมอร์ , เดกเคอร์สตูดิโอ โดยคุณนิติพัฒน์ ตั้งประภาชัยกุล และคณะ-เจ้าภาพ

๑-๕ พค. ๒๕๕๗ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ) , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์)
๙-๑๑ พค. ๒๕๕๗ อ.สุทธิวัสส์ คำภา , อ.แม่ชีนราศรี จตุพร (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค) คณะลูกศิษย์ อ.สุทธิวัสส์-เจ้าภาพ
๑๕-๑๘ พค. ๒๕๕๗ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๒๓ พค.-๑มิย. ๒๕๕๗ พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ , พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต , พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร เป็นวิปัสสนาจารย์ รับเฉพาะผู้อยู่ได้ครบสิบวันเท่านั้น-วันแรกต้องมาก่อน ๑๑.๔๕น. (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

๖-๘ มิย. ๒๕๕๗ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร, อ.สุทธิวัสส์ คำภา พระวิทวัสน์ จิตธมฺโมและคณะ-เจ้าภาพ
๒๗-๒๙ มิย. ๒๕๕๗ อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)


๔-๖ กค. ๒๕๕๗ อ.สุทธิวัสส์ คำภา , อ.แม่ชีนราศรี จตุพร (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๑๑-๑๔ กค. ๒๕๕๗ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ) , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์)
๑๘-๒๐ กค. ๒๕๕๗ พระมหาประธาน จนฺทสาโร บจก.ไอคอน เพอร์เฟค โดยคุณสปันนา ตั้งประภาชัยกุล เจ้าภาพ
๒๔-๒๗ กค. ๒๕๕๗ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๘-๑๐ สค. ๒๕๕๗ อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ(วันแม่) บจก.สวีทเจ อินดัสทรี เจ้าภาพใหญ่
๑๕-๑๗ สค. ๒๕๕๗ พระมหาประธาน จนฺทสาโร พท.ไพโรจน์ พนารินทร์+บ.ไชยโชคชนะและคณะ-เจ้าภาพ

๑๒-๑๔ กย. ๒๕๕๗ อ.สุทธิวัสส์ คำภา , อ.แม่ชีนราศรี จตุพร (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค) คุณปรีชา วารินทราพรและครอบครัว-เจ้าภาพ
๑๘-๒๑ กย. ๒๕๕๗ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๒๖-๒๘ กย.๒๕๕๗ พระมหาประธาน จนฺทสาโร ส. เกียรติเจริญค้าของเก่า-เจ้าภาพ

๓-๕ ตค. ๒๕๕๗ อ.ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ , อ.มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ และคณะยุวพุทธฯ
๑๗-๒๑ ตค. ๒๕๕๗ พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร (ยุวพุทธฯศูนย์๓)
๒๓-๒๕ ตค. ๒๕๕๗ อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)
๓๑ตค.-๒พย. ๒๕๕๗ พระมหาประธาน จนฺทสาโร ผาแดงตรวจสภาพ โดยคุณธนวรรณ อินทวงศ์-เจ้าภาพ

๖-๙ พย. ๒๕๕๗ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค) คุณสมใจ กาญจนรัตน์ แม่ครัวใหญ่-เจ้าภาพ
๑๕-๑๙ พย. ๒๕๕๗ พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)
๒๑-๒๓ พย. ๒๕๕๗ อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)

๕-๗ ธค. ๒๕๕๗ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค) คุณชิดชนก ถิรรัฐเศรษฐ์และครอบครัว-เจ้าภาพ
๑๐-๑๔ ธค. ๒๕๕๗ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ) , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์
๑๗-๒๑ ธค. ๒๕๕๗ พระมหาประธาน จนฺทสาโร คณะญาติธรรม-เจ้าภาพ

๓๐ ธค.๒๕๕๗-๑มค ๒๕๕๘ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค) คุณเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญกุล-เจ้าภาพ

ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๘๗๗-๒๑๓๒ , ๐-๓๘๗๗-๒๙๔๔ , ๐-๓๘๓๑-๒๖๐๘
คุณบุญเลิศ เปรมจิต , คุณสุรชัย แซ่อิง ผู้ขออนุญาต-รับผิดชอบ ดำเนินงานและประสานงาน

คำค้นในอินเตอร์เนต "ปฏิทินปฏิบัติธรรม" "เขาพุทธโคดม" "ต้นโพธิ์ต้นไทร"
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=watkhaobhuddakodom


วัน..... เดือน.................. วิทยากร

๑๐-๑๒ มค. ๒๕๕๗ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ) , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์
๒๒-๒๖ มค.๒๕๕๗ พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร (ยุวพุทธฯศูนย์๓) ครอบครัวรุ่งรัตน์วรกิจและญาติๆ-เจ้าภาพ

๑๔-๑๖ กพ. ๒๕๕๗ อ.สุทธิวัสส์ คำภา , อ.แม่ชีนราศรี จตุพร (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค) คุณอนิจจตา จตุพร(หูทิพย์)-เจ้าภาพ
๒๒-๒๖ กพ. ๒๕๕๗ พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)

๑๔-๒๐ มีค. ๒๕๕๗ พระครูภาวนาปัญญาสาร และคณะ(การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข)
๒๑-๒๓ มีค. ๒๕๕๗ อ.ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ , อ.มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ และคณะยุวพุทธฯ
๒๗-๓๐ มีค. ๒๕๕๗ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๔-๖ เมษ. ๒๕๕๗ อ.สุทธิวัสส์ คำภา , อ.แม่ชีนราศรี จตุพร (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค) อ.สันทนา ธิติรังษี เจ้าภาพ
๑๒-๑๔ เมษ. ๒๕๕๗ อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ(วันสงกรานต์) บจก.สวีทเจ อินดัสทรี เจ้าภาพ
๒๕-๒๗ เมษ. ๒๕๕๗ พระมหาประธาน จนฺทสาโร บจก.ซินิทมอร์ , เดกเคอร์สตูดิโอ โดยคุณนิติพัฒน์ ตั้งประภาชัยกุล และคณะ-เจ้าภาพ

๑-๕ พค. ๒๕๕๗ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ) , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์)
๙-๑๑ พค. ๒๕๕๗ อ.สุทธิวัสส์ คำภา , อ.แม่ชีนราศรี จตุพร (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค) คณะลูกศิษย์ อ.สุทธิวัสส์-เจ้าภาพ
๑๕-๑๘ พค. ๒๕๕๗ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๒๓ พค.-๑มิย. ๒๕๕๗ พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ , พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต , พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร เป็นวิปัสสนาจารย์ รับเฉพาะผู้อยู่ได้ครบสิบวันเท่านั้น-วันแรกต้องมาก่อน ๑๑.๔๕น. (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

๖-๘ มิย. ๒๕๕๗ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร, อ.สุทธิวัสส์ คำภา พระวิทวัสน์ จิตธมฺโมและคณะ-เจ้าภาพ
๒๗-๒๙ มิย. ๒๕๕๗ อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)


๔-๖ กค. ๒๕๕๗ อ.สุทธิวัสส์ คำภา , อ.แม่ชีนราศรี จตุพร (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๑๑-๑๔ กค. ๒๕๕๗ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ) , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์)
๑๘-๒๐ กค. ๒๕๕๗ พระมหาประธาน จนฺทสาโร บจก.ไอคอน เพอร์เฟค โดยคุณสปันนา ตั้งประภาชัยกุล เจ้าภาพ
๒๔-๒๗ กค. ๒๕๕๗ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๘-๑๐ สค. ๒๕๕๗ อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ(วันแม่) บจก.สวีทเจ อินดัสทรี เจ้าภาพใหญ่
๑๕-๑๗ สค. ๒๕๕๗ พระมหาประธาน จนฺทสาโร พท.ไพโรจน์ พนารินทร์+บ.ไชยโชคชนะและคณะ-เจ้าภาพ

๑๒-๑๔ กย. ๒๕๕๗ อ.สุทธิวัสส์ คำภา , อ.แม่ชีนราศรี จตุพร (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค) คุณปรีชา วารินทราพรและครอบครัว-เจ้าภาพ
๑๘-๒๑ กย. ๒๕๕๗ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๒๖-๒๘ กย.๒๕๕๗ พระมหาประธาน จนฺทสาโร ส. เกียรติเจริญค้าของเก่า-เจ้าภาพ

๓-๕ ตค. ๒๕๕๗ อ.ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ , อ.มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ และคณะยุวพุทธฯ
๑๗-๒๑ ตค. ๒๕๕๗ พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร (ยุวพุทธฯศูนย์๓)
๒๓-๒๕ ตค. ๒๕๕๗ อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)
๓๑ตค.-๒พย. ๒๕๕๗ พระมหาประธาน จนฺทสาโร ผาแดงตรวจสภาพ โดยคุณธนวรรณ อินทวงศ์-เจ้าภาพ

๖-๙ พย. ๒๕๕๗ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค) คุณสมใจ กาญจนรัตน์ แม่ครัวใหญ่-เจ้าภาพ
๑๕-๑๙ พย. ๒๕๕๗ พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)
๒๑-๒๓ พย. ๒๕๕๗ อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)

๕-๗ ธค. ๒๕๕๗ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค) คุณชิดชนก ถิรรัฐเศรษฐ์และครอบครัว-เจ้าภาพ
๑๐-๑๔ ธค. ๒๕๕๗ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ) , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์
๑๗-๒๑ ธค. ๒๕๕๗ พระมหาประธาน จนฺทสาโร คณะญาติธรรม-เจ้าภาพ

๓๐ ธค.๒๕๕๗-๑มค ๒๕๕๘ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค) คุณเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญกุล-เจ้าภาพ


คำแนะนำการสมัครเข้ารับการอบรมในคอร์สต่างๆ

การเจริญสติสัมปชัญญะเพื่อพัฒนาตนพัฒนางานโดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ
ผู้เข้ารับการอบรม
๑ เพื่อความสะดวกควรสมัครล่วงหน้าทางจดหมายหรือโทรศัพท์
๒ แต่ละครั้งรับจำนวน ๖๐ คน
๓ ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๗ ปีขึ้นไป
๔ ต้องอยู่เข้ารับการอบรมครบทั้ง ๔ วัน วันแรกเริ่ม ๐๘.๓๐ น วันสุดท้ายสิ้นสุด ๑๖.๓๐ น
๕ เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมขณะอบรม ผู้หญิงให้สวมกางเกง ไม่ต้องใช้ผ้าสไบ
สมาทานอาชีวัฏฐมกะศีล
หมายเหตุ ไม่รับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่สามารถอยู่ครบทั้ง ๔ วันได้ และมาไม่ทันภายในวันแรกก่อน ๑๑.๐๐ น.
ถ้ามา จะได้รับการอบรมกับอาจารย์ท่านอื่น คนละห้อง คนละอาคารกัน

วิปัสสนาโดยอริยะสัจจ์ โดยอาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภ ชวนปัญโญ) และคณะ
วัตถุประสงค์ เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ทราบวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
วิธีการ เน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สวดมนต์และฟังธรรมเทศนา

การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดยพระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ และคณะ
ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่สามารถอยู่ได้ตลอด ๑๐ วัน โดยวันแรกต้องมาให้ทันตั้งแต่การปฐมนิเทศเวลา ๑๑.๔๕ น.
ในการเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานนั้น ถ้าท่านไม่ได้เข้าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย ท่านเองจะเสียผลประโยชน์ที่ไม่ได้ฟังธรรมบรรยายและไม่ได้ส่งอารมณ์โดยครบถ้วน ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งจำเป็นยิ่งต่อการปฏิบัติ รวมทั้งช่วงเวลาที่น้อย การเจริญสติจึงไม่ต่อเนื่องนานพอที่จะทำให้เกิดสมาธิและปัญญาญาณได้ นอกจากนี้ การที่มีคนจำนวนมากเข้าๆออกๆระหว่างการอบรมเป็นการรบกวนบรรยากาศความสงบเงียบ ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติของคนส่วนใหญ่
ดังนั้น จึงใคร่ขอร้องว่าในการอบรมกับพระอาจารย์ประจากและคณะนั้น ขอให้ท่านอยู่ปฏิบัติให้ครบตลอด ๑๐ วัน
สำหรับท่านที่มีเวลาน้อยหรือคนใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าปฏิบัติกับพระอาจารย์มาก่อน ขอแนะนำให้ท่านลองเข้ากรรมฐาน ๕ วัน ซึ่งจัดตารางการปฏิบัติธรรมแบบเดียวกันพญ.ผกาเป็นวิทยากร จะได้ทราบแนวทางวิธีการปฏิบัติและประเมินตนเองได้ว่าท่านพร้อมที่จะมาเข้าอบรมแบบ ๑๐ วันหรือไม่

--- ระยะเวลาการเข้าอบรมแต่ละคอร์ส ---
- พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ และคณะฯ วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๓๐ น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐น.
- วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔ พญ.ผกา วราชิต วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๖.๐๐ น.
- กรรมฐานประยุกต์ธรรมชาติบำบัดโรค อ.สุทธิวัสส์ คำภา วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๕.๐๐ น.
- วิปัสสนาโดยปรมัตถ์และอริยสัจจ์ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.
- พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.
- พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.
- อ.ทิพยรัตน์ เผ่าวิจารณ์ และคณะ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ฺน.
- การเจริญสติสัมปชัญญะเพื่อพัฒนาตนฯ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๗.๓๐น.
- วันสงกรานต์,วันแม่แห่งชาติ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๑..๐๐ น.
- พระมหาประธาน จนฺทสาโร วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.
- อ.แม่ชีนราศรี จตุพร และคณะ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๕.๐๐ น.

คำเตือนสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ณ ศาลาธรรมสันติ
- ลูกโยคีที่มาปฏิบัติ ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดมหากท่านหวังบุญกุศล หวังสติปัญญา หวังพื้นฐานดี หวังหลุดพ้นในโอกาสต่อๆไป ท่านไม่ควรออกนอกสถานที่ปฏิบัติฯในยามวิกาล
- ขอให้ทำตามปฏิญญาในใบสมัครอย่างเคร่งครัดด้วย เช่นไม่พูดคุยมาก ถ้าทำได้จะได้ผลดีเกิดขึ้นเกินคุ้มเกินค่า
- ของมีค่า ขอท่านอย่าเอาติดตัวไปเลย ให้นำมาแค่เงินปัจจัยหลัก ค่ารถ,ค่าเดินทาง ทำบุญตามศรัทธา
- ระวังภัยคนอื่นจะมายืมของท่านไปใช้คืนชาติหน้าจะมาเป็นมหิงสาไถนาใช้คืนทุกชาติจะยากจน โทรศัพท์มือถือห้ามใช้, หนังสือห้ามอ่าน, โทรศัพท์หากเอาไป ขอให้ฝากเจ้าหน้าที่ไว้ ไม่แน่ว่าจะมีใครรับฝากไหม
- ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ใครบอกบุญไม่ต้องทำ หากจะทำบุญขอให้ไปทำด้วยศรัทธาตนเองที่กุฏิธุรการตอนที่เงินยังไม่หาย

ปิดน้ำเมื่อเลิกใช้, ปิดไฟเมื่อเสร็จงานคำแนะนำ~การเดินทาง~อื่นๆ


กรรมฐาน ประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรคตามธรรมชาติ โดย อ. สุทธิวัสส์ คำภา ~ เพื่อประโยชน์สูงสุดควรอยู่ครบ ๓ วัน

การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน โดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ ~ รับจำกัดเพียง ๖๐ท่าน , ควรสมัครล่วงหน้า , อายุ๑๗ปีขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ ๔ วัน , วันแรกเริ่ม ๐๘.๓๐ น. , ผู้หญิงให้สวมกางเกง , หากมาสาย อยู่ไม่ครบ ๔ วัน ต้องไปปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอื่นที่อื่นแทน

การอบรม วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน ๔ โดย พญ. ผกา วราชิต ~ สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้ ๑๐ วัน ๙ คืน ,มีความตั้งใจ มีสัจจะ มีความเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เลิกกลางคัน ,เดินจงกรม นั่งสมาธิบัลลังก์ละ ๑ ชั่วโมง ,เปิดใจน้อมรับวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์สอน โดยไม่ใช้วิธีอื่นตลอดการอบรม , งดพูดตลอดการอบรมควรเตรียมชุดขาวมาเท่าจำนวนวัน หากไม่มีชุดไม่เป็นไร วัดมีชุดขาวซักสะอาดให้ยืม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้หญิงใส่กางเกงได้
ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบทุกวัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง
มาพักก่อนวันปฏิบัติได้ แต่ควรแจ้งล่วงหน้า / ควรมาถึงก่อน ๙.๐๐ น. ของวันเริ่มปฏิบัติ

ทรัพย์สินมีค่า ติดตัวมาเท่าที่จำเป็น ต้องใช้ ระวังคนจะมายืมใช้โดยไม่บอกกล่าว


วัดเขาพุทธโคดม อยู่ถนนสุขุมวิท กม.ที่ ๑๑๙+๑๐๐ ม.(เสา กม.มองยาก) ฝั่งซ้าย ขาออกจาก กทม. เลยค่ายลูกเสือวชิราวุธประมาณ ๒ กิโลเมตร ,เลยโรบินสันศรีราชาไฟแดงที่สามพอดี หรือ เลยตึกคอมศรีราชา ประมาณ ๕๐๐ เมตร หน้าวัดมีปั้มน้ำมันESSOและปั้มปตท.(JETเก่า)ประกบอยู่ ทางเข้าวัดอยู่กลาง มีสัญญาณไฟหน้าวัด

เลี้ยวซ้าย เข้าวัด ตรงมาประมาณ ๑๐๐ เมตร เลี้ยวขวาตามถนน ขึ้นเขา ประมาณ ๓๐๐ เมตร พบลานจอดรถ จอดรถได้เลย ไปกุฏิธุรการ เพื่อลงทะเบียนต่อไป (ดูแผนผังประกอบ)
รถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น๑ (ป.๑) มีทั้งจากหมอชิต เอกมัย และสายใต้ ค่ารถประมาณ ๑๐๐ บาท ไม่แนะนำให้นั่ง ป.๒ เพราะช้า จอดนานน่ารำคาญ นั่งรถผ่านชลบุรี หนองมน บางพระ ลงรถที่ตึกคอม ศรีราชา นั่งสามล้อ ๕๐-๖๐ บาท บอกให้ไปส่งวัดเขาพุทธโคดม ”””ด้านบนเขา””” อย่าลืมบอกไม่งั้นเดินเมื่อยล่ะ
หากนั่งรถตู้มาจากกรุงเทพ ต้องนั่งรถตู้ปลายทางศรีราชา , แหลมฉบัง , พัทยา หรือสัต*_*บ บอกลง “วัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา” รถตู้จะส่งถึงหน้าวัดเลย

หน้าวัดมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามวัด เรียกมาให้ไปส่งบนเขาที่ศาลาธรรมสันติสถานที่ปฏิบัติธรรมได้


เครื่องนอนพร้อม อาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติ แต่รสดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล ๘ ไม่ได้ให้บอก รับศีล ๕ แทน จะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้
ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น จะทำบุญให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้น, ห้ามทรงเจ้าเข้าผี,งดพูดมาก
สอนตามแนวทาง คุณแม่ สิริ กรินชัย

ทำเพื่อการกุศลอย่างแท้จริงไม่มีธุรกิจใดๆแอบแฝง*

 พัช [27 ก.ค. 2556 เวลา 19:29 น.]
นับ 4 วันขึ้นไปแบบนี้ถูกต้องมั๊ยคะ เช่น ถ้าบวช(รับศีลแปด)วันที่ 9 สิงหา 2556 เช้า (8.30 น) ก็ต้องลาศีลแปดวันที่ 13 สิงหา 2556 เช้า รบกวนผู้รู้ตอบหน่อยค่ะ จะได้ลางานถูก

 นก [3 พ.ค. 2556 เวลา 07:51 น.]
ช่วงเดือน 1-18 ก.ค. อ.วันทิพย์ มีสอนที่ไหนบ้างค่ะ

 ที [13 เม.ย. 2556 เวลา 07:15 น.]
70-50-60-060

 ฐิติโชติ [23 ม.ค. 2556 เวลา 09:42 น.]
อยากลงทะเบียนเข้ารวมบวชนักธรรม รับศีล ๘ ในวันที่ 26-27 มกราคม 2556นี้ต้องทำอย่างไรบ้างครับ

 ไปมาแล้ว [8 ธ.ค. 2555 เวลา 19:50 น.]
ไปปฏิบัติมาแล้ว เมื่อ 1-5 ธ.ค ดีมากค่ะ ให้กำหนดทุกอิริยาบถ รู้ปัจจุบัน มีสมาธิมากขึ้น พระอาจารย์ท่านมีเมตตามากค่ะ จะกลับไปอีกค่ะ

 ต้น............ [3 ธ.ค. 2555 เวลา 10:15 น.]
ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๘๗๗-๒๑๓๒ , ๐-๓๘๗๗-๒๙๔๔ , ๐-๓๘๓๑-๒๖๐๘
คุณบุญเลิศ เปรมจิต , คุณสุรชัย แซ่อิง ผู้ขออนุญาต-รับผิดชอบดำเนินงานและประสานงาน

คำค้นในอินเตอร์เนต"ปฏิทินปฏิบัติธรรม" "เขาพุทธโคดม" "ต้นโพธิ์ต้นไทร"
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=watkhaobhuddakodom


วัน..... เดือน..................วิทยากร
............................ มกราคม๒๕๕๖

๑-๕ ธค. ๒๕๕๕ พระมหาประยูร ปญฺญาวชิโร และคณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม – ปฏิบัติเข้ม
๘-๑๐ ธค. ๒๕๕๕ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา
๒๐-๒๖ ธค. ๒๕๕๕ อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐น.)
๓๐ ธค.๒๕๕๕-๑ มค. ๒๕๕๖ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา

๒๖-๓๐ มค. ๒๕๕๖ พญ.ผกา วราชิต(วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)

๑๕-๑๗ กพ. ๒๕๕๖ อ.สุทธิวัสส์ คำภาและคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๒๓-๒๖ กพ. ๒๕๕๖ อ.ธรรมธีระธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ) ,อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐น.)

๑๕-๒๑ มีค. ๒๕๕๖ พระครูภาวนาปัญญาสาร และคณะ
๒๒-๒๔ มีค. ๒๕๕๖ อ.ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ , อ.มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ และคณะยุวพุทธฯ
๒๘-๓๑ มีค. ๒๕๕๖ รศ.จำเนียร ช่วงโชติการเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๕-๗ เมษ. ๒๕๕๖ อ.สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ(กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค) อ.สันทนา ฐิติรังษี เจ้าภาพ
๑๓-๑๕ เมษ. ๒๕๕๖ อ.สุรชัย แซ่อิง ,อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์และคณะ(วันสงกรานต์)(บจก.สวีทเจ อินดัสทรี เจ้าภาพใหญ่)
๒๖-๒๘ เมษ. ๒๕๕๖ คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม(บจก.ซินิทมอร์ , เดกเคอร์สตูดิโอ โดยคุณนิติพัฒน์ ตั้งประภาชัยกุล เจ้าภาพ)

๓-๕ พค. ๒๕๕๖ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์(อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ) , อ.ภัทรนิธิ์วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์)
๑๐-๑๒ พค. ๒๕๕๖ อ.สุทธิวัสส์ คำภาและคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๑๖-๑๙ พค. ๒๕๕๖ รศ.จำเนียร ช่วงโชติการเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๒๓ พค.-๑มิย. ๒๕๕๖ พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณพระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร เป็นวิปัสสนาจารย์ รับเฉพาะผู้อยู่ได้ครบสิบวันเท่านั้น

๗-๑๑ มิย. ๒๕๕๖ พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร(ยุวพุทธฯศูนย์๓)
๑๔-๑๖ มิย. ๒๕๕๖ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร ,อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา (คุณปิยดา อิฐรัตน์เจ้าภาพ)
๒๑-๒๓ มิย. ๒๕๕๖ อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)
๒๖-๓๐ มิย. ๒๕๕๖ คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม(บจก.ไอคอน เพอร์เฟค โดยคุณสปันนา ตั้งประภาชัยกุล เจ้าภาพ)

๕-๗ กค. ๒๕๕๖ อ.สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ(กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๑๐-๑๔ กค. ๒๕๕๖ อ.วรพล ฝ่ายอุประ และคณะ
๒๐-๒๓ กค. ๒๕๕๖ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภชวนะปัญโญ) ,อ.ภัทรนิธิ์วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์)
๒๕-๒๘ กค. ๒๕๕๖ รศ.จำเนียร ช่วงโชติการเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๑๐-๑๒ สค. ๒๕๕๖ อ.สุรชัย แซ่อิง ,อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ(วันแม่) (บจก.สวีทเจอินดัสทรี เจ้าภาพใหญ่)
๒๔-๒๘ สค. ๒๕๕๖ พญ.ผกา วราชิต(วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)

๑๓-๑๕ กย. ๒๕๕๖ อ.สุทธิวัสส์ คำภาและคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๑๙-๒๒ กย. ๒๕๕๖ รศ.จำเนียร ช่วงโชติการเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๒๕-๒๙ กย.๒๕๕๖ คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม(สเกียรติเจริญค้าของเก่า เจ้าภาพ)

๔-๖ ตค. ๒๕๕๖ อ.ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ ,อ.มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ และคณะยุวพุทธฯ
๑๑-๑๓ ตค. ๒๕๕๖ อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)
๑๖-๒๐ ตค. ๒๕๕๖ คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม(บจก.ท็อปเซรามิค เจ้าภาพ
๒๓-๒๗ ตค. ๒๕๕๖ พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร(ยุวพุทธฯศูนย์๓)

๑-๕ พย. ๒๕๕๖ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์(อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ) , อ.ภัทรนิธิ์วิสุทธิศักดิ์ (รับเฉพาะผู้เคยผ่านการอบรมวิปัสสนาโดยปรมัตถ์)
๘-๑๐ พย. ๒๕๕๖ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร ,อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา (พระภัทรศักดิ์ ,ครอบครัวจตุพร เจ้าภาพ)
๑๑- ๑๗ พย. ๒๕๕๖ คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม (ผาแดงตรวจสภาพ โดยคุณรัตนวรรณอินทวงศ์ , ป้าแย้ม เจ้าภาพ)
๒๒-๒๔ พย. ๒๕๕๖ อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ(การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)

๔-๘ ธค. ๒๕๕๖ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร ,อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา
๑๙-๒๕ ธค. ๒๕๕๖ คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม(บจก.ธิปทอปแพคกิ้งเมทอุตสาหกรรม เจ้าภาพ)
๓๐ ธค.๒๕๕๖-๑มค ๒๕๕๗ อ.แม่ชีนราศรีจตุพร , อ.วรพล ฝ่ายอุประ ,อ.สุทธิวัสส์ คำภา
คำแนะนำการสมัครเข้ารับการอบรมในคอร์สต่างๆ

การเจริญสติสัมปชัญญะเพื่อพัฒนาตนพัฒนางานโดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ
ผู้เข้ารับการอบรม
๑ เพื่อความสะดวกควรสมัครล่วงหน้าทางจดหมายหรือโทรศัพท์
๒ แต่ละครั้งรับจำนวน ๖๐ คน
๓ ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๗ ปีขึ้นไป
๔ ต้องอยู่เข้ารับการอบรมครบทั้ง ๔ วัน วันแรกเริ่ม ๐๘.๓๐ น วันสุดท้ายสิ้นสุด ๑๖.๓๐ น
๕ เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมขณะอบรม ผู้หญิงให้สวมกางเกง ไม่ต้องใช้ผ้าสไบ
สมาทานอาชีวัฏฐมกะศีล
หมายเหตุ ไม่รับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่สามารถอยู่ครบทั้ง ๔ วันได้ และมาไม่ทันภายในวันแรกก่อน ๑๑.๐๐ น.
ถ้ามา จะได้รับการอบรมกับอาจารย์ท่านอื่น คนละห้อง คนละอาคารกัน

วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ โดยอาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภ ชวนปัญโญ) และคณะ
วัตถุประสงค์ เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ทราบวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
วิธีการ เน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สวดมนต์และฟังธรรมเทศนา
วันที่ ๑-๕ พฤศจิกายน พศ.๒๕๕๖ วิปัสสนาอริยสัจจ์ รับเฉพาะผู้ที่เคยผ่านการอบรมวิปัสสนาโดยปรมัตถ์เท่านั้น

การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดยพระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ และคณะ
ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่สามารถอยู่ได้ตลอด ๑๐ วัน โดยวันแรกต้องมาให้ทันตั้งแต่การปฐมนิเทศเวลา ๑๑.๔๕ น.
ในการเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานนั้น ถ้าท่านไม่ได้เข้าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย ท่านเองจะเสียผลประโยชน์ที่ไม่ได้ฟังธรรมบรรยายและไม่ได้ส่งอารมณ์โดยครบถ้วน ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งจำเป็นยิ่งต่อการปฏิบัติ รวมทั้งช่วงเวลาที่น้อย การเจริญสติจึงไม่ต่อเนื่องนานพอที่จะทำให้เกิดสมาธิและปัญญาญาณได้ นอกจากนี้ การที่มีคนจำนวนมากเข้าๆออกๆระหว่างการอบรมเป็นการรบกวนบรรยากาศความสงบเงียบ ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติของคนส่วนใหญ่
ดังนั้น จึงใคร่ขอร้องว่าในการอบรมกับพระอาจารย์ประจากและคณะนั้น ขอให้ท่านอยู่ปฏิบัติให้ครบตลอด ๑๐ วัน
สำหรับท่านที่มีเวลาน้อยหรือคนใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าปฏิบัติกับพระอาจารย์มาก่อน ขอแนะนำให้ท่านลองเข้ากรรมฐาน ๕ วัน ซึ่งจัดตารางการปฏิบัติธรรมแบบเดียวกันพญ.ผกาเป็นวิทยากร จะได้ทราบแนวทางวิธีการปฏิบัติและประเมินตนเองได้ว่าท่านพร้อมที่จะมาเข้าอบรมแบบ ๑๐ วันหรือไม่

--- ระยะเวลาการเข้าอบรมแต่ละคอร์ส ---
- พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ และคณะฯ วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๓๐ น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐น.
- วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔ พญ.ผกา วราชิต วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๖.๐๐ น.
- กรรมฐานประยุกต์ธรรมชาติบำบัดโรค อ.สุทธิวัสส์ คำภา วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๕.๐๐ น.
- วิปัสสนาโดยปรมัตถ์และอริยสัจจ์ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.
- พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.
- พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.
- อ.ทิพยรัตน์ เผ่าวิจารณ์ และคณะ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ฺน.
- การเจริญสติสัมปชัญญะเพื่อพัฒนาตนฯ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๗.๓๐น.
- วันสงกรานต์,วันแม่แห่งชาติ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๐๙.๐๐ น.
- คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.
- อ.แม่ชีนราศรี จตุพร, อ.วรพล ฝ่ายอุประ และคณะ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๕.๐๐ น.

คำเตือนสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ณ ศาลาธรรมสันติ
- ลูกโยคีที่มาปฏิบัติ ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดมหากท่านหวังบุญกุศล หวังสติปัญญา หวังพื้นฐานดี หวังหลุดพ้นในโอกาสต่อๆไป ท่านไม่ควรออกนอกสถานที่ปฏิบัติฯในยามวิกาล
- ขอให้ทำตามปฏิญญาในใบสมัครอย่างเคร่งครัดด้วย เช่นไม่พูดคุยมาก ถ้าทำได้จะได้ผลดีเกิดขึ้นเกินคุ้มเกินค่า
- ของมีค่า ขอท่านอย่าเอาติดตัวไปเลย ให้นำมาแค่เงินปัจจัยหลัก ค่ารถ,ค่าเดินทาง ทำบุญตามศรัทธา
- ระวังภัยคนอื่นจะมายืมของท่านไปใช้คืนชาติหน้าจะมาเป็นมหิงสาไถนาใช้คืนทุกชาติจะยากจน โทรศัพท์มือถือห้ามใช้, หนังสือห้ามอ่าน, โทรศัพท์หากเอาไป ขอให้ฝากเจ้าหน้าที่ไว้ ไม่แน่ว่าจะมีใครรับฝากไหม ใครบอกบุญไม่ต้องทำ ขอให้ไปทำด้วยศรัทธาตนเองที่กุฏิธุรการตอนที่เงินยังไม่หาย
ปิดน้ำเมื่อเลิกใช้, ปิดไฟเมื่อเสร็จงาน
คำแนะนำ~การเดินทาง~อื่นๆ


กรรมฐาน ประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรคตามธรรมชาติ โดย อ. สุทธิวัสส์ คำภา ~ เพื่อประโยชน์สูงสุดควรอยู่ครบ ๓ วัน

การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน โดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ ~ รับจำกัดเพียง ๖๐ท่าน , ควรสมัครล่วงหน้า , อายุ๑๗ปีขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ ๔ วัน , วันแรกเริ่ม ๐๘.๓๐ น. , ผู้หญิงให้สวมกางเกง , หากมาสาย อยู่ไม่ครบ ๔ วัน ต้องไปปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอื่นที่อื่นแทน

การอบรม วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน ๔ โดย พญ. ผกา วราชิต ~ สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้ ๑๐ วัน ๙ คืน ,มีความตั้งใจ มีสัจจะ มีความเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เลิกกลางคัน ,เดินจงกรม นั่งสมาธิบัลลังก์ละ ๑ ชั่วโมง ,เปิดใจน้อมรับวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์สอน โดยไม่ใช้วิธีอื่นตลอดการอบรม , งดพูดตลอดการอบรมควรเตรียมชุดขาวมาเท่าจำนวนวัน หากไม่มีชุดไม่เป็นไร วัดมีชุดขาวซักสะอาดให้ยืม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้หญิงใส่กางเกงได้
ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบทุกวัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง
มาพักก่อนวันปฏิบัติได้ แต่ควรแจ้งล่วงหน้า / ควรมาถึงก่อน ๙.๐๐ น. ของวันเริ่มปฏิบัติ

ทรัพย์สินมีค่า ติดตัวมาเท่าที่จำเป็น ต้องใช้ ระวังคนจะมายืมใช้โดยไม่บอกกล่าว


วัดเขาพุทธโคดม อยู่ถนนสุขุมวิท กม.ที่ ๑๑๙+๑๐๐ ม.(เสา กม.มองยาก) ฝั่งซ้าย ขาออกจาก กทม. เลยค่ายลูกเสือวชิราวุธประมาณ ๒ กิโลเมตร ,เลยโรบินสันศรีราชาไฟแดงที่สามพอดี หรือ เลยตึกคอมศรีราชา ประมาณ ๕๐๐ เมตร หน้าวัดมีปั้มน้ำมันESSOและปั้มปตท.(JETเก่า)ประกบอยู่ ทางเข้าวัดอยู่กลาง มีสัญญาณไฟหน้าวัด

เลี้ยวซ้าย เข้าวัด ตรงมาประมาณ ๑๐๐ เมตร เลี้ยวขวาตามถนน ขึ้นเขา ประมาณ ๓๐๐ เมตร พบลานจอดรถ จอดรถได้เลย ไปกุฏิธุรการ เพื่อลงทะเบียนต่อไป (ดูแผนผังประกอบ)
รถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น๑ (ป.๑) มีทั้งจากหมอชิต เอกมัย และสายใต้ ค่ารถประมาณ ๑๐๐ บาท ไม่แนะนำให้นั่ง ป.๒ เพราะช้า จอดนานน่ารำคาญ นั่งรถผ่านชลบุรี หนองมน บางพระ ลงรถที่ตึกคอม ศรีราชา นั่งสามล้อ ๔๐ บาท บอกให้ไปส่งวัดเขาพุทธโคดม ”””ด้านบนเขา””” อย่าลืมบอกไม่งั้นเดินเมื่อยล่ะ
หากนั่งรถตู้มาจากกรุงเทพ ต้องนั่งรถตู้ปลายทางแหลมฉบัง , พัทยา หรือสัต*_*บ บอกลง “วัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา” รถตู้จะส่งถึงหน้าวัดเลย

หน้าวัดมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามวัด เรียกมาให้ไปส่งบนเขาที่ปฏิบัติธรรมได้


เครื่องนอนพร้อม อาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติ แต่รสดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล ๘ ไม่ได้ให้บอก รับศีล ๕ แทน จะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้
ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น จะทำบุญให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้น, ห้ามทรงเจ้าเข้าผี,งดพูดมาก
สอนตามแนวทาง คุณแม่ สิริ กรินชัย

ทำเพื่อการกุศลอย่างแท้จริงไม่มีธุรกิจใดๆแอบแฝง*

 ต้น............ [3 ธ.ค. 2555 เวลา 10:13 น.]
ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๘๗๗-๒๑๓๒ , ๐-๓๘๗๗-๒๙๔๔ , ๐-๓๘๓๑-๒๖๐๘
คุณบุญเลิศ เปรมจิต , คุณสุรชัย แซ่อิง ผู้ขออนุญาต-รับผิดชอบดำเนินงานและประสานงาน

คำค้นในอินเตอร์เนต"ปฏิทินปฏิบัติธรรม" "เขาพุทธโคดม" "ต้นโพธิ์ต้นไทร"
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=watkhaobhuddakodom


วัน..... เดือน..................วิทยากร
............................ มกราคม๒๕๕๖

๑-๕ ธค. ๒๕๕๕ พระมหาประยูร ปญฺญาวชิโร และคณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม – ปฏิบัติเข้ม
๘-๑๐ ธค. ๒๕๕๕ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา
๒๐-๒๖ ธค. ๒๕๕๕ อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐น.)
๓๐ ธค.๒๕๕๕-๑ มค. ๒๕๕๖ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา

๒๖-๓๐ มค. ๒๕๕๖ พญ.ผกา วราชิต(วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)

๑๕-๑๗ กพ. ๒๕๕๖ อ.สุทธิวัสส์ คำภาและคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๒๓-๒๖ กพ. ๒๕๕๖ อ.ธรรมธีระธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ) ,อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐น.)

๑๕-๒๑ มีค. ๒๕๕๖ พระครูภาวนาปัญญาสาร และคณะ
๒๒-๒๔ มีค. ๒๕๕๖ อ.ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ , อ.มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ และคณะยุวพุทธฯ
๒๘-๓๑ มีค. ๒๕๕๖ รศ.จำเนียร ช่วงโชติการเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๕-๗ เมษ. ๒๕๕๖ อ.สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ(กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค) อ.สันทนา ฐิติรังษี เจ้าภาพ
๑๓-๑๕ เมษ. ๒๕๕๖ อ.สุรชัย แซ่อิง ,อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์และคณะ(วันสงกรานต์)(บจก.สวีทเจ อินดัสทรี เจ้าภาพใหญ่)
๒๖-๒๘ เมษ. ๒๕๕๖ คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม(บจก.ซินิทมอร์ , เดกเคอร์สตูดิโอ โดยคุณนิติพัฒน์ ตั้งประภาชัยกุล เจ้าภาพ)

๓-๕ พค. ๒๕๕๖ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์(อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ) , อ.ภัทรนิธิ์วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์)
๑๐-๑๒ พค. ๒๕๕๖ อ.สุทธิวัสส์ คำภาและคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๑๖-๑๙ พค. ๒๕๕๖ รศ.จำเนียร ช่วงโชติการเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๒๓ พค.-๑มิย. ๒๕๕๖ พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณพระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร เป็นวิปัสสนาจารย์ รับเฉพาะผู้อยู่ได้ครบสิบวันเท่านั้น

๗-๑๑ มิย. ๒๕๕๖ พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร(ยุวพุทธฯศูนย์๓)
๑๔-๑๖ มิย. ๒๕๕๖ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร ,อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา (คุณปิยดา อิฐรัตน์เจ้าภาพ)
๒๑-๒๓ มิย. ๒๕๕๖ อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)
๒๖-๓๐ มิย. ๒๕๕๖ คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม(บจก.ไอคอน เพอร์เฟค โดยคุณสปันนา ตั้งประภาชัยกุล เจ้าภาพ)

๕-๗ กค. ๒๕๕๖ อ.สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ(กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๑๐-๑๔ กค. ๒๕๕๖ อ.วรพล ฝ่ายอุประ และคณะ
๒๐-๒๓ กค. ๒๕๕๖ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภชวนะปัญโญ) ,อ.ภัทรนิธิ์วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์)
๒๕-๒๘ กค. ๒๕๕๖ รศ.จำเนียร ช่วงโชติการเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๑๐-๑๒ สค. ๒๕๕๖ อ.สุรชัย แซ่อิง ,อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ(วันแม่) (บจก.สวีทเจอินดัสทรี เจ้าภาพใหญ่)
๒๔-๒๘ สค. ๒๕๕๖ พญ.ผกา วราชิต(วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)

๑๓-๑๕ กย. ๒๕๕๖ อ.สุทธิวัสส์ คำภาและคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๑๙-๒๒ กย. ๒๕๕๖ รศ.จำเนียร ช่วงโชติการเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๒๕-๒๙ กย.๒๕๕๖ คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม(สเกียรติเจริญค้าของเก่า เจ้าภาพ)

๔-๖ ตค. ๒๕๕๖ อ.ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ ,อ.มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ และคณะยุวพุทธฯ
๑๑-๑๓ ตค. ๒๕๕๖ อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)
๑๖-๒๐ ตค. ๒๕๕๖ คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม(บจก.ท็อปเซรามิค เจ้าภาพ
๒๓-๒๗ ตค. ๒๕๕๖ พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร(ยุวพุทธฯศูนย์๓)

๑-๕ พย. ๒๕๕๖ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์(อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ) , อ.ภัทรนิธิ์วิสุทธิศักดิ์ (รับเฉพาะผู้เคยผ่านการอบรมวิปัสสนาโดยปรมัตถ์)
๘-๑๐ พย. ๒๕๕๖ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร ,อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา (พระภัทรศักดิ์ ,ครอบครัวจตุพร เจ้าภาพ)
๑๑- ๑๗ พย. ๒๕๕๖ คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม (ผาแดงตรวจสภาพ โดยคุณรัตนวรรณอินทวงศ์ , ป้าแย้ม เจ้าภาพ)
๒๒-๒๔ พย. ๒๕๕๖ อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ(การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)

๔-๘ ธค. ๒๕๕๖ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร ,อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา
๑๙-๒๕ ธค. ๒๕๕๖ คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม(บจก.ธิปทอปแพคกิ้งเมทอุตสาหกรรม เจ้าภาพ)
๓๐ ธค.๒๕๕๖-๑มค ๒๕๕๗ อ.แม่ชีนราศรีจตุพร , อ.วรพล ฝ่ายอุประ ,อ.สุทธิวัสส์ คำภา

 ชวภณ ไฝเจริญ [1 พ.ย. 2555 เวลา 16:49 น.]
ทุกคนเกิดมาในโลกนี้แล้ว มีโอกาสทำชั่วได้ ก็ควรหาโอกาสเสริมสร้างความดีเอาไว้บ้าง คนทำชั่วนั้นก็เพราะไม่มีสติ ไม่มีปัญญา เป็นเหต์ให้ก่อทุกข์ภัยมาสู่ตนเอง...คนเรานั้นเกิดมาพร้อมกรรม ทำกรรมดีของเราให้ดีที่สุด กรรมของคนอื่นอย่าไปข้องเกียวดีกว่า ความจริงในความจริง

 ชุติกาญจน์ [5 ก.ย. 2555 เวลา 14:04 น.]
สืบเนื่องมากจากข้อความที่คุณ "จากผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและต้องการให้พระพุธทศาสนาเป็นที่ยึดเนี่ยวจิตใจของชาวพุทธทุกคนในโลกนี้" และคุณ Odusseus_t@hotmail.com ได้พิมพ์เอาไว้เมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้วนะคะ

เราเพิ่งได้เห็นคำพูดของคุณเมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมาค่ะ เพื่อนของเราืัที่มาปฏิบัติธรรรมด้วยกันเรานั้นได้เปิดหาข้อมูลเกี่ยวกับวัดเขาพุทธโคดมและได้พบกับข้อความของคุณเข้า และนี่คือสิ่งที่เราจะพูดค่ะ

"เรามาปฏิบัติธรรมที่วัดเขาพุทธโคดม (เขาด้านล่าง) มา 5 ปีแล้ว เรายังไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่คุณโพสต์ลงกระทู้นี้เลย ตลอดเวลา 5 ปี เราเห็นแต่ความมีเมตตาและความใจดีของแม่ชีต้อย แม่ชีต้อยได้ดูแลทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดีและเสมอภาคกัน จะมีบ้างที่มีบางคนพยายามแหกกฏ แต่แม่ชีต้อยก็จะคอยสอนโดยไม่มีการดุด่าอย่างที่คุณเข้าใจและโพสต์ลงกระทู้ ขอยกกรณีแม่ของเราเองนะคะ แม่ของเรามักมีอาการปวดขา ปวดเข่า นั่งพับเพียบไม่ได้เลยค่ะ ได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดเขาพุทธโคดมแห่งนี้ โดยมีแม่ชีต้อยให้ความดูแลและเมตตาให้ยาเพื่อบรรเทาอาการปวด จนแม่เรานั่งพับเพียและหายเป็นปกติค่ะ ทุกวันนี้แม่เราก็ยังไปปฏิบัติธรรมที่วัดนี้อยู่เป็นประจำค่ะ"

"เราอยากให้คนที่อ่านกระทู้นี้และอยากจะลองไปปฎิบัติธรรมที่วัดเขาพุทธโคดมนั้นได้ลองมาปฏิบัติธรรมกับแม่ชีต้อยก่อน แล้วคุณจะทราบว่าเรื่องแย่ๆที่กล่าวหาแม่ชีต้อยนั้นไม่เป็นความจริงเลยค่ะ สำหรับคุณที่ลงข้อความเกี่ยวกับแม่ชีต้ิอย เราไม่ทราบนะคะว่าคุณเป็นใคร มีตัวตนหรือไม่ ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ หรือระบุตัวตนด้วยนะคะ เพราะคุณอาจจะได้ยินหรือได้ฟังอะไรมาแล้วมาโพสต์ลงโดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง คุณกำลังทำให้วัดเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะ โดยเฉพาะกับทางเจ้าอาวาส รวมไปถึงแม่ชีต้อยเอง คุณกำลังทำให้ความเสียสละของผู้หญิงคนหนึ่งเสียไปเพราะคำพูดชุ่ยๆของคุณ ไม่ว่าคุณจะรู้อยู่แล้วว่าข้อมูลของคุณไม่เป็นความจริง หรือคุณได้ยินได้ยินมาแบบผิดๆ เราอยากให้คุณรับผิดชอบการกระทำและสิ่งที่คุณพูดด้วยนะคะ ลูกผู้ชายกล้าทำต้องกล้าแสดงตนนะคะ เราไม่ทราบว่าคุณเคยมาบวชที่วัดนี้รึเปล่า (วัดเขาด้านล่าง) ถ้ายังคุณลองมาบวชดูนะคะ ปฎิบัติธรรมก็ได้ค่ะ แล้วคุณจะทราบข้อเท็จจริง แต่ถ้าคุณรู้ตัวอยู่แล้วว่าคุณกำลังสร้างความเสื่อมเสียให้วัดโดยให้ข้อมูลผิดๆอย่างตั้งใจ คนอย่างคุณเรียกว่า มารศาสนาอย่างแท้จริงค่ะ"

สำหรับข้อความที่เรากล่าวไปข้างต้นเรายืนยันตนได้ค่ะ หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่วัดเขาพุทธโคดม โทรมาปรึกษาเราได้นะคะ

คุณชุติกาญจน์ 081-6170319
คุณอัม 089-5432069

 d [5 ก.ย. 2555 เวลา 13:16 น.]
d

 ที [24 มิ.ย. 2555 เวลา 23:25 น.]
http://www.dhammathai.org/radio/song_klomluk.php

อันนี้เป็นเพลงกล่อมลูกที่หากฟังยากมีหลายเพลง เช่น เจ้านกกาเหว่า นกขมิ้น

 ที [24 มิ.ย. 2555 เวลา 23:16 น.]
http://www.dhammathai.org/radio/radio.php

อันนี้เต็มชุดหลากหลายเพลงธรรมะฟรี

 ที [24 มิ.ย. 2555 เวลา 23:13 น.]
มีเวปเพลงธรรมะมาฝ่าก เพราะมากๆ โหลดฟรี เช่นเพลง เพลงคำไหว้พระเกตุแก้วจุฬามณี เพลงคาถามป้องกันภัย 10 ทิศ เพลงเกศาผมหงอก อีกหลายๆเพลง

http://www.dhammathai.org/radio/song_chulamanee.php

ตามที่อยู่นี้เลยครับ

 พิมเสน [20 มิ.ย. 2555 เวลา 17:22 น.]
ดิฉันอยากไปปฏิบัติมาก เลยลองโทรสอบถามดูตอนบ่ายๆ
ปรากฏว่ามีปฏิบัติวันนี้วันแรก ก็เลยขออนุญาติพระท่านเริ่มพรุ่งนี้ได้มั๊ย..
ท่านก็สอบถามให้ ปรากฏว่าได้ คณะวิทยากรของพระมหาประยูร ปญฺญาวชิโรท่านมีเมตตามาก
ดิฉันรู้สึกดีใจมาก รีบกลับบ้านเตรียมชุดขาว ออกเดินทางพรุ่งนี้เช้า ถ้าไปวันนี้คงถึงค่ำๆ
กลัวเดินทางมันฉุกละหุกไป เสียดายที่เสียโอกาสดีๆไป 1 วัน
^/\^ ขอบพระคุณพระอาจารย์ท่านที่เมตตากรุณาค่ะ

 เด็กธุระการ [19 มิ.ย. 2555 เวลา 16:05 น.]
ได้ครับ แต่ไม่มีกิจวัตรให้ทำมากเหมือนกับมาช่วงที่มีคอร์ส มีคนน้อย ปฏิบัติเอง ทานอาหารจากที่พระท่านบิณฑบาตรมา
ทำวัตรสวดมนต์เช้า - เย็น

 ชื่อ พรเทพ อ๓ชาติ [16 มิ.ย. 2555 เวลา 15:31 น.]
อยากถามว่าแฟนผมอยากจะไปบวชถือศีล 8 วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2555 จะได้ไหมครับ
พอดีเป็นวันเกิดของเธอโดยไม่เข้าคร์อสรบกวนตอบให้หน่อยครับ

 สท.วัลย์ษิษฐา วณิชคันธรส [13 มิ.ย. 2555 เวลา 16:27 น.]
ดิฉันรู้สึกมีความสุขและโชคดีที่มีครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐ และเมตตาสูงทุกท่าน คอร์สล่าสุดได้มีเพื่อนไปปฏิบัติธรรมคอร์ส อ.สุทธิวัสส์ คำภา อีกทั้งท่านวิทยากรทุกท่าน และท่านแม่ชี และเจ้าภาพและผู้บริการทุกท่าน ใจดีมีเมตตามาก เพื่อนของดิฉันประทับใจมาก และได้ความรู้จากท่านอ.สุทธิวัสส์ คำภา เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัด และจะนำสิ่งดีดีไปปฏิบัติให้มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรง เป็นการพัฒนาการจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

 วัชราภรณ์ ดาศรี [5 มิ.ย. 2555 เวลา 13:24 น.]
ได้ไปปฏิบัติธรรมวันที่ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่วัดเขาพุทธโคดม กราบขอบพระคุณในความกรุณาของคุณหมอผกามากค่ะ ทราบมาก่อนว่าถ้าใครปฏิบัติไม่ครบ๑๐ วัน คอร์สนี้จะไม่รับ แต่ดิฉันเคยปฏิบัติคอร์สพระอ.ประจากมาแล้วจากปีก่อนจึงได้รับความกรุณาในครั้งนี้ และได้โอกาสปฏิบัติในระหว่างวันที่กำหนดเป็นพุทธชยันตี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา บูชาคุณมารดา บิดา ครูอาจารย์
ขณะอยู่ที่วัดสามารถเดิน ๑ชั่วโมง นั่ง ๑ ชั่วโมงได้ หลังจากกลับมาได้เดินจงกรมนั่งสมาธิ ๑ ชั่วโมง ซึ่งแต่ก่อนๆ เคยทำที่บ้านได้อย่างมากที่สุด ๔๐ นาทีก็แทบทนไม่ไหว นับว่าการปฏิบัติพัฒนามากขึ้น ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ

 สท.วัลย์ษิษฐา วณิชคันธรส [15 พ.ค. 2555 เวลา 21:41 น.]
การปฏิบัติธรรมที่วัดเขาพุทธโคดมดีมากค่ะ เป็นสิ่งดีดีที่รู้ได้เฉพาะตน เพียงเตรียมกายและใจไปให้พร้อม ทางวัดมีชุดให้ฟรีและอาหารจากเจ้าภาพฟรีอย่างดีค่ะ (ไม่มีการเรี่ยไรใดๆ) ตอนนี้ประมาณเป็นปีที่ 7 แล้วที่ศึกษาธรรมมะและปฏิบัติธรรม หากมีเวลาก็จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดเขาพุทธโคดมด้านบน และกราบระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เมตตาสูงที่ีนี้ค่ะ ขอโมทนาบุญกับผู้มาปฏิบัติธรรมทุกท่านค่ะ

 สาวฮ็อต [30 เม.ย. 2555 เวลา 21:56 น.]
สาธุ...สาธุ...สาธุ อนุโมทามิกับผู้ปฏิบัติคอร์สนี้ด้วย

 ต้นน้ำและภูผา [26 เม.ย. 2555 เวลา 13:43 น.]
ขอบคุณมากนะครับ คุณแผ่นดิน สำหรับคำแนะนำดีๆ น่าจะมีประโยชน์มากเลยทีเดียว
ถ้าดี ต่อไปมีโอกาสก็อยากจะไปเรื่อยๆ

 แผ่นดิน [25 เม.ย. 2555 เวลา 22:36 น.]
คุณต้นนัำและภูผาไปถูกคอร์สเป๊ะเลยเป็นคอร์สพระ คนไม่มาก ไม่เรี่ยไร ไปบนศาลาธรรมสันติเลยส่วนข้างบนที่มีโบสถ์น่ะ สาธุ สาธุ สาธุ...อนุโมทนาบุญด้วยนะ

 ต้นน้ำและภูผา [24 เม.ย. 2555 เวลา 16:17 น.]
วันที่ 28 เมษา 55 เป็นครั้งแรกที่จะไปปฏิบัตธรรม หลังจากที่ตั้งใจมานาน แต่ไม่มีโอกาสไปทำซะที อยากจะขอคำแนะนำจากทุกท่านด้วยครับ

 บ้านริมน้ำ [24 เม.ย. 2555 เวลา 08:37 น.]
เราเคยไปคอร์สแม่ชีหลายคอร์สคนเยอะ เบื่อ...เบื่อมาก บอกบุญหลายอย่างเกินไป ถ้าใครไปก็ทำบุญที่ธุรการเลยไม่ตกไม่หล่นระหว่างทาง ทำซะตั้งแต่วันแรกที่ไปถึง ไม่ต้องทำบนศาลาธรรมสันติ

 แทนุคุณ [24 เม.ย. 2555 เวลา 08:20 น.]
ขอบคุณคับที่ได้ข้อมูลจากคุณปรียา ละเอียดดีมากคงปฏิบัติมานานนะคับ บอกบุญต่อเลยละกัน ไปปฏิบัติกันมากๆนะอย่าผัดผ่อน เดียวตายซะก่อน อดปฏิบัติ ชาตินี้ไม่ปฏิบัติก้ออย่าหวังว่าชาติหน้าจะได้ปฏิบัติ จะได้เกิดเป็นมนุษย์ป่าวน้อออออ รีบหน่อย ชั่วโมงข้างหน้านี้จะได้หายใจกันป่าว อย่าประมาทนะโยมมมม

 ชื่อนั้นสำคัญไฉน? [24 เม.ย. 2555 เวลา 01:53 น.]
Teerakเราอยากไปปฏิบัติธรรมอ่ะ แต่มีภาระกิจอันยิ่งใหญ่ในช่วงนี้เลยอดไป ต้องหนอ...หนอ...อยู่บ้าน ๒๘-๑นี้ไม่ได้เห็นหน้าเนาะ รู้มั้ยเราคือใคร? "อยากรู้ ๒๐๐-"แต่เรารู้คุณคือใคร

 ยังโสด [24 เม.ย. 2555 เวลา 01:21 น.]
พอจ.ตอบบ้างนะคะ

 สีกา [24 เม.ย. 2555 เวลา 01:18 น.]
ไปปฎิบัติธรรมที่วัดเขาฯกันดีกว่า วันที่๒๘นี้นะ

 เจ [6 เม.ย. 2555 เวลา 21:44 น.]
แวะไปวัดเขามาครับคอร์สอาจารย์สุทธิวัส คนมากันเยอะมาก600กว่าๆคน ผมเลยกลับบ้านไว้วันหน้าแวะไปใหม่ ไปปฏิบัติคอร์สที่คนไม่มาก

 มีโม้ [3 เม.ย. 2555 เวลา 18:11 น.]
ปีนี้อากาศร้อนมาก กะจะไปกราบครูบาอาจรย์วันสงกราณต์ครับ

 ทิดบุญธรรม [2 เม.ย. 2555 เวลา 17:03 น.]
สงกรานต์ถ้าทุกท่านยังไม่มีโปรแกรมไปเที่ยวที่ไหนแล้วหละก็ ขอเชิญมาปฏิบัิติธรรมที่วัดเขาพุทธโคม คอร์สอาจารย์วันทิพย์


 ลูกพระพุทธเจ้า [1 เม.ย. 2555 เวลา 20:53 น.]
ไปคอร์สพอจ.ประยูรมาแล้วดีมาก ไม่มีกิจกรรมวุ่นวาย ไม่เรี่ยไร เหมือนคอร์สอื่นๅ สบายใจดี ขอเชิญทุกท่านมาคอร์สนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน

 แผ่นดิน [28 มี.ค. 2555 เวลา 19:00 น.]
ขอบคุณค่ะ แล้วจะไปนะ

 แผ่นดิน [28 มี.ค. 2555 เวลา 18:58 น.]
ขอบคุณมากมากเลย แล้วจะไปนะคะ

 ประยูร [25 มี.ค. 2555 เวลา 21:38 น.]
ไม่เข้มครับปฏิบัติธรรมดาๆเหมือนคอร์สทั้่วไปพาเดินพานั่งพร้อมๆกัน

 แผ่นดิน [23 มี.ค. 2555 เวลา 20:44 น.]
ขอทราบข้อมูลคอร์ส๔วันจากพอจ.ประยูรว่าเข้มหรือไม่ ช่วยตอบด้วย

 แผ่นดิน [23 มี.ค. 2555 เวลา 20:40 น.]
ขอทราบข้อมูลคอร์ส๔วันจากพอจ.ประยูรว่าเข้มหรือไม่ ช่วยตอบด้วย

 ประยูร [17 มี.ค. 2555 เวลา 19:00 น.]
http://www.watpom.net/bord/viewthread.php?tid=469 แจกธรรมบทภาค๕ รวม(บาลี+แปล+สัมพันธ์)

อันนี้เป็นไฟล์บาลี ภาค1-4 และแปลพยัญชนะ doc 2003
http://pali2you.blogspot.com/p/1-4.html
อันนี้เป็นไฟล์บาลี ภาค5-8 และแปลพยัญชนะ doc 2003
http://pali2you.blogspot.com/p/5-8.html

เข้าไปโหลดได้เลยครับ

 ปรียา [6 มี.ค. 2555 เวลา 21:15 น.]
ตอบคุณจิราภรณ์ แนะนำคอร์สที่ดีพื้นฐานคือคอร์ส ๑๖-๒๒ มี.ค.นี้มีเวลามาได้แค่ ๓ วันก็ได้แต่ถ้าอยู่ได้ครบก็ดีกว่า ได้เจอกันที่วัดเช่นเดียวกันนะคะ เชิญชวนพ่อ แม่ พี่น้อง เพื่อนๆมาปฏิบัติกันมากๆนะคะ กุศลได้ทั้งคนชวนและคนถูกชวน(แต่ต้องปฏิบัติด้วยนะ ใครทำใครก็ได้เอง เหมือนกินข้าวเองก็อิ่มเองบุญก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะ)วิปัสสนาต้องทำทุกวันเหมือนกินข้าว

 ปรียา ปัญจะ [6 มี.ค. 2555 เวลา 20:31 น.]
คอบคุณSutthiคอร์สเข้มเป็นคอร์สปฏิบัติไม่มีเสียงของวิทยากรพาเดิน,วันแรกจะมีเสียงเพราะต้องพาคนใหม่ปฏิบัติแนะนำการกราบแบบสติปัฏฐาน๔ทุกอิริยาบถจะเคลื่อนกายช้าๆการปฏิบัติแนวนี้เป็นการใช้สติเข้าไปกำหนดดุรู้ตามรูปนามหรือเรียกว่ากายกับใจเพียงแค่๒อย่างนี้งานอื่นไม่มีนอกจากดูกายดูใจของตนเองสิ่งที่ต้องดูคือกาย,เวทนา,จิตและธรรมทั้ง๔ฐานที่พระพุทธองค์ทรงชี้ทางไปแห่งความสิ้นทุกข์ที่ต้องเคลื่อนกายช้าๆเพราะสติจะเข้าไปกำหนดได้ง่ายและได้ทันปัจจุบันอารมณ์คุณลองยกมือขึ้นช้าๆแล้วเอาคำบริกรรมใส่กำกับไปพร้อมๆกับกิริยาอาการเอาใจน้อมเข้าไปดูอาการด้วยแบบเอาใจใส่แต่ไม่ต้องเครียดไม่ว่าคุณจะเดิน,ยืน,นั่ง,นอนหรือแม้แต่อิริยาบถย่อยๆมากมายนับไม่ถ้วนในแต่ละวันคุณลองน้อมใจเข้าไปดูเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเย็น,ร้อน,อ่อน,แข็ง,หย่อน,ตึง,ไหว,รูป,รส,กลิ่น,เสียง,สัมผัส,คิดนึกให้ทันที่สำคัญคุณต้องใส่คำบริกรรมเข้าไปด้วยเช่นยกหนอ ยกหนอ ยกหนอยกมือช้าๆดูซิว่าคุณเข้าไปรู้อะไรบ้างในขณะยกมือ(ที่ต้องมีคำบริกรรมเพราะใจจะไม่ส่งไปข้างนอกจะได้อยู่กับอาการนั้นๆ) วิปัสสนาสอนให้เข้าไปรู้ความจริงที่มีอยู่แล้วคือในกาย ใจของเราๆนั่นเองถ้าอยากรู้ว่าปฎิบัติกันอย่างไรรายละเอียดมีในคอร์สถ้าสนใจจริงก้ได้ของจริงคอร์สที่แนะนำควรไปครูบาอาจารย์เก่งมากคือคอร์ส ๑๐ วันของคุณหมอผกาเขียนจ.ม.สมัครเลยได้เจอกันที่นั่นแน่ๆ ๑ ปีมีครั้งเดียว

 sutthi [1 มี.ค. 2555 เวลา 00:21 น.]
อยากเรียนถามคุณ ปรียา ปัญจะ ว่าคอร์สของ" พระมหาประยูร และศิลย์วัดเขาฯ "ปฎิบัติเข้ม(ช่วงระห่วางวันที่ 20-24 มิ.ย 2555 ) ช่วยอธิบายให้กระจ่างหน่อยครับว่าปฏิบัติเข้มอย่างไร เพราะเคยไปเฉพาะคอร์สธรรมดา จะได้เตรียมตัวไว้ก่อน

 ปรียา ปัญจะ ศิษย์หลวงพ่อ ป. ญาณโสภโณ [22 ม.ค. 2555 เวลา 00:27 น.]
ถ้าจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เจริญสติปัฏฐาน๔ ขอเชิญมาที่วัดเขาฯขอการันตีว่าถ้ามาถึงศาลาธรรมสันติแล้วคุณได้มาถูกวัด เจอครูบาอาจารย์ดี ได้หลวงพ่อที่ดีที่ควรแก่การกราบไหว้ท่านมีเมตตาสูงมากใครได้พบได้กราบไหว้ถือว่ามีบุญ ที่วัดนี้มีให้เลือกปฏิบัติหลายคอร์ส มีทั้งคอร์สพื้นฐาน และคอร์สเข้ม(เข้มหมายถึงปฏิบัติแนวเจริญสติปัฏฐาน๔ ปฏิบัติเงียบไม่มีเสียง การเคลื่อนไหวของทุกอิริยาบถต้องช้ามากๆ)ดิฉันปฏิบัติที่นี่ติดต่อกัน ๒ ปีแล้วนับเป็นคอร์สก็เกือบ ๖๐คอร์สแล้วแต่สิ่งที่ได้จากการปฏิบัติมีคุณค่ามหาศาลมากกว่านั้นมากนัก ต้องปฏิบัติเอาใจใส่จริงๆ ตั้งใจ สนใจและศรัทธาที่จะปฏิบัติให้ต่อเนื่องโดยเฉพาะเข้าคอร์สเข้มคุณจะมีปัญญาเข้าไปรู้ว่าวิปัสสนาคืออะไรนั่นคือคุณกำลังสั่งสมมหากุศลไว้ใช้ในชาติต่อไป คอร์สที่แนะนำคือคอร์ส ๑๐ วัน และคอร์สเข้มของพอจ.ประยูรและคณะศิษย์ของวัดเขาพุทธโคดม

 จิราภรณ์ [9 ม.ค. 2555 เวลา 15:21 น.]
ประสงค์จะเข้าร่วมปฏิบัติธรรมช่วงวันที่ 3-5 ก.พ.55 แต่ติดภากิจวันที่3 ไม่ทราบว่าขอร่วมปฏิบัติธรรมวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์55 ได้ไหมคะ

 ปชส.จำเป็น [14 ธ.ค. 2554 เวลา 16:59 น.]
ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๘๗๗-๒๑๓๒ , ๐-๓๘๗๗-๒๙๔๔ , ๐-๓๘๓๑-๒๖๐๘
คุณบุญเลิศ เปรมจิต , คุณสุรชัย แซ่อิง ผู้ขออนุญาต-รับผิดชอบ ดำเนินงานและประสานงาน

คำค้นในอินเตอร์เนต "ปฏิทินปฏิบัติธรรม" "เขาพุทธโคดม" "ต้นโพธิ์ต้นไทร"
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=watkhaobhuddakodom


วัน..... เดือน.................. วิทยากร
............................ มกราคม ๒๕๕๕

๓๐ ธค. ๒๕๕๔ - ๑ มค. ๒๕๕๕ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา(คุณวิโรจน์ , คุณธงไชยพัฒน์ , คุณพลอยชนกภรณ์ เจ้าภาพอาหาร)
๒๗-๓๑ มค. ๒๕๕๕ พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร (ยุวพุทธฯศูนย์๓)

๓-๕ กพ. ๒๕๕๕ อ.ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ , อ.มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ และคณะยุวพุทธ
๙-๑๒ กพ. ๒๕๕๕ อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐น.)
๑๗-๑๙ กพ. ๒๕๕๕ อ.สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)

๒-๘ มีค. ๒๕๕๕ พระมหาประยูร ปญฺญาวชิโร และคณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม วันมาฆะบูชา – ปฏิบัติเข้ม
๑๖-๒๒ มีค. ๒๕๕๕ พระครูภาวนาปัญญาสาร และคณะ
๒๙มีค.-๑เมษ. ๒๕๕๕ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๖-๘ เมษ. ๒๕๕๕ อ.สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๑๓-๑๕ เมษ. ๒๕๕๕ อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ(วันสงกรานต์)(บจก.สวีทเจ อินดัสทรี เจ้าภาพใหญ่)
๒๘ เมษ.- ๑พค. ๒๕๕๕ พระมหาประยูร ปญฺญาวชิโร และคณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม

๑๐-๑๓ พค. ๒๕๕๕ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๑๘-๒๐ พค. ๒๕๕๕ อ.สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๒๖ พค.-๔ มิย. ๒๕๕๕ พญ.ผกา วราชิต (พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร เป็นวิปัสสนาจารย์) - ดูหมายเหตุ ๒

๘-๑๐ มิย. ๒๕๕๕ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา
๑๓-๑๗ มิย. ๒๕๕๕ พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร (ยุวพุทธฯศูนย์๓)
๒๐-๒๔ มิย. ๒๕๕๕ พระมหาประยูร ปญฺญาวชิโร และคณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม– ปฏิบัติเข้ม

๖-๘ กค. ๒๕๕๕ อ.สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๑๓-๑๙ กค. ๒๕๕๕ อ.วรพล ฝ่ายอุประ และคณะ
๒๖-๒๙ กค. ๒๕๕๕ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๒-๕ สค. ๒๕๕๕ อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐น.)
๑๐-๑๒ สค. ๒๕๕๕ อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ(วันแม่)(บจก.สวีทเจ อินดัสทรี เจ้าภาพใหญ่)
๑๘-๒๒ สค. ๒๕๕๕ พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)

๗-๙ กย. ๒๕๕๕ อ.สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๒๐-๒๓ กย. ๒๕๕๕ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๒๘-๓๐ กย. ๒๕๕๕ อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)

๕-๗ ตค. ๒๕๕๕ อ.ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ , อ.มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ และคณะยุวพุทธ
๑๑-๑๔ ตค. ๒๕๕๕ อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐น.)
๒๖-๒๘ ตค. ๒๕๕๕ อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)

๒-๔ พย. ๒๕๕๕ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา
๑๐-๑๔ พย. ๒๕๕๕ พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)
๑๙-๒๕ พย. ๒๕๕๕ พระมหาประยูร ปญฺญาวชิโร และคณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม– ปฏิบัติเข้ม

๑-๕ ธค. ๒๕๕๕ พระมหาประยูร ปญฺญาวชิโร และคณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม – ปฏิบัติเข้ม
๘-๑๐ ธค. ๒๕๕๕ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา
๒๐-๒๖ ธค. ๒๕๕๕ อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐น.)
๓๐ ธค.๒๕๕๕-๑ มค ๒๕๕๖ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา


ปฏิทินนี้ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ ๑ ทุกรายการ เข้าปฏิบัติได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ห้ามบอกบุญเรี่ยไร ใครใคร่จะทำบุญให้ไปทำด้วยตนเองที่กุฏิธุรการ

หมายเหตุ ๒ **ผู้ที่จะเข้าอบรมรายการวันที่ ๒๖ พค.- ๔ มิย.(๑๐วัน) พญ.ผกา วราชิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑ รับเฉพาะผู้ที่อยู่ได้ครบทั้ง ๑๐วัน
๒ ต้องส่งใบสมัครก่อน ที่โทรสาร ๐-๒๕๘๕-๕๐๘๔(เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา ๑๙-๒๑ น.)
หรือทางไปรษณีย์ที่ พญ.ผกา วราชิต ๒๗๓/๑๕ ซ.พงษ์เพชรนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
ใบสมัครให้บอก ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ที่อยู่ที่ชัดเจน+รหัสไปรษณีย์, เบอร์โทรศัพท์, เบอร์โทรสาร(ถ้ามี)
จะมีใบตอบรับส่งไปให้ ให้นำใบตอบรับไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันเริ่มปฏิบัติธรรม(๒๖พค.)
ผู้ที่ไม่สะดวกอยู่ครบ ๑๐วัน ให้ไปเข้าคอร์สของพญ.ผกาฯ แบบ ๕ วันในคอร์สอื่นก่อน
หมายเหตุ ๓ ผู้ที่จะเข้าอบรมรายการของ รศ. จำเนียร ช่วงโชติ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑ สมัครล่วงหน้าก่อนก็ดี เพราะรับจำนวนแค่ ๖๐ คน โดยสมัครทางโทรศัพท์ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านบน
๒ ต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๗ ปีขึ้นไป
๓ ต้องอยู่ครบ ๔ วัน (วันแรกเริ่ม ๐๙.๐๐ น. วันสุดท้ายเลิก ๑๖.๓๐ น.

หมายเหตุ ๔ วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ อาจารย์วัลลภ ชวนะปัญโญ
เน้นการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
เพื่อประโยชน์สูงสุด ควรอยู่ครบ

 ดลฤทัย ผ่องแผ้ว [7 ธ.ค. 2554 เวลา 12:56 น.]
พึ่งไปบวชที่วัดเขาพุทธโคดมมาเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. - 5ธ.ค. 54 คะ ตอนแรกที่ได้ปฏิบัติรู้สึกว่าอึดอัด อยากกลับบ้านมากคะ พอมาวันที่สองรู้สึกว่าจิตใจเริ่มสงบ ปกติเป็นคนพูดไม่หยุดคะ เป็นการปฏิบัติที่ได้ทั้งธรรมะ และความรู้เรื่องธรรมชาติบำบัดคะ ครั้งนี้ที่ไปประทับใจตอนถวายพระพรคะ รู้สึกซาบซึ้งและคิดถึงพ่อมากคะ ตั้งแต่ที่หนูเกิดมา หนูไม่เคยรู้จักว่าพ่อชื่ออะไรและเป็นคัย ที่ไหน อย่างไร แต่บางครั้งอาจจะเป็นกรรมเก่าของหนู แต่ทุกครั้งหนูจะคิดทุกครั้งว่าไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีก็ตาม ขอให้ท่านอโหสิกรรมให้ และขอให้ท่านมีความสุข ความเจริญๆยิ่งขึ้นคะ ถ้าตั้งใจจะมาบวช ขอให้ท่านตั้งใจ ท่านก็จะได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่คะ ขอบคุณคะ

 แพรวและบี [15 พ.ย. 2554 เวลา 08:42 น.]
รู้สึกดีค่ะอยากม๊ากมากเลยล่ะที่ได้มาครั้งแรกค่ะภมูใจน่ะค่ะอยากให้ทุกคนมาเห็นแบบนี้ด้วยน่ะค่ะคิดว่าถ้าบุญจะมาอีกค่ะ ตอนแรกมีคนพามามากันสี่คนค่ะตื่นเต้นน่ะ เพราะว่าออกกะมาค่ะ ง่วงมากเลยแต่ไม่รูเหมือนกันก้อทนได้ ทั้งที่ไม่เคยทนอะไรได้นานขนาดนี้ยิ้มค่ะ อุโมธนา(สาธุ)

 สมเกียรติ [23 ต.ค. 2554 เวลา 14:51 น.]
ปฏิทิน วันปฏิบัติธรรมวัดเขาพุทธโคดมปี 54 ครับผม
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tonpo&group=1

 สมเกียรติ [23 ต.ค. 2554 เวลา 14:46 น.]
ไปมาแล้วสองครั้งครับ ตั้งใจว่าจะไปอีกบ่อยๆ
1-2 ตุลาคม 54
16-17 ตุลาคม 54
ด้วยการสร้าง ทาน ศิล สมาธิ วิปัสนา จนทำให้เกิดปัญญาในที่สุด
ได้ปฏิบัติกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทำให้สามารถเข้าสมาธิได้เร็ว ต่างกันกับปฏิบัติที่บ้าน
และได้แนวการปฏิบัตมาใช้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับวิปัสนา
ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ นำไปช่วยเหลือคนที่เรารัก และเพื่อนร่วมโลกได้อย่างมากเลยครับ

 วิรัติ สีหะนาม [13 ต.ค. 2554 เวลา 18:16 น.]
พรุ่งนี้เช้า คือ 14 ตุลาคม 2554
จะไปวัดเขาพุทธโคดมนี้ครับเพื่อปฏิบัติธรรม นี่เป็นครั้งแรกครับ
ช่วยอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ
โอ ระยอง...

 ที [30 ก.ย. 2554 เวลา 13:33 น.]
เพลงธรรมะ เรื่องพระเวสสันดร ฟังแล้วซึ้งมาก โหลดฟังได้

http://www.dhammathai.org/sounds/vessandonchadok.php

 ทิดริมทุ่ง [20 ก.ย. 2554 เวลา 19:41 น.]
เวลาที่ผ่านไปไม่หวนกลับ
คืนวันลับล่วงเลยไม่เคยหวน
ชีวิตล่วงผ่านวันสังขารรวน
จะย้อนหวนกลับหลังอย่าหวังเลย
ที่วัดเขาได้มีคอร์สพิเศษที่ผ่านไปแล้วจากวันที่9-20สิงหาคม พิเศษจริงมีผู้ปฏิบัติน้อย 3วันแรกเป็นวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์ มีผู้มา28ท่าน สาเหตุเพราะไม่ได้เป็นช่วงที่ทางวัดจัดคอร์ส เหลือถึงวันที่20เพียง 8ท่านกับอีก3ท่านที่มาวันที่18-19
ปฏิบัติเข้ม ไม่พูดไม่คุยกัน สุดๆครับ

 sarah [15 ส.ค. 2554 เวลา 16:16 น.]
มีเพื่อนกัลยาณมิตร แนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาพุทธโคดม ที่ศรีราชา พอมีเวลาตั้งใจไปบวช ก่อนไปก็ศึกษาเส้นทางทางเวป โดยไม่เคยทราบว่าที่วัด มี 2 ส่วน คือส่วนบน และ ส่วนล่าง เมื่อไปถึงทำพิธีบวชกับหลวงพ่อ (ส่วนล่าง) โดยจัดปัจจัย 1 ซอง ถวายพร้อมดอกไม้ธูปเทียน จากนั้น นั่งรอเวลา ประมาณ บ่าย 3 โมงเย็น ก็เริ่มสวดมนต์ทำวัตรเย็น ต่อด้วยการเดินจงกรม 1 รอบ แล้ว แม่ชีก็สั่งให้ แยกย้ายไปนั่งสมาธิ เป็นเวลาประมาณ 30-40 นาที ออกจากสมาธิ ก็ให้พักผ่อนตามอัธยาศัย บางท่านก็ไปเตรียมตัวอาบน้ำ เวลาประมาณ 18.30 น. แม่ชีก็สอนธรรมะ พร้อมนำสวดมนต์บทต่างๆ มากมาย ประมาณ 2 ทุ่มกว่าๆ ก็เสร็จกิจวัตรในวันนั้น.
รุ่งเช้าวันใหม่ ตื่นนอน 05.00 น. ล้างหน้าล้างตาแล้ว ก็ไปกวาดลานวัด 06.00.น.ใส่บาตรพระที่เดินบิณฑบาต จากนั้นไปทานข้าวที่กุฏิแม่ชีที่มีหน้าที่จัดอาหารให้ แล้วก็รอถึง 09.00 น. ก็สวดมนต์ทำวัตรเช้า ประมาณ 10 โมงก็เสร็จ แล้วนั่งรอ, นอนรอ 11 โมง ทานข้าวตอนเพล จากนั้นก็รอไปจนถึง บ่าย 3โมงเย็น ก็เริ่มทำวัตรเย็นต่อไปค่ะ
สรุป 1. พิธีบวช ถวายปัจจัย 1 ซอง
2. ลงทะเบียนจ่ายค่าอาหาร + ค่าของใส่บาตร (ตามจำนวนวันที่อยู่วัด)
3. ชำระค่าน้ำ+ไฟ ตามกำลังศรัทธา
4. วันสึก ถวายปัจจัย 2 ซอง
ถ้าท่านที่ต้องการบวช แล้ว สบาย ไม่เคร่ง ก็คงต้องบวชส่วนล่าง แต่..สำหรับท่านที่ต้องการ ปฏิบัติธรรมะจริงๆ ก็คงต้องเดินทางขึ้นไปบวชส่วนบน สำหรับดิฉัน..ตั้งใจแล้ว ต่อไปดิฉันจะไปให้ถึงส่วนบนค่ะ..

  เบส [25 ก.ค. 2554 เวลา 10:21 น.]
ข้อให้ทุกคมมาวัดมาก

 ทะเล [12 ก.ค. 2554 เวลา 16:55 น.]
ที่วัดเขาดีมากๆเลยค่ะ ทั้งบรรยากาศสถานที่และคณะวิทยากรค่ะเคยไปมาห้าคร้งแล้วประทับใจค่ะอยากบอกทุกๆคนที่สนใจจะมาปฏิบัติให้ลองมาค่ะ

 ที [9 ก.ค. 2554 เวลา 09:56 น.]

หากคุณอยากได้พระไตรปิฏกไว้เอา มาที่นี่เลย
แจกcdพระไตรปิฏกฟรี ฉบับประชาชนและ ฉบับธรรมทาน

http://www.cdthamma.com/forums/index.php?topic=2337.0

 ที [7 ก.ค. 2554 เวลา 21:56 น.]
นำรถมาเองก็ได้นะครับ แต่ว่าที่จอดรถมีน้อยมากจอดได้ไม่ถึง20คัน ถ้ามาเย็นวันที่14นอนที่วัด1คืนหรือมาเช้าๆวันที่15พอจะมีที่ให้จอดรถได้
เย็นวันที่14มีคนมานอนที่วันบ้างแล้วนะครับ แต่ให้คนขับมาส่งจะดีกว่า คนมากันเยอะรถเข้าออกยากมากครับ
เข้ามาตอบช้านะครับ คงไม่ว่ากัน
การเตรียบตัวไม่มีอะไรมาก ของจำเป็นที่เราจะต้องใช้ส่วนตัว3วัน2คืนเช่นสบู่ยาสีฟันเป็นผ้าเช็ดตัวเป็นต้น อย่างคือไม่มีอีกแล้ว ของมีค่าไม่ควรนำเดี๋ยวจะหาย ไม่มีคนรักษาให้นะครับ
ชุดขาวถ้ามีแล้วก็นำมาได้ แต่ถ้าไม่มีที่วัดมีให้ยืมใช้ทั้งชายและหญิง แต่อาจไม่ถูกใจเราหรือบางไป ผู้มาปฏิบัติส่วนมากก็มาใช้ยืมที่วัดเขาเพราะเวลาเดินทางจะไม่มีของมาก มีบ้างที่นำมาเอง ไม่คิดค่าบริการแต่ประการใด คือทางวัดไม่เก็บค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
อาหารเป็นมังสะวิรัติ สองมือเช้ากลางวัน แต่ถ้าท่านจำเป็นต้องกินยาหรือทานอาหารตามหมอสั่ง บอกแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เขาจะจัดมือเย็นให้
อื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วครับ คุณมาเมื่อไหร่เวลาไหนก็ได้ครับ มาแล้วมีธุระจะกลับ กลับเมื่อไหร่ก็ได้ อยู่ที่ความสะดวกผู้มาปฏิบัติ
เป็นคอร์สครอบครับนะครับกันเองมากๆ

 พจวรรณ์ [22 มิ.ย. 2554 เวลา 21:24 น.]
รบกวนสอบถามรายละเอียดนิดหนึ่งนะคะ พอดีดิฉันสนใจคอร์ส
๑๕ - ๑๗ กค. ๒๕๕๔ อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข) นะคะ ไม่ทราบว่าเริ่มกี่โมงค่ะ แล้วสามารถนำรถไปเองได้ไหมค่ะ รือให้คนไปส่งค่ะ แล้วต้องเตรียมตัวยังงัยบ้างค่ะ พอดีดิฉันไม่เคยไปเลยค่ะ รบกวนด้วยนะคะ pot_nin@hotmail.com รบกวนขอรายละเอียดด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

 หมูทอง [20 มิ.ย. 2554 เวลา 17:22 น.]
เมื่อวานไปนมัสการรอยพระพุทธบาทตั้งแต่บ่ายโมง
เสร็จแล้วนั่งเล่นที่วัดอยู่นาน กว่าจะกลับเกือบสี่โมงเย็น
รู้สึกดีมากที่ได้ปลีกตัวนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วสูดอากาศเข้าไปลึกๆ
เพราะทำให้เกิดความสุข จิตใจสงบ ผ่อนคลาย มีความสุขมาก

วันนี้ดิฉันขอแนะนำเว็บไชต์ธรรมะของท่านเหลี่ยวฝาน เป็นการใช้โวหารแบบสาธก
เห็นว่าน่าสนใจดี อยากให้ลองอ่านดู เผื่ออยู่ว่างๆ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8134

หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านบ้างนะค่ะ

 ที [18 มิ.ย. 2554 เวลา 20:48 น.]
สาธุ อนุโมทนาด้วย


 หมูทอง [17 มิ.ย. 2554 เวลา 19:34 น.]
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน
ขอให้มีความสุขในรสแห่งพระธรรม

โอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมที่วัดมีไม่มากสำหรับหลายคน
เพราะชีวิตต้องดำเนินไปด้วยบทบาทหน้าที่หลายอย่าง
แต่สักวันหนึ่งเราเชื่อว่าเราต้องมีโอกาสแบบท่านทั้งหลายนี้บ้าง...เมื่อถึงเวลา

พรุ่งนี้เราคิดว่าจะไปนมัสการรอยพระพุทธบาทสระบุรี เพื่อจิดใจจะได้สบายขึ้น ชัญญา [16 มิ.ย. 2554 เวลา 18:09 น.]
นานมากแล้วที่ไม่ใด้ไปปฏิบัติธรรม ทุกครั้งที่ไปจะอธิษฐานว่าขอให้ใด้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมที่วัดเขาพุทธโคดมอีก

 หมูทอง [14 มิ.ย. 2554 เวลา 20:47 น.]
อยากมีโอกาสปฏิบัติธรรมแบบนี้บ้างจังเลย

ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ไปปฏิบัตธรรมที่วันอีก

 ที [6 พ.ค. 2554 เวลา 16:20 น.]
http://writer.dek-d.com/nanakosos/story/view.php?id=559528
นิยายนี้ก็น่าอ่าน

 ที [5 พ.ค. 2554 เวลา 19:53 น.]
แนะนำนิยายครับ สนุกดี
เรื่องนี้
http://writer.dek-d.com/phboy132/writer/view.php?id=642790
เรื่องนี้
http://writer.dek-d.com/nanakosos/story/view.php?id=559528

 ทิดริมทุ่ง [5 พ.ค. 2554 เวลา 19:40 น.]
ความทุกข์ไม่เรียกหา ก็ได้มาจนเกินทน
รวยจนหนีไม่พ้น ทุกทุกคนต้องรับไป
อยากได้คือความสุข ไม่อยากทุกข์ทำไฉน
ยิ่งหายิ่งทุกข์กาย หาไม่ได้ใจทุกข์ทน

สวัสดีครับ...

 ชีวิต หลัง ความตาย [25 เม.ย. 2554 เวลา 20:05 น.]
เจอละค่ะ...ขอบคุงมาก นะคะ...คุงพี่ ชาย & พี่ที


http://www.buddhism.rilc.ku.ac.th/chachawarn/coursesyllabus/2550_1/video/thummakeeta.htm

 ทิดริมทุ่ง [23 เม.ย. 2554 เวลา 12:53 น.]
ผมได้อ่า่นการถามตอบธรรมะจากเวปๆหนึ่ง ก็อยากเอามาให้อ่านกันบ้าง

ผู้ปฏิบัติธรรม เท่าที่เห็นตามเว็บไซต์ธรรมะ มี 2 แบบ

-บริกรรมภาวนาแบบหนึ่ง

-ไม่ภาวนาอะไรดูกันทื่อๆแบบหนึ่ง

ผู้ที่ปฏิบัติแต่ละแบบ ภาวะจิตจะต่างกันดังขาวกับดำ

อารมณ์ความรู้สึกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ให้คำปรึกษากันและกันไม่ได้ เหมือนถามว่า

ไปไหนมา? ตอบ... สามวาสองศอก

เพราะสภาวธรรมที่ภาวนามัยบุคคลประสบจากภาวนานั้นลึกซึ้งละเอียดกว่าผู้นั่งตรึกนึก

คิดเอา

-ที่เว็บไซต์หนึ่งที่ห้องสติปัฏฐานสนทนากันอยู่ 2 กลุ่ม

กลุ่มหนึ่งเรียกตนว่าผู้ดูจิต คอยตอบคำถาม (วิสัชนา)

ผู้บริกรรมภาวนาพุทโธบ้าง พองหนอ ยุบหนอบ้าง เป็นฝ่ายถาม (ปุจฉา)

ฝ่ายปุจฉา ปฏิบัติหลักภาวนามัย ภาวนาไปๆแล้วติดขัดจึงถาม

ฝ่ายวิสัชนา ตอบโจทก์ตามแนวคิดของตน ซึ่งไม่ลึกเท่าฝ่ายบริกรรมภาวนา

ทั้งสองกลุ่มจึงเหมือนพูดกันคนละภาษา คือสื่อภาษาธรรมปฏิบัติต่างอารมณ์ความรู้สึก

กันอธิบายความหาข้อสรุปเรื่องที่สนทนากันไม่ได้

ผู้ภาวนาโดยตรง จึงสับสนไขว่เขว พลาดจากกรรมฐาน เกิดสงสัยว่า เอ..ที่เรากำลัง

ประสบอยู่นี่มันคือะไร และจะหลุดพ้นได้อย่างไร จึงเสียโอกาสตรงนี้ไป ติดตัน

อยู่ตรงนั้น เดินหน้าก็ไม่ได้ ถอยหลังก็ไม่คืนที่ ดีไม่ดีสภาวะนั้นรบกวนความรู้สึกสะ

อีก

-ดูที่เขาวิสัชนา (ลิงค์ข้างล่าง) มีรายหนึ่งปุจฉา ดังนี้ => เมื่อวันที่ 22-29 กันยา

ดิฉันได้ไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานที่วัดแห่งหนึ่ง วันแรกเดินจงกรม แล้วนั่งสมาธิ

พอนั่งสมาธิกำหนดพองหนอ ยุบหนอ แล้วกำหนดตามจริงที่เรารับรู้ โดยไม่ปรุงแต่ง

จิต รู้สึกว่าพองหนอ ยุบหนอ หาย ลมหายใจเข้า-ออกหาย ตัวเบาสบาย แต่

ตกใจทำไมไม่มีลมหายใจ ก็เลยให้กำหนดหายใจอีกครั้งปรากฎว่ามันก็ยังอยู่

พอวันต่อๆมา พองหนอ ยุบหนอ หายไป กำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้า-ออก พอลมหายใจ

เข้าออกหาย กำหนดรู้ที่นั่งหนอ ถูกหนอ ปวดหนอ ยินหนอ เห็นหนอ ดับหนอ

พอทุกอย่างมันดับ แต่มันเหมือนดับแปปเดียว แล้วก็งงว่าไอ้ที่เหลืออยู่นี่มันอะไร

หว่า

อยากถามว่าไอ้ที่เหลืออยู่นี่มันอะไรหรอคะ มันคือสติหรือว่าจิตที่คิด แล้วสติกับจิต

ถือว่าเป็นนามหรือเปล่า ถ้าใช่ แล้วจะดับได้อย่างไร ควรจะภาวนาอย่างไรต่อ

งงกับตัวเอง

(ดูปุจฉา วิสัชนาเต็มๆ ที่ลิงค์นี้) =>
http://larndham.net/index.php?showtopic=28501&st=0


 Suwanna [18 เม.ย. 2554 เวลา 17:53 น.]
ขอบคุณสำหรับคำตอบและคำแนะนำค่ะ

 ปัญญาวชิระ [18 เม.ย. 2554 เวลา 09:59 น.]
คลิบวิดีโอ สาธิตการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐาน ๔ (แบบพม่า) โดย พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต

http://www.youtube.com/view_play_list?p=547777DF3046501F

 ที [18 เม.ย. 2554 เวลา 09:57 น.]
ลองหาในเนตธรรมะ "ธรรมะ mp3 ธรรมะ ออนไลน์ "
http://www.fungdham.com/song.html เวปนี้ก็มี ทั้งเพลงเกี่ยวกับแม่ ธรรมะต่างๆให้โหลดฟรี
ดูเวปนี้บ้าง ตายแล้วไปไหน http://www.lokthip.net/listen/listen.php

 ชาย [18 เม.ย. 2554 เวลา 09:06 น.]
รายละเอียดน้อยจังครับ ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแบบไหน แต่คงจะคล้ายๆ เสียงปลุกเสียงปลง คุณลอย หาในเนตดู น่าจะมีคนนำไปลงไว้ให้ดาวน์โหลด "เสียงปลุกเสียงปลง"

 ชีวิต หลัง ความตาย [16 เม.ย. 2554 เวลา 20:40 น.]
คือ นู๋เคยไปปฏิบัติธรรม ที่นี่มาแล้ว อะค่ะ...แล้ว ช่วงประมาณ ตี 4 เค้า จะเปิด เหมือนเพลง..แต่ไม่ใช่ อะค่ะ...เป็น ธรรมะ มากกว่า ค่ะ...ที่ เล่าเกี่ยวกับ รางกาย มนุษย์ เมื่อ ตายไปแล้ว..
ก็จะเป็นเช่นไร...อะไรประมาณเนี่ยยย อะค่ะ...คือว่า นู๋อยากได้ มากมาย เลย อะค่ะ...
ถ้า พี่คนไหน ทราบบ...รบกวน ช่วย บอกด้วยนะคะ...ขอบคุณค่ะ...

 ปัญญาวชิระ [15 เม.ย. 2554 เวลา 22:15 น.]
คำถามของคุณ...
สวัสดี ค่ะ ถ้าจะไปปฎิบัติธรรมช่วงวันที่ 3-5 ธันวาคม 2554 (3วัน) แม่ชี นราศรี จตุพร, อ.วรพล, อ.สุทธิวัสส์ คำภา ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ (คืออยากจะทราบว่าจะต้องโทรไปจอง หรือลงชื่อ ได้ที่ไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ)

ไม่ต้องทำอะไรเลยครับ คุณพร้อมก็มาได้เลย แค่เตรียบของใช้ส่วนตัวนิดหน่อย ทางวัดมีชุดขาวเป็นกางเกงและเสื้อให้เบิกใช้ในคอร์ส ใช้เสร็จไม่ต้องซัก ใช้เสร็จก็คืนวัดตามเดิมเดี่ยวทางวัดซํกเอง ไม่ให้ผู้เข้าปฏิบัติลำบากหรือเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด มีอาหารมังสะวิรัติเลี้ยง คือทุกอย่างไม่ต้องให้คุณเสียค่าใช้จ่ายเลย
ทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา ไม่ทำก็ไม่เป็นไร แต่คนอาจเยอะ

 ปัญญาวชิระ [15 เม.ย. 2554 เวลา 22:03 น.]
๑๓ - ๑๖ เมย. ๒๕๕๔ อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ(วันสงกรานต์)
คอร์สนี้คนเยอะมาก ครับ ที่พักคงแน่น ที่ลงทะเบียนทั้งหมด531คน
๒๑ - ๒๔ เมย. ๒๕๕๔ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน๖๐คน,อายุ๑๗ขึ้นไป,ต้องอยู่ครบ๔วัน)
คอร์สนี้รับจำนวนจำกัดต้องสมัครก่อนและแข็งแรงพอทำกิจกรรมตามที่วิทยากรแนะนำได้ คือคนไม่ชรานัก

 Suwanna [14 เม.ย. 2554 เวลา 00:21 น.]
สวัสดีค่ะ ถ้าจะไปปฎิบัติธรรมช่วงวันที่ 3-5 ธันวาคม 2554 (3วัน) แม่ชี นราศรี จตุพร, อ.วรพล, อ.สุทธิวัสส์ คำภา ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ (คืออยากจะทราบว่าจะต้องโทรไปจอง หรือลงชื่อ ได้ที่ไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ)

 numj@hotmail.com [12 เม.ย. 2554 เวลา 16:43 น.]
ผมอยุ่ศรีราชา
จะพาแม่ไปบวช ช่วงสงกรานต์
แต่ไม่รุ้ว่า จะบวช หลักสูตรไหนดี
อ่านหลักสูตร แล้ว งงๆๆ เพราะมีเยอะมาก
ช่วยแนะนำหน่อยครับ

 ชาย [28 มี.ค. 2554 เวลา 08:14 น.]
เดี๋ยวนี้อากาศร้อนๆหนาวๆ ท่านที่เดินทางมาวัดเขาฯควรนำเสื้อกันหนาวมาเผื่อด้วย เพราะเวลากลางคืนจะเย็นมาก

 ปัญญาวิชิโร [14 มี.ค. 2554 เวลา 22:34 น.]
ถามตอบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม-ปัญหาชีวิต
http://www.sati99.com/index.php?lay=show&ac=webboard&WBntype=1&Category=sati99com&sort=123&sorttype=&thispage=1

ตามนี้เลยครับ
ตอบโดยพระอาจารย์มหาทองมั่น
ลองเข้าไปดู

 ที [14 มี.ค. 2554 เวลา 22:30 น.]
วันนี้เป็นคอร์สพระครูภาวนาสาร 7วันเริ่ม14-50

 สุนิษา [7 ก.พ. 2554 เวลา 22:01 น.]
ไปปฏิบัติมาแล้วค่ะ ไปคนเดียวหยุดเรียนวันศุกร์ กลับวันอาทิตย์ ตอนแรกคิดว่าจะอยุ่คนเดียวไม่ได้ แต่พออยุ่ไปรุ้สึกชอบมาก ได้บุญอีกด้วย เดี๋ยวเดือนมีนาคมจะไปอีก ใครสนใจมาปฏิบัติกันนะคะ ได้ผลดีกว่าที่คิด ได้บุญมากด้วยค่ะ

 พนิดา [22 ธ.ค. 2553 เวลา 21:37 น.]
หากต้องการลงทะเบียนไปเข้าร่วมอบรมต้องยังไงข้ะ ?

 ต้นโพธิ์ต้นไทร [15 ธ.ค. 2553 เวลา 19:07 น.]
ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๘๗๗-๒๑๓๒ , ๐-๓๘๗๗-๒๙๔๔ , ๐-๓๘๓๑-๒๖๐๘
คุณบุญเลิศ เปรมจิต , คุณสุรชัย แซ่อิง ผู้ขออนุญาต-รับผิดชอบ ดำเนินงานและประสานงาน

คำค้นในอินเตอร์เนตเพื่อดูเส้นทางการเดินทาง "ปฏิทินปฏิบัติธรรม" "เขาพุทธโคดม" "ต้นโพธิ์ต้นไทร"
หรือตรงไปที่นี่ http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=watkhaobhuddakodom
หรือที่นี่ก็ได้ http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tonpo&group=1


วัน..... เดือน.................. วิทยากร๓๐ ธค.๒๕๕๓ - ๑ มค.๒๕๕๔(๓วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
๑๔ - ๑๘ มค. ๒๕๕๔ พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร (ยุวพุทธฯศูนย์๓)
๒๑ - ๒๓ มค. ๒๕๕๔ อ.สุทธิวัสส์ คำภา และัคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๒๘ มค. - ๑ กพ. ๒๕๕๔ พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)

๑๑ - ๑๓ กพ. ๒๕๕๔ อ.ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ และคณะยุวพุทธฯ
๑๘ - ๒๐ กพ. ๒๕๕๔ อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)
๒๔ - ๒๗ กพ. ๒๕๕๔ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน๖๐คน,อายุ๑๗ขึ้นไป,ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๓ - ๖ มีค. ๒๕๕๔ อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐น.)
๑๔ - ๒๐ มีค. ๒๕๕๔ พระครูภาวนาปัญญาสาร และคณะ

๘-๑๐ เมย. ๒๕๕๔ อ.สุทธิวัสส์ คำภา และัคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๑๓ - ๑๖ เมย. ๒๕๕๔ อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ(วันสงกรานต์)(บจก.สวีทเจ อินดัสทรี เจ้าภาพใหญ่)
๒๑ - ๒๔ เมย. ๒๕๕๔ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน๖๐คน,อายุ๑๗ขึ้นไป,ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๓๐ เมย. - ๒ พค. ๒๕๕๔ พระมหาประธาน จนฺทสาโร และัคณะ(บ.นูทริเดอร์ม(สถาบันTNA)เจ้าภาพอาหาร)
๑๒ - ๑๘ พค. ๒๕๕๔ อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐น.)
๒๖ พค. - ๔ มิย. ๒๕๕๔ พญ.ผกา วราชิต (พระครูปลัดประจาก และคณะ เป็นวิปัสสนาจารย์) - ดูหมายเหตุ ๒

๑๐ - ๑๒ มิย. ๒๕๕๔ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา(คุณพลอยชนกภรณ์ เจ้าภาพอาหาร)
๑๖ - ๑๙ มิย. ๒๕๕๔ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน๖๐คน,อายุ๑๗ขึ้นไป,ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๒๔ - ๒๖ มิย. ๒๕๕๔ อ.สุทธิวัสส์ คำภา และัคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)

๒ - ๘ กค. ๒๕๕๔ อ.สุทธิวัสส์ คำภา , อ.วรพล ฝ่ายอุประ
๑๕ - ๑๗ กค. ๒๕๕๔ อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)
๒๑ - ๒๔ กค. ๒๕๕๔ อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐น.)

๕ - ๗ สค. ๒๕๕๔ พระมหาประธาน จนฺทสาโร และัคณะ(คุณเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญกุล และครอบครัว เจ้าภาพอาหาร)
๑๒ - ๑๔ สค. ๒๕๕๔ อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ (วันแม่)(บจก.สวีทเจ อินดัสทรี เจ้าภาพใหญ่)
๑๙ - ๒๑ สค. ๒๕๕๔ อ.สุทธิวัสส์ คำภา และัคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)

๒ - ๔ กย. ๒๕๕๔ พระมหาประธาน จนฺทสาโร และัคณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๙ - ๑๑ กย. ๒๕๕๔ อ.ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ และคณะยุวพุทธ
๒๒ - ๒๕ กย. ๒๕๕๔ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน๖๐คน,อายุ๑๗ขึ้นไป,ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๗ - ๙ ตค. ๒๕๕๔ พระมหาประธาน จนฺทสาโร และัคณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๑๔ - ๑๖ ตค. ๒๕๕๔ อ.สุทธิวัสส์ คำภา และัคณะ(กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๒๑ - ๒๔ ตค. ๒๕๕๔ อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐น.)
๒๗ -๓๑ ตค. ๒๕๕๔ พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร (ยุวพุทธฯศูนย์๓)

๔ - ๖ พย. ๒๕๕๔ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา
๑๑ - ๑๓ พย. ๒๕๕๔ อ.สุทธิวัสส์ คำภา และัคณะ(กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๑๙ - ๒๓ พย. ๒๕๕๔ พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)
๒๕ - ๒๗ พย. ๒๕๕๔ พระมหาประธาน จนฺทสาโร และัคณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม

๓ - ๕ ธค. ๒๕๕๔ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา(คุณวิโรจน์ จิตภิรมย์ลาภ เจ้าภาพ)
๙ - ๑๑ ธค. ๒๕๕๔ อ.สุทธิวัสส์ คำภา และัคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๒๐ - ๒๕ ธค. ๒๕๕๔ พระมหาประธาน จนฺทสาโร และัคณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๓๐ ธค. ๒๕๕๔ - ๑ มค. ๒๕๕๕ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา(คุณวิโรจน์ , คุณธงไชยพัฒน์ , คุณพลอยชนกภรณ์ เจ้าภาพ)

ปฏิทินนี้ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ ๑ ทุกรายการ เข้าปฏิบัติได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ห้ามบอกบุญเรี่ยไร ใครใคร่จะทำบุญให้ไปทำด้วยตนเองที่กุฏิธุรการ

หมายเหตุ ๒ **ผู้ที่จะเข้าอบรมรายการวันที่ ๒๖ พค.- ๔ มิย. ๒๕๕๓(๑๐วัน) พญ.ผกา วราชิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑ รับเฉพาะผู้ที่อยู่ได้ครบทั้ง ๑๐วัน
๒ ต้องส่งใบสมัครก่อน ที่โทรสาร ๐-๒๕๘๕-๕๐๘๔(เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา ๑๙-๒๑ น.)
หรือทางไปรษณีย์ที่ พญ.ผกา วราชิต ๒๗๓/๑๕ ซ.พงษ์เพชรนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
ใบสมัครให้บอก ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ที่อยู่ที่ชัดเจน+รหัสไปรษณีย์, เบอร์โทรศัพท์, เบอร์โทรสาร(ถ้ามี)
จะมีใบตอบรับส่งไปให้ ให้นำใบตอบรับไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันเริ่มปฏิบัติธรรม(๒๖พค.)
ผู้ที่ไม่สะดวกอยู่ครบ ๑๐วัน ให้ไปเข้าคอร์สของพญ.ผกาฯ แบบ ๕ วันในคอร์สอื่นก่อน


หมายเหตุ ๓ ผู้ที่จะเข้าอบรมรายการของ รศ. จำเนียร ช่วงโชติ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑ สมัครล่วงหน้าก่อนก็ดี เพราะรับจำนวนแค่ ๖๐ คน โดยสมัครทางโทรศัพท์ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านบน
๒ ต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๗ ปีขึ้นไป
๓ ต้องอยู่ครบ ๔ วัน (วันแรกเริ่ม ๐๘.๓๐ น. วันสุดท้ายเลิก ๑๖.๓๐ น.

หมายเหตุ ๔ วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ อาจารย์วัลลภ ชวนะปัญโญ
เน้นการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
เพื่อประโยชน์สูงสุด ควรอยู่ครบ
คำแนะนำ~การเดินทาง~อื่นๆ


กรรมฐาน ประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรคตามธรรมชาติ โดย อ. สุทธิวัสส์ คำภา ~ เพื่อประโยชน์สูงสุดควรอยู่ครบ ๓ วัน

การ เจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน โดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ ~ รับจำกัดเพียง ๖๐ท่าน , ควรสมัครล่วงหน้า , อายุ๑๗ปีขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ ๔ วัน , วันแรกเริ่ม ๐๘.๓๐ น. , ผู้หญิงให้สวมกางเกง , หากมาสาย อยู่ไม่ครบ ๔ วัน ต้องไปปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอื่นที่อื่นแทน

การอบรม วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน ๔ โดย พญ. ผกา วราชิต ~ สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้ ๑๐ วัน ๙ คืน ,มีความตั้งใจ มีสัจจะ มีความเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เลิกกลางคัน ,เดินจงกรม นั่งสมาธิบัลลังก์ละ ๑ ชั่วโมง ,เปิดใจน้อมรับวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์สอน โดยไม่ใช้วิธีอื่นตลอดการอบรม , งดพูดตลอดการอบรมควรเตรียมชุดขาวมาเท่าจำนวนวัน หากไม่มีชุดไม่เป็นไร วัดมีชุดขาวซักสะอาดให้ยืม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้หญิงใส่กางเกงได้
ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบทุกวัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง
มาพักก่อนวันปฏิบัติได้ แต่ควรแจ้งล่วงหน้า / ควรมาถึงก่อน ๙.๐๐ น. ของวันเริ่มปฏิบัติ

ทรัพย์สินมีค่า ติดตัวมาเท่าที่จำเป็น ต้องใช้ ระวังคนจะมายืมใช้โดยไม่บอกกล่าว


วัด เขาพุทธโคดม อยู่ถนนสุขุมวิท กม.ที่ ๑๑๙+๑๐๐ ม.(เสา กม.มองยาก) ฝั่งซ้าย ขาออกจาก กทม. เลยค่ายลูกเสือวชิราวุธประมาณ ๒ กิโลเมตร ,เลยโรบินสันศรีราชาไฟแดงที่สามพอดี หรือ เลยตึกคอมศรีราชา ประมาณ ๕๐๐ เมตร หน้าวัดมีปั้มน้ำมันESSOและปั้มปตท.(JETเก่า)ประกบอยู่ ทางเข้าวัดอยู่กลาง มีสัญญาณไฟหน้าวัด

เลี้ยวซ้าย เข้าวัด ตรงมาประมาณ ๑๐๐ เมตร เลี้ยวขวาตามถนน ขึ้นเขา ประมาณ ๓๐๐ เมตร พบลานจอดรถ จอดรถได้เลย ไปกุฏิธุรการ เพื่อลงทะเบียนต่อไป (ดูแผนผังประกอบ)
รถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น๑ (ป.๑) มีทั้งจากหมอชิต เอกมัย และสายใต้ ค่ารถประมาณ ๑๐๐ บาท ไม่แนะนำให้นั่ง ป.๒ เพราะช้า จอดนานน่ารำคาญ นั่งรถผ่านชลบุรี หนองมน บางพระ ลงรถที่ตึกคอม ศรีราชา นั่งสามล้อ ๔๐ บาท บอกให้ไปส่งวัดเขาพุทธโคดม ”””ด้านบนเขา””” อย่าลืมบอกไม่งั้นเดินเมื่อยล่ะ
หากนั่งรถตู้มาจากกรุงเทพ ต้องนั่งรถตู้ปลายทางศรีราชา , แหลมฉบัง , พัทยา หรือสัต*_*บ บอกลง “วัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา” รถตู้จะส่งถึงหน้าวัดเลย

หน้าวัดมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามวัด เรียกมาให้ไปส่งบนเขาที่ปฏิบัติธรรมได้


เครื่องนอนพร้อม อาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติ แต่รสดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล ๘ ไม่ได้ให้บอก รับศีล ๕ แทน จะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้
ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น จะทำบุญให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้น, ห้ามทรงเจ้าเข้าผี,งดพูดมาก
สอนตามแนวทาง คุณแม่ สิริ กรินชัย

ทำเพื่อการกุศลอย่างแท้จริงไม่มีธุรกิจใดๆแอบแฝง* ฝน (ระยอง) [13 ธ.ค. 2553 เวลา 11:31 น.]
วันที่ 30 ม.ค.53-วันที่ 1 ธ.ค. 53

ฝนว่าจะไปฝึกปฎิบัติที่วัดเขาพุทธโคดมเหมือนกันค่ะ


 ทิดริมทุ่ง [10 ธ.ค. 2553 เวลา 10:07 น.]
ปฏิทินการจัดวิปัสสนากรรมฐาน ปี2554 ฉบับยกร่าง
ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร. 038-772-944, 038-772-132, 038-312-608
30 ธ.ค.– 1 ม.ค. (3วัน) คุณแม่ชื่อจิต กาญจนากาศ,แม่ชี นราศรี จตุพร และคณะ(ต้อนรับปีใหม่)
มกราคม 14 – 18 (5วัน) พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร,แม่ชี นราศรี จตุพร และคณะ (ยุวพุทธศูนย์3)
21–23 (3วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา,แม่ชี นราศรี จตุพร และคณะ (กัมมัฏฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค)
28ม.ค.–1ก.พ. (5วัน) พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐาน4)
กุมภาพันธ์ 11–13(3วัน) อ.ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ และคณะยุวพุทธฯ
18–20(3วัน) อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์,แม่ชี นราศรี จตุพร และคณะ
24–27 (4วัน) อ.รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับจำนวน 60 คน เฉพาะผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปและสามารถอยู่ได้ครบ 4 วัน เริ่ม9.00น วัน สุดท้ายเลิก 16.00น โดยประมาณ )
มีนาคม 3–6 (4วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์,แม่ชี นราศรี จตุพร(วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา 17.00น.)
14–20 (7วัน) พระครูภาวนาปัญญาสาร แม่ชี นราศรี จตุพรและคณะ
เมษายน 8–10 (3วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา,แม่ชี นราศรี จตุพร และคณะ (กัมมัฏฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค)
13–16 (3วัน) อ.สุรชัย แซ่อิง, อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์,แม่ชี นราศรี จตุพร และคณะ(วันสงกรานต์)
21–24(3วัน) อ.รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับจำนวน 60 คน เฉพาะผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปและสามารถอยู่ได้ครบ 4 วัน เริ่ม9.00น วัน
สุดท้ายเลิก 16.00น โดยประมาณ )
30เม.ย.–2พ.ค. (3วัน) พระมหาประธาน จันทะสาโร และคณะศิษย์วัดเขาฯ (วันสุดท้ายบรรยายโดยอ.สมศักดิ์ ธัมมะสักโข)
พฤษภาคม 12–18 (7วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์,แม่ชี นราศรี จตุพร (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา 17.00น.)
26พ.ค.– 4มิ.ย. (10วัน) พญ.ผกา วราชิต, พระอาจารย์ประจาก สิริวัณโณ และคณะ (รับเข้าอบรมเฉพาะผู้ที่ส่งใบสมัครล่วงหน้า
และมี ใบตอบรับจาก พญ.ผกา วราชิต เท่านั้น รับจำนวน80คน โทร.02-585-5084 เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 19.00น.- 21.00น. ต้องอยู่ได้ครบ 10วัน)
มิถุนายน 10–12 (4วัน) แม่ชี นราศรี จตุพร, อ.วรพล, อ.สุทธิวัสส์ คำภา
16–19 (3วัน) อ.รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับจำนวน 60 คน เฉพาะผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปและสามารถอยู่ได้ครบ 4 วัน เริ่ม9.00น วัน สุดท้ายเลิก 16.00น โดยประมาณ )
24–26 (3วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชี นราศรี จตุพร และคณะ (กัมมัฏฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค)
กรกฎาคม 2-8 (7วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา , อ.วรพล ฝ่ายปุระ ,แม่ชี นราศรี จตุพร และคณะ(กัมมัฏฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค)
15-17 (3วัน) อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์,แม่ชี นราศรี จตุพร และคณะ
21-24(4วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ, อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์,แม่ชี นราศรี จตุพร (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา 17.00น.)
สิงหาคม 5-7 (3วัน) พระมหาประธาน จันทะสาโร และคณะศิษย์วัดเขาฯ (ปฏิบัติเข็ม)
12-14 (3วัน) อ.สุรชัย แซ่อิง, อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์,แม่ชี นราศรี จตุพร และคณะ(วันแม่แห่งชาติ)
19-21(4วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชี นราศรี จตุพร และคณะ (กัมมัฏฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค)
กันยายน 2-4 (3วัน) พระมหาประธาน จันทะสาโร และคณะศิษย์วัดเขาฯ (ปฏิบัติเข็ม)
9-11 (3วัน) อ.ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ และคณะยุวพุทธฯ
22-25 (4วัน) อ.รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับจำนวน 60 คน เฉพาะผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปและสามารถอยู่ได้ครบ 4 วัน เริ่ม9.00น วัน สุดท้ายเลิก 16.00น โดยประมาณ )
ตุลาคม 7-9 (3วัน) พระมหาประธาน จันทะสาโร และคณะศิษย์วัดเขาฯ(ปฏิบัติเข็ม)
14-16 (3วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชี นราศรี จตุพร และคณะ (กัมมัฏฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค)
21-24 (4วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ, อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์,แม่ชี นราศรี จตุพร (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา 17.00น.)
27-31(5วัน) พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร,แม่ชี นราศรี จตุพร และคณะ (ยุวพุทธศูนย์3)
พฤศจิกายน 4-6 (3วัน) แม่ชี นราศรี จตุพร, อ.วรพล, อ.สุทธิวัสส์ คำภา
11-13 (3วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชี นราศรี จตุพร และคณะ (กัมมัฏฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค)
19-23 (5วัน) พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐาน4)
25-27 (3วัน) พระมหาประธาน จันทะสาโร และคณะศิษย์วัดเขาฯ(ปฏิบัติเข็ม)
ธันวาคม 3-5(3วัน) แม่ชี นราศรี จตุพร, อ.วรพล, อ.สุทธิวัสส์ คำภา
9-11(3วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชี นราศรี จตุพร และคณะ (กัมมัฏฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค)
20-25(6วัน) พระมหาประธาน จันทะสาโร และคณะศิษย์วัดเขาฯ (ปฏิบัติเข็ม)
30.ค.-2ม.ค. แม่ชี นราศรี จตุพร, อ.วรพล, อ.สุทธิวัสส์ คำภา (ต้อนรับปีใหม่)

หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการเปลื่ยนแปลงตามความเหมาะสม ควรสอบถามเพื่อความมั่นใจ
คำแนะนำ การสมัครเข้ารับการอบรม
การเข้าอบรมคอร์ส อ.รศ. จำเนียร ช่วงโขติ
1.รับแต่ละครั้งจำนวน 60 คน 2.ผู้สมัครต้องมีอายุ17ปีขึ้น ผู้สูงอายุร่างกายต้องแข็งแรง
3.ต้องอยู่เข้ารับการอบรมครบทั้ง 4 วัน (วันแรกเริ่ม08.30น. วันสุดท้ายสิ้นสุด เวลา16.30น ต้องมาให้ทันวันแรกเวลาไม่เกิน 9.00น.เท่านั้น ถ้าไม่ทัน8.30น. ถึงสมัครไว้ก็ไม่รับเข้ารับการอบรม)
4.เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมขณะอบรม ผู้หญิงให้สวมกางเกง
คำแนะนำ การสมัครเข้ารับการอบรม
การเข้าอบรมคอร์ส อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ
วัตถุประสงค์ เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ทราบวิธีปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
วิธีการ เน้นการปฏิบัติอย่างต่องเนื่อง สวดมนต์ทำวัตร และฟังธรรมบรรยาย
ระยะเวลา วันแรกเริ่มเวลา 17.00น วันสุดท้ายเลิกเวลา16.00น.
คำแนะนำ การสมัครเข้ารับการอบรม
การเข้าอบรมคอร์ส พญ. ผกา วราชิต, พระอาจารย์ประจาก สิริวัณโณ
ขอสงวนสิทธิรับเฉพาะผู้ที่สามารถอยู่ได้ตลอด 5วันและ 10 วัน ส่งใบสมัครล่วงหน้าก่อนอบรมอย่างน้อย 1เดือน โดยส่งได้2ทางคือ
1.ทางโทรสารฯ 02-585-5084 เฉพาะวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 19.00น. ถึง 21.00น.
2.ทางไปรษณีย์ ส่งถึง พญ. ผกา วราชิต 273/15 ซ.พงษ์เพชรนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น แขวง/เขตจตุจักร กทม. 1.900
รายระเอียดในใบสมัครประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุล - อายุ –ที่อยู่ที่ชัดเจด – เบอร์โทรศัพย์ –เบอร์โทรสาร (ถ้ามี) ในวันเข้ารับการอบรม ให้ท่านนำใบสมัครไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ตอนลงทะเบียนที่ศาลาธรรมสันติ ชั้นปฏิบัติ เวลา 09.00น. ถึง11.00น.
ในการเข้าอบรมถ้าท่านไม่สามารถอยู่ครบวันได้ทางคณะวิทยากรจะไม่รับท่านเข้าอบรม ขอให้ท่านอยู่ปฏิบัติให้ครบตลอด 5วัน 10วัน

 นู๋แอน [4 ธ.ค. 2553 เวลา 14:08 น.]
คือว่า นู๋ คิดว่าจะไป ปฏิบัติทำ ในวันที่ ๓๐ ธค.๕๓ - ๑ มค.๕๔(๓วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
อะค่ะ...แต่ว่าจะไปคนเดียว เพราะว่าพวกเพื่อน ๆ ไปเที่ยวปีใหม่กันหมด...อยากรู้จักเพื่อนๆ
อะค่ะ...เลยอยากถาม ว่า จะมีใคร ไป รึป่าว คะ....

 ดาว [3 ธ.ค. 2553 เวลา 11:23 น.]
ต้องการไปปฏบัติธรรม แต่บริษัทปิดแค่วันที่ 5 และ 6 ไม่ทราบว่า ถ้าไปเพียง 2 วันจะได้หรือเปล่าคะ รบกวนผู้รู้ตอบด้วยค่ะ เพราะโทรเข้าที่วัดแล้วยังไม่มีผู้รับสายค่ะ

 วิทวัส [25 พ.ย. 2553 เวลา 17:15 น.]
รบกวนส่งวันปฏิบัติธรรมของปี2554ให้ด้วยครับ
wit0138@yahoo.co.th หรือ wpungprasertwong@hayes-lemmerz.com ขอบคุณครับ

 นันทภัค [24 พ.ย. 2553 เวลา 19:45 น.]
ไปหลายครั้งแล้วค่ะดีมากๆๆๆๆๆๆเลย รบกวนส่งวันปฏิบัติของปี2554ให้ด้วยค่ะ
nuntapuk@windowslive.com ขอบคุณค่ะ

 ผู้ที่เคยไปบวชชีพรามห์ [5 พ.ย. 2553 เวลา 10:26 น.]
รบกวนช่วยสอนคนที่ไปบวชด้วยค่ะว่าอย่าพูดว่าเขาเอาญาติไปบวชแล้วทิ้งให้อยู่ที่วัด
จะทำให้คนไปบวชเสียกำลังใจ ผู้ที่ไปบวชควรทำตัวให้เหมาะสมทั้งจิตใจและคำพูด
ไม่ควรนินทาคนอื่นค่ะไม่งั้นก็ไม่สมควรไปบวชควรอยู่ที่บ้านจะดีกว่าไหมคะ

 รัตติมา [6 ต.ค. 2553 11:09]
ไปมาแล้วดีมากเลยไปวันที่1-2ตุลาหนะพระอาจารย์ใจดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกก

 chanel jewelry [5 ต.ค. 2553 15:44]
two years on death row replica juicy couture awaiting execution, until that conviction imitation cartier watches was overturned. He was acquitted bvlgari replica watches at a second trial in christian dior watch 1989 and released.
A free man, omega de ville Hennis returned to his family rolex imitation and the military, serving with

 chanel jewelry [5 ต.ค. 2553 15:43]
know," said Vivienne Westwood Bracelet Wynne, "We're going to have baume mercier replica a family, we're going to Links of london Bracelet have a nice place and christian dior jewellery stuff like that because she's concord replica supposed to get some money."
Little hermes tie did Wynne know that he cheap juicy couture jewelry

 tee [17 ก.ย. 2553 21:54]
วันที่18ถึง22 เป็นคอร์สคุณหมอผกา ปฏิบัติเงียบเข้ม คนที่ปฏิบัติมามากมักจะเช้าคอร์สเช่นนี้

 tee [27 ส.ค. 2553 08:09]
หากทางวัดเปิดให้ผู้สนใจปฏิบัติเข้ม โดยปฏิบัติกันเอง ตามแบบคอร์สคุณหมอผกา หรือคอร์สพระอาจารย์ประจาก นอกคอร์ส5-7วัน โดยไม่ต้องมีผู้มาปฏิบัติมาำกๆ อาจสัก5คน10คน ไม่รู้จะมีผู้สนใจบ้างหรือเปล่า

 ทิดริมทุ่ง [21 ส.ค. 2553 21:09]
http://www.sati99.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=352498&Ntype=4เว็ปที่พระอาจารย์ประจากสอน

 จุ๋มจิ๋ม [20 ส.ค. 2553 22:28]
ต้องขออนุโมทนาบุญจากผู้ที่ปฏิบัติธรรมทุกท่านคะ หลายเดือนมานี้หนูไม่ค่อยได้ไปวัดเลย
หนูอยากไปวัดจังแต่ก็ไปไม่ได้ ต้องทำงานทุกวัดเลย

 ระพิน [15 ส.ค. 2553 20:55]
ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๘๗๗-๒๑๓๒ , ๐-๓๘๗๗-๒๙๔๔ , ๐-๓๘๓๑-๒๖๐๘
คุณบุญเลิศ เปรมจิต , คุณสุรชัย แซ่อิง ผู้ขออนุญาต-รับผิดชอบ ดำเนินงานและประสานงาน

คำค้น "ปฏิทินปฏิบัติธรรม" "เขาพุทธโคดม" "ต้นโพธิ์ต้นไทร"


วัน..... เดือน.................. วิทยากร

๓๐ ธค.๕๒-๑ มค.๕๓(๓วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ

๘ -. ๑๐ มค. ๒๕๕๓(๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)

๑๕ - ๑๗ มค. ๒๕๕๓(๓วัน) พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร (ยุวพุทธศูนย์๓)

๕ - ๗ กพ. ๒๕๕๓(๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)

๒๐ - ๒๔ กพ. ๒๕๕๓(๕วัน) พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)

๒๖ - ๒๘ กพ. ๒๕๕๓(๓วัน) อ.อนงค์นุช กิมทอง , อ.มยุริญ ผ่องผุดพันธุ์

๔ - ๗ มีค.๒๕๕๓(๔วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐น.)

๑๒ - ๑๔ มีค. ๒๕๕๓(๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม

๒๓ - ๒๙ มีค. ๒๕๕๓(๗วัน) พระครูภาวนาปัญญาสาร และคณะ

๑๐ - ๑๓ เมย. ๒๕๕๓(๔วัน) อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์

๑๘ - ๒๐ เมย. ๒๕๕๓(๓วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ

๒๓ - ๒๖ เมย. ๒๕๕๓(๔วัน) รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน๖๐คน,อายุ๑๗ขึ้นไป,ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๒๐ - ๒๓ พค. ๒๕๕๓(๔วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐น.)

๒๖ พค. - ๔ มิย. ๒๕๕๓(๑๐วัน) พญ.ผกา วราชิต (พระครูปลัดประจาก และคณะ เป็นวิปัสสนาจารย์)
รับเฉพาะผู้ส่งใบสมัครล่วงหน้า-และมีใบตอบรับจากพ.ญ.ผกา เท่านั้น , ดูหมายเหตุ๒ **

๕ - ๑๒ มิย. ๒๕๕๓(๘วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ

๑๘ - ๒๐ มิย. ๒๕๕๓(๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)

๒๕ - ๒๗ มิย. ๒๕๕๓(๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม (คุณเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญกุล และครอบครัว เจ้าภาพอาหาร)


๒ - ๘ กค. ๒๕๕๓(๗วัน) อ.วรพล ฝ่ายอุประ ,แม่ชีนราศรี จตุพร ,อ.สุทธิวัสส์ คำภา

๑๖ - ๑๘ กค. ๒๕๕๓(๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม (พระภัทรศักดิ์ และครอบครัวจตุพร ลพบุรี เจ้าภาพอาหาร

๒๔ - ๒๖ กค. ๒๕๕๓(๓วัน) อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)

๖ - ๘ สค. ๒๕๕๓(๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)

๑๒ - ๑๕ สค. ๒๕๕๓(๔วัน) อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ (วันแม่)

๒๑ - ๒๔ สค. ๒๕๕๓(๔วัน) รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน๖๐คน,อายุ๑๗ขึ้นไป,ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๒ - ๕ กย. ๒๕๕๓(๔วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐น.)

๑๐ - ๑๒ กย. ๒๕๕๓(๓วัน) อ.ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ , อ.มยุริญ ผ่องผุดพันธุ์

๑๘ - ๒๒ กย. ๒๕๕๓(๕วัน) พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)

๑-๓ ตค. ๒๕๕๓(๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม ****เพิ่มใหม่

๑๖ - ๑๙ ตค. ๒๕๕๓(๔วัน) รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน๖๐คน,อายุ๑๗ขึ้นไป,ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๒๒ - ๒๔ ตค. ๒๕๕๓(๓วัน) อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)

๒๗ - ๓๑ ตค. ๒๕๕๓(๕วัน) พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร (ยุวพุทธศูนย์๓)

๕ - ๗ พย. ๒๕๕๓(๓วัน) อ.วรพล ฝ่ายอุประ ,แม่ชีนราศรี จตุพร ,อ.สุทธิวัสส์ คำภา

๑๒ - ๑๔ พย. ๒๕๕๓(๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม (ผาแดงตรวจสภาพ ศรีราชา คุณธนวรรณ อินทวงศ์ เจ้าภาพอาหาร)

๑๙ - ๒๑ พย. ๒๕๕๓(๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)

๒๔ - ๓๐ พย. ๒๕๕๓(๗วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๙.๐๐น.)

๔ - ๖ ธค. ๒๕๕๓(๓วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ***(เปลี่ยนจากเดิม)

๑๐-๑๒ ธค.๒๕๕๓(๓วัน)อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)

๒๒ - ๒๖ ธค. ๒๕๕๓(๕วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม

๓๐ ธค.๕๓ - ๑ มค.๕๔(๓วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ

ปฏิทินนี้ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ ๑ ทุกรายการ เข้าปฏิบัติได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ห้ามบอกบุญเรี่ยไร ใครใคร่จะทำบุญให้ไปทำด้วยตนเองที่กุฏิธุรการ

หมายเหตุ ๒ **ผู้ที่จะเข้าอบรมรายการวันที่ ๒๖ พค.- ๔ มิย. ๒๕๕๓(๑๐วัน) พญ.ผกา วราชิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑ รับเฉพาะผู้ที่อยู่ได้ครบทั้ง ๑๐วัน
๒ ต้องส่งใบสมัครก่อน ที่โทรสาร ๐-๒๕๘๕-๕๐๘๔(เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา ๑๙-๒๑ น.)
หรือทางไปรษณีย์ที่ พญ.ผกา วราชิต ๒๗๓/๑๕ ซ.พงษ์เพชรนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
ใบสมัครให้บอก ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ที่อยู่ที่ชัดเจน+รหัสไปรษณีย์, เบอร์โทรศัพท์, เบอร์โทรสาร(ถ้ามี)
จะมีใบตอบรับส่งไปให้ ให้นำใบตอบรับไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันเริ่มปฏิบัติธรรม(๒๖พค.)
ผู้ที่ไม่สะดวกอยู่ครบ ๑๐วัน ให้ไปเข้าคอร์สของพญ.ผกาฯ แบบ ๕ วันในคอร์สอื่นก่อน

หมายเหตุ ๓ ผู้ที่จะเข้าอบรมรายการของ รศ. จำเนียร ช่วงโชติ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑ สมัครล่วงหน้าก่อนก็ดี เพราะรับจำนวนแค่ ๖๐ คน โดยสมัครทางโทรศัพท์ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านบน
๒ ต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๗ ปีขึ้นไป
๓ ต้องอยู่ครบ ๔ วัน (วันแรกเริ่ม ๐๘.๓๐ น. วันสุดท้ายเลิก ๑๖.๓๐ น.

หมายเหตุ ๔ วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ อาจารย์วัลลภ ชวนะปัญโญ
เน้นการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
เพื่อประโยชน์สูงสุด ควรอยู่ครบ
คำแนะนำ~การเดินทาง~อื่นๆ


กรรมฐาน ประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรคตามธรรมชาติ โดย อ. สุทธิวัสส์ คำภา ~ เพื่อประโยชน์สูงสุดควรอยู่ครบ ๓ วัน

การ เจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน โดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ ~ รับจำกัดเพียง ๖๐ท่าน , ควรสมัครล่วงหน้า , อายุ๑๗ปีขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ ๔ วัน , วันแรกเริ่ม ๐๘.๓๐ น. , ผู้หญิงให้สวมกางเกง , หากมาสาย อยู่ไม่ครบ ๔ วัน ต้องไปปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอื่นที่อื่นแทน

การอบรม วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน ๔ โดย พญ. ผกา วราชิต ~ สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้ ๑๐ วัน ๙ คืน ,มีความตั้งใจ มีสัจจะ มีความเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เลิกกลางคัน ,เดินจงกรม นั่งสมาธิบัลลังก์ละ ๑ ชั่วโมง ,เปิดใจน้อมรับวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์สอน โดยไม่ใช้วิธีอื่นตลอดการอบรม , งดพูดตลอดการอบรมควรเตรียมชุดขาวมาเท่าจำนวนวัน หากไม่มีชุดไม่เป็นไร วัดมีชุดขาวซักสะอาดให้ยืม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้หญิงใส่กางเกงได้
ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบทุกวัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง
มาพักก่อนวันปฏิบัติได้ แต่ควรแจ้งล่วงหน้า / ควรมาถึงก่อน ๙.๐๐ น. ของวันเริ่มปฏิบัติ

ทรัพย์สินมีค่า ติดตัวมาเท่าที่จำเป็น ต้องใช้ ระวังคนจะมายืมใช้โดยไม่บอกกล่าว


วัด เขาพุทธโคดม อยู่ถนนสุขุมวิท กม.ที่ ๑๑๙+๑๐๐ ม.(เสา กม.มองยาก) ฝั่งซ้าย ขาออกจาก กทม. เลยค่ายลูกเสือวชิราวุธประมาณ ๒ กิโลเมตร ,เลยโรบินสันศรีราชาไฟแดงที่สามพอดี หรือ เลยตึกคอมศรีราชา ประมาณ ๕๐๐ เมตร หน้าวัดมีปั้มน้ำมันESSOและปั้มปตท.(JETเก่า)ประกบอยู่ ทางเข้าวัดอยู่กลาง มีสัญญาณไฟหน้าวัด

เลี้ยวซ้าย เข้าวัด ตรงมาประมาณ ๑๐๐ เมตร เลี้ยวขวาตามถนน ขึ้นเขา ประมาณ ๓๐๐ เมตร พบลานจอดรถ จอดรถได้เลย ไปกุฏิธุรการ เพื่อลงทะเบียนต่อไป (ดูแผนผังประกอบ)
รถทัวร์ ปรับอากาศ ชั้น๑ (ป.๑) มีทั้งจากหมอชิต เอกมัย และสายใต้ ค่ารถประมาณ ๑๐๐ บาท ไม่แนะนำให้นั่ง ป.๒ เพราะช้า จอดนานน่ารำคาญ นั่งรถผ่านชลบุรี หนองมน บางพระ ลงรถที่ตึกคอม ศรีราชา นั่งสามล้อ ๔๐ บาท บอกให้ไปส่งวัดเขาพุทธโคดม ”””ด้านบนเขา””” อย่าลืมบอกไม่งั้นเดินเมื่อยล่ะ
หากนั่งรถตู้มาจากกรุงเทพ ต้องนั่งรถตู้ปลายทางแหลมฉะบัง , พัทยา หรือสัต*_*บ บอกลง “วัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา” รถตู้จะส่งถึงหน้าวัดเลย

หน้าวัดมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามวัด เรียกมาให้ไปส่งบนเขาที่ปฏิบัติธรรมได้


เครื่องนอนพร้อม อาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติ แต่รสดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล ๘ ไม่ได้ให้บอก รับศีล ๕ แทน จะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้
ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น จะทำบุญให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้น, ห้ามทรงเจ้าเข้าผี,งดพูดมาก
สอนตามแนวทาง คุณแม่ สิริ กรินชัย

ทำเพื่อการกุศลอย่างแท้จริงไม่มีธุรกิจใดๆแอบแฝง*


ดูเส้นทางการเดินทางได้ที่นี่
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tonpo&group=1


 ทิดริมทุ่ง [15 ส.ค. 2553 20:40]
http://www.pendulumthai.com/smf/index.php?topic=1408.0


เว็บนี้มี ปฏิทินคอร์สปฏิบัติธรรมปี 53

 จิรฐา [28 ก.ค. 2553 20:36]
อยากทราบโปรแกรมปฏิบัติธรรมเดือนสิงหาคมค่ะ
หาดูได้ที่ไหนคะ

 ทิดริมทุ่ง [13 ก.ค. 2553 20:08]
ความเข้าใจในธรรมที่ถูก นำมาซึ่งการปฏิบัติถูก

 ทิดริมทุ่ง [9 ก.ค. 2553 09:33]
อยากให้ศิษย์วัดเขาฯมีกิจกรรมร่วมกัน แต่คงทำได้ยาก เอาเป็นว่าเสาร์อาทิตย์เราแวะเวียนไปก็ดี สิ่งดีๆที่ได้รับจากอาจารย์นานไปลืมเลือนไปบ้าง ก่อนเข้าพรรษาผมไปกราบท่านรับพรดีกว่า
ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราเปลี่ยนความคิด

 มุทิตา [6 ก.ค. 2553 02:38]
วันนี้ไปร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่อภิธรรมบัณฑิต และผู้ที่สอบผ่านพระอภิธรรมชั้นต่างๆ รวมทั้งพระเณรที่สอบบาลีผ่านได้ ที่วัดเขาพุทธโคดมมาขอรับ เนื่องจากฉลองหลายงานรวมกัน เจ้าภาพจึงรวมกันจัดถวายอาหารโต๊ะจีน แด่พระภิกษุ สามเณร ทั้งหลายเพื่อบำรุงแด่ผู้ที่จะช่วยสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบไปได้อย่างถูกต้อง ...สาธุ..อนุโมทนา ขอรับ

 ทิดริมทุ่ง [9 มิ.ย. 2553 10:17]
สวัสดีคับ ทุกคน


จะไกล้เข้าพรรษาแล้ว มีโครงการจะำทำอะไรบ้าง ผมเองจะไปกราบอาจารย์ ป. ข่าวว่าท่านสุขภาพไม่แข็งแรงนัก

 ระพิน [9 มิ.ย. 2553 10:06]
สำหรับท่านที่สนใจ การบำบัด คอร์สอาจารย์สุทธิวัชนี้เลย มีการตรวจ จัดกระดูกให้ด้วยในวันสุดท้าย โดยอาจารย์และคณะของท่าน
หรืออยากพบอาจารย์สุทธิวัช ก็ต้องมาวันแรก เช้าบ่ายอาจมีโอกาส

 ทิดริมทุ่ง [2 มิ.ย. 2553 09:04]
๐๕-๑๒มิ ย. ๒๕๕๓(๘วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ

๑๘-๒๐ กค. ๒๕๕๓(๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)

๒๕-๒๗มิ ย. ๒๕๕๓(๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม

**สำหรับท่านผู้สนใจจะปฏิบัติ เดือนมิถุนา มี ๓ คอร์สให้เลือก ท่านสามารถไปเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่ความสดวก
วัดเขาเป็นเสมือนบ้านอีกหลังที่ไว้พักใจ ครับพี่น้อง

 ปัญญาวชิระ [2 มิ.ย. 2553 08:39]
กับมี ๔ อย่างคือ
๑. อายุกัป หมายเอาอายุของสัตว์์ในปัจจุบันและภูมินั้นๆเป็นเกณฑ์
๒. อันตรกัป หมายเอาอายุของสัตว์ที่มากที่คือ อสงไขย์ปีแล้วลดลงมาเหลือ ๑๐ ปี เมื่อเหลือ ๑๐ ปีแล้วก็ขึ้นไปถึงอสงไขย์ปีอีก เป็นคู่เช่นนี้เรียกว่า หนึ่งอันตรกัป
๓. อสงไขย์กัป หมายเอา ๖๔ อันตรกัป เท่ากับ หนึ่งอสงไขย์กัป และอสงไขย์กัปนี้มี ๔ อย่าง
๔. มหากัป หมายเอา ๔ อสงไขย์เท่ากับ หนึ่งมหากัป

มาจากหนังสือ มัชฌิมตรี

 ทิดริมทุ่ง [1 มิ.ย. 2553 23:08]
่ช่วงนี้ที่วัดมีการอบรมพระอภิธรรมก่อนสอบ และคอร์สของพระอาจารย์ประจาก

 teerak [1 มิ.ย. 2553 23:05]
ช่วงนี้อากาศร้อน บางวันฝนตก วันเขาฯคงมีคอร์สตลอด ตอนนี้มีเณรตัวเล็กๆ5รูปมาเรียนบาลี

 jumjim [23 พ.ค. 2553 09:39]
ตั้งแต่โตมาไม่เคยมีใครเปลี่ยนแปลงหนูได้ แต่...........ไม่หน้าเชื่อว่าการปฏิบัติธรรม จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตหนูได้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนให้หูนเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้
..............................................ขอบคุณค่ะ........................................................

 rolex [24 มี.ค. 2553 12:29 น.]
replica watches Worldwide recognized for the replica watches Quartz revolution, Seiko rolex hasn' t stopped amazing the world of watch fake rolex manufacturing by introducing watches of the replica watch most sophisticated designs and fake watches equipped with some of the most fake watches innovative technical complications. From omega watches its name we can assume that it replica rolex is a watch brand from Japan. Ever omega since its foundation in 1881, the Japanese watch breitling company of Seiko has been developing cartier mechanisms and designs which would definitely remain as cartier watches landmarks of the watch making tradition. The tag heuer Seiko Premier Kinetic Chronograph Watch will be one breitling watches example here.The Tour De France alarm daytona armani watches rolex daytona , when rolled in the armani market, fuelled the competition audemars piguet and forced other explorer rolex explorer producer to montblanc watches match its level. The brand got some rave patek philippe acclaim from the competitors as well. Its replica watches status received a further rolex watches explorer ii rolex explorer ii boost when it tag heuer launched the modified version of the brand by presenting it as rolex Festina Tour de France Alarm Chronograph gmt master ii rolex gmt master ii.

 ระพิน []
หากใจคิดจะได้ในบางอย่าง
กำหนดทางแสวงหามาสนอง
เมื่อไม่ได้ดั่งใจที่หมายปอง
ก็คงต้องเรียกร้องหาต่อไป
หากใจคิดจะให้ในบางอย่าง
กำหนดทางชีวิตลิขิตไว้
เมื่อได้ให้ก็อิ่มใจอยู่มิคลาย
ไม่ต้องไล่ควานหามายาเงา
วันนี้คุณคิดจะให้อะไรกับตัวคุณเองบ้าง?

 ระพิน []
๒๓-๒๙ มีค. ๒๕๕๒(๗วัน) พระครูภาวนาปัญญาสาร และคณะ ครับท่านที่ยังคิดไม่ออกว่าจะพักผ่อนหรือเที่ยวที่ไหนดี ลองมาดูกันนะคับ หาอะไรให้ตัวเองมากมาย หาความสงบใจเพิ่มอีกนิดคงไม่เลง
ลองมาดู มาฟัง สัมผัส อะไรๆที่นี่ดูไม่ตัองเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลย

 สาวเมืองกรุง []
วันที่ 27 กพ - 1 มีค.52 มีคอร์ส คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม เป็นคอร์สที่มีพระในเขาเป็นผู้สอนวิปัสสนา ซึ่งไม่ค่อยเห็นที่ไหนมีพระเข้าร่วมทำกิจกรรมกับฆราวาสอย่างที่นี้ และเป็นคอร์สที่น่าสนใจอีกคอร์สหนึ่ง ในตารางปฏิบัติธรรมปี 2552 "น่าสนใจอย่างไร ต้องไปลองดูกัน"

ข้อคิด "สิ่งทั้งปวงมีเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด"

 อิฐสองก้อน [11 ก.พ. 2552 00:24 น.]
ทุกวันนี้สิ่งอำนวยความสดวกมีมาก การศึกษาก็กว้างไกล อะไรๆก็ดูก้าวหน้าไปไกลกว่าแต่ก่อน แต่สิ่งที่เหมือนจะไม่ก้าวหน้าตามก็คือความสุขของชีวิต ความสุขของครอบครัว ทำไมหนอจึงเป็นเช่นนั้น
นั่นอาจเพราะเราตั้งความสุขไว้ที่นอกตัวตั้งความสุขไว้ที่คนอื่น แล้วรอให้ความสุขแบบนั้นเดินเข้ามาหาตัว ตัวเราคาดหวังจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดกับตนแบบรอคอ เหมือนคนรอถูกหวย โดยลิมไปว่าความสุขเกิดขึ้นได้จากตัวเรา เบี้ยงแค่เราหันมาดูแล ห่วงใย เอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้น อยู่กับตัวเอง อยู่กับความจริงอย่างรู้เท่าทัน เท่านั้นเราก็จะหาความสุขได้บ้าง

 ระพิน [7 ก.พ. 2552 09:01 น.]
วันที่7-9 มีคอร์ส ของอาจารย์วันทิพย์
คอร์สที่ผ่านมา มีผู้มาเข้า90ท่าน เมื่อวันที่30-1
คับอากาศดี อาหารอร่อย ไม่รู้จะทำอะไรเบื่อบ้าน ก็มาเปลี่ยนบรรยายกาศ ที่อาจเครี่ยดอีกแบบที่นี่ วัดเขาฯ
ข้อคิด วันนี้ "แผ่เมตตา" คำถามที่ใครๆมักถามกัน คือ " การอุทิศส่วนกุศลให้ได้เฉพาะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเท่านั้นใช่ไหม? "

 ระพิน [3 ก.พ. 2552 08:38 น.]
ยิ่งกว่าน้ำใจ
"คืนนั้นฝนตก อากาศหนาวเย็นเหลือเกิน ขณะที่ผมกำลังยืนรอรถประจำทางอยู่คนเดียว รถประจำทางคันหนึ่งวิ่งมาจอดตรงป้ายที่ผมได้ยืนอยู่ หญิงชราคนหนึ่งค่อยๆลงจากรถอย่างทุลักทุเล แล้วเดินตรงมาหาผมอย่างช้าๆ...
"พ่อหนุ่ม...รถประจำทางคันต่อไปจะมาถึงเมื่อไหร่รู้ไหมจ๊ะ?"
"แล้วคุณยายจะไปรถสายไหนอ่ะคับ" พอคุณยายบอก ผมก็อุทานเสียงดังลั่น
"อ้าว...ก็คุณยายเพิ่งลงมาจากรถสายนั้นเมื่อกี้เองนี้ครับ"
"เอ้อ..." หญิงชราตอบตะกุกตะกัก
"คือว่า...บนรถคันเมื่อกี้นี้ มีชายหนุ่มพิการ คนหนึ่งขึ้นมา แต่ไม่มีใครลุกให้เขานั่งเลย ยายรู้ว่า ถ้าคนแก่ๆอย่างยายลุกให้เขานั่ง เขาคงจะอายและไม่สบายใจแน่ๆ ยายเลยทำเป็นว่าจะลงที่นี่ พอยายกดกริ่งให้รถจอด เขาก็เดินมานั่งตรงที่ยายได้โดยไม่ต้องอึดอัดใจ ส่วนยายก็...เอ้อ...รถประจำทางมันมีเสมอไม่ใช่หรือจ๊ะ พ่อคุณ "


คุณยายผมนับถื่อน้ำใจคุณยายจริงๆ พูดไม่ออกเลยล่ะคับพี่น้อง
คัดนำมาให้อ่านกันจาก http://www.watdonchaam.com/ มหาศรรามศิษย์เก่าวัดเขาแนะนำไว้


 ทิดริมทุ่ง [29 ม.ค. 2552 15:06 น.]
"พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ อุบัติในภัททกัปนี้"
คำว่า "กัป" หมายถึง ระยะเวลาที่ยาวนานเหลือเกินที่กำหนดว่าโลกคือสกลจักวาฬ ประลัยครั้งหนึ่ง คือกำหนดอายุของโลก ท่านให้เข้าใจด้วยอุปามาว่าเปรียบเหมือนมีภูเขาศิลาล้วน กว้าง ยาว สูงด้านละ 1 โยชน์ (๔๐๐ เส้นหรือประมาณ ๑๖ กิโลเมตร) ทุก 100 ปี มีคนนำผ้าเนื้อละเอียดอย่างดีมาลูบครั้งหนึ่ง จนกว่าภูเขานั้นจะสึกหรอสิ้นไป กัปหนึ่งยาวกว่านั้น
"กัป" ปัจจุบันนี้เรียกว่า "ภัททกัป" หรือ "ภัทรกัป" แปลว่า กัปเจริญ เพราะในภัททกัปจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นถึง ๕ พระองค์ คือ
๑. พระกกุสันธะ
๒. พระโกนาคมนะ
๓. พระกัสสปะ
๔. พระโคดม (คือพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน)
๕. พระศรีอริยเมตไตรย
ในภัททกัปนี้จักมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในอนาคตอีกหนึ่ง พระองค์คือ "พระศรีอริยเมตไตรย"
บทนมัสการว่า "นโม พุทธาย" แปลตามศัพท์ว่า "นอบน้อมแต่พระพุทธเจ้า"เป็นคำ กลาง ๆ แต่ก็นับถือกันว่าเป็นบทไหว้พระพุทธเจ้า ๕ ประองค์ น่าจะเพราะนับได้ ๕ อักษร และพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์นั้น ก็หมายถึง พระพุทธเจ้าซึ่งได้อุบัติแล้วและจักอุบัติในภัททกัปนี้

 ทิดริมทุ่ง [29 ม.ค. 2552 14:51 น.]
ชีวิตเราเราเลือกสรรค์ปั้นชีวิด เราลิขิตเส้นทางทั้งเสกสรรค์
เราเปลี่ยนแปลงที่ผ่านแล้วมิได้กัน แต่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ไม่ไกลเกิน
จะวันไหนคงเหมือนเดิมถ้าหยุดนิ่ง มัวรอสิ่งที่พร้อมสรรพกลับห่างเหิน
รอวันนี้วันนั้นนานเหลือเกิน ถ้าไม่เดินคงไม่ถึงซึ่งปลายทาง
สวัสดีคับทุกคน คงเหนื่อยกับการงานมาทั้งวัน แต่นั่นแหละคับเพราะมีงานจึงมีความสุขและมีกำลังทำอย่างอื่น แต่คงไม่ถึงกับทำงานจนไม่มีเวลาดูแลตัวเอง

 สิลโชติ(ทิดเอ) [29 ม.ค. 2552 13:10 น.]
ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้บวชเป็นพระอยู่ด้านบนเขา และเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ ป. จากคนที่มีปัญหาในชีวิต หาทางออกแทบจะไม่ได้ วันหนึ่งได้ผ่านมาพบกับหลวงพ่อ ป. จนทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไป จากคนที่เคยกินเหล้า สูบบุหรี่ ไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นคนอารมณ์ร้อนพอได้มารับคำสั่งสอนของหลวงพ่อ บวกกับได้เข้าครอส์ปฏิบัติธรรมที่วัดเขาหลายครั้งทำให้ผมปรับปรุงชีวิตตัวเองไปในทางที่ดี ตอนนี้ผมเลิกทุกอย่างได้แล้วครับ ทุกวันหลวงพ่อให้ผมสมาทานศิล 10 และพยายามปฏิบัติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ ผมจึงสรุปให้กับตัวเองว่า ถ้ามีโอกาสเมื่อไร จะต้องพยายามทำความดีเพื่อ ตอบแทนบุญคุณหลวงพ่อ ป.ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าไม่ได้มาเจอหลวงพ่อ ไม่ได้มาวัดเขาพุทธโคดม ชีวิตผมจะเป็นอย่างไรก็ยังไม่รู้เลย ฝากความคิดถึงถึงลูกศิษย์หลวงพ่อทุกคนนะครับ ถ้ามีโอกาสหรือมีเวลาแวะมาเยี่ยมหลวงพ่อบ้างนะครับ

 นภัสกร [28 ม.ค. 2552 02:11 น.]
สวัสดีค่ะ เพิ่งเคยเข้ามาดู website ของวัดเป็นครั้งแรกค่ะ รู้สึกดีจังที่มีกระดานสนทนากันได้ ไปปฏิบัติธรรมที่วัดมาสี่ครั้งแล้วค่ะ ครั้งแรกไปคนเดียว ต่อมาก็ชวนคุณแม่ไปด้วย ส่วนใหญ่จะได้มาปฏิบัติช่วงวันศุกร์-อาทิตย์ค่ะ ดีมาก และจะหาโอกาสชวนคุณแม่ไปปฏิบัติด้วยกันเรื่อยๆค่ะ เมื่อวันแม่ปีที่แล้วประทับใจอาจารย์ผู้สอนมากค่ะ อาหารอร่อยไม่มีเนื้อสัตว์ บรรยากาศก็ดี เป็นที่พักกายพักใจจริงๆค่ะ อีกทั้งยังใกล้บ้านไม่ต้องไปไหนไกล ทุกวันนี้พบเจอแต่ปัญหามากมายในชีวิต พอได้ที่พึ่งที่สงบอย่างนี้ทำให้เรามีแรงสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะคะ ธรรมะและหลักปฏิบัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เราได้รู้จักกับตัวเอง ได้มองตัวเอง ได้ปรับปรุงตัวเอง ไม่กล้าทำชั่วค่ะ ขอขอบคุณพี่พี่ที่ลงกำหนดการปฏิบัติธรรมปีนี้มาให้ค่ะ เพราะทราบว่ายังไม่สมบูรณ์และยังไม่ได้พิมพ์แจกใช่มั๊ยคะ วันศุกร์-อาทิตย์นี้ก็มีปฏิบัติ อยากไปมากๆเลยค่ะ

 ทิดริมทุ่ง [25 ม.ค. 2552 10:59 น.]
คุณ นั่นมันเลยวันตรุษไปหลายวันแล้ว อากาศคงเย็นอาจนะถึงเย็นมากๆ ท่านที่จะไปวันเขาฯควรมีเสื้อกันหนาวเผื่อไปด้วยดึกๆคงได้ใช้ คับได้ข่าวว่าคอร์ส30-1ม.ค.นี้มีนักศึกษาปี4จัดคณะมากร่วมด้วยหลาย10คน ดีใจจังที่คนไทยยังเห็นคุณค่าธรรมะเข้าวัดปฏิบัติธรรม พระอาจารย์ทุกท่านสบายดีนะคับ ที่บ้านนอกยังหนาวอยู่เลยกลางทุ่งลมก็แรง คงต้องหลบหนาวเข้าศรีราชาสักพัก

 ระพิน [25 ม.ค. 2552 10:46 น.]
ตรุษจีนนี้สำหรับท่านที่ไม่รู้จะเที่ยวไหนดี หรือยังไม่มีที่จะไป ถ้าอยากจะเที่ยวที่ดีๆเพื่อนเยะๆนี่เลย ศาลาธรรมสันติ วันที่30-1 มกราคม ปลอดภัยได้บุญอีกต่างหาก ผมก็จะไปร่วมด้วยช่วยกันว่ากันว่าตอนนี้กำลังทาสีใหม่ อิอิ

 ต้นโพธิ์ต้นไทร [5 ม.ค. 2552 21:15 น.]
กรุณาอ่านให้ละเอียด จนถึงหมายเหตุข้างล่างทุกข้อ


ปฏิทินปฏิบัติธรรม ของวัดเขาพุทธโคดม ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
ยังไม่เรียบร้อยดีนัก โปรดติดตามต่อทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๘๗๗-๒๑๓๒ , ๐-๓๘๗๗-๒๙๔๔ , ๐-๓๘๓๑-๒๖๐๘
คุณบุญเลิศ เปรมจิต , คุณสุรชัย แซ่อิง ผู้ขออนุญาต-รับผิดชอบ ดำเนินงานและประสานงาน

วัน........เดือน.................. วิทยากร

๓๐ธค.๕๑-๐๑มค.๕๒ ส่งท้ายปีเก่าปีนี้ - คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ


๐๙-๑๑ มค. ๒๕๕๒(๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๓๐มค.-๑กพ. ๕๒(๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม


๐๗-๐๙กพ. ๒๕๕๒(๓วัน) อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ
๑๒-๑๕กพ. ๒๕๕๒(๔วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐น.)
๒๗กพ.-๑มีค. ๒๕๕๒(๔วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม

๐๗-๐๙ มีค. ๒๕๕๒(๓วัน) พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)
๑๓-๑๕ มีค. ๒๕๕๒(๓วัน) อ.มยุริญ ผ่องผุดพันธุ์ และคณะ
๒๓-๒๙ มีค. ๒๕๕๒(๗วัน) พระครูภาวนาปัญญาสาร และคณะ

๐๔-๐๖ เมย. ๒๕๕๒(๓วัน) อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)
๑๐-๑๓ เมย. ๒๕๕๒(๔วัน) อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์
๑๘-๒๐ เมย. ๒๕๕๒(๓วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
๒๓-๒๖ เมย. ๒๕๕๒(๔วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐น.)

๐๑-๐๔ พค. ๒๕๕๒(๔วัน) รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน๖๐คน,อายุ๑๗ขึ้นไป,ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๐๗-๑๑ พค. ๒๕๕๒(๕วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม วันวิสาขบูชา (พระภัทรศักดิ์ และครอบครัวจตุพร ลพบุรี เจ้าภาพอาหาร
๑๕-๑๗ พค. ๒๕๕๒(๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๒๖พค.-๐๔มิย. ๒๕๕๒(๑๐วัน) พญ.ผกา วราชิต (พระครูปลัดประจาก และคณะ เป็นวิปัสสนาจารย์)
รับเฉพาะผู้ส่งใบสมัครล่วงหน้า-และมีใบตอบรับจากพ.ญ.ผกา เท่านั้น , ดูหมายเหตุ๒ **

๐๕-๑๒มิย. ๒๕๕๒(๘วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
๑๙-๒๑มิย. ๒๕๕๒(๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๒๖-๒๙มิย. ๒๕๕๒(๔วัน) อาจารย์นันท์นภัสส์ ภู่ตระ*_*ล (การฝึกสติขั้นพื้นฐาน)


๐๓-๐๕กค. ๒๕๕๒(๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)

๐๗-๑๒กค. ๒๕๕๒(๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม วันอาสาฬหบูชา(เจ้าภาพโดย นายยงยุทธ ไขแสงทอง และครอบครัว)

๐๗-๐๙สค. ๒๕๕๒(๓วัน) อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ (วันแม่)
๒๑-๒๔ สค. ๒๕๕๒(๔วัน) รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน๖๐คน,อายุ๑๗ขึ้นไป,ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๒๗-๓๐ สค. ๒๕๕๒(๔วัน) ) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐น.)

๐๕-๐๗กย. ๒๕๕๒(๓วัน) อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)
๑๙-๒๓กย. ๒๕๕๒(๕วัน) พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)
๒๕-๒๗กย. ๒๕๕๒(๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม

๐๙-๑๕ ตค. ๒๕๕๒(๗วัน) อ.วรพล ฝ่ายอุประ ,แม่ชีนราศรี จตุพร ,อ.สุทธิวัสส์ คำภา
๑๖-๑๙ ตค. ๒๕๕๒(๔วัน) รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน๖๐คน,อายุ๑๗ขึ้นไป,ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๒๓-๒๗ตค. ๒๕๕๒(๕วัน) พระอาจารย์คเชนทร์ สุนทโร (ยุวพุทธศูนย์๓)

๐๖-๐๘ พย. ๒๕๕๒(๓วัน) อ.มยุริญ ผ่องผุดพันธุ์ และคณะ
๑๒-๑๘ พย. ๒๕๕๒(๗วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๐๐น.)
๒๐-๒๒ พย. ๒๕๕๒(๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม (ผาแดงตรวจสภาพ ศรีราชา คุณธนวรรณ อินทวงศ์ เจ้าภาพอาหาร)
๒๗-๒๙ พย. ๒๕๕๒(๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)


๐๓-๐๗ธค. ๒๕๕๒(๕วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
๑๐-๑๓ ธค. ๒๕๕๒(๔วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๓๐ธค.๕๒-๐๑มค.๕๓ คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ

ปฏิทินนี้ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ ๑

หมายเหตุ ๒ **ผู้ที่จะเข้าอบรมรายการวันที่ ๒๕พค.-๓มิย. ๒๕๕๒(๑๐วัน) พญ.ผกา วราชิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑ รับเฉพาะผู้ที่อยู่ได้ครบทั้ง ๑๐วัน
๒ ต้องส่งใบสมัครก่อน ที่โทรสาร ๐-๒๕๘๕-๕๐๘๔(เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา ๑๙-๒๑น.)
หรือทางไปรษณีย์ที่ พญ.ผกา วราชิต ๒๗๓/๑๕ ซ.พงษ์เพชรนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
ใบสมัครให้บอก ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ที่อยู่ที่ชัดเจน+รหัสไปรษณีย์, เบอร์โทรศัพท์, เบอร์โทรสาร(ถ้ามี)
จะมีใบตอบรับส่งไปให้ ให้นำใบตอบรับไปแสดงต่อจนท.ในวันเริ่มปฏิบัติธรรม(๒๕พค.)
ผู้ที่ไม่สะดวกอยู่ครบ ๑๐วัน ให้ไปเข้าคอร์สของพญ.ผกาฯ แบบ๓วันในคอร์สอื่นก่อน

หมายเหตุ ๓ ผู้ที่จะเข้าอบรมรายการของ รศ. จำเนียร ช่วงโชติ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑ สมัครล่วงหน้าก่อนก็ดี เพราะรับจำนวนแค่ ๖๐คน โดยสมัครทางโทรศัพท์ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านบน
๒ ต้องมีอายุตั้งแต่๑๗ปีขึ้นไป
๓ ต้องอยู่ครบ ๔วัน (วันแรกเริ่ม ๐๘.๓๐น. วันสุดท้ายเลิก ๑๖.๓๐น.

หมายเหตุ ๔ วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ อาจารย์วัลลภ ชวนะปัญโญ
เน้นการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
เพื่อประโยชน์สูงสุด ควรอยู่ครบ
คำแนะนำ~การเดินทาง~อื่นๆ


กรรมฐาน ประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรคตามธรรมชาติ โดย อ. สุทธิวัสส์ คำภา ~ เพื่อประโยชน์สูงสุดควรอยู่ครบ ๓วัน ติดตามรายการเสริมได้ที่ AM๑๐๓๕ ๑๓-๑๕น.ทุกวัน , AM๖๗๕ ๑๕-๑๖น.ทุกวัน , AM๖๓๐ ๒๑-๒๒น. จ-ศ , AM๕๗๖ ๒๒-๒๓น. จ-ศ

การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน โดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ ~ รับจำกัดเพียง ๖๐ท่าน , ควรสมัครล่วงหน้า , อายุ๑๗ปีขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ ๔วัน , วันแรกเริ่ม ๐๘.๓๐น. , ผู้หญิงให้สวมกางเกง , หากมาสาย อยู่ไม่ครบ ๔วัน ต้องไปปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอื่นที่อื่นแทน

การอบรม วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน ๔ โดย พญ. ผกา วราชิต ~ สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้ ๑๐วัน ๙คืน ,มีความตั้งใจ มีสัจจะ มีความเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เลิกกลางคัน ,เดินจงกรม นั่งสมาธิบัลลังก์ละ ๑ ชั่วโมง ,เปิดใจน้อมรับวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์สอน โดยไม่ใช้วิธีอื่นตลอดการอบรม ,งดพูดตลอดการอบรมควรเตรียมชุดขาวมาเท่าจำนวนวัน หากไม่มีชุดไม่เป็นไร วัดมีชุดซักขาวสะอาดให้ยืม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้หญิงใส่กางเกงได้
ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบทุกวัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง
มาพักก่อนวันปฏิบัติได้ แต่ควรแจ้งล่วงหน้า / ควรมาถึงก่อน ๙.๐๐น. ของวันเริ่มปฏิบัติ
ทรัพย์สินมีค่า ติดตัวมาเท่าที่จำเป็น ต้องใช้ ระวังคนจะมายืมใช้โดยไม่บอกกล่าว


วัด เขาพุทธโคดม อยู่ถนนสุขุมวิท กม.ที่๑๑๙+๑๐๐ม.(เสา กม.มองยาก) ฝั่งซ้าย ขาออกจาก กทม. เลยค่ายลูกเสือวชิราวุธประมาณ ๒ กิโลเมตร เลยตึกคอมศรีราชา ประมาณ ๕๐๐เมตร หน้าวัดมีปั้มน้ำมันESSOและปั้มJET(ต่อไปจะเป็น ปตท.)ประกบอยู่ ทางเข้าวัดอยู่กลาง มีสัญญานไฟหน้าวัด

เลี้ยวซ้าย เข้าวัด ตรงมาประมาณ ๑๐๐เมตร เลี้ยวขวาตามถนน ขึ้นเขา ประมาณ ๓๐๐เมตร พบลานจอดรถ จอดรถได้เลย ไปกุฏิธุรการ เพื่อลงทะเบียนต่อไป (ดูแผนผังประกอบ)
รถ ทัวร์ปรับอากาศ ชั้น๑ (ป.๑) มีทั้งจากหมอชิต และเอกมัย ค่ารถประมาณ ๑๐๐บาท ไม่แนะนำให้นั่ง ป.๒ เพราะช้า จอดนานน่ารำคาญ นั่งรถผ่านชลบุรี หนองมน บางพระ ลงรถที่ตึกคอม ศรีราชา นั่งสามล้อ ๔๐บาท บอกให้ไปส่งวัดเขาพุทธโคดม”””ด้านบนเขา”””อย่าลืมบอกไม่งั้นเดินเมื่อยละ

เครื่องนอนพร้อม อาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติ แต่รสดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล ๘ไม่ได้ให้บอก รับศีล ๕แทน จะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้
ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น จะทำบุญให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้น, ห้ามทรงเจ้าเข้าผี,งดพูดมาก
สอนตามแนวทาง คุณแม่ สิริ กรินชัย

ทำเพื่อการกุศลอย่างแท้จริงไม่มีธุรกิจใดๆแอบแฝง*

 Jeab Jaa [21 ธ.ค. 2551 11:11 น.]
บอกบุญค่ะ ในวันที่ 28-29 ธันวา 51 ที่วัดจะมีการทำความสะอาดวัด รับปีใหม่ ถ้าใคร อยากทำบุญด้วยแรงกาย แรงใจ ก็ไปช่วยๆ กันนะ ได้บุญยิ่งๆ ค่ะ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ไปค่ะ

 ระพิน [4 ธ.ค. 2551 22:21 น.]
ปฏิทิน ปี52 ออกแล้วนะคับนี่เลย ปฏิทินปฏิบัติธรรม ณ วัดเขาพุทธโคดม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ท่านเห็น คอร์ส อ.สุทธิวัสส์ คำภา ที่ผ่านมา คนเยะมากคับ สองร้อยกว่า อากาศที่ศรีราชาเย็นมากดึกๆ หนาวมากเลย ท่านไปปฏิบัติติดเสื้อกันหนาวไปด้วยก็ดี ดึกๆอาจต้องใช้

 เธฃเธฐเธžเธดเธ™ [25 พ.ย. 2551 22:32 น.]
เน’เน˜-เน“เน เธžเธข. (เน“เธงเธฑเธ™) เธญ.เธชเธธเธ—เธ˜เธดเธงเธฑเธชเธชเนŒ เธ„เธณเธ เธฒ (เธเธฃเธฃเธกเธเธฒเธ™เธ›เธฃเธฐเธขเธธเธเธ•เนŒ เนเธฅเธฐเธ˜เธฃเธฃเธกเธŠเธฒเธ•เธดเธšเธณเธšเธฑเธ”เน‚เธฃเธ„)
เน€เธŠเธดเธเธ—เนˆเธฒเธ™เธ—เธตเนˆเธชเธ™เนƒเธˆเธ›เธเธดเธšเธฑเธ•เธดเธ˜เธฃเธฃเธกเนเธฅเธฐเธŸเธฑเธ‡เธšเธฃเธฃเธขเธฒเธข เน„เธกเนˆเน€เธชเธตเธขเธ„เนˆเธฒเนƒเธŠเน‰เธˆเนˆเธฒเธขเนƒเธ”เน† เธญเธฒเธเธฒเธจเน€เธขเน‡เธ™ เธ„เธงเธฃเธกเธตเน€เธชเธทเน‰เธญเธเธฑเธ™เธซเธ™เธฒเธง

 ปฏิทินปฏิบัติธรรม ณ วัดเขาพุทธโคดม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ [25 พ.ย. 2551 10:39 น.]
ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๘-๗๗๒-๑๓๒ , ๐๓๘-๗๗๒-๙๔๔ , ๐๓๘-๓๑๒-๖๐๘
โดย คุณบุญเลิศ เปรมจิต , คุณสุรชัย แซ่อิง ผู้ขออนุญาต-รับผิดชอบ - ดำเนินงานและประสานงาน
******************************************************
๐๙ - ๑๑ มค. (๓ วัน) อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๐๗ - ๐๙ กพ. (๓ วัน) อาจารย์วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข)
๑๒ – ๑๕ กพ. (๔ วัน) อาจารย์วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.00 น.)
๒๗ กพ. – ๐๑ มีค. (๓ วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๐๗ - ๐๙ มีค. (๓ วัน) พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน ๔)
๑๓ - ๑๕ มีค. (๓ วัน) อาจารย์มยุริญ ผ่องผุดพันธุ์ และคณะ
๒๓ - ๒๙ มีค. (๗ วัน) พระครูภาวนาปัญญาสาร และคณะ
๐๔ - ๐๖ เมย. (๓ วัน) อาจารย์วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข)
๑๐ - ๑๓ เมย. (๔ วัน) อาจารย์สุรชัย แซ่อิง, อาจารย์วันทิพย์ ภาธีรโรจน์
๑๘ - ๒๐ เมย. (๓ วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ
๒๓ - ๒๖ เมย. (๔ วัน) อาจารย์วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.00 น.)
๐๑ - ๐๔ พค. (๔ วัน) อาจารย์รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน ๖๐ คน เฉพาะผู้ที่มีอายุ ๑๗ ปีขึ้นและสามารถอยู่ได้ครบ ๔ วัน)
๐๗ - ๑๑ พค. (๕ วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม (วันวิสาขะบูชา) พระภัทรศักดิ์ และตระ*_*ลจตุพร ลพบุรี เจ้าภาพอาหาร
๑๕ - ๑๗ พค. (๓ วัน) อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๒๕ พค. - ๐๓ มิย. (๑๐ วัน) พญ.ผกา วราชิต (พระครูปลัดประจากและคณะ เป็นพระวิปัสสนาจารย์)
"รับเข้าอบรมเฉพาะผู้ที่ส่งใบสมัครล่วงหน้าและมีใบตอบรับจาก พญ.ผกา วราชิต เท่านั้น" (หมายเหตุ ๒)
๐๕ - ๑๒ มิย. (๘ วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
๑๙ - ๒๑ มิย. (๓ วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๒๖ - ๒๙ มิย. (๔ วัน) อาจารย์นันท์นภัสส์ ภู่ตระ*_*ล (การฝึกสติขั้นพื้นฐาน)
๐๓ - ๐๕ กค. (๓ วัน) อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๐๗ - ๑๒ กค. (๖ วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม (วันอาสาฬหบูชา)
๐๗ - ๐๙ สค. (๓ วัน) อาจารย์สุรชัย แซ่อิง, อาจารย์วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ (วันแม่แห่งชาติ)
๒๑ - ๒๔ สค. (๔ วัน) อาจารย์รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน ๖๐ คน เฉพาะผู้ที่มีอายุ ๑๗ ปีขึ้นและสามารถอยู่ได้ครบ ๔ วัน)
๒๗ - ๓๐ สค. (๔ วัน) อาจารย์วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.00 น.)
๐๕ - ๐๗ กย. (๓ วัน) อาจารย์วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข)
๑๙ - ๒๑ กย. (๓ วัน) พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน ๔)
๒๕ - ๒๗ กย. (๓ วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๐๙ - ๑๕ ตค. (๗ วัน) อาจารย์วรพล ฝ่ายอุประ, แม่ชีนราศรี จตุพร, อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา
๑๖ - ๑๙ ตค. (๔ วัน) อาจารย์รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน ๖๐ คน เฉพาะผู้ที่มีอายุ ๑๗ ปีขึ้นและสามารถอยู่ได้ครบ ๔ วัน)
๒๓ - ๒๗ ตค. (๕ วัน) อาจารย์คเชนทร์ สุนทรโร (ยุวพุทธศูนย์ ๓)
๐๕ - ๑๑ พย. (๗ วัน) อาจารย์วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.00 น.)
(๓ วัน) อาจารย์มยุริญ ผ่องผุดพันธุ์ และคณะ
๒๐ - ๒๒ พย. (๓ วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม (ผาแดงตรวจสภาพ ศรีราชา โดยคุณธนวรรณ อินทวงศ์ เป็นเจ้าภาพอาหาร)
๒๗ - ๒๙ พย. (๓ วัน) อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๐๓ - ๐๗ ธค. (๕ วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
๑๐ - ๑๓ ธค. (๔ วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๓๐ ธค.๕๒ - ๑ มค.๕๓ (๓ วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ พรรณนิภา [24 พ.ย. 2551 14:11 น.]
อยากได้ปฎิทินการจัดวิปัสสนากรรมฐาน ปี2552 ค่ะ ไม่ทราบว่า ออกมาหรือยังค่ะ พอดีอยากพาลูกสาวไปปฎิบัติช่วงปิดเทอมค่ะ

 ผู้บอกบุญ [20 พ.ย. 2551 21:45 น.]
คอร์สด่วนพิเศษของศิษย์วัดเขาจัด10วันตั้งแต่วันที่18-27พ.ย.2551 ปฏิบัติตามแบบพระอาจารย์ประจาก งดพูด คอร์สนี้จัดเพื่ออนุเคราะห์นาคที่จะบวชพระ ให้มีโอกาสได้ปฏิบัติกัมมัฏฐานอย่างเต็มที่ นอกจากนาคผู้จะบวชเข้าปฏิบัติธรรมกันแล้ว ยังมีคฤหัสถ์ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติด้วย มีคณะผู้ใจบุญสละเวลามาเป็นแม่ครั้วทำอาหาร บริการอำนวยความสดวก ต่อผู้เข้ากัมมัฏฐาน อากาสดีช่วงนี้ไม่ร้อน ผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐานไม่มาก แต่หัวใจเต็มร้อย อาหารอร่อย
หากท่านสนใจเชิญเข้าร่วมได้ ไม่จำกัดว่าจะได้กี่วันแล้วแต่สมัครใจ

 ทิดริมทุ่ง [12 พ.ย. 2551 23:14 น.]
อากาศหนาวแล้ว จะสิ้นปี51ผมก็ไม่ได้ไปกราบอาจารย์ ป.เช่นเคย จะไปทำบุญกับอาจารย์และผู้ไปปฏิบัติบ้าง ผมกะจะลงทุนน้อยๆได้กำไรเยอะๆ เพราะรายได้น้อยจะได้อธิษฐานตามสาวบ้าไร่ ดีคับมีอะไรดีๆแนะนำกัน
พี่คนหนึ่งถามว่า อาหารที่เราเตรียมใสบาตรพระตอนเช้า แล้วเราใส่บาตรท่านไม่ทันเราจะทำไงกับอาหารนั้น จะได้ไม่เป็นโทษ

 ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ประจำปี พ. [6 พ.ย. 2551 11:53 น.]
ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑

ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๘๗๗-๒๑๓๒ , ๐-๓๘๗๗-๒๙๔๔ , ๐-๓๘๓๑-๒๖๐๘
คุณบุญเลิศ เปรมจิต , คุณสุรชัย แซ่อิง ผู้ขออนุญาต-รับผิดชอบ ดำเนินงานและประสานงาน


เพิ่มอีกแล้วจ๊า(๑๒มิย. บรรจุข่าว)
ข่าวด่วนข่าวดี
เพิ่มคอร์สช่วงเดือนกรกฎาคม ๑ คอร์ส คือ
๑๗-๒๐ กค. (๔วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดมข่าวด่วนข่าวดี
เพิ่มคอร์สช่วงเดือนกันยายน ๑ คอร์ส คือ
๑๒-๑๔ กย. (๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม


วัน........เดือน.................. วิทยากร

๐๑-๐๘ มิย. (๘วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
๑๒-๑๘ มิย. (๗วัน) พระครูปลัดประจาก , พระมหาทองมั่น (อ.สุทธิวัสส์ทำบุญถวายพระอาจารย์ ป.)
๒๖-๒๙ มิย. (๔วัน) อาจารย์นันท์นภัสส์ ภู่ตระ*_*ล (การฝึกสติขั้นพื้นฐาน)


๐๘-๑๕ กค. (๘วัน) พญ.ผกา วราชิต (พระครูปลัดประจาก และคณะ เป็นวิปัสสนาจารย์)
รับเฉพาะผู้ส่งใบสมัครล่วงหน้า-และมีใบตอบรับจากพ.ญ.ผกา เท่านั้น , ดูหมายเหตุ๒ **
๑๗-๒๐ กค. (๔วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๒๕-๒๗ กค. (๓วัน) รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน๖๐คน,อายุ๑๗ขึ้นไป,ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๐๒-๐๔ สค. (๓วัน) พ.ญ.ผกา วราชิต
๐๙-๑๒ สค. (๓วัน) อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ บ.สวีทเจ. อินดัสตรี จก. เจ้าภาพ
๒๒-๒๔ สค. (๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)

๐๕-๐๘ กย. (๓วัน) รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน๖๐คน,อายุ๑๗ขึ้นไป,ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๑๒-๑๔ กย. (๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๒๖-๒๘ กย. (๓วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์)

๐๓-๐๕ ตค. (๓วัน) อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ
๑๐-๑๖ ตค. (๗วัน) อ.วรพล ฝ่ายอุประ , แม่ชีนราศรี จตุพร
๒๓-๒๗ ตค. (๕วัน) พระอาจารย์คเชนทร์ สุนทโร (ยุวพุทธศูนย์๓)

๐๗-๐๙ พย. (๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๑๕-๑๗ พย. (๓วัน) พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)
๒๘-๓๐ พย. (๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)


๐๓-๐๗ ธค. (๕วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
๑๒-๑๘ ธค. (๗วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์)

๓๐ธค.๕๑-๐๑มค.๕๒ คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
หมายเหตุ ๑ รายการของ อ.สุทธิวัสส์ คำภา updateเรียบร้อยเมื่อ ๒๑ธค.๕๐

หมายเหตุ ๒ **ผู้ที่จะเข้าอบรมรายการวันที่ ๘-๑๕ กค. ๒๕๕๑ พญ.ผกา วราชิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑ รับเฉพาะผู้ที่อยู่ได้ครบทั้ง๘วัน
๒ ต้องส่งใบสมัครก่อน ที่โทรสาร ๐-๒๕๘๕-๕๐๘๔(จันทร์-ศุกร์ ๑๙.๐๐น.-๒๑.๐๐น.) หรือทางไปรษณีย์ที่พญ.ผกา วราชิต ๒๗๓/๑๕ ซ.พงษ์เพชรนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
ใบสมัครให้บอก ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ที่อยู่ที่ชัดเจน+รหัสไปรษณีย์, เบอร์โทรศัพท์, เบอร์โทรสาร(ถ้ามี)
จะมีใบตอบรับส่งไปให้ ให้นำใบตอบรับไปแสดงต่อจนท.ในวันเริ่มปฏิบัติธรรม(๘กค.)
ผู้ที่ไม่สะดวกอยู่ครบ๘วัน ให้ไปเข้าคอร์สของพญ.ผกาฯ แบบ๓วันก่อน

หมายเหตุ ๓ ผู้ที่จะเข้าอบรมรายการของ รศ. จำเนียร ช่วงโชติ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑ สมัครล่วงหน้าก่อนก็ดี เพราะรับจำนวนแค่ ๖๐คน โดยสมัครทางโทรศัพท์ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านบน
๒ ต้องมีอายุตั้งแต่๑๗ปีขึ้นไป
๓ ต้องอยู่ครบ ๔วัน (วันแรกเริ่ม ๐๘.๓๐น. วันสุดท้ายเลิก ๑๖.๐๐น.

หมายเหตุ ๔ วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ อาจารย์วัลลภ ชวนะปัญญา
เน้นการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
วันแรกลงทะเบียน ๘.๐๐-๙.๐๐น. วันสุดท้ายเลิก๑๖.๐๐น.
เพื่อประโยชน์สูงสุด ควรอยู่ครบ ๓(หรือ๗)วัน ...ไม่บังคับ


คำแนะนำ~การเดินทาง~อื่นๆ


กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรคตามธรรมชาติ โดยอ. สุทธิวัสส์ คำภา ~ เพื่อประโยชน์สูงสุดควรอยู่ครบ 3วัน ติดตามรายการเสริมได้ที่ AM1053 13-15น.ทุกวัน , AM675 15-16น.ทุกวัน , AM630 21-22น. จ-ศ , AM576 22-23น. จ-ศ

การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน โดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ ~ รับจำกัดเพียง 60ท่าน , ควรสมัครล่วงหน้า , อายุ17ปีขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ 4วัน , วันแรกเริ่ม 08.30น. , ผู้หญิงให้สวมกางเกง , หากมาสาย อยู่ไม่ครบ 4วัน ต้องไปปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอื่นที่อื่นแทน

การอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน 4 โดย พญ. ผกา วราชิต ~ สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้ 8วัน 7คืน ,มีความตั้งใจ มีสัจจะ มีความเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เลิกกลางคัน ,เดินจงกรม นั่งสมาธิบัลลังก์ละ 1ชั่วโมง ,เปิดใจน้อมรับวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์สอน โดยไม่ใช้วิธีอื่นตลอดการอบรม ,งดพูดตลอดการอบรมควรเตรียมชุดขาวมาเท่าจำนวนวัน หากไม่มีชุดไม่เป็นไร วัดมีชุดซักขาวสะอาดให้ยืม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้หญิงใส่กางเกงได้
ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบทุกวัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง
มาพักก่อนวันปฏิบัติได้ แต่ควรแจ้งล่วงหน้า / ควรมาถึงก่อน 9.00น. ของวันเริ่มปฏิบัติ
ทรัพย์สินมีค่า ติดตัวมาเท่าที่จำเป็น ต้องใช้ ระวังคนจะมายืมใช้โดยไม่บอกกล่าว

วัดเขาพุทธโคดม อยู่ถนนสุขุมวิท กม.ที่119+100ม.(เสา กม.มองยาก) ฝั่งซ้าย ขาออกจาก กทม. เลยค่ายลูกเสือวชิราวุธประมาณ 2 กิโลเมตร เลยตึกคอมศรีราชา ประมาณ500เมตร หน้าวัดมีปั้มน้ำมันESSOและปั้มJETประกบอยู่ ทางเข้าวัดอยู่กลาง มีสัญญานไฟหน้าวัด(เพิ่งติดตั้งปีเดียว)
เลี้ยวซ้ายเข้าวัด ตรงมาประมาณ100เมตร เลี้ยวขวาตามถนน ขึ้นเขา ประมาณ300เมตร พบลานจอดรถ จอดรถได้เลย ไปกุฏิธุรการ เพื่อลงทะเบียนต่อไป (ดูแผนผังประกอบ)
รถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น1 (ป.1) มีทั้งจากหมอชิต และเอกมัย ค่ารถไม่ถึง100บาท ไม่แนะนำให้นั่ง ป.2 เพราะช้า จอดนานน่ารำคาญ นั่งรถผ่านชลบุรี หนองมน บางพระ ลงรถที่ตึกคอม ศรีราชา นั่งสามล้อ 30-40บาท บอกให้ไปส่งวัดเขาพุทธโคดมด้านบนเขาอย่าลืมบอกไม่งั้นเดินเมื่อยละ

เครื่องนอนพร้อม อาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติ แต่รสดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล8ไม่ได้ให้บอก รับศีล5แทน จะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้
ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น จะทำบุญให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้น, ห้ามทรงเจ้าเข้าผี,งดพูดมาก
สอนตามแนวทาง คุณแม่ สิริ กรินชัย
* ทำเพื่อการกุศลอย่างแท้จริงไม่มีธุรกิจใดๆแอบแฝง*

ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมตลอดไปเทอญ
@#$%^;> กรุณา SAVE ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน

 มหาหนุ่ม [5 พ.ย. 2551 08:00 น.]
วันที่ 18-20 ต.ค.51 ไปเจอพี่แสน ที่เชียงใหม่ มีผลผลิตไปแล้ว3 คน เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า พี่แสน หมอผี 555

 ญาณิศา แสงอาจ [28 ต.ค. 2551 13:15 น.]
ไปปฏิบัติธรรมมาวันที่ 23-27/10/51 ไปกับแม่ น้องสาว เพื่อนและครอบครัวน้า บรรยายธรรมโดยพระอาจารย์คเชนทร์ สุนทโร ดีมาก ๆ เลยค่ะ สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น ทุกวัน เดินจงกรมเช้า-บ่าย ทุกวันและฟังธรรมบรรยายเรื่องต่าง ๆ ของศาสนาได้ดีมากค่ะ กฏแห่งกรรม เวร-กรรม พระคุณแม่ ซาบซึ้งมากจนสุดบรรยาย น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว พร้อมมีฉายโปรเจคเตอร์เรื่องต่าง ๆ มีความสุข สงบ ผ่อนคลายมาก จากตอนไปปวดเข่ามาก ๆ นั่งขัดสมาธิแทบทนไม่ไหว เหมือนปาฏิหารย์ วันสุดท้ายหายปวดเลย แทบไม่น่าเชื่อเลย ตอนไปคุกเข่ายังไม่ได้ปวดมาก ตอนนี้คุกเข่าได้สบายเลยเพราะตอนเช้า ตี 4 ของทุกวันมีการออกกำลังกาย 1 ช.ม พร้อมฉายภาพประกอบให้ดู เข้าใจง่าย ขอขอบคุณพระอาจารย์คเชนทร์ สุนทโร กับสิ่งดี ๆ ที่ได้รับ และวัดเขาพุทธโคดม พร้อมพระทุกรูปและแม่ชี มีโอกาสอยากไปอีกค่ะ ขอบคุณมาก ๆค่ะ (ตอนแสดงความรู้สึกอยากออกไปแต่ไม่กล้าค่ะ ขอแสดงความรู้สึกที่นี่แล้วกันค่ะ)

 วิธีใช้หนี้พ่อแม่:ฉบับหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน [27 ต.ค. 2551 08:43 น.]
ถ้าอ่านแล้วถูกใจกรุณาบอกต่อด้วยนะ
เป็นคำสอนของ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน สิงห์บุรี ค่ะ
วิธีใช้หนี้พ่อแม่

1. จงสร้างความดีให้กับตัวเอง และนี่ก็เป็นการใช้หนี้ตัวเอง ตัวเราพ่อให้หัวใจ แม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่ในตัวแล้ว จะไปแสวงหาพ่อที่ไหน จะไปแสวงหาแม่ที่ไหน บางคนรังเกียจแม่ ว่าแก่เฒ่าไม่สวยไม่งาม พอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจ จึงเป็นกงกรรมกงเกวียนยืดเยื้อกันต่อไปอีก

2. ใครที่คุณแม่ล่วงลับไปแล้ว ก็ให้หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน และถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญกรรมฐาน แล้วอุทิศส่วนกุศลไป การทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุด ทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับ

3. ผู้ใดก็ตาม ที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้กลับไปหาแม่ ไปกราบเท้าขอพรจากท่าน จะได้มั่งมีศรีสุข ส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่าน ก็นำเทียนแพไปกราบขออโหสิกรรม ล้างเท้าให้ท่านด้วย เป็นการขอขมาลาโทษฯ

4. ขอฝากท่านไว้ไปสอนลูกหลาน อย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลย ไม่ต้องถึงกับฆ่าหรอก แค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดี จะทำมาหากินไม่ขึ้น เจ๊ง ท่านต้องแก้ปัญหาก่อนคือ ถอนคำพูด ไปขอสมาลาโทษเสีย แล้วมาเจริญกรรมฐาน รับรองสำเร็จแน่ มรรคผลเกิดแน่ ฯ

5. บางคนลืมพ่อลืมแม่ อย่าลืมนะการเถียงพ่อเถียงแม่ไม่ดี ขอบิณฑบาต สอนลูกหลานอย่าเถียงพ่อเถียงแม่ อย่าคิดไม่ดีกับพ่อกับแม่ ไม่อย่างนั้นจะก้าวหน้าได้อย่างไร ก้าวถอยหลังดำน้ำไม่โผล่ ฯ


ท่านยกตัวอย่าง (เรื่องจริงนะจ๊ะ)

ตัวอย่างที่ 1 บ้านหนึ่งพ่อมีเมีย ๔ คน เมียหลวงบอกลูกว่าพ่อเจ้าไม่ดี ลูกก็ไปด่าพ่อว่าพ่อ แล้วมาบวชวัดนี้ บวชแล้วเดี๋ยวเป็นโน่นเป็นนี่ จนจะกลายเป็นโรคประสาท นี่แหละบวชก็ไม่ได้ผล หลวงพ่อก็ให้ไปถอนคำพูด และขอสมาลาโทษกับพ่อเขาก่อน แล้วกลับมานั่งกรรมฐานจึงได้ผล (กรณีนี้ หลวงพ่อจะเตือนผู้เป็นลูกบ่อยๆไม่ให้ว่าพ่อ) แต่ให้เป็นเรื่องของแม่ที่จะแก้ปัญหานี้ ซึ่งหลวงพ่อสอนไว้แล้ว

ตัวอย่างที่ 2 เมื่อเร็วๆนี้ลูกฆ่าพ่อตาย แม่สงสารพามาเจริญกรรมฐานพอเข้าวัดมันร้อนไปหมด ปวดหัวเข้าไม่ได้นี่เวรกรรมตามสนอง ปิตุฆาต มาตุฆาต ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ทำกรรมฐานไม่ได้แน่นอน ต้องหันรถกลับ นี่เรื่องจริงในวัดนี้ ฯ


6. คนที่มีบุญวาสนา จะกตัญญูกับพ่อแม่ คนเถียงพ่อเถียงแม่เอาดีไม่ได้…….. คนไม่พูดกับพ่อแม่ นั่งกรรมฐานร้อยปี ก็ไม่ได้อะไร? ถ้าไม่ขออโหสิกรรม ฯขออโหสิกรรม ที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่ คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์ คิดไม่ดีกับพี่ๆน้องๆ จะไม่เอาอีกแล้ว เอาน้ำไปขันหนึ่ง เอาดอกมะลิโรย กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส อันว่าโทษทัณฑ์ใด ความผิดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอให้คุณพ่อคุณแม่ คุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย คุณพี่คุณน้อง อโหสิกรรมให้ด้วย แล้วเอาน้ำรดมือรดเท้า ฯ

นี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ย เป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่มากมาย ยังจะไปทวงนาทวงไร่ ทวงตึก มาเป็นของเราอีกหรือ ตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ สอนตัวเองไม่ได้ เป็นคนอัปรีย์จัญไรในโลกมนุษย์ไปทวงหนี้พ่อแม่ พ่อแม่ให้แล้ว (ให้ชีวิต ให้…ให้… ให้….ฯลฯ ) เรียนสำเร็จแล้ว ยังช่วยตัวเองไม่ได้ มีหนี้ติดค้าง รับรองทำมาหากินไม่ขึ้น ฯ


หนี้บุญคุณอันยิ่งใหญ่ เหลือจะนับประมาณ
นั่นคือหนี้บุญคุณของบิดา มารดา

ตัวอย่างที่ 3 "หนามแหลมใครเสี้ยม มะนาวกลมเกลี้ยงใครไปกลึง" เด็กประถม ๔ พ่อเมาเหล้า เมากัญชาเล่นการพนัน แม่เล่นหวย ปัจจุบันเป็นดอกเตอร์อยู่อเมริกา หลวงพ่อสอนครั้งเดียวจำได้ บอกวันเกิด หนูซื้อขนม ๒ ห่อ เรียกพ่อแม่มานั่งคู่กัน แล้วกราบนะลูกนะ แล้วก็บอกพ่อแม่ว่า ความผิดอันใดที่ลูกพลั้งเผลอ ด้วยกาย วาจา ใจ ที่คิดไม่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่ ขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิกรรมให้ แล้วล้างเท้าให้พ่อแม่ ลูกไม่มีสตางค์ ลูกซื้อขนมมา ๒ ห่อ ให้แม่ก่อน ๑ ห่อ เพราะอุ้มท้องมา แล้วจึงให้พ่ออีก ๑ ห่อ ลูกขอปฏิญาณตนว่า ลูกขอเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ แล้วจะเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ ลูกจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวัง... พ่อฟังแล้วน้ำตาร่วงสร่างเมา ส่วนแม่ก็ร้องไห้เลย พ่อแม่ก็ให้สัญญากับลูกเลิกอบายมุขทั้งหมด


7. ลูกหลานโปรดจำไว้ เมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีภรรยาแล้ว อย่าลืมไปหาพ่อแม่ ถึงวันว่างเมื่อไรต้องไปหาพ่อแม่ ถึงวันเกิดของลูกหลาน อย่าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทาน อย่ากินเหล้า เข้าโฮเต็ล

8. ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เป็นมงคลนาม ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน เพราะชื่อเป็นเพียงนามสมมุติแทนตัวเรา อย่างหลวงพ่อชื่อจรัญ ปู่ตั้งให้ หมอดูบอกเป็นกาลกิณี แต่ทำไมเจริญรุ่งเรือง ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าทำดีได้ดี

9. ของดี ของ ปู่ ย่า ตา ยาย อย่าไปทำลายเลย ของพ่อแม่อย่าไปทำลายนะ หนีได้แน่นอน โยมมีกรรมฐาน มีทรัพย์ มีชื่อเสียง ความรัก บูชาทรัพย์ บูชาชื่อเสียง ความรักของพ่อแม่ได้ เงินจะไหลนองทองจะไหลมา......... พ่อแม่ให้อะไรเอาไว้ก่อน อย่าไปทำลายเสีย ถึงจะเป็นถ้วยพ่อแม่ให้มา ก็ไว้เป็นที่ระลึกก็ยังดีอย่าเอาไปทิ้งขว้าง ฯ

10. ถ้าต้องการเจริญก้าวหน้าขอฝากไว้ด้วย คนเรามี ๒ ก้าว จะก้าวขึ้นหรือก้าวลงดำน้ำไม่โผล่ ก้าวลงมันง่ายดี ก้าวขึ้นมันต้องยาก ของชั่วมันง่าย หลั่งไหลไปตามที่ต่ำ นี่บอกสอนลูกหลาน ต้องการจะบรรจุงานไม่ต้องไปวิ่งเต้น ดูลูกเสียก่อน กุศลเพียงพอหรือเปล่า ต้องเพิ่มกุศล ตัวอย่างเรียนจบครู สวดมนตร์เข้าเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นครู ทำงานธนาคารก็ได้ บริษัทก็ได้เดี๋ยวมีคนรับ บางรายทั้งสอบทั้งสมัครหลายแห่งไม่เคยเรียกเลย อาตมาให้นั่งกรรมฐาน พอ ๗ วันผ่านไปพวกมาตามให้เข้าไปทำงานแล้ว

 สาวบ้านไร่ [25 ต.ค. 2551 12:02 น.]
เราจำเป็นต้องอบรมใจของเราทุกๆ คน เมื่อมันโกรธขึ้น ก็ดูความโกรธ ความโกรธนี้มันมาจากไหน เราให้มันโกรธหรือเปล่า ดูว่ามันดีไหม ทำไมเราถึงชอบมัน ทำไมเราถึงไม่ทิ้งมัน เมื่อโกรธขึ้นมาแล้วไม่ดี ไม่ดีเราเก็บมันไว้ทำไม ก็เป็นบ้าเท่านั้น

อยากให้เพื่อนพี่น้องได้อ่านค่ะ

 สาวบ้านไร่ [25 ต.ค. 2551 08:54 น.]
เวลาทำบุญให้อธิษฐานแบบนี้...จะดีแก่ตัว เรา

ขอบุญจาก............(ธรรมทาน,สังฆทาน,วิหารทาน )นี้
จงถึงแก่เจ้ากรรมนายเวรและผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้า
และครอบครัวที่มาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ
ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบั น
หากไม่ถึงเพียงใดขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี
จงอย่าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า
ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่ นคง
และได้ศึกษาพระธรรมได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอด
จนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ
ขอท่านพระยมราชจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญ...บุญ.....
ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ


อยากให้เพื่อนพี่น้องได้อ่านค่ะ

 สาวบ้านไร่ [25 ต.ค. 2551 08:49 น.]
ที่ว่าให้เราเจริญสติ-เจริญสมาธิ-เจริญปัญญานั้น เจริญ แปลว่า ทำให้มาก เมื่อทำมากขึ้นมันก็เจริญขึ้น-มีขึ้น-มากขึ้น ความรู้สึกมีมากขึ้นๆ ความไม่รู้มันก็ลดน้อยไปๆ มีแต่ความรู้-ความเห็น-ความเข้าใจ-ความสัมผัสได้อยู่ทุกขณะทุกเวลา แล้วก็เรียกว่ามันสมบูรณ์ เรียกว่า เจริญ

 สาวบ้านไร่ [25 ต.ค. 2551 08:46 น.]
ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเรื่องประกันหัวใจตนเอง ประกันบาป ประกันอกุศลประกันสิ่งที่มันผิดพลาด พุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทก็เพื่อประกัน ประกันไม่ให้บาปเกิดขึ้น เงินร้อยๆ ล้าน หรือเงินประกันชีวิตอีกหน่อยฟ้องร้องกัน เกิดขัดผลประโยชน์ พี่น้องฆ่ากัน ฆ่าเอาเงินประกัน มันประกันไม่ได้หรอก ! ชีวิต

 kanapol [24 ต.ค. 2551 11:14 น.]
ได้เข้ามาเยี่ยมเป็นครั้งที่สอง
..........ปฏิบัติธรรมต้องกายดี วาจาดี ใจดี กายดีคือไม่ฆ่า ไม่ขโมย ไม่ผิดในกาม วาจาดี พูดไม่เท็จ พูดไม่ส่อเสียด พูดไม่หยาบ พูดไม่เพ้อเจ้อ จิตใจดี ไม่ดำริคิดไปในฝ่ายกาม พยาบาท เบียดเบียน ไม่อิจฉา ไม่น้อยเนี้อต่ำใจ เมื่อกายดี วาจาดี จิตใจดี ก็มีความสุข
ในนั้นก็มีทั้งศีล สมาธิ และปัญญาอยู่ในตัวแล้ว ......จึงขอให้ทุกท่านจงปฏิบัติธรรมในลักษณะนี้เถิด อยู่ที่ไหนก็ทำได้ ไม่เกี่ยวกับ จน รวย สถานที่ เพศวัย กาลเวลา หรือการแต่งกาย แต่...อยู่ที่ไหนขอให้ใช้กาย วาจา ใจ ให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น เถิด
ผู้ปฏิบัติธรรม....ภายนอกไม่เบียดเบียน ภายในจิตใจไม่เป็นทุกข์ อยู่ด้วยความสุขสงบเย็น ปกติจิตไม่ได้มีกิเลสอยู่ตลอดเวลา เรียนกว่า "จิตประภัสสร" แต่จิตนี้มัวหมองแล้วเมื่อกิเลสที่เป็นอาคันตุกะจรเข้ามาเป็นครั้งคราว เมื่อไปสัมผัสกับสิ่งภายนอกทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ แล้วไปหลงยึดถือ ฝ่ายรักบ้าง เกลียดบ้าง จิตจึงไม่สงบมีกิเลส ทำให้เป็นทุกข์ ถ้ารู้เท่าทัน แม้กิเลสและทุกข์ก็ไม่เที่ยงแท้ถาวรอะไร อีกหน่อยก็จะจางหายไป จิตก็ปกติ ว่าง จากกิเลสตามเดิมอีก
.........หน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมให้มีปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ ตามความเป็นจริงเถิด แล้วจะรู้ว่าการปฏิบัติธรรมแท้จริงไม่ยากเลย เพียงแต่รักษาจิตให้ดี อย่าให้มีกิเลส ขณะสัมผัสกับสิ่งภายนอกคือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ แม้ประสบกับสิ่งที่ดี ก็ไม่ไปหลงดีใจ แม้ประสบกับสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ไปหลงเสียใจ ไม่ไปหลงยึดถือ ทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบ จิตก็อยู่กลาง ๆ นั้นคือพุทธศาสนา
.........ดังนั้น การไม่ยึดถือเวทนาที่มาจากผัสสะทั้งปวงคือการปฏิบัติธรรมทั้งหมดในพุทธศาสนา ไม่ได้สอนให้ยึดถือตัวบุคคลว่า "คนนั้นดี คนนี้ไม่ดี คนนั้นเก่ง คนนี้ไม่เก่ง นั้นไม่ใช่พุทธศาสนา พุทธศาสนาแท้จริงคือคำสอน ถึงสภาพจิตมีกิเลส หรือไม่มีกิเลสต่างหาก จิตมีกิเลส ก็เกิดทุกข์ จิตไม่มีกิเลส ก็ไม่ทุกข์ เอาภาวะจิตไม่มีกิเลสและความทุกข์นั้นว่า
เป็นนิพพาน นี้คือเป้าหมายอันสูงสุดของพุทธศาสนา

 ระพิน [11 ต.ค. 2551 07:06 น.]
ชายหญิงคู่หนึ่งรักกันมาก คบกันมา 3 ปี ทั้ง 2 ตกลงจะแต่งงานกัน
เมื่อกำหนดวันเรียบร้อย ฝ่ายชายเองก็รอคอยวันที่จะแต่งงาน

ต่อมาไม่นานฝ่ายชายรู้ข่าวว่า คู่รักของตนแต่งงานกับคนอื่นอย่างกะทันหัน

โดยฝ่ายหญิงเองก็เต็มใจ ไม่ได้ถูกบังคับแต่อย่างใด

เมื่อได้ทราบข่าว เขาทั้งงงและเสียใจมาก

ร้องไห้ไม่กินไม่นอน ไม่นานก็ป่วยหนักเพราะตรอมใจเวลาผ่านไป ฝ่ายชายป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆไปหาหมอเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้น

ขณะที่นอนซมอยู่ที่บ้านนั้น มีหลวงตาแก่ๆผ่านมา

เมื่อมาถึงหลวงตาหยุดอยู่ที่หน้าบ้าน แล้วมองเข้าไปในบ้านจึงเคาะประตู

เด็กรับใช้ออกมาเปิดประตูพบว่า เป็นพระ จึงบอกว่า ไม่ทำบุญนิมนต์ข้างหน้า

หลวงตายิ้มอย่างมีเมตตาแล้วพูดว่า อาตมาไม่ได้มาบิณฑบาต

ในบ้านมีคนป่วยใช่มั๊ย อาตมาพอมีความรู้ทางด้านการแพทย์นิดหน่อย

ไม่รู้จะพอช่วยได้รึปล่าว เด็กรับใช้ได้ฟังก็อึ้งแต่ก็บอกว่าตัดสินใจเองไม่ได้

ต้องขอไปถามเจ้านายก่อน เด็กรับใช้เดินเข้าไปในบ้านถามเจ้านาย

เจ้านายตอบอย่างตัดรำคาญว่าอยากเข้ามา ก็เข้ามา!เมื่อหลวงตาเข้าไปพบที่ห้องนอนพบว่า

ชายคนดังกล่าวนอนอย่างหมดอาลัยตายอยากอยู่บนเตียง

สีหน้าซีดเซียว ร่างกายซูบผอมประหนึ่งครึ่งคนครึ่งศพ

เด็กรับใช้นำน้ำมาถวายหลวงตา พร้อมจัดเก้าอี้ถวายข้างๆเตียงของชายคนนั้น

หลวงตายิ้มแล้วพูดว่าอาการหนักเลยนะ

ชายคนนั้น นิ่งเงียบไม่สนใจในสิ่งที่หลวงตาพูด

หลวงตาตรวจอาการพอเป็นพิธี จึงกล่าวว่า โทรมมากเลยนะ

ชายคนนั้นไม่สนใจ หลวงตาบอกว่าไม่เชื่อ ลองมองที่กระจกสิ

ชายคนนั้นไม่สนใจ แต่ขณะที่หางตาชายไปที่กระจกแต่งตัวในห้องนอน

เขามองเห็นภาพของคนที่รักอยู่ในนั้น ไม่นานภาพของคนรักก็ค่อยๆจางหายไป

กลายเป็นภาพทิวทัศน์ชายทะเล

ที่ชายทะเลแห่งนั้นเงียบสงบ ไม่มีคนผ่านไปมา

ขณะที่ชายคนที่ป่วยนั้น มองภาพในกระจกด้วยความสนใจนั้น

เขาพบว่า มีศพหญิงสาวนอนเปลือยกายอยู่ที่ชายหาด

เวลาผ่านไปสักครู่ มีชายคนหนึ่งเดินผ่านมา

เขามองเห็นศพหญิงคนนั้นด้วยความรังเกียจ แล้วเดินผ่านไปอย่างรวดเร็ว

ต่อมาพักใหญ่มีชายอีกคนหนึ่งเดินผ่านมา เขามองเห็นศพนั้น

เขาสงสารจึงถอดเสื้อนอกออกมาคลุมร่างของหญิงคนนั้น แล้วเดินจากไป

พักใหญ่ๆอีกเช่นกัน มีชายอีกคนเดินผ่านมา

เขาพบคนนอนมีผ้าคลุมอยู่ จึงเปิดออกดู เมื่อพบว่า เป็นศพ

ด้วยใจสงสาร จึงจะฝังให้เรียบร้อย แต่ก็ไม่มีเครื่องมือจะขุด

เขาจึงตัดสินใจใช้มือทั้ง 2 ข้างๆ ค่อยๆกอบทรายขึ้นมา

เขาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนเย็น พอได้หลุมใหญ่พอสมควร

จึงได้ฝังศพผู้หญิงคนนั้นเรียบร้อยแล้วจากไปจากนั้นภาพในกระจกก็เปลี่ยนเป็นภาพของศพหญิงคนนั้น

และก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นภาพของหญิงคนรัก เขาได้เห็นก็ตกใจ

พอสักพัก ก็ปรากฏเป็นภาพชายคนที่ 2

แล้วก็ค่อยๆจางหายไป เหลือแต่เงาของตัวเองในกระจกทันใดนั้นหลวงตาพูดว่า ทีนี้เข้าใจรึยัง ศพนั้นคือคู่รักของโยม

ชายคนที่ช่วยฝังศพเธอ ผูกวาสนากับเธอหนึ่งชาติ

ชาตินี้เธอเลยแต่งงานกับเขา ส่วนโยมช่วยคลุมศพเธอ

จึงผูกวาสนา 3 ปี ตอนนี้ครบ 3 ปี วาสนาสิ้นแล้วก็ต้องจากกันเมื่อชายคนนั้นฟังจบก็กระอักเลือดออกมา เด็กรับใช้ตกใจมาก

หลวงตายิ้มแล้วบอกว่า โยมรอดแล้ว เมื่อกี้โยมกระอักเลือดเอาเลือดเสียออกมาแล้ว

ต่อมาไม่นานชายคนนั้นก็ได้ออกบวชในที่สุด


^_^ คนเราเจอกัน ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ความสัมพันธ์ พ่อ , แม่ , พี่ , น้อง ,

ญาติ , เพื่อน , ศัตรู , คนรัก ฯลฯ ไม่ใช่ของเลื่อนลอย

เมื่อมีวาสนา ไม่ต้องเรียกร้อง ถึงเวลาก็มาเจอกัน

เมื่อสิ้นวาสนา ก็ต้องจากกัน รั้งยังไงก็ไม่อยู่

ในตอนที่ยังไม่จากกันนี้ คุณได้ทำดีต่อคนของคุณหรือยัง

เพราะถึงเวลาที่ต้องจากกัน ไม่ว่าคุณจะมีเงินหรืออำนาจล้นฟ้า ก็เรียกมันกลับคืนมาไม่ได้

ทำดีต่อกันไว้ดีกว่า เพราะไม่มีใครรู้ว่า เราจะต้องจากกันเมื่อไหร่ ^_^

*************
เพียงหนึ่งมิตรที่คอยให้สุดปลายฟ้า
ให้รู้ว่าโลกกว้างใหญ่ใช่ร้ายเหลือ
มีหนึงเธอเป็นแสงไฟคอยจุนเจือ
คอยเอื้อเฟื้อกลางความมืดในดวงใจ !!!


 ทิดริมทุ่ง [7 ต.ค. 2551 10:41 น.]
http://www.mahamodo.com/downloads/programsdetail.aspx?id=1000000
โปรแกรมรุ่นทดลองใช้ ลองเอาไปใช้ดูฟรี อย่างมงายนะคับ โปรดใช้วิจารณญาน

 ทิดริมทุ่ง [7 ต.ค. 2551 10:36 น.]
ทราบมาว่าท่านผู้หนึ่งรับเป็นเจ้าภาพอาหารทำบุญวันเกิด ร่วมกับผู้มาเข้าคอร์สกัมมัฏฐานศิษย์วัดเขา และยังร่วมปฏิบัติด้วย สาธุ ทำให้ผมนึกถึงตัวเองทำไมเราไม่คิดทำแบบนั้นบ้าง ถึงจะไม่เป็นเจ้าภาพใหญ่แต่ก็ร่วมทำบุญกับคนที่มาทำวิปัสสนาทีละหลายสิบคน ถือว่าเป็นบุญกองใหญ่ที่หาทำไม่ได้งายๆ การให้ทานถวายทานกับคนที่กำลังทำความเพียรเพื่อละกิเลส มีอานิสงส์ใหญทมาก ได้ฟังแล้วขนแนสแตนอัพเลย สาธุกับคุณคนนั้น ทำแล้ว กำลังทำ จะทำ ของผมมีส่วนในบุญนั้นๆของท่านด้วย!!!! ด้วยความเคารพนับถือ มีความสุขคับผมที่อยูร่วมกับบัณฑิต โอกาสหน้า วันเกิดผมต้องไปทำบุญร่วมกับญาติธรรมศิษย์วัดเขา

 ทิดริมทุ่ง [7 ต.ค. 2551 10:00 น.]
ชีวิตคนเราเอาแน่อะไรไม่ได้ จะทำอะไรสักอย่างคิดแล้วคิดอีกก็ยังไม่เป็นตามที่คิดจะทำแม้ความคิดที่เราเราชอบใจแท้ๆ พร้อมที่จะทำเต็มที่ แค่ชักช้านิดเดียวความคิดนั้นก็หมดไปแล้วผมคิดถึงวัดเขาจะไปจะไป ก็ยังไม่ได้ไปสักที กรรมของสัตว์โลกอย่างเราๆ คิดดียากพอแล้ว ทำดียากกว่าอีก
ลูกคลื่นซัด หายไป กับชายฝั่ง
รักกับชัง มั่งคง กันตรงไหน
เขานินทา ว่าร้าย แล้วหายไป
เหมือนคลื่นไหน ซัดฝั่งไม่ยั่งยืน
อย่าสนใจ ใฝ่ฝัน กับมันนัก
ต้องรู้จัก ธรรมดา อย่าฝ่าฝืน
โลกของคน วนเวียน ทุกวันคืน
เหมือนคลื่นไหล อนิจจัง ทุกอย่างไป

 เนาวนาถ [6 ต.ค. 2551 13:02 น.]
กราบนมัสการหลวงพ่อ ป. ค่ะ ลูกไม่ค่อยได้ไปวัดเลยค่ะ (นานมากจริงๆ ) แต่ลูกก็ระลึกถึงหลวงพ่อ ป. เสมอค่ะ ทุก ๆ วันนี้ลูกก็ได้สวดมนต์พระปริตอยู่ค่ะ (ขอบุญกุศลที่ลูกได้มีความเพียรในการสวดมนต์พระปริตนี้จงผลบุญให้หลวงพ่อ ป. มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อเป็นมิ่งขวัญของลูกศิษย์ต่อไปนานๆ ค่ะ)

จากลูกศิษย์ที่ระลึกถึงหลวงพ่อ ป. เสมอค่ะ (เนาวนาถ)

 มหาหนุ่ม [5 ต.ค. 2551 19:25 น.]
ปัจจุบันยังมีผู้เรียนอภิธรรมเยอะไหมครับ อยากกลับไปเรียนให้จบ เหลืออีกหนึ่งชั้น แต่คงบุญน้อย เสียแล้วล่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เรียนอยู่นะครับ คิดถึงพระอาจารย์ ป. แล้วชาววัดเขาพุทธโคดมทุกรูปทุกนามครับ
มหาหนุ่ม

 บุญทัน [2 ต.ค. 2551 21:36 น.]
พระอภิธรรมเป็นสิ่งที่ดีถ้าท่านผู้ใดได้เรียนได้ศึกษาผมคิดว่าชีวิตนี้ไม่สูญเปล่า ยิ่งทุกวันนี้มีผู้เรียนน้อยมากและสถานที่เรียนก็มีน้อย แต่ที่วัดเขาพุทธโคดมยังมีเรียนอยู่ ถ้าท่านผู้ใดสนใจก็ลองติดต่อดูนะครับ เรียนรู้เรื่องจิต เจตสิก รูป นิพพาน คือความจริงที่อยู่กับเรา


ศิษย์เก่า

 มหาหนุ่ม [25 ก.ย. 2551 20:40 น.]
รุ่นเก่า ๆ สมัยปี 26-35 มีใครอยู่บ้างครับ ? ดีใจที่ได้เจอเว็ปนี้ รู้สึกเหมือนได้อยู่ร่วมกันกับพี่ น้องชาววัดเขา รู้สึกอบอุ่นมาก เพื่อน ๆ พี่ ๆน้อง ๆ ออกมาทักทายกันหน่อยสิครับ คิดถึง ตอนนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดน่านครับ เป็นเจ้าอาวาสแล้ว สบายดีอยู่ครับ คิดถึงพระอาจารย์ ป. และชาววัดเขาพุทธโคดม ทุก ๆ รูป/คน จากลูกศิษย์อาจารย์ ป. และศิษย์วัดเขาพุทธโคม *มหาหนุ่มครับ*

 มหาหนุ่ม [25 ก.ย. 2551 20:14 น.]
คิดถึงวัดเขาพุทธโคดมมาก คิดถึงอาจารย์มหา ป. คิดถึงเพื่อนๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนยังสบายดีอยู่หรือเปล่า ผมมหาหนุ่ม หรือ มหาหง่า คณะผู้จัดทำจูฬสารเทียนชีวิต ผู้เขียนคอลัมส์ " เสียงกระซิบจากยอดดอย " ขอรายงานตัว

 วันดี [24 ก.ย. 2551 18:48 น.]
ขอขอบคุณ คุณณฤชลด้วยนะคะที่ช่วยให้ความกระจ่างเรื่องข้อมูล
ขอให้คุณมีความสุขมาก ๆ นะคะ

 วันดี [24 ก.ย. 2551 18:47 น.]
ขอขอบคุณ คุณณฤชลด้วยนะคะที่ช่วยให้ความกระจ่างเรื่องข้อมูล
ขอให้คุณมีความสุขมาก ๆ นะคะ

 ณฤชล คนที่เคยบวช [22 ก.ย. 2551 16:20 น.]
ถ้าอยากพาลูกไปด้วยก็ต้องบวชด้านล่าง เพราะไม่เคร่งมาก ชุดขาวมีที่วัด ให้นุ่งผ้าถุงที่นอนมีให้พร้อม อาหารก็ต้องจ่ายเงินให้กับแม่ชีมื้อละ 30 บาท ตอนบวชก็ใส่ซองให้หลวงพ่อเป็นค่าน้ำค่าไฟที่เราใช้ตอนปฎิบัติธรรมใส่เท่าไหร่ก็ได้ สะดวกเมื่อตอนไหนก็ไป เอาไปแค่ของส่วนตัว สบู่ยาสีฟัน นมเอาไว้ทานตอนบ่าย เพราะพอหลังเที่ยงแล้วห้ามกินของที่ต้องเคี้ยว ถ้านำลูกมาด้วยก็ต้องเตรียมนมมามากหน่อย เพราะเด็กจะหิวบ่อย ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ

 วันดี [18 ก.ย. 2551 19:52 น.]
ดิฉันมีความสนใจอยากจะบวชพราหมณ์ในวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุด แต่ไม่ทราบว่าจะมาบวชที่วัดนี้ได้หรือเปล่า เป็นการบวชสั้น ๆ 2 วัน พอมีโอกาสก็มาใหม่โดยจะมีลูกอายุ 9 ขวบมาบวชพราหมณ์ด้วย 2 คนแม่ลูก เพราะได้ยินมาว่ามีด้านล่างเขา - ด้านบนเขา ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน ต้องการความสงบทางใจ ชีวิตมันวุ่นวาย ไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่า ขอรบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำด้วย อยากใส่ชุดขาวเป็นกางเกงไม่ทราบว่าทางวัดด้านล่างอนุญาตหรือเปล่า หรือต้องใส่เป็นผ้าถุง ไม่ทราบว่าต้องติดต่อที่ใด อยากไป แต่ไม่รู้ต้องทำอย่างไรบ้าง
ขอบคุณผู้รู้ล่วงหน้า

 ณฤชล [17 ก.ย. 2551 10:40 น.]
ดิฉันไปบวชที่วัดเขามา 4 ครั้งแล้ว ด้านล่างนะค่ะ ที่บวชเพราะอยากได้บุญติดตัวไปในชาติหน้า ถ้าเราไม่ไปรับรู้เรื่องเขา หนทางสงบก็รออยู่เบื้องหน้า ดิฉันเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ทำอย่างไร ก้ได้อย่างนั้น คนที่ไม่รู้จักตัดไม่รู้จักละกิเลส นรกรออยู่เบื้องหน้า การให้โดยไม่ต้องลงทุน คือการให้อภัย ถ้าอยู่วัดแล้วยังทำตัวเหมือนคัมภีเปล่าก็อยู่บ้านเถอะ

 ระพิน [11 ก.ย. 2551 18:17 น.]
หมวดพิเศษ
วิธีบูชาพระรัตนตรัย ๓ (แบบพิศดาร)
(ก่อนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ใคร่พูดถึงเรื่องการวิธีจุดเทียน,ธูปเสียก่อน)
บูชาด้วย ธูป เทียน ดอกไม้ บูชาพระพุทธ บูชาด้วยธูป ๓ ดอก
บูชาพระธรรม บูชาด้วยเทียน ๒ เล่ม (เล่ม๑บูชาพระธรรม เล่ม๒ บูชาพระวินัย)
วิธีจุดเทียน จุดจากเล่มขวามือของพระพุทธรูป ไปซ้ายมือของพระพุทธรูป
วิธีปักธูป ปักจากขวามือของพระพุทธรูปไปซ้ายมือของพระพุทธรูป และ อย่าปักรวมกันให้ปักเรียงเสมอ ๆ กัน
ขณะปักดอกที่ ๑ ระลึกถึงพระปัญญาธิคุณ ขณะปักดอกที่๒ ระลึกถึงพระบริสุทธิคุณ
ขณะปักดอกที่ ๓ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
วิธีดับเทียน พึงใช้มือขวาดับ อย่าใช้ปากเป่า (ถ้าเทียนเล่มใหญ่ ให้ใช้ของแข็งกด)
เมื่อจุดเทียน ธูป เสร็จแล้ว พึงกราบลง ๓ ครั้ง
กล่าวคำบูชา พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์
ด้วยธูป , เทียน, ดอกไม้ ว่าดังนี้
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ
ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้า ด้วยเครื่องสักการะนี้
บูชาพระพุทธ บูชาด้วยธูป ๓ ดอก
ดอกที่ ๑ บูชาพระปัญญาธิคุณ รอบรูปในสภาวธรรมทั้งปวง
ดอกที่ ๒ บูชาพระบริสุทธิคุณ บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งหลาย
ดอกที่ ๓ บูชาพระมหากรุณาธิคุณ มีความกรุณาแก่สัตว์ ทั้งหลายอย่างยิ่ง
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ
ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ด้วยเครื่องสักการะนี้
บูชาพระธรรม บูชาด้วยเทียน ๒ เล่ม
เล่มที่ ๑ บูชาธรรม เล่มที่ ๒ บูชาวินัย
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ
ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ด้วยเครื่องสักการะนี้
บูชาพระสงฆ์ บูชาด้วยดอกไม้ใส่แจกัน ๑ คู่ เป็นต้น
แจกัน ลูกที่ ๑ บูชาพระอริยสงฆ์ คือสงฆ์ผู้ทรงคุณพิเศษ มีพระโสดาบัน เป็นต้น
แจกันลูกที่ ๒ บูชาพระสมมุติสงฆ์ คือ สงฆ์โดยสมมุติ

 ระพิน [11 ก.ย. 2551 18:14 น.]
เอามาฝ่ากคับ
คำแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล

( สมเด็จพระพุฒาจารย์ อาจ อาสภมหาเถระ )

อิทัง โน ปุญญะภาคัง ราชาทีนัญเจวะ อิสสะรานัง มาตาปิตุ อาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง สัพพะสัตตานัญจะ นิยเทมะ

อาตมภาพทั้งปวง ขอน้อมถวายส่วนบุญส่วนกุศล, แด่อิสรชนคนผู้เป็นใหญ่ทั้งหลาย, มีองค์พระมหากษัตริย์, ผู้เป็นพระประมุขของชาติ, และองค์สมเด็จพระสังฆราช, ผู้เป็นพระประมุขของพระศาสนา, และคณะรัฐบาล, ผู้บริหารประเทศชาติเป็นต้น
และขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนี้, ให้แก่ปิยชนคนเป็นที่รักทั้งหลาย, มีมารดาบิดา, ปู่ย่าตายาย, และครูอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายเป็นต้น, ขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล, ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย, ทุกชาติ, ชั้นวรรณะ, ทุกศาสนา, ทุกภาษา, ที่อยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลก.

สัพเพ สัตตา ปุญญะภาคิโน โหนตุ, ขอสรรพสัตว์ทั้งหลาย, จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญกุศล, ร่วมกับอาตมภาพทั้งปวง, ทุกตน ทุกคน เทอญฯ.

คำแผ่เมตตา
อนึ่ง, ขอให้ชาติไทย, พระพุทธศาสนา, พระมหากษัตริย์, จงยืนยงดำรงมั่น, เป็นหลักชัยของไทย ปราศจากภัยภิบัติ, อุปัทวันตรายทั้งสิ้น, ขอให้ประชาชน, บนผืนแผ่นดินไทย, ผู้สุจริตใจประกอบกิจ, จงอยู่เย็นเป็นสุข, ปราศจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์, จงมั่งมีศรีสุข, พ้นจากความยากจนเข็ญใจ, ปราศจากภัยพิบัติ, อุปัทวันตรายทั้งปวงเทอญ ฯ ชาญชัย [9 ก.ย. 2551 11:20 น.]
เพิ่งกลับมาจากการปฏิบัติที่วัดครับ เข้าปฏิบัติกับท่าน รศ.จำเนียร ท่านเป็นวิทยากร ที่ดีมากครับ รู้สึกประทับใจมาก...ผมอยากให้ทุกคนลองเข้ามาปฏิบัติดูครับ แล้วท่านจะได้รู้ว่าการที่เราสามารถกำหนดจิตตัวเองได้มันมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไร และเมื่อสติของเราเกิดท่านจะพบกับสิ่งที่มหัศจรรย์โดยที่ท่านไม่เคยได้พบมาก่อน ตัวผมเองหลังจากที่กลับมาก็ได้พบสิ่งนั้นแล้วครับ และผมจะปฏิบัติต่อไป...หวังว่าทุกท่านจะลองเข้าไปปฏิบัติดูนะครับ...ขอบคุณมากครับ

 นางนรีรัตน์ อุดชาชน (นายสิทธิพงษ์ เด็กชายรัตนพงษ์ อุดชาชน) [18 ส.ค. 2551 13:22 น.]
ระลึกถึงหลวงพ่อ ป.ค่ะ ท่านสบายหรือเปล่าน๊ะ ดีใจตื่นเต้นมากที่สุด ได้เจอเว็ปไซด์ของวัด มีลูกศิษย์หลายคนระลึกถึงท่าน และนี่คืออีกคนหนึ่ง ที่ระลึกถึงท่านเสมอ ถึงคำสั่งสอนของท่าน เจอปัญหามากมายร้อยแปด ก็ระลึกถึงท่าน คำสอนของท่านยังก้องในหูเสมอ ตลอดชีวิตนี้ คงมีอีกหลาย ๆ ชีวิตหลายดวงจิตที่ระลึกถึง ขอสิ่งดีงามนี้ดลใจให้ข้าพเจ้าพบสิ่งที่ดี และคิดดีทำดี ด้วยเถิด

  ระพิน [8 ส.ค. 2551 22:13 น.]
ทุกชีวิตไม่ใช่ลิขิตฟ้า ทุกชีวิตใช่ว่าจะสดใส
ทุกชีวิตที่กำลังดำเนินไป ทุกชีวิตนั้นไซร้เลือกทางเอง

 เริงศักดิ์ สังข์ทอง [16 ก.ค. 2551 18:01 น.]
คิดถึงวัดเขาพุทธโคดม และหลวงพ่อ ป. มากคับ
ตอนนี้ผมประจำการอยู่ปัตตานีคับหลวงพ่อ ผมดีใจมากเลยที่ได้เห็นเวบนี้ ถึงแม้ที่นี่จะอันตราย แต่ผมก้อไม่เคยกลัวไม่เคยท้อ เพราะผมมีคำสั่งสอน และสิ่งดี ๆ ที่หลวงพ่อได้สอนให้ผมได้ระลึก นึกถึง หากแม้นแม้ชีวิตยังไม่สิ้น ผมจะต้องกลับไป และกราบแทบเท้าหลวงพ่อครับ สุดท้ายผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลโลก บุญบารมีแห่งหลวงพ่อทวดที่ผมได้เคารพนับถือ ให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ให้พุทธศาสนิกชนที่ยังไฝ่หาแสงสว่าง จากพุทธศาสนาต่อไป นาน นาน นาน นานคับ

 kanapol [5 ก.ค. 2551 20:28 น.]
การปฏิบัติธรรม คือการใช้กาย วาจา ใจ ให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น
ผู้ปฏิบัติธรรมต้องกายดี วาจาดี ใจดี กายดีคือไม่ฆ่า ไม่ขโมย ไม่ผิดในกาม วาจาดี พูดไม่เท็จ พูดไม่ส่อเสียด พูดไม่หยาบ พูดไม่เพ้อเจ้อ จิตใจดี ไม่ดำริคิดไปในฝ่ายกาม พยาบาท เบียดเบียน ไม่อิจฉา ไม่น้อยเนี้อต่ำใจ เมื่อกายดี วาจาดี จิตใจดี ก็มีความสุข
ในนั้นก็มีทั้งศีล สมาธิ และปัญญาอยู่ในตัวแล้ว ......จึงขอให้ทุกท่านจงปฏิบัติธรรมในลักษณะนี้เถิด อยู่ที่ไหนก็ทำได้ ไม่เกี่ยวกับ จน รวย สถานที่ เพศวัย กาลเวลา หรือการแต่งกาย แต่...อยู่ที่ไหนขอให้ใช้กาย วาจา ใจ ให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น เถิด
ผู้ปฏิบัติธรรม....ภายนอกไม่เบียดเบียน ภายในจิตใจไม่เป็นทุกข์ อยู่ด้วยความสุขสงบเย็น ปกติจิตไม่ได้มีกิเลสอยู่ตลอดเวลา เรียนกว่า "จิตประภัสสร" แต่จิตนี้มัวหมองแล้วเมื่อกิเลสที่เป็นอาคันตุกะจรเข้ามาเป็นครั้งคราว เมื่อไปสัมผัสกับสิ่งภายนอกทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ แล้วไปหลงยึดถือ ฝ่ายรักบ้าง เกลียดบ้าง จิตจึงไม่สงบมีกิเลส ทำให้เป็นทุกข์ ถ้ารู้เท่าทัน แม้กิเลสและทุกข์ก็ไม่เที่ยงแท้ถาวรอะไร อีกหน่อยก็จะจางหายไป จิตก็ปกติ ว่าง จากกิเลสตามเดิมอีก
.........หน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมให้มีปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ ตามความเป็นจริงเถิด แล้วจะรู้ว่าการปฏิบัติธรรมแท้จริงไม่ยากเลย เพียงแต่รักษาจิตให้ดี อย่าให้มีกิเลส ขณะสัมผัสกับสิ่งภายนอกคือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ แม้ประสบกับสิ่งที่ดี ก็ไม่ไปหลงดีใจ แม้ประสบกับสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ไปหลงเสียใจ ไม่ไปหลงยึดถือ ทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบ จิตก็อยู่กลาง ๆ นั้นคือพุทธศาสนา
.........ดังนั้น การไม่ยึดถือเวทนาที่มาจากผัสสะทั้งปวงคือการปฏิบัติธรรมทั้งหมดในพุทธศาสนา ไม่ได้สอนให้ยึดถือตัวบุคคลว่า "คนนั้นดี คนนี้ไม่ดี คนนั้นเก่ง คนนี้ไม่เก่ง นั้นไม่ใช่พุทธศาสนา พุทธศาสนาแท้จริงคือคำสอน ถึงสภาพจิตมีกิเลส หรือไม่มีกิเลสต่างหาก จิตมีกิเลส ก็เกิดทุกข์ จิตไม่มีกิเลส ก็ไม่ทุกข์ เอาภาวะจิตไม่มีกิเลสและความทุกข์นั้นว่า
เป็นนิพพาน นี้คือเป้าหมายอันสูงสุดของพุทธศาสนา

 ต้นโพธิ์ต้นไทร [12 มิ.ย. 2551 12:27 น.]
ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑

ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๘๗๗-๒๑๓๒ , ๐-๓๘๗๗-๒๙๔๔ , ๐-๓๘๓๑-๒๖๐๘
คุณบุญเลิศ เปรมจิต , คุณสุรชัย แซ่อิง ผู้ขออนุญาต-รับผิดชอบ ดำเนินงานและประสานงาน


เพิ่มอีกแล้วจ๊า(๑๒มิย. บรรจุข่าว)
ข่าวด่วนข่าวดี
เพิ่มคอร์สช่วงเดือนกรกฎาคม ๑ คอร์ส คือ
๑๗-๒๐ กค. (๔วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดมข่าวด่วนข่าวดี
เพิ่มคอร์สช่วงเดือนกันยายน ๑ คอร์ส คือ
๑๒-๑๔ กย. (๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม


วัน........เดือน.................. วิทยากร

๐๑-๐๘ มิย. (๘วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
๑๒-๑๘ มิย. (๗วัน) พระครูปลัดประจาก , พระมหาทองมั่น (อ.สุทธิวัสส์ทำบุญถวายพระอาจารย์ ป.)
๒๖-๒๙ มิย. (๔วัน) อาจารย์นันท์นภัสส์ ภู่ตระ*_*ล (การฝึกสติขั้นพื้นฐาน)


๐๘-๑๕ กค. (๘วัน) พญ.ผกา วราชิต (พระครูปลัดประจาก และคณะ เป็นวิปัสสนาจารย์)
รับเฉพาะผู้ส่งใบสมัครล่วงหน้า-และมีใบตอบรับจากพ.ญ.ผกา เท่านั้น , ดูหมายเหตุ๒ **
๑๗-๒๐ กค. (๔วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๒๕-๒๗ กค. (๓วัน) รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน๖๐คน,อายุ๑๗ขึ้นไป,ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๐๒-๐๔ สค. (๓วัน) พ.ญ.ผกา วราชิต
๐๙-๑๒ สค. (๓วัน) อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ บ.สวีทเจ. อินดัสตรี จก. เจ้าภาพ
๒๒-๒๔ สค. (๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)

๐๕-๐๘ กย. (๓วัน) รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน๖๐คน,อายุ๑๗ขึ้นไป,ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๑๒-๑๔ กย. (๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๒๖-๒๘ กย. (๓วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์)

๐๓-๐๕ ตค. (๓วัน) อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ
๑๐-๑๖ ตค. (๗วัน) อ.วรพล ฝ่ายอุประ , แม่ชีนราศรี จตุพร
๒๓-๒๗ ตค. (๕วัน) พระอาจารย์คเชนทร์ สุนทโร (ยุวพุทธศูนย์๓)

๐๗-๐๙ พย. (๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๑๕-๑๗ พย. (๓วัน) พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)
๒๘-๓๐ พย. (๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)


๐๓-๐๗ ธค. (๕วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
๑๒-๑๘ ธค. (๗วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์)

๓๐ธค.๕๑-๐๑มค.๕๒ คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
หมายเหตุ ๑ รายการของ อ.สุทธิวัสส์ คำภา updateเรียบร้อยเมื่อ ๒๑ธค.๕๐

หมายเหตุ ๒ **ผู้ที่จะเข้าอบรมรายการวันที่ ๘-๑๕ กค. ๒๕๕๑ พญ.ผกา วราชิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑ รับเฉพาะผู้ที่อยู่ได้ครบทั้ง๘วัน
๒ ต้องส่งใบสมัครก่อน ที่โทรสาร ๐-๒๕๘๕-๕๐๘๔(จันทร์-ศุกร์ ๑๙.๐๐น.-๒๑.๐๐น.) หรือทางไปรษณีย์ที่พญ.ผกา วราชิต ๒๗๓/๑๕ ซ.พงษ์เพชรนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
ใบสมัครให้บอก ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ที่อยู่ที่ชัดเจน+รหัสไปรษณีย์, เบอร์โทรศัพท์, เบอร์โทรสาร(ถ้ามี)
จะมีใบตอบรับส่งไปให้ ให้นำใบตอบรับไปแสดงต่อจนท.ในวันเริ่มปฏิบัติธรรม(๘กค.)
ผู้ที่ไม่สะดวกอยู่ครบ๘วัน ให้ไปเข้าคอร์สของพญ.ผกาฯ แบบ๓วันก่อน

หมายเหตุ ๓ ผู้ที่จะเข้าอบรมรายการของ รศ. จำเนียร ช่วงโชติ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑ สมัครล่วงหน้าก่อนก็ดี เพราะรับจำนวนแค่ ๖๐คน โดยสมัครทางโทรศัพท์ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านบน
๒ ต้องมีอายุตั้งแต่๑๗ปีขึ้นไป
๓ ต้องอยู่ครบ ๔วัน (วันแรกเริ่ม ๐๘.๓๐น. วันสุดท้ายเลิก ๑๖.๐๐น.

หมายเหตุ ๔ วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ อาจารย์วัลลภ ชวนะปัญญา
เน้นการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
วันแรกลงทะเบียน ๘.๐๐-๙.๐๐น. วันสุดท้ายเลิก๑๖.๐๐น.
เพื่อประโยชน์สูงสุด ควรอยู่ครบ ๓(หรือ๗)วัน ...ไม่บังคับ


คำแนะนำ~การเดินทาง~อื่นๆ


กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรคตามธรรมชาติ โดยอ. สุทธิวัสส์ คำภา ~ เพื่อประโยชน์สูงสุดควรอยู่ครบ 3วัน ติดตามรายการเสริมได้ที่ AM1053 13-15น.ทุกวัน , AM675 15-16น.ทุกวัน , AM630 21-22น. จ-ศ , AM576 22-23น. จ-ศ

การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน โดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ ~ รับจำกัดเพียง 60ท่าน , ควรสมัครล่วงหน้า , อายุ17ปีขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ 4วัน , วันแรกเริ่ม 08.30น. , ผู้หญิงให้สวมกางเกง , หากมาสาย อยู่ไม่ครบ 4วัน ต้องไปปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอื่นที่อื่นแทน

การอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน 4 โดย พญ. ผกา วราชิต ~ สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้ 8วัน 7คืน ,มีความตั้งใจ มีสัจจะ มีความเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เลิกกลางคัน ,เดินจงกรม นั่งสมาธิบัลลังก์ละ 1ชั่วโมง ,เปิดใจน้อมรับวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์สอน โดยไม่ใช้วิธีอื่นตลอดการอบรม ,งดพูดตลอดการอบรมควรเตรียมชุดขาวมาเท่าจำนวนวัน หากไม่มีชุดไม่เป็นไร วัดมีชุดซักขาวสะอาดให้ยืม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้หญิงใส่กางเกงได้
ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบทุกวัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง
มาพักก่อนวันปฏิบัติได้ แต่ควรแจ้งล่วงหน้า / ควรมาถึงก่อน 9.00น. ของวันเริ่มปฏิบัติ
ทรัพย์สินมีค่า ติดตัวมาเท่าที่จำเป็น ต้องใช้ ระวังคนจะมายืมใช้โดยไม่บอกกล่าว

วัดเขาพุทธโคดม อยู่ถนนสุขุมวิท กม.ที่119+100ม.(เสา กม.มองยาก) ฝั่งซ้าย ขาออกจาก กทม. เลยค่ายลูกเสือวชิราวุธประมาณ 2 กิโลเมตร เลยตึกคอมศรีราชา ประมาณ500เมตร หน้าวัดมีปั้มน้ำมันESSOและปั้มJETประกบอยู่ ทางเข้าวัดอยู่กลาง มีสัญญานไฟหน้าวัด(เพิ่งติดตั้งปีเดียว)
เลี้ยวซ้ายเข้าวัด ตรงมาประมาณ100เมตร เลี้ยวขวาตามถนน ขึ้นเขา ประมาณ300เมตร พบลานจอดรถ จอดรถได้เลย ไปกุฏิธุรการ เพื่อลงทะเบียนต่อไป (ดูแผนผังประกอบ)
รถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น1 (ป.1) มีทั้งจากหมอชิต และเอกมัย ค่ารถไม่ถึง100บาท ไม่แนะนำให้นั่ง ป.2 เพราะช้า จอดนานน่ารำคาญ นั่งรถผ่านชลบุรี หนองมน บางพระ ลงรถที่ตึกคอม ศรีราชา นั่งสามล้อ 30-40บาท บอกให้ไปส่งวัดเขาพุทธโคดมด้านบนเขาอย่าลืมบอกไม่งั้นเดินเมื่อยละ

เครื่องนอนพร้อม อาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติ แต่รสดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล8ไม่ได้ให้บอก รับศีล5แทน จะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้
ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น จะทำบุญให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้น, ห้ามทรงเจ้าเข้าผี,งดพูดมาก
สอนตามแนวทาง คุณแม่ สิริ กรินชัย
* ทำเพื่อการกุศลอย่างแท้จริงไม่มีธุรกิจใดๆแอบแฝง*

ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมตลอดไปเทอญ
@#$%^;> กรุณา SAVE ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน

 ชนาธิป ปรวเกียรติ [7 มิ.ย. 2551 12:01 น.]
ในครั้งแรกที่เข้ามาอ่านในเว็บไซด์ ของทางวัดก็รู้สึกไม่สบายใจเมื่อได้อ่านความคิดเห็นข้างล่างนี้ และเห็นด้วยกับ คุณบุญเลิศที่ว่า พุทธศาสนิกชนที่ดีไม่ควร ดูหมิ่นหรือกล่าววิพากวิจารณ์ สงฆ์ โดยเฉพาะท่านพระครูสาธุกิจจานุรักษ์ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส ที่วัดนี้มาช้านาน ซึ่งผมก็ได้ยินเรื่องราวของท่านมาบ้าง และเคารพนับถือ ท่านเนื่องด้วยท่านเป็นพระปฏิบัติ ของวัดนี้

ก็อยากเห็นทุกคนคุยกันในเรื่องราวที่ดีๆ นะครับ

 กิปวรละ ปิยะฉัตร [6 มิ.ย. 2551 18:03 น.]
ยังมีสิ่ง ดี ดี ที่จะเกิดขึ้นที่วัดแห่งนี้ ยังมีมหาบุญ มหากุศล อีกมากมาย ที่รออยู่อีกวันข้างหน้า ยังมีผู้คนอีกหลายร้อยหลายพันคนที่ต้องการศึกษาธรรม และยังมี เทวดาอารักษ์ เทพธิดานางฟ้า ตลอดจนบรรพบุรุษที่ล่วงลับ รออนุโมทนาบุญอยู่ มองไปวันข้างหน้า ช่วยกันสร้างสรรค์ และจรรโลง ทำนุบำรุง ให้วัดเขาพุทธโคดม แห่งนี้ ให้เป็นสถานที่แห่งพลังบุญที่ยิ่งใหญ่กันเถอะค่ะ

 ต้นโพธิ์ต้นไทร [4 มิ.ย. 2551 22:37 น.]
[b][u]ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑[/u][/b]

ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๘๗๗-๒๑๓๒ , ๐-๓๘๗๗-๒๙๔๔ , ๐-๓๘๓๑-๒๖๐๘
คุณบุญเลิศ เปรมจิต , คุณสุรชัย แซ่อิง ผู้ขออนุญาต-รับผิดชอบ ดำเนินงานและประสานงาน[b][u]ข่าวด่วนข่าวดี]/u]
เพิ่มคอร์สช่วงเดือนกันยายน ๑ คอร์ส คือ
๑๒-๑๔ กย. (๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม[/b]


วัน........เดือน.................. วิทยากร

๐๑-๐๘ มิย. (๘วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
๑๒-๑๘ มิย. (๗วัน) พระครูปลัดประจาก , พระมหาทองมั่น (อ.สุทธิวัสส์ทำบุญถวายพระอาจารย์ ป.)
๒๖-๒๙ มิย. (๔วัน) อาจารย์นันท์นภัสส์ ภู่ตระ*_*ล (การฝึกสติขั้นพื้นฐาน)


๐๘-๑๕ กค. (๘วัน) พญ.ผกา วราชิต (พระครูปลัดประจาก และคณะ เป็นวิปัสสนาจารย์)
รับเฉพาะผู้ส่งใบสมัครล่วงหน้า-และมีใบตอบรับจากพ.ญ.ผกา เท่านั้น , ดูหมายเหตุ๒ **
๒๕-๒๗ กค. (๓วัน) รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน๖๐คน,อายุ๑๗ขึ้นไป,ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๐๒-๐๔ สค. (๓วัน) พ.ญ.ผกา วราชิต
๐๙-๑๒ สค. (๓วัน) อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ บ.สวีทเจ. อินดัสตรี จก. เจ้าภาพ
๒๒-๒๔ สค. (๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)

๐๕-๐๘ กย. (๓วัน) รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน๖๐คน,อายุ๑๗ขึ้นไป,ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๑๒-๑๔ กย. (๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๒๖-๒๘ กย. (๓วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์)

๐๓-๐๕ ตค. (๓วัน) อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ
๑๐-๑๖ ตค. (๗วัน) อ.วรพล ฝ่ายอุประ , แม่ชีนราศรี จตุพร
๒๓-๒๗ ตค. (๕วัน) พระอาจารย์คเชนทร์ สุนทโร (ยุวพุทธศูนย์๓)

๐๗-๐๙ พย. (๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๑๕-๑๗ พย. (๓วัน) พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)
๒๘-๓๐ พย. (๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)


๐๓-๐๗ ธค. (๕วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
๑๒-๑๘ ธค. (๗วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์)

๓๐ธค.๕๑-๐๑มค.๕๒ คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
หมายเหตุ ๑ รายการของ อ.สุทธิวัสส์ คำภา updateเรียบร้อยเมื่อ ๒๑ธค.๕๐

หมายเหตุ ๒ **ผู้ที่จะเข้าอบรมรายการวันที่ ๘-๑๕ กค. ๒๕๕๑ พญ.ผกา วราชิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑ รับเฉพาะผู้ที่อยู่ได้ครบทั้ง๘วัน
๒ ต้องส่งใบสมัครก่อน ที่โทรสาร ๐-๒๕๘๕-๕๐๘๔(จันทร์-ศุกร์ ๑๙.๐๐น.-๒๑.๐๐น.) หรือทางไปรษณีย์ที่พญ.ผกา วราชิต ๒๗๓/๑๕ ซ.พงษ์เพชรนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
ใบสมัครให้บอก ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ที่อยู่ที่ชัดเจน+รหัสไปรษณีย์, เบอร์โทรศัพท์, เบอร์โทรสาร(ถ้ามี)
จะมีใบตอบรับส่งไปให้ ให้นำใบตอบรับไปแสดงต่อจนท.ในวันเริ่มปฏิบัติธรรม(๘กค.)
ผู้ที่ไม่สะดวกอยู่ครบ๘วัน ให้ไปเข้าคอร์สของพญ.ผกาฯ แบบ๓วันก่อน

หมายเหตุ ๓ ผู้ที่จะเข้าอบรมรายการของ รศ. จำเนียร ช่วงโชติ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑ สมัครล่วงหน้าก่อนก็ดี เพราะรับจำนวนแค่ ๖๐คน โดยสมัครทางโทรศัพท์ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านบน
๒ ต้องมีอายุตั้งแต่๑๗ปีขึ้นไป
๓ ต้องอยู่ครบ ๔วัน (วันแรกเริ่ม ๐๘.๓๐น. วันสุดท้ายเลิก ๑๖.๐๐น.

หมายเหตุ ๔ วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ อาจารย์วัลลภ ชวนะปัญญา
เน้นการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
วันแรกลงทะเบียน ๘.๐๐-๙.๐๐น. วันสุดท้ายเลิก๑๖.๐๐น.
เพื่อประโยชน์สูงสุด ควรอยู่ครบ ๓(หรือ๗)วัน ...ไม่บังคับ


คำแนะนำ~การเดินทาง~อื่นๆ


กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรคตามธรรมชาติ โดยอ. สุทธิวัสส์ คำภา ~ เพื่อประโยชน์สูงสุดควรอยู่ครบ 3วัน ติดตามรายการเสริมได้ที่ AM1053 13-15น.ทุกวัน , AM675 15-16น.ทุกวัน , AM630 21-22น. จ-ศ , AM576 22-23น. จ-ศ

การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน โดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ ~ รับจำกัดเพียง 60ท่าน , ควรสมัครล่วงหน้า , อายุ17ปีขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ 4วัน , วันแรกเริ่ม 08.30น. , ผู้หญิงให้สวมกางเกง , หากมาสาย อยู่ไม่ครบ 4วัน ต้องไปปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอื่นที่อื่นแทน

การอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน 4 โดย พญ. ผกา วราชิต ~ สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้ 8วัน 7คืน ,มีความตั้งใจ มีสัจจะ มีความเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เลิกกลางคัน ,เดินจงกรม นั่งสมาธิบัลลังก์ละ 1ชั่วโมง ,เปิดใจน้อมรับวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์สอน โดยไม่ใช้วิธีอื่นตลอดการอบรม ,งดพูดตลอดการอบรมควรเตรียมชุดขาวมาเท่าจำนวนวัน หากไม่มีชุดไม่เป็นไร วัดมีชุดซักขาวสะอาดให้ยืม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้หญิงใส่กางเกงได้
ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบทุกวัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง
มาพักก่อนวันปฏิบัติได้ แต่ควรแจ้งล่วงหน้า / ควรมาถึงก่อน 9.00น. ของวันเริ่มปฏิบัติ
ทรัพย์สินมีค่า ติดตัวมาเท่าที่จำเป็น ต้องใช้ ระวังคนจะมายืมใช้โดยไม่บอกกล่าว

วัดเขาพุทธโคดม อยู่ถนนสุขุมวิท กม.ที่119+100ม.(เสา กม.มองยาก) ฝั่งซ้าย ขาออกจาก กทม. เลยค่ายลูกเสือวชิราวุธประมาณ 2 กิโลเมตร เลยตึกคอมศรีราชา ประมาณ500เมตร หน้าวัดมีปั้มน้ำมันESSOและปั้มJETประกบอยู่ ทางเข้าวัดอยู่กลาง มีสัญญานไฟหน้าวัด(เพิ่งติดตั้งปีเดียว)
เลี้ยวซ้ายเข้าวัด ตรงมาประมาณ100เมตร เลี้ยวขวาตามถนน ขึ้นเขา ประมาณ300เมตร พบลานจอดรถ จอดรถได้เลย ไปกุฏิธุรการ เพื่อลงทะเบียนต่อไป (ดูแผนผังประกอบ)
รถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น1 (ป.1) มีทั้งจากหมอชิต และเอกมัย ค่ารถไม่ถึง100บาท ไม่แนะนำให้นั่ง ป.2 เพราะช้า จอดนานน่ารำคาญ นั่งรถผ่านชลบุรี หนองมน บางพระ ลงรถที่ตึกคอม ศรีราชา นั่งสามล้อ 30-40บาท บอกให้ไปส่งวัดเขาพุทธโคดมด้านบนเขาอย่าลืมบอกไม่งั้นเดินเมื่อยละ

เครื่องนอนพร้อม อาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติ แต่รสดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล8ไม่ได้ให้บอก รับศีล5แทน จะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้
ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น จะทำบุญให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้น, ห้ามทรงเจ้าเข้าผี,งดพูดมาก
สอนตามแนวทาง คุณแม่ สิริ กรินชัย
* ทำเพื่อการกุศลอย่างแท้จริงไม่มีธุรกิจใดๆแอบแฝง*

ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมตลอดไปเทอญ
@#$%^;> กรุณา SAVE ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน

 คนเคยอยู่ [4 มิ.ย. 2551 21:58 น.]
เห็นกระทู้แล้วเศร้าใจไม่คิดว่าจะมีมารศาสนาที่ชื่อต้อยจะเข้ามาบงการพระสงฆ์ในวัดเขาครับหดหู่ใจมากเลยน่าจะให้ธรณีสูบจังเลยคนแบบนี้คงไม่ตายดีนรกเปิดรับแล้วครับโชคดีนะ

 บุญเลิศ เปรมจิต [1 มิ.ย. 2551 17:00 น.]
ตามข้อมูลในข้อความคิดเห็น ที่ท่านต่างๆได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับวัดเขาพุทธโคดมนั้น
ก่อนอื่นอยากจะเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบว่า วัดเขาพุทธโคดมนั้นไม่มีการการแบ่งเป็น ข้างบน ข้างล่าง หรือสมควรถูกกล่าวว่า มีการแบ่งเป็น ข้างบน หรือข้างล่าง เราทุกคนที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ที่เข้ามาทำบุญปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ ทุกคนต่างก็เลื่อมใส ศรัทธา และเคารพ ในท่านพระครูสาธุกิจจานุรักษ์ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้ ท่านถือสมณะ เป็นสงฆ์ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบอยู่ที่วัดนี้ มาช้านาน จึงไม่ควรถูกกล่าวหาโดย คน ทั้งหลายที่ไม่ทราบความเป็นมาอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ไม่สมควรกล่าวหา หรือ ดูหมิ่น สงฆ์

การที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีความศรัทธา ตลอดจนมีความหวังดีต่อวัด หากสิ่งนี้เป็นความหวังดีที่แท้จริง ท่านควรไปกล่าวหรือบอกแก่คนที่สามารถช่วยเหลือและแก้ไขได้โดยตรง ดีกว่าการนำเรื่องของสงฆ์หรือ เรื่องภายในวัดมาบอกเล่าในที่สาธารณะ หรือเป็นการประจาณ สร้างความเสื่อมเสียให้กับทางวัด โดยไม่มีข้อพิสูจน์ที่แท้จริง

จึงเรียนทั้งหลายให้ทราบโดยทั่วกัน

 ภิกษุรูปหนึ่ง [30 พ.ค. 2551 18:19 น.]
เจริญพร โยมทุกท่าน อาตมา บวชเป็นพระ มาได้ 2 พรรษา แล้ว ขอบอกได้เลยว่า เรื่องที่ว่า พระที่นี้ เล่นบอล แทงหวย หรือ เสพยาบ้านั้น ข้อมุลเหล่านี้ เห็นได้ว่า คนเหล่านี้ไม่นับถือศาสนา
พุทธกันแล้ว(ไม่ใช่คนไทยไง) จะด้วยเหตุอันใดก็ตาม เรื่องแบบนี้ มิได้เกิดขึ้นเลย
ข้าพเจ้า เอาศีล ทั้ง227 ข้อ เป็นประกันได้ อาจด้วย ความขุ่นเคือง ของโยม ท่านใดก็ตาม
การทำเรื่องแบบนี้ ถือว่ามันเรื่องใหญ่ (ดูหมิ่นศาสนา) อีกอย่าง ถ้าคนในวัด เป็นต้นเรื่อง
คนผู้นั้นคง ไม่รู้จักคำว่า บุญคุณ บวชอยุ่ที่นี่ กิน นอน ก็ที่นี้ แต่กลับ ด่าทอ ถือ พระครูสาธุกิจจานุรักษ์

กรณี ที่2 เรื่อง แม่ชีต้อย อะไรเนี้ยจริงอยุ่ถวายเงินมาก ก็จริงแต่มิได้มีอำนาจหรอกนะ
ออกปากว่า ช่วยมั่งล่ะ ไปดูที่ ห้องแม่ชีซิ ของๆ สงฆ์ทั่ง ขนาดน้ำยังต้องเบิก กะมันเลย(หยาบ)
ทุกอาทิตย์ มีโยม มาเอาของ ที่แม่ชี ไปขายด้วย
จึงขอร้องท่านผู้ที่ประสงค์ดี การที่ท่าน มาว่าพระนั้นไม่ถูก เป็นการยำยี่ศาสนาทั่งนั้น
แล้วที่ว่าพระไม่ดีๆ ก็มิใช่ซะทุกองค์ไปนิ
และต้องขอขอบคุณ โยมทุกท่านที่ยังอยากมาวัดเขาด้วยจิตสัทธา
โยม [11 เม.ย. 2551 08:47 น.]

 พุทธศาสนิกชน [20 พ.ค. 2551 16:06 น.]
พึ่งไปมาเหมือนกันค่ะ ครั้งแรกเลย เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมาค่ะ..

ขอขอบพระคุณ พระอาจาร์ย วิทยากร เจ้าภาพ คณะลูกศิษย์ เจ้าหน้าที่ภายในวัด และผู้ร่วมปฏิบัติทุกท่าน

วันที่ปฏิบัติอยู่ รู้สึกดีมากๆๆเลยค่ะ ถึงจะทำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แต่ก็มีรู้สึกสุขใจค่ะ

มีโอกาสจะต้องไปอีกค่ะ

ขออนุโมทนาค่ะ

 คนวัด [20 พ.ค. 2551 09:58 น.]
พึ่งไปมา เมื่อ 17-19 พ.ค.51 คนประมาณ 300 กว่า คน ที่รู้ ๆ เห็นจบ ป.เอก หลายคน มาจาก นครศรี ฯ 1 คันรถตู้ มาจากไกล ๆ ทั้งนั้น
ดีมัก ๆๆ เติมเต็มให้กับตัวเองได้เยอะ

 ผู้ไปปฎิบัติ [8 พ.ค. 2551 10:50 น.]
ดิฉันได้ไปปฎิบัติ คอร์ส อาจารย์วรพล และคุณแม่ชื่นราศรี สามเณรคำสิงห์ เดชชัยภูมิ

เป็นการไปปฎิบัติครั้งที่ 2 ค่ะ แต่ได้หลายสิ่งกลับมาค่ะตอนที่ไป ขอบอกค่ะว่าตั้งใจไปมากเพื่ออยากรู้ว่าที่เขาบอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปจริงไหม พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของผู้มีปัญญา และเป็นศาสนาของเหตุและผล จริงๆๆค่ะ
การไปปฎิบัติ คือการไปดูตัวเราเองค่ะ ไปดูว่าร่างกายนี้เดี๋ยวก้อสุข เดี๋ยวก้อทุกข์
เดียวก้อหิว เดี๋ยวก้อปวด ยืมมาทำความดีเป๊บเดียวเอง ปวดอยู่ได้ หิวอยู่ได้
แล้วก้อเห็นคำตอบค่ะ ว่าเห็นตัวเองจริงๆๆ ค่ะ ได้สติกลับมาและก้อมาทำงานก้อทำให้งานเสร็จเร็วและมีประสิทธิภาพด้วย มาใช้กลับครอบครัว ก้อดี ทำให้ทุกคนรักกัน ไม่ทะเลาะกัน
อยากบอกว่าขออนุโมทนากับท่านผู้ที่จะไปปฎิบัติด้วยนะคะ
ขอนุโมทนาค่ะ

 โยม [8 พ.ค. 2551 10:28 น.]
ไปแล้วรู้สึกดีและมีความรู้ และที่สำคัญได้สติกลับมาอยู่กับตัวเองค่ะ
อยากให้ทุกท่านที่ได้อ่านได้ไปค่ะ

 คนเสียรู้ [8 พ.ค. 2551 08:24 น.]
อยากเตือนให้ระวังร้านนวดแผนไทยที่ติดป้ายอยู่หน้าปากซอยทางเข้าวัดเขาพุทธโคดม เรียกว่านวดครั้งละหลายพันถึงหลายหมื่นบาท (นวดไม่เกิน 1 ชั่วโมง) อวดอ้างว่านวดหมอนรองกระดูกทับเส้นหายได้ภายใน 3 วัน เรียกค่านวด 1 แสนบาท หมอผู้หญิงพูดเก่งมาก อ้างตนเป็นคนใจบุญตลอด บอกเรามีบุญมากที่ได้พบกับเธอ เราว่าเราเป็นเหยื่อมากกว่า เพราะนวดรุนแรงมากผิดกับการนวดโดยทั่ว ๆ ไป เรารู้สึกสงสัยในวิธีการนวดแบบซาดิสมาก เลยถามว่าไปเรียนที่ไหนมา ก็ต้องตกใจ เพราะเธอบอกว่าไม่ได้เรียน ศึกษาจากปู่ย่าตายายแล้วเอาศาสตร์หลาย ๆ แขนงมารวมกัน หลังนวดเสร็จเจ็บปวดสาหัสมาก กลับบ้านไปฟกช้ำดำเขียว กล้ามเนื้ออักเสบ อาการแย่ลงด้วย หมอนวดบอกว่าจะระบมก่อนแล้วจะดีขึ้น นี่หลายวันแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเลย อาการแย่ลง ๆ

อยากเตือนเพื่อน ๆ ที่จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขา อย่าได้ไปข้องแวะกับหมอนวดคนนี้ ท่านจะเสียเงินมากมายผิดปกติ เสียรู้ และเสียสุขภาพยิ่งกว่าเดิม ช่วยเตือนต่อ ๆ กันไปด้วย

 โยม [7 พ.ค. 2551 12:49 น.]
ผมขอยืนยันเรื่อง ชีต้อย ว่าเป็นเรื่องจริง และเรื่อง -ยาบ้า- กับเรื่องการพนัน-บอล-ปัจจุบันเกลื่อนวัดไปหมด ทำไม ! ไม่เห็นมีการตรวจสอบกันเลย ถ้าไม่เชื่อกล้าท้าให้มาดูเลยก่อนที่จะปฎิเสธว่าไม่มี(อย่าหลับหูหลับตาค้าน)และหน่วยงานโดยตรงทางนี้ไปหลับอยู่ที่ไหนปล่อยให้วัดที่คนศรีราชาศรัทธาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไร ?

 นักฆ่ามารศาสนา [6 พ.ค. 2551 21:12 น.]
ขอสนันสนุนข้อความข้างล่างว่าเปนข้อความที่มีมูลจริงตัวผมเองเคยบวชเปนพระที่นี่มา2เดือนและเหนอย่างนั้นจริง แต่ยังมีเรื่องของการ พนันบอลโดยมีพระรับเปนเจ้ามือเองอีกต่างหากไม่เว้นพระใหม่พระเก่า เล่นกันเปนอาจิณเหนแล้วน่าเวทนาว่าชาติหน้าคงไม่ได้เกิดเปนคนครับ
สำหรับเขาด้านบนแนะนำให้ไป ครับเพราะดีจริง

 นายสิทธิชัย เนียมทอง โทรฯ 08 1687 6773 [24 เม.ย. 2551 14:30 น.]
ในปี ๒๕๔๕ ผมตกงานได้มีกัลยาณมิตร ได้นำให้ผมไปวัดเขาพุทธโคดม ซึ่งหลวงพ่อได้เมตตาให้อาศัยที่ศาลา ๒ ชั้นด้านล่าง ให้สมาทานศีล ๘ และอบรมการภาวนา พุทโธ ไม่ว่าจะทำอะไร ผมได้มีโอกาสใกล้ชิดพระรัตนตรัย ได้สัมผัสกับความเมตตาของหลวงพ่อ พระสงฆ์ แม่ชี และพุทธศาสนิกชนท่านอื่นๆ ในวัดแห่งนี้ หลวงพ่ออนุญาติให้อ่านพระไตรปิฎก หรือหนังสือธรรมมะต่างๆได้ ไม่ใช่ว่าต้องปฏิบัติอย่างเข้มข้น ให้มีสติรู้ตัวกับคำภาวนา พุทโธ ตลอดเวลาก็พอ ด้วยอานิสงค์การปฏิบัติธรรม ทำให้ผมได้รับการจ้างงานใหม่ และเริ่มสร้างฐานะใหม่ จนมีสิทธิลาในปี ๒๕๔๗ ก็ได้อาศัยความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ให้ได้อุปสมบทที่วัดเขาพุทธโคดมนี้ โดยที่หลวงพ่อเตรียมให้หมดทุกอย่าง ผมมีจตุปํจจัยใส่ซองถวายคณะสงฆ์เพียง ๖๐๐๐ บาทเท่านั้น โกนหัวแล้วเข้าโบสถ์เลย ได้อยู่ในสมณเพศเพียง ๙ วัน ผมทราบแต่ว่าวัดเขาพุทธโคดมและหลวงพ่อกิจจา ทำให้ผมซาบซึ้งในพระศาสนา และรักทั้งเคารพวัด ที่หลวงพ่อให้โอกาสคนยากจน คนด้วยโอกาสที่จะได้ลิ้มรสพระธรรม
ข้อมูลของผมเพื่อจะได้ให้ ท่านผู้มีใจเป็นธรรมได้เห็นปฏิปทาในการเผยแผ่ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ทำให้กับผม และผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ได้รับความเมตตาทำนองนี้จากหลวงพ่อเช่นกัน
ส่วนที่มีพระเสพยาบ้า ดื่มเบียร์นั้น ขณะที่ได้อยู่วัดนั้นไม่มีครับ

 เรียนทุกท่านทราบ [18 เม.ย. 2551 11:06 น.]
ด้านบนไม่มีสำนักชี ไม่มีบวชประจำ มีปฏิบัติเนคอร์ส ๆ 3 วัน 5 วัน 7 วัน

ด้านล่างมีสำนักชี อันนี้ไปติดต่อเองนะคับ

จะดี จะ ชั่ว อยู่ที่ตัวเรา

ไปวัด คือ ไป หาส่วนที่ดี ของวัด ของคน ให้เจอ แล้ว จะได้ อะไรดี ๆ

แต่เรียนว่า ไปหาคนที่ดีพร้อม ไปหาที่ ๆ ดีพร้อม คงเหนื่อยนิดนึงคับ

 ส่งที่ต้องเตรียม [18 เม.ย. 2551 11:02 น.]
- ของใช้ส่วนตัว
- ยา
- ชุดขาว ถ้าไม่มีไปเอาที่วัด
- บัตรประชาชน
- ของมีค่าอย่าเอาไป
แค่นี้คับ

 ขอแนะนำผู้จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาพุทธโคดมทราบ [18 เม.ย. 2551 10:57 น.]
ผมเข้าออก ปฏิบัติธรรม ที่วัดเขาพุทธโคดม ตั้งแต่ปี 2522 จนถึงปัจจุบัน
ก็อยากเล่าเกี่ยวกับวัดให้ฟัง
วัดนี้ สมัยผมไปครั้งแรก จะมี 2 ส่วน
ส่วนที่อยู่ด้านล่างเขา
ส่วนที่อยู่บนเขา สูงขึ้นไป ประมาณ 100 เมตร เดินเหนื่อย เหมือนกัน
ถ้าใครจะบวช ต้องไปด้านบนเขาเท่านั้นครับ
ขอย้ำ ขอย้ำอีกครั้ง ต้องด้านบนเขาเท่านั้น ( ยืมสำนวนคุณมิ่งขวัญ)
ส่วนด้านบนจะมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
ด้านล่าง ไม่ได้ไปสัมผัส แต่ก็ไม่ควรมองในแง่ร้าย
เมื่อ ปี 2522 - 2526 ที่ผมไปบวชอยู่
ด้านบนจะมีพระประมาณ 50-60 รูป สามเณรประมาณ 80 -1 00 รูป จะเป็นพระอายุต่ำกว่า 40 ลงมาประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์
ด้าน ล่าง จะมีพระประมาณ 10 - 15 รูป อายุเฉลี่ย 50 ขึ้นไป 90 เปอร์เซ็นต์
ด้านบน เป็น สำนักเรียนบาลี ดีเด่น ภาคตะวันออก ( มีศิษย์ ที่จบเปรียญ 9 มากกว่า 10 รูป เป็นเจ้าคุณ เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ รับใช้พระศาสนาจำนวนมาก)
เรียน อภิธรรม (มีที่จบอภิธรรมบัณฑิตมากกว่า 50 รูป )
เรียน นักธรรม
เรียน วิปัสสนา การบรรยายธรรม

ด้านล่าง มีหลวงพอ่พระครูสาธุกิจจานุรักษ์ เป็นเจ้าอาวาส
ท่านอายุมากแล้ว ท่านสอนการปฏิบัติธรรมแบบ พุทโธ อานาปาณสติ หายใจเข้าออก

ด้านบน พระที่เป็นกำลังหลัก คือ พระอาจารย์ ป.ญาณโสภโณ
ผมเรียนทุกท่านว่า สุดยอด ๆ ของพระ
ผมขอนุญาต เพื่อเป็นกุศลแด่ท่านที่ไปกราบท่าน
ตอนนี้ท่าน อายุประมาณ 71 ผมจำได้ว่าท่านอุปสมบทเมื่อ 2500
สมัยก่อน ผมเคยไปทำอะไรที่ไม่ค่อยดีมา ท่านแกล้งทักเลียบ ๆ เคียง ๆ จนผมกลัว โอย
มีเรื่องเล่ามากมายเกี่วกับตัวท่าน
มาก จิง ๆ ท่านห้ามเอาประวัติไปเล่าที่ไหน ท่านห้ามถ่ายรูปตัวท่าน
ทุกครั้งที่ท่านนั่งคุยกะใคร ต้องมีพระ หรือ ผู้ชาย นั่งข้าง ๆ เป็นพยานตลอด
ผมเคยนั่งตรงนั้น
มีเรื่อง สุดยอดเยอะมาก ๆ ที่ได้รับรู้ ถ้าใครเคยนั่ง

ทั้งที่ท่านสุขภาพ อ่ออนแอมาก ๆ
ท่านเชื่อมั๊ยคับว่า
ท่านพิมพ์หนังสือธรรมะแจกมามากกว่า 35 ปี
แจกฟรี ปีหนึ่ง ๆ พิมพ์ มากกว่า 20 เรื่อง บางปีมากกว่านั้น แต่ละเรื่อง หลายหมื่นเล่ม
ท่านจัดคอร์สปฏิบัติธรรม มามากกว่า 30 ปี ปีนึง ๆ หลายมากกว่า 20 คอร์ส
คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย จะศรัทธาท่านมาก ๆ ไปจัดจนท่านอายุมาก ก็ให้ลูกศิษย์ไปช่วย

ถามว่า ท่านเอาเงินมาจากไหน

ที่นี่มีกฏ ห้ามเรี่ยไร เด็ดขาด ห้ามบอกบุญบนศาลาปฏิบัติ ใครอยากทำ มาทำที่กุฏิธุรการ
ทำบุญตามศรัทธา ไม่ทำก็ได้
ต้องระบุ ทำบุญอะไร กองทุนปฏิบัติธรรม กองทุนธรรมวิทยาทาน ค่าน้ำ - ค่าไฟ หรือ อเนกประสงค์เป็นต้น
ทุกบาท ทุกสตางค์ ของท่าน ไม่มีตกหล่น
ผมพอทราบ
บางทีเงินค่าคอร์ส ปฏิบัติธรรม ไม่พอ
พระอาจารย์ ท่านก็ไปขายที่ดินท่าน ที่มรดก คุณพ่อ คุณแม่ท่าน ยกให้ไว้
ขายเรื่อย ๆ ผมไม่ทราบว่าหมดยัง มาจ่ายค่าต่าง ๆ
ไม่มีคนรู้คับ
มี รู้ไม่เกิน 3 คน
ผม ไปแอบรู้มา

มีเรื่องเล่าเยอะ วันหลังเล่าต่อ
งานเยอะ
จะเล่าเรื่อง พระเข้าฌาน 9 วันให้ฟัง สุดยอด วิ่งเข้าสมาธิได้ นานแระ ทำงานก่อน มีงาน ๆ
ลูกศิษย์ท่าน

ท่านเกิดมาเพื่อพระพุทธศาสนาจริง ๆ
เมื่อก่อนที่นั่นมีพระอาจารย์ ท่านหนึ่ง ชื่อ พระอาจารย์สงวน ท่านเก่งมาก ตารางปฏิบัติธรรมวัดเขาพุทธโคดม ปี 2551 [18 เม.ย. 2551 10:19 น.]
ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑

ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๘๗๗-๒๑๓๒ , ๐-๓๘๗๗-๒๙๔๔ , ๐-๓๘๓๑-๒๖๐๘
คุณบุญเลิศ เปรมจิต , คุณสุรชัย แซ่อิง ผู้ขออนุญาต-รับผิดชอบ ดำเนินงานและประสานงาน

วัน........เดือน.................. วิทยากร
๑๑-๑๓ มค. (๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๑๙-๒๑ มค. (๓วัน) พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)
๒๕-๒๗ มค. (๓วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์)

๐๘-๑๑ กพ. (๔วัน) รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน๖๐คน,อายุ๑๗ขึ้นไป,ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๒๑-๒๔ กพ. (๔วัน) อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ

๐๗-๐๙ มีค. (๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๑๔-๑๖ มีค. (๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๒๓-๒๙ มีค. (๗วัน) พระครูภาวนาปัญญาสาร , แม่ชีนราศรี จตุพร และคณะ

๐๕-๐๗ เมย. (๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๑๑-๑๓ เมย. (๓วัน)***[+เพิ่ม ๑วัน คือวันที่ ๑๔ เมย. ใครจะกลับ ๑๓ เมย.ก็ได้] อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ บ.สวีทเจ. อินดัสตรี จก. เจ้าภาพ
๑๘-๒๐ เมย. (๓วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ

๐๒-๐๕ พค. (๔วัน) อ.วรพล ฝ่ายอุประ , แม่ชีนราศรี จตุพร
๑๗-๑๙ พค. (๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๒๓-๒๕ พค. (๓วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์)

๐๑-๐๘ มิย. (๘วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
๑๒-๑๘ มิย. (๗วัน) พระครูปลัดประจาก , พระมหาทองมั่น (อ.สุทธิวัสส์ทำบุญถวายพระอาจารย์ ป.)
๒๖-๒๙ มิย. (๔วัน) อาจารย์นันท์นภัสส์ ภู่ตระ*_*ล (การฝึกสติขั้นพื้นฐาน)


๐๘-๑๕ กค. (๘วัน) พญ.ผกา วราชิต (พระครูปลัดประจาก และคณะ เป็นวิปัสสนาจารย์)
รับเฉพาะผู้ส่งใบสมัครล่วงหน้า-และมีใบตอบรับจากพ.ญ.ผกา เท่านั้น , ดูหมายเหตุ๒ **
๒๕-๒๗ กค. (๓วัน) รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน๖๐คน,อายุ๑๗ขึ้นไป,ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๐๒-๐๔ สค. (๓วัน) พ.ญ.ผกา วราชิต
๐๙-๑๒ สค. (๓วัน) อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ บ.สวีทเจ. อินดัสตรี จก. เจ้าภาพ
๒๒-๒๔ สค. (๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)

๐๕-๐๘ กย. (๓วัน) รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน๖๐คน,อายุ๑๗ขึ้นไป,ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๒๖-๒๘ กย. (๓วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์)

๐๓-๐๕ ตค. (๓วัน) อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ
๑๐-๑๖ ตค. (๗วัน) อ.วรพล ฝ่ายอุประ , แม่ชีนราศรี จตุพร
๒๓-๒๗ ตค. (๕วัน) พระอาจารย์คเชนทร์ สุนทโร (ยุวพุทธศูนย์๓)

๐๗-๐๙ พย. (๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๑๕-๑๗ พย. (๓วัน) พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)
๒๘-๓๐ พย. (๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)


๐๓-๐๗ ธค. (๕วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
๑๒-๑๘ ธค. (๗วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์)

๓๐ธค.๕๑-๐๑มค.๕๒ คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
หมายเหตุ ๑ รายการของ อ.สุทธิวัสส์ คำภา updateเรียบร้อยเมื่อ ๒๑ธค.๕๐

หมายเหตุ ๒ **ผู้ที่จะเข้าอบรมรายการวันที่ ๘-๑๕ กค. ๒๕๕๑ พญ.ผกา วราชิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑ รับเฉพาะผู้ที่อยู่ได้ครบทั้ง๘วัน
๒ ต้องส่งใบสมัครก่อน ที่โทรสาร ๐-๒๕๘๕-๕๐๘๔(จันทร์-ศุกร์ ๑๙.๐๐น.-๒๑.๐๐น.) หรือทางไปรษณีย์ที่พญ.ผกา วราชิต ๒๗๓/๑๕ ซ.พงษ์เพชรนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
ใบสมัครให้บอก ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ที่อยู่ที่ชัดเจน+รหัสไปรษณีย์, เบอร์โทรศัพท์, เบอร์โทรสาร(ถ้ามี)
จะมีใบตอบรับส่งไปให้ ให้นำใบตอบรับไปแสดงต่อจนท.ในวันเริ่มปฏิบัติธรรม(๘กค.)
ผู้ที่ไม่สะดวกอยู่ครบ๘วัน ให้ไปเข้าคอร์สของพญ.ผกาฯ แบบ๓วันก่อน

หมายเหตุ ๓ ผู้ที่จะเข้าอบรมรายการของ รศ. จำเนียร ช่วงโชติ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑ สมัครล่วงหน้าก่อนก็ดี เพราะรับจำนวนแค่ ๖๐คน โดยสมัครทางโทรศัพท์ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านบน
๒ ต้องมีอายุตั้งแต่๑๗ปีขึ้นไป
๓ ต้องอยู่ครบ ๔วัน (วันแรกเริ่ม ๐๘.๓๐น. วันสุดท้ายเลิก ๑๖.๐๐น.

หมายเหตุ ๔ วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ อาจารย์วัลลภ ชวนะปัญญา
เน้นการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
วันแรกลงทะเบียน ๘.๐๐-๙.๐๐น. วันสุดท้ายเลิก๑๖.๐๐น.
เพื่อประโยชน์สูงสุด ควรอยู่ครบ ๓(หรือ๗)วัน ...ไม่บังคับ


คำแนะนำ~การเดินทาง~อื่นๆ


กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรคตามธรรมชาติ โดยอ. สุทธิวัสส์ คำภา ~ เพื่อประโยชน์สูงสุดควรอยู่ครบ 3วัน ติดตามรายการเสริมได้ที่ AM1053 13-15น.ทุกวัน , AM675 15-16น.ทุกวัน , AM630 21-22น. จ-ศ , AM576 22-23น. จ-ศ

การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน โดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ ~ รับจำกัดเพียง 60ท่าน , ควรสมัครล่วงหน้า , อายุ17ปีขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ 4วัน , วันแรกเริ่ม 08.30น. , ผู้หญิงให้สวมกางเกง , หากมาสาย อยู่ไม่ครบ 4วัน ต้องไปปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอื่นที่อื่นแทน

การอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน 4 โดย พญ. ผกา วราชิต ~ สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้ 8วัน 7คืน ,มีความตั้งใจ มีสัจจะ มีความเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เลิกกลางคัน ,เดินจงกรม นั่งสมาธิบัลลังก์ละ 1ชั่วโมง ,เปิดใจน้อมรับวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์สอน โดยไม่ใช้วิธีอื่นตลอดการอบรม ,งดพูดตลอดการอบรมควรเตรียมชุดขาวมาเท่าจำนวนวัน หากไม่มีชุดไม่เป็นไร วัดมีชุดซักขาวสะอาดให้ยืม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้หญิงใส่กางเกงได้
ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบทุกวัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง
มาพักก่อนวันปฏิบัติได้ แต่ควรแจ้งล่วงหน้า / ควรมาถึงก่อน 9.00น. ของวันเริ่มปฏิบัติ
ทรัพย์สินมีค่า ติดตัวมาเท่าที่จำเป็น ต้องใช้ ระวังคนจะมายืมใช้โดยไม่บอกกล่าว

วัดเขาพุทธโคดม อยู่ถนนสุขุมวิท กม.ที่119+100ม.(เสา กม.มองยาก) ฝั่งซ้าย ขาออกจาก กทม. เลยค่ายลูกเสือวชิราวุธประมาณ 2 กิโลเมตร เลยตึกคอมศรีราชา ประมาณ500เมตร หน้าวัดมีปั้มน้ำมันESSOและปั้มJETประกบอยู่ ทางเข้าวัดอยู่กลาง มีสัญญานไฟหน้าวัด(เพิ่งติดตั้งปีเดียว)
เลี้ยวซ้ายเข้าวัด ตรงมาประมาณ100เมตร เลี้ยวขวาตามถนน ขึ้นเขา ประมาณ300เมตร พบลานจอดรถ จอดรถได้เลย ไปกุฏิธุรการ เพื่อลงทะเบียนต่อไป (ดูแผนผังประกอบ)
รถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น1 (ป.1) มีทั้งจากหมอชิต และเอกมัย ค่ารถไม่ถึง100บาท ไม่แนะนำให้นั่ง ป.2 เพราะช้า จอดนานน่ารำคาญ นั่งรถผ่านชลบุรี หนองมน บางพระ ลงรถที่ตึกคอม ศรีราชา นั่งสามล้อ 30-40บาท บอกให้ไปส่งวัดเขาพุทธโคดมด้านบนเขาอย่าลืมบอกไม่งั้นเดินเมื่อยละ

เครื่องนอนพร้อม อาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติ แต่รสดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล8ไม่ได้ให้บอก รับศีล5แทน จะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้
ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น จะทำบุญให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้น, ห้ามทรงเจ้าเข้าผี,งดพูดมาก
สอนตามแนวทาง คุณแม่ สิริ กรินชัย


 แนน [17 เม.ย. 2551 09:49 น.]
หนูอบรมหลักสูตร คุณแม่ 3 วัน 18-19-20 เมษายน 2551 ไม่ทราบว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะ

 โยม [11 เม.ย. 2551 08:47 น.]
" วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีหัวหน้าแม่ชีอยู่คนนึงชื่อ ต้อย มีพฤติกรรมที่ชอบทำเป็นเจ้าของวัด ชีหรือพรามเข้ามาปฏิบัติถ้าไม่ยอมทำตามคำสั่งจะถูกบังคับให้สึกหรือไม่ยอมให้สวนมนต์ แล้วก้มีพระติดยาเสพติดในวัดเต็มไปหมดบางองค์ก็ไปซื้อเอง บางองค์ก็ใช้มอไซต์รับจ้างไปซื้อ บางองค์ดื่มเบียร์ทุกวันก็มีใช้มอไซด์รับจ้างไปซื้อเอาเหมือนกัน พระที่ปฎิบัติจริงๆก็ไม่อยากยุ่งถือว่าเป็นกรรมของคนๆนั้น บางองค์ก็ต้องหนีไปธุดงเพื่อหาความสงบในการปฏิบัติธรรม แล้วก็ยังมีพระที่ไม่เคยทำวัตรจะเอาแต่กิจนิมนต์ พอคนอื่นได้มากกว่าก็นินทากันว่ากันไปต่างๆนา ช่วยตรวจสอบหน่อยนะคับเพื่อศาสนาที่ดีของเรา อย่าให้มารในผ้าเหลืองทำให้ศาสนาของเราเสื่อมเสีย ผมว่าบางทีโยมก็มีส่วนทำให้พระเสียเหมือนกันพอศรัทธาในพระองค์นั้นก็จะถวายของใช้หรือเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆให้พระองค์นั้นไว้ใช้ แต่บางทีมันมากเกินความจำเป็นทำให้พระสบายจนเสียไปเลยก็มี เพราะฉะนั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะทำให้ศาสนาดีขึ้นได้ ผมก็เข้าใจครับว่าศรัทธาแต่อย่าถวายมากจนเกินความจำเป็นของพระเพราะบางอย่างพระไม่จำเป็นต้องใช้เหมือนที่เราใช้นะครับ ลองเก็บไปคิดดูกัน
ด้วยความเคารพ Odusseus_t@hotmail.com [5/3/08] 11:33:50 AM 222.123.184.226


ความคิดเห็นที่ 1

พระบ้านผมก็มีแบบนี้เยอะ ร้องเรียนไปก็ไม่เป็นผลมันพวกเดียวกัน น่าสมเพชศาสนาพุทธ


det boblee-swagger@hotmail.com [18/3/08] 12:30:31 PM 222.123.20.68
ความคิดเห็นที่ 2

เรียน ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลพุทธศาสนา

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

เรื่อง ขอให้ไปตรวจสอบวัดเขาพุทธโคดม ( ด้านล่างเขา) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะให้ทางกรมการศาสนาได้กรุณาส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานและการบริหารงานภายในวัดเขาพุทธโคดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ ( 038 ) 311-494 วัดเขาพุทธโคดมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน เรียกว่า เขาด้านบน และเขาด้านล่าง วัดเขาด้านบนจะประชาชนทั่วไปและนิสิตนักศึกษาบวชเป็นจำนวนมาก เนื่องจากวัขเขาด้านบนเป็นที่ปฎิบัติดีและชอบอยู่แล้ว แต่ปัญหาที่เกิดเป็นเฉพาะเขาด้านล่างเท่านั้น จึงอยากให้แก้ไขและตรวจสอบให้ตรงจุด วัดเขาด้านล่างจะมีพระครูสาธุกิจจานุรักษ์ เจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแล ซึ่งมีพฤติกรรมการวางตัวที่ไม่เหมาะสม ทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นกับพระภิษุสงฆ์ แม่ชี และเนกขัมมะเป็นอย่างมากในขณะนี้

1 ) การประพฤติและปฎิบัติที่มิชอบของท่านเจ้าอาวาสเขาพุทธโคดม ไม่มีควาเป็นธรรมในการปกครองและดูแลความรียบร้อยต่าง ๆ ภายในวัด ทำให้พระภิษุก แม่ชี และเนกขัมมะ ที่จำวัดอยู่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และไม่สามารถบวชอยู่ในวัดอย่างสงบสุขได้

2 ) ปัจจุบันทางวัดเขาพุทธโคดมไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการวัด ( ซึ่งเมื่อก่อนเคยมีกรรมการวัดแต่ปัจจุบันได้ลาออกหมดแล้ว )เพื่อช่วยในการดูแลกิจการต่าง ๆร่วมกับทางวัด ดั้งนั้นเมื่อจัดให้มีการทอดผ้าพระกฐิน . ผ้าทอดป่าต่าง ๆ กับทางวัด หรือกรณีที่ผู้มีจิตศัรธาได้ร่วมบริจาคเงินให้กับทางวัด สิทธิ์จึงป็นของพระครูสาธุกิจจานุรักษ์ ท่านเจ้าอาวาสแต่เพียงผู้เดียว และพระครูสาธุกิจจานุรักษ์ได้ให้สิทธิ์แก่แม่ชีต้อยเป็นผู้ถือเงินของวัด โดยที่ไม่มีการแสดงให้เห็นความถูกต้องในการบริหารการเงินดังกล่าวให้ผู้อื่นได้รับทราบเลย

3 ) ท่านพระครูสาธุกิจจานุรักษ์ เจ้าอาวาส ได้มอบอำนาจและสิทธิ์ในการบริหารงานต่าง ๆภายในวัด ให้กับแม่ชีต้อยเป็นผู้ดูแลแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา โดยการที่จะให้สิทธิ์แม่ชีเหนือกว่าเจ้าอาวาสวัด โดยท่านพระครูสาธุกิจจานุรักษ์ให้เหตุผลว่า

การให้สิทธิ์ในการบริหารแก่แม่ชีต้อยนั้น เนื่องจากแม่ต้อยเป็นผู้ให้เงินบริจาคแก่ทางวัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่เป็นความจริง และไม่เห็นควรว่าจะเป็นเหตุผลที่ถูกต้อง

4 ) แม่ชีต้อยหรือแม่ชีภัทรนัน ได้ใช้อำนาจในการจัดการเรื่องต่าง ๆ ภายในวัดอย่างไม่ถูกต้อง ตัดสินการกระทำต่าง ๆโดยใช้ความคิดเห็นส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับพระภิษุกสงฆ์ แม่ชี และเนกขัมมะ ที่อาศัยอยู่ในวัด โดยทางท่านพระครูสาธุกิจจานุรักษ์เป็นผู้สนับสนุนในทุก ๆเรื่องก่อให้เกิดความทุกข์กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนภายในวัด ซึ่งได้รับรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น ต่างรู้สึกว่าเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนา และทำให้ประชาชนทั่วไปขาดความเลื่อมใสแก่วัดเขาพุทธโคดมเป็นอย่างมาก โดยจำแนกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

กรณีที่ 1 (วัดเป็นเขตอภัยทาน )

เมื่อประมาณปลายเดือนพฤษจิกายน 2550ที่ผ่านมาท่านพระครูสาธุกิจจานุรักษ์ ได้สั่งให้นายอำพร ศรีรุ่งเรื่องเป็นน้องชาย ไปเรียกเทศบาลมาทำการเบื่อสุนัขภายในวัดด้วยจำนวนเงิน 2,000 บาท ในครั้งนั้นมีสุนัขตายไปประมาณ 20 กว่าตัว และมีสุนัขอีก 2 ตัวที่ไม่โดนเบื่อเมื่อพระครูสาธุกิจจานุรักษ์เห็นเข้าจึงเข้าไปชี้ให้เทศบาลเบื่ออีก 2 ตัวที่เหลือ

กรณีที่ 2 ( ธุรกิจแบบใหม่ )

กรณีที่ท่านสุภาพสตีรต้องการที่จะไปบวชเป็นเนกขัมมะกับท่านพระครูสาธุกิจจานุรักษ์ ( วัดเขาด่านล่าง ) ก่อนบวชจะต้องมีการรับศีล 8 กับท่านพระครู หลังจากรับศีล 8 กับท่านพระครูแล้ว เนกขัมมะจะต้องใส่ซองถวายปัจจัย ทุก ๆเช้าเนกขัมมะทุกท่านต้องตักบาตรกับท่านพระครูโดยใช้ปัจจัยในการตักบาตรซึ่งเป็นคำสั่งของแม่ชีต้อย และทุกครั้งที่จะลาศีลก็ต้องใส่ปัจจัยอีกครั้งหนึ่ง

กรณีที่ 3 ( ต้องรับผิดชอบตัวเอง )

พระภิษุสงฆ์ แม่ชี และเนกขัมมะ ที่อาศัยและปฎิบัติธรรมอยู่ในวัดจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ตั้งแต่ค่าน้ำ ค่าไฟ รวมถึงอาหารที่จะต้องหาซื้อมารับประทานเองทั้งหมด

กรณีที่ 4 ( เสพยาบ้าเป็นอาจิน )

อยากให้ตรวจสอบพระภิษุสงฆ์ที่อาศัยอยู่ในวัดเขาพุทธโคดม ( เฉพาะเขาด้านล่าง ) เนื่องจากยังมีพระบางรูปเสพยาบ้าเป็นอาจิน

กรณีที่ 5 ( เหตุเพราะล้างส้วมไม่สะอาด )

ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 มีม่ชีท่านหนึ่งโดนแม่ชีต้อยไล่ออกจากวัด เมื่อพ่อ - แม่ของแม่ชีมาถามแม่ชีต้อยถึงเหตุที่ไล่บุตรสาวของตนออกจากวัด แม่ชีต้อยให้เหตุผลว่าที่ไล่ออกจากวัดเนื่องจากแม่ชีท่านนี้ล้างห้องน้ำไม่สะอาด พ่อและแม่ชีจึงเรียนถามกับท่านเจ้าอาวาสวัดอีกครั้ง ท่านพระครูสาธุกิจจานุรักษ์ตอบว่าช่วยอะไรไม่ได้เพราะท่านให้อำนาจแม่ชีต้อยตัดสินทุกอย่าง พ่อของแม่ชีจึงเรียนท่านเจ้าอาวาสวัดว่า " ท่านครับอย่างนี้มิได้เรียกว่าปัญหาแล้ว อย่างนี้เรียกว่าตัณหา "

หลังจากที่แม่ชีต้อย ( แม่ชีภัทรนัน ) ได้เข้าไปบวชเป็นแม่ชีเป็นระยะเวลาประมาณ

3 เดือนกว่า มีพระภิกษุสงฆ์และแม่ชีท่านอื่นในวัดเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก พระองค์ใดหรือแม่ชีท่านใดที่แม่ชีต้อยไม่ชอบใจก็จะสั่งตัดน้ำ ตัดไฟที่กุฎิทำให้อยู่ไม่ได้ ปัจจุบันมีพระสงฆ์และแม่ชีไม่น้อยกว่า 10 ท่านแล้วที่ต้องย้ายออกไป

จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงได้เข้าตรวจสอบและรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นในวัดเขาพุทธโคดม( ด้านล่าง )อย่างเร่ด่ว

ขอแสดงความนับถือ

( จากผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและต้องการให้พระพุธทศาสนาเป็นที่ยึดเนี่ยวจิตใจของชาวพุทธทุกคนในโลกนี้)

[24/3/08] 12:22:36 PM 58.10.198.18 "

กะลังจะไปบวชอีกครั้งค่ะ หลังจากไม่ได้ไปหลายปี แต่ไปอ่านเจอกระทู้นี้ ตอนนี้วัดเขาเปลี่ยนไปแล้วหรือคะเนี่ย รุสึกไม่ดีเลยค่ะ


 karunanurak [22 มี.ค. 2551 เวลา 13:53 น.]
"หมายเหตุ ๒ **ผู้ที่จะเข้าอบรมรายการวันที่ ๘-๑๕ กค. ๒๕๕๑ พญ.ผกา วราชิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑ รับเฉพาะผู้ที่อยู่ได้ครบทั้ง๘วัน
๒ ต้องส่งใบสมัครก่อน ที่โทรสาร ๐-๒๕๘๕-๕๐๘๔(จันทร์-ศุกร์ ๑๙.๐๐น.-๒๑.๐๐น.) หรือทางไปรษณีย์ที่พญ.ผกา วราชิต ๒๗๓/๑๕ ซ.พงษ์เพชรนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
ใบสมัครให้บอก ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ที่อยู่ที่ชัดเจน+รหัสไปรษณีย์, เบอร์โทรศัพท์, เบอร์โทรสาร(ถ้ามี)
จะมีใบตอบรับส่งไปให้ ให้นำใบตอบรับไปแสดงต่อจนท.ในวันเริ่มปฏิบัติธรรม(๘กค.)
ผู้ที่ไม่สะดวกอยู่ครบ๘วัน ให้ไปเข้าคอร์สของพญ.ผกาฯ แบบ๓วันก่อน"


รบกวนถามผู้รู้ด้วยค่ะ ไม่ทราบว่าจะโหลดใบสมัครได้จากที่ไหนคะ ขอบคุณค่ะ

 แนน [20 มี.ค. 2551 เวลา 10:21 น.]
ต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะ

 บอยคับ(เณรบอยน่ะคับ) [8 มี.ค. 2551 เวลา 20:22 น.]
ทักทายผมหน่อยอ่านข้อความแล้วมีเพื่อนเก่าๆเต็มเลยมีพี่สุขีพี่เล็กพงษ์บุญ อดีตเณรอาร์ม
พี่ไพโรจน์ พนารินทร์ และอีกหลายท่านคิดถึงทุกท่านคับรักวัดเขามากด้วย

 หนูมิ้นท์ [6 มี.ค. 2551 เวลา 14:34 น.]
ปิดเทอมทุกปีคอร์สคุณแม่ชื่นจิต 7 วัน เมษาปีนี้ทำไมเปิดแค่ 3 วันคะ

 กรรณิการ์ ทรัพย์สมบูรณ์ [27 ก.พ. 2551 เวลา 13:18 น.]
เรียน ผู้ประสานงานที่เคารพ

ดิฉันสนใจสมัครอบรมวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตรวันที่ 23-29 มีนาคม 2551 ต้องติดต่อขอแบบฟอร์มใบสมัครอย่างไรค่ะ

ขอบคุณค่ะ
กรรณิการ์

 นางวิภาดา สายสำเภา [17 ม.ค. 2551 เวลา 19:41 น.]
เคยไปแล้วค่ะ อยากไปอีก แต่เวลาการทำงานและโอกาสไม่ค่อยอำนวย ไปแล้วสบายใจทุกครั้ง ได้ข้อคิดคติธรรมกลับมาทุกที อยากให้เป็นบ้านอีกหลังที่อยู่แล้วสบายใจมากๆเลยค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน ที่ไปทำบุญนะค่ะ อนุโมทนาสาธุ

 ต้นโพธิ์ต้นไทร [25 ธ.ค. 2550 เวลา 07:47 น.]
ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑

ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๘๗๗-๒๑๓๒ , ๐-๓๘๗๗-๒๙๔๔ , ๐-๓๘๓๑-๒๖๐๘
คุณบุญเลิศ เปรมจิต , คุณสุรชัย แซ่อิง ผู้ขออนุญาต-รับผิดชอบ ดำเนินงานและประสานงาน

วัน........เดือน.................. วิทยากร

๓๐ธค.๕๐-๐๑มค.๕๑ ส่งท้ายปีเก่าปีนี้ - คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ


๑๑-๑๓ มค. ๒๕๕๑(๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๑๙-๒๑ มค. ๒๕๕๑(๓วัน) พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)
๒๕-๒๗ มค. ๒๕๕๑(๓วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์)

๐๘-๑๑ กพ. ๒๕๕๑(๔วัน) รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน๖๐คน,อายุ๑๗ขึ้นไป,ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๒๑-๒๔ กพ. ๒๕๕๑(๔วัน) อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ

๐๗-๐๙ มีค. ๒๕๕๑(๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๑๔-๑๖ มีค. ๒๕๕๑(๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๒๓-๒๙ มีค. ๒๕๕๑(๗วัน) พระครูภาวนาปัญญาสาร , แม่ชีนราศรี จตุพร และคณะ

๐๕-๐๗ เมย. ๒๕๕๑(๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๑๑-๑๓ เมย. ๒๕๕๑(๓วัน) อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ บ.สวีทเจ. อินดัสตรี จก. เจ้าภาพ
๑๘-๒๐ เมย. ๒๕๕๑(๓วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ

๐๒-๐๕ พค. ๒๕๕๑(๔วัน) อ.วรพล ฝ่ายอุประ , แม่ชีนราศรี จตุพร
๑๗-๑๙ พค. ๒๕๕๑(๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๒๓-๒๕ พค. ๒๕๕๑(๓วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์)

๐๑-๐๘ มิย. ๒๕๕๑(๘วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
๑๒-๑๘ มิย. ๒๕๕๑(๗วัน) พระครูปลัดประจาก , พระมหาทองมั่น (อ.สุทธิวัสส์ทำบุญถวายพระอาจารย์ ป.)
๒๖-๒๙ มิย. ๒๕๕๑(๔วัน) อาจารย์นันท์นภัสส์ ภู่ตระ*_*ล (การฝึกสติขั้นพื้นฐาน)


๐๘-๑๕ กค. ๒๕๕๑(๘วัน) พญ.ผกา วราชิต (พระครูปลัดประจาก และคณะ เป็นวิปัสสนาจารย์)
รับเฉพาะผู้ส่งใบสมัครล่วงหน้า-และมีใบตอบรับจากพ.ญ.ผกา เท่านั้น , ดูหมายเหตุ๒ **
๒๕-๒๗ กค. ๒๕๕๑(๓วัน) รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน๖๐คน,อายุ๑๗ขึ้นไป,ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๐๒-๐๔ สค. ๒๕๕๑(๓วัน) พ.ญ.ผกา วราชิต
๐๙-๑๒ สค. ๒๕๕๑(๓วัน) อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ บ.สวีทเจ. อินดัสตรี จก. เจ้าภาพ
๒๒-๒๔ สค. ๒๕๕๑(๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)

๐๕-๐๘ กย. ๒๕๕๑(๓วัน) รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน๖๐คน,อายุ๑๗ขึ้นไป,ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๒๖-๒๘ กย. ๒๕๕๑(๓วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์)

๐๓-๐๕ ตค. ๒๕๕๑(๓วัน) อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ
๑๐-๑๖ ตค. ๒๕๕๑(๗วัน) อ.วรพล ฝ่ายอุประ , แม่ชีนราศรี จตุพร
๒๓-๒๗ ตค. ๒๕๕๑(๕วัน) พระอาจารย์คเชนทร์ สุนทโร (ยุวพุทธศูนย์๓)

๐๗-๐๙ พย. ๒๕๕๑(๓วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
๑๕-๑๗ พย. ๒๕๕๑(๓วัน) พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)
๒๘-๓๐ พย. ๒๕๕๑(๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)


๐๓-๐๗ ธค. ๒๕๕๑(๕วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
๑๒-๑๘ ธค. ๒๕๕๑(๗วัน) อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์)

๓๐ธค.๕๑-๐๑มค.๕๒ คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ

ปฏิทินนี้ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ดูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อาจมี ได้ที่นี่
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tonpo&group=1
หมายเหตุ ๑ รายการของ อ.สุทธิวัสส์ คำภา updateเรียบร้อยเมื่อ ๒๑ธค.๕๐

หมายเหตุ ๒ **ผู้ที่จะเข้าอบรมรายการวันที่ ๘-๑๕ กค. ๒๕๕๑ พญ.ผกา วราชิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑ รับเฉพาะผู้ที่อยู่ได้ครบทั้ง๘วัน
๒ ต้องส่งใบสมัครก่อน ที่โทรสาร ๐-๒๕๘๕-๕๐๘๔ หรือทางไปรษณีย์ที่พญ.ผกา วราชิต ๒๗๓/๑๕ ซ.พงษ์เพชรนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
ใบสมัครให้บอก ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ที่อยู่ที่ชัดเจน+รหัสไปรษณีย์, เบอร์โทรศัพท์, เบอร์โทรสาร(ถ้ามี)
จะมีใบตอบรับส่งไปให้ ให้นำใบตอบรับไปแสดงต่อจนท.ในวันเริ่มปฏิบัติธรรม(๘กค.)
ผู้ที่ไม่สะดวกอยู่ครบ๘วัน ให้ไปเข้าคอร์สของพญ.ผกาฯ แบบ๓วันก่อน

หมายเหตุ ๓ ผู้ที่จะเข้าอบรมรายการของ รศ. จำเนียร ช่วงโชติ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑ สมัครล่วงหน้าก่อนก็ดี เพราะรับจำนวนแค่ ๖๐คน โดยสมัครทางโทรศัพท์ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านบน
๒ ต้องมีอายุตั้งแต่๑๗ปีขึ้นไป
๓ ต้องอยู่ครบ ๔วัน (วันแรกเริ่ม ๐๘.๓๐น. วันสุดท้ายเลิก ๑๖.๐๐น.

หมายเหตุ ๔ วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ อาจารย์วัลลภ ชวนะปัญโญ
เน้นการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
วันแรกลงทะเบียน ๘.๐๐-๙.๐๐น. วันสุดท้ายเลิก๑๖.๐๐น.
เพื่อประโยชน์สูงสุด ควรอยู่ครบ ๓(หรือ๗)วัน ...ไม่บังคับ
คำแนะนำ~การเดินทาง~อื่นๆ


กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรคตามธรรมชาติ โดย อ. สุทธิวัสส์ คำภา ~ เพื่อประโยชน์สูงสุดควรอยู่ครบ ๓วัน ติดตามรายการเสริมได้ที่ AM๑๐๓๕ ๑๓-๑๕น.ทุกวัน , AM๖๗๕ ๑๕-๑๖น.ทุกวัน , AM๖๓๐ ๒๑-๒๒น. จ-ศ , AM๕๗๖ ๒๒-๒๓น. จ-ศ

การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน โดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ ~ รับจำกัดเพียง ๖๐ท่าน , ควรสมัครล่วงหน้า , อายุ๑๗ปีขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ ๔วัน , วันแรกเริ่ม ๐๘.๓๐น. , ผู้หญิงให้สวมกางเกง , หากมาสาย อยู่ไม่ครบ ๔วัน ต้องไปปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอื่นที่อื่นแทน

การอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน ๔ โดย พญ. ผกา วราชิต ~ สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้ ๘วัน ๗คืน ,มีความตั้งใจ มีสัจจะ มีความเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เลิกกลางคัน ,เดินจงกรม นั่งสมาธิบัลลังก์ละ ๑ ชั่วโมง ,เปิดใจน้อมรับวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์สอน โดยไม่ใช้วิธีอื่นตลอดการอบรม ,งดพูดตลอดการอบรมควรเตรียมชุดขาวมาเท่าจำนวนวัน หากไม่มีชุดไม่เป็นไร วัดมีชุดซักขาวสะอาดให้ยืม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้หญิงใส่กางเกงได้
ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบทุกวัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง
มาพักก่อนวันปฏิบัติได้ แต่ควรแจ้งล่วงหน้า / ควรมาถึงก่อน ๙.๐๐น. ของวันเริ่มปฏิบัติ
ทรัพย์สินมีค่า ติดตัวมาเท่าที่จำเป็น ต้องใช้ ระวังคนจะมายืมใช้โดยไม่บอกกล่าว

วัดเขาพุทธโคดม อยู่ถนนสุขุมวิท กม.ที่๑๑๙+๑๐๐ม.(เสา กม.มองยาก) ฝั่งซ้าย ขาออกจาก กทม. เลยค่ายลูกเสือวชิราวุธประมาณ ๒ กิโลเมตร เลยตึกคอมศรีราชา ประมาณ ๕๐๐เมตร หน้าวัดมีปั้มน้ำมันESSOและปั้มJETประกบอยู่ ทางเข้าวัดอยู่กลาง มีสัญญานไฟหน้าวัด(เพิ่งติดตั้งปีเดียว)
เลี้ยวซ้ายเข้าวัด ตรงมาประมาณ ๑๐๐เมตร เลี้ยวขวาตามถนน ขึ้นเขา ประมาณ ๓๐๐เมตร พบลานจอดรถ จอดรถได้เลย ไปกุฏิธุรการ เพื่อลงทะเบียนต่อไป (ดูแผนผังประกอบ)
รถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น๑ (ป.๑) มีทั้งจากหมอชิต และเอกมัย ค่ารถไม่ถึง ๑๐๐บาท ไม่แนะนำให้นั่ง ป.๒ เพราะช้า จอดนานน่ารำคาญ นั่งรถผ่านชลบุรี หนองมน บางพระ ลงรถที่ตึกคอม ศรีราชา นั่งสามล้อ ๔๐บาท บอกให้ไปส่งวัดเขาพุทธโคดม”ด้านบนเขา”อย่าลืมบอกไม่งั้นเดินเมื่อยละ

เครื่องนอนพร้อม อาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติ แต่รสดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล ๘ไม่ได้ให้บอก รับศีล ๕แทน จะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้
ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น จะทำบุญให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้น, ห้ามทรงเจ้าเข้าผี,งดพูดมาก
สอนตามแนวทาง คุณแม่ สิริ กรินชัย

ทำเพื่อการกุศลอย่างแท้จริงไม่มีธุรกิจใดๆแอบแฝง*

 เอ๋ [22 ธ.ค. 2550 เวลา 21:46 น.]
รอตารางปฏิบัติธรรม ปี 2551 เช่นกันค่ะ เพื่อวางแผนการหยุดงานสำหรับการปฏิบัติค่ะ หากท่านใดทราบแล้วขอความกรุณาลงรายละเอียดให้ด้วยนะค่ะ

ขอบพระคุณมากเลยค่ะ

 นิด [22 ธ.ค. 2550 เวลา 15:46 น.]
แล้วเมื่อไรจะมีของปี2551 มาลงบ้างหละคะ

 สุภาพร สีเลา [21 ธ.ค. 2550 เวลา 21:01 น.]
เคยไปปฏิบัติเมื่อปี 48 คอร์สของคุณแม่ชื่นจิต ก็รูสึกสบายใจมาก ไม่อยากกลับ ได้เดินจงกรม นั่งสมาธิ รู้สึกสงบมาก ถ้าใครอยากลองปฺบัติธรรมก็ลองดูนะ จะได้รู้ว่าการใช้ชีวิตด้วยจิตใจที่เป็นสุข สงบนั้นมีความสุขแค่ใหน

 ณัฐวรรณ เอี่ยมสวัสดิ์ [23 พ.ย. 2550 เวลา 09:31 น.]
- อยากทราบปฏิทินการปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ของวัดเขาพุทธโคดม ประจำปี พ.ศ. 2551 จะออกเมื่อไหร่ค่ะ
- และทางวัดมีข้อห้ามบุคคลประเภทไหนไปปฏิบัติรึเปล่าค่ะ เช่น คนเป็นปอลิโอขาลีบแต่เดินได้ นั่งได้ช่วยเหลือตนเองได้ ไปได้รึเปล่าค่ะ

 บอย [19 ต.ค. 2550 เวลา 01:24 น.]
วัดเขาฯมีบุญคุณกับผมมากๆ ให้ชีวิตใหม่กับผม ใครมีปัญหา หรืออยากหาที่ทำบุญ ปฏิบัติธรรมดีๆ ซักแห่งที่วัดเขาฯนี้ช่วยได้แน่นอน และขออนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่ของวัดใจดีมากๆครับสาธุ........

 ต้นโพธิ์ต้นไทร [14 ก.ค. 2550 เวลา 21:27 น.]
ล่าสุด update เมื่อเดือนพค.๕๐
ดูรายละเอียด+แผนที่ คำแนะนำที่นี่ครับ
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tonpo&group=19 – 16 กค. 50 (7วัน) วิทยากร พญ.ผกา วราชิต (พระครูปลัดประจาก,พระอ.สว่าง,พระอ.ทองมั่น-พระวิปัสสนาจารย์)

27-30 กค. 50 (4วัน) วิทยากร รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน (รับ60คน)

10-13 สค. 50 (4วัน) วิทยากร อ.สุรชัย แซ่อิง, อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์

31 ส.ค.- 2 ก.ย.50 (3วัน) วิทยากร คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม

6 – 9 กย. 50 (4วัน) วิทยากร รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน (รับ60คน)

21-23 กย. 50 (3วัน) วิทยากร อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ

12-14 ตค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดฯเพิ่มเติม ~ 18-21 ตุลาคม. 50 (4วัน) วิทยากร อ.วรพร ฝ่ายอุประ ,แม่ชีนราศรี จตุพร

เพิ่มเติม ~ 29ตค.-2พย.50 (5วัน) วิทยากร พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร และคณะ (จากยุวพุทธฯศูนย์3 ชุมพร)b>17-19 พย. 50 (3วัน) วิทยากร พญ.ผกา วราชิต (ฝึกเป็นลูกโยคีพื้นฐานในคอร์ส พระครูปลัดประจาก)

23-25 พ.ย.50 (3วัน) วิทยากร คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม

1 – 7 ธค. 50 (7วัน) วิทยากร คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ

21-23 ธค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดฯ

30ธค.50-1มค.51(3วัน) วิทยากร คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ


คำแนะนำ~การเดินทาง~อื่นๆ


กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรคตามธรรมชาติ โดยอ. สุทธิวัสส์ คำภา ~ เพื่อประโยชน์สูงสุดควรอยู่ครบ 3วัน ติดตามรายการเสริมได้ที่ AM1053 13-15น.ทุกวัน , AM675 15-16น.ทุกวัน , AM630 21-22น. จ-ศ , AM576 22-23น. จ-ศ

การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน โดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ ~ รับจำกัดเพียง 60ท่าน , ควรสมัครล่วงหน้า , อายุ17ปีขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ 4วัน , วันแรกเริ่ม 08.30น. , ผู้หญิงให้สวมกางเกง , หากมาสาย อยู่ไม่ครบ 4วัน ต้องไปปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอื่นที่อื่นแทน

การอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน 4 โดย พญ. ผกา วราชิต ~ สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้ 8วัน 7คืน ,มีความตั้งใจ มีสัจจะ มีความเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เลิกกลางคัน ,เดินจงกรม นั่งสมาธิบัลลังก์ละ 1ชั่วโมง ,เปิดใจน้อมรับวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์สอน โดยไม่ใช้วิธีอื่นตลอดการอบรม ,งดพูดตลอดการอบรม

พระอาจารย์มหาณรงค์ จิตตสุโภ เป็นอาจารย์รุ่นแรก ๆ ของวัดเขาพุทธโคดม ที่ออกไปเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองพลับ ที่อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ของพระอาจารย์ ป. ญาณโสภโณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เข้าใจหลักธรรม กฏแห่งกรรม และการปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น


ควรเตรียมชุดขาวมาเท่าจำนวนวัน หากไม่มีชุดไม่เป็นไร วัดมีชุดซักขาวสะอาดให้ยืม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้หญิงใส่กางเกงได้
ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบทุกวัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง
มาพักก่อนวันปฏิบัติได้ แต่ควรแจ้งล่วงหน้า / ควรมาถึงก่อน 9.00น. ของวันเริ่มปฏิบัติ
ทรัพย์สินมีค่า ติดตัวมาเท่าที่จำเป็น ต้องใช้ ระวังคนจะมายืมใช้โดยไม่บอกกล่าว

วัดเขาพุทธโคดม อยู่ถนนสุขุมวิท กม.ที่119+100ม.(เสา กม.มองยาก) ฝั่งซ้าย ขาออกจาก กทม. เลยค่ายลูกเสือวชิราวุธประมาณ 2 กิโลเมตร เลยตึกคอมศรีราชา ประมาณ500เมตร หน้าวัดมีปั้มน้ำมันESSOและปั้มJETประกบอยู่ ทางเข้าวัดอยู่กลาง เลี้ยวซ้ายเข้าวัด ตรงมาประมาณ100เมตร เลี้ยวขวาตามถนน ขึ้นเขา ประมาณ300เมตร พบลานจอดรถ จอดรถได้เลย ไปกุฏิธุรการ เพื่อลงทะเบียนต่อไป (ดูแผนผังประกอบ)
รถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น1 (ป.1) มีทั้งจากหมอชิต และเอกมัย ค่ารถไม่ถึง100บาท ไม่แนะนำให้นั่ง ป.2 เพราะช้า จอดนานน่ารำคาญ นั่งรถผ่านชลบุรี หนองมน บางพระ ลงรถที่ตึกคอม ศรีราชา นั่งสามล้อ 30-40บาท บอกให้ไปส่งวัดเขาพุทธโคดมด้านบนเขาอย่าลืมบอกไม่งั้นเดินเมื่อยละ

เครื่องนอนพร้อม อาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติ แต่รสดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล8ไม่ได้ให้บอก รับศีล5แทน จะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้
ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น จะทำบุญให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้น, ห้ามทรงเจ้าเข้าผี,งดพูดมาก
สอนตามแนวทาง คุณแม่ สิริ กรินชัย* ทำเพื่อการกุศลอย่างแท้จริงไม่มีธุรกิจใดๆแอบแฝง*


 ต้นโพธิ์ต้นไทร [14 ก.ค. 2550 เวลา 21:26 น.]
ล่าสุด update เมื่อเดือนพค.๕๐
ดูรายละเอียด+แผนที่ คำแนะนำที่นี่ครับ
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tonpo&group=19 – 16 กค. 50 (7วัน) วิทยากร พญ.ผกา วราชิต (พระครูปลัดประจาก,พระอ.สว่าง,พระอ.ทองมั่น-พระวิปัสสนาจารย์)

27-30 กค. 50 (4วัน) วิทยากร รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน (รับ60คน)

10-13 สค. 50 (4วัน) วิทยากร อ.สุรชัย แซ่อิง, อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์

31 ส.ค.- 2 ก.ย.50 (3วัน) วิทยากร คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม

6 – 9 กย. 50 (4วัน) วิทยากร รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน (รับ60คน)

21-23 กย. 50 (3วัน) วิทยากร อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ

12-14 ตค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดฯเพิ่มเติม ~ 18-21 ตุลาคม. 50 (4วัน) วิทยากร อ.วรพร ฝ่ายอุประ ,แม่ชีนราศรี จตุพร

เพิ่มเติม ~ 29ตค.-2พย.50 (5วัน) วิทยากร พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร และคณะ (จากยุวพุทธฯศูนย์3 ชุมพร)b>17-19 พย. 50 (3วัน) วิทยากร พญ.ผกา วราชิต (ฝึกเป็นลูกโยคีพื้นฐานในคอร์ส พระครูปลัดประจาก)

23-25 พ.ย.50 (3วัน) วิทยากร คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม

1 – 7 ธค. 50 (7วัน) วิทยากร คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ

21-23 ธค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดฯ

30ธค.50-1มค.51(3วัน) วิทยากร คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ


คำแนะนำ~การเดินทาง~อื่นๆ


กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรคตามธรรมชาติ โดยอ. สุทธิวัสส์ คำภา ~ เพื่อประโยชน์สูงสุดควรอยู่ครบ 3วัน ติดตามรายการเสริมได้ที่ AM1053 13-15น.ทุกวัน , AM675 15-16น.ทุกวัน , AM630 21-22น. จ-ศ , AM576 22-23น. จ-ศ

การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน โดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ ~ รับจำกัดเพียง 60ท่าน , ควรสมัครล่วงหน้า , อายุ17ปีขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ 4วัน , วันแรกเริ่ม 08.30น. , ผู้หญิงให้สวมกางเกง , หากมาสาย อยู่ไม่ครบ 4วัน ต้องไปปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอื่นที่อื่นแทน

การอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน 4 โดย พญ. ผกา วราชิต ~ สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้ 8วัน 7คืน ,มีความตั้งใจ มีสัจจะ มีความเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เลิกกลางคัน ,เดินจงกรม นั่งสมาธิบัลลังก์ละ 1ชั่วโมง ,เปิดใจน้อมรับวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์สอน โดยไม่ใช้วิธีอื่นตลอดการอบรม ,งดพูดตลอดการอบรม

พระอาจารย์มหาณรงค์ จิตตสุโภ เป็นอาจารย์รุ่นแรก ๆ ของวัดเขาพุทธโคดม ที่ออกไปเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองพลับ ที่อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ของพระอาจารย์ ป. ญาณโสภโณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เข้าใจหลักธรรม กฏแห่งกรรม และการปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น


ควรเตรียมชุดขาวมาเท่าจำนวนวัน หากไม่มีชุดไม่เป็นไร วัดมีชุดซักขาวสะอาดให้ยืม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้หญิงใส่กางเกงได้
ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบทุกวัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง
มาพักก่อนวันปฏิบัติได้ แต่ควรแจ้งล่วงหน้า / ควรมาถึงก่อน 9.00น. ของวันเริ่มปฏิบัติ
ทรัพย์สินมีค่า ติดตัวมาเท่าที่จำเป็น ต้องใช้ ระวังคนจะมายืมใช้โดยไม่บอกกล่าว

วัดเขาพุทธโคดม อยู่ถนนสุขุมวิท กม.ที่119+100ม.(เสา กม.มองยาก) ฝั่งซ้าย ขาออกจาก กทม. เลยค่ายลูกเสือวชิราวุธประมาณ 2 กิโลเมตร เลยตึกคอมศรีราชา ประมาณ500เมตร หน้าวัดมีปั้มน้ำมันESSOและปั้มJETประกบอยู่ ทางเข้าวัดอยู่กลาง เลี้ยวซ้ายเข้าวัด ตรงมาประมาณ100เมตร เลี้ยวขวาตามถนน ขึ้นเขา ประมาณ300เมตร พบลานจอดรถ จอดรถได้เลย ไปกุฏิธุรการ เพื่อลงทะเบียนต่อไป (ดูแผนผังประกอบ)
รถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น1 (ป.1) มีทั้งจากหมอชิต และเอกมัย ค่ารถไม่ถึง100บาท ไม่แนะนำให้นั่ง ป.2 เพราะช้า จอดนานน่ารำคาญ นั่งรถผ่านชลบุรี หนองมน บางพระ ลงรถที่ตึกคอม ศรีราชา นั่งสามล้อ 30-40บาท บอกให้ไปส่งวัดเขาพุทธโคดมด้านบนเขาอย่าลืมบอกไม่งั้นเดินเมื่อยละ

เครื่องนอนพร้อม อาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติ แต่รสดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล8ไม่ได้ให้บอก รับศีล5แทน จะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้
ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น จะทำบุญให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้น, ห้ามทรงเจ้าเข้าผี,งดพูดมาก
สอนตามแนวทาง คุณแม่ สิริ กรินชัย* ทำเพื่อการกุศลอย่างแท้จริงไม่มีธุรกิจใดๆแอบแฝง*


 นักบุญ [9 ก.ค. 2550 เวลา 17:17 น.]
ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ที่ได้เข้าปฏิบัติธรรมในวันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2550 ด้วยครับ
เนื่องจากตัวเองติดภารกิจไม่สามารถไปร่วมปฏิบัติธรรมได้ แต่ก็ได้ไปส่งคุณแม่และแนะนำเพื่อนไปอีก 1 คนครับ ขอเชิญทุกท่านที่แวะเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับ.

 ไผ่ [2 ก.ค. 2550 เวลา 21:19 น.]
ในชีวิตไม่เคยปฎิบัติธรรมโดยวิปัสสนากรรมฐานเลย ครั้งแรกก็ที่วัดเขาพุทธโคดมเนี่ยแหละ
ก็รู้สึกดีนะ ตัวเองรู้สึกว่าเป็นการตัดกรรม และสะสมบุญให้มากขึ้น หวังให้ชีวิตดีขึ้น แต่รู้สึกว่ายังไม่ได้อย่างที่หวังเท่าไหร่ อาจจะเป็นเพราะว่าหลังจากกลับจากวัด ไม่ได้นำไปปฎิบัติต่อหรือเปล่า แต่สิ่งหนึ่งที่ได้แน่ ๆ คือ กลัวการทำบาป ถ้าสิ่งไหนเลี่ยงการทำบาปได้ก็จะเลี่ยง
ถือศีล 5 ได้มากขึ้น ใจเย็นขึ้นเยอะมากเหมือนกัน ถ้าใครมีอะไรแนะนำเรื่องการปฎิบัติตัว
ในชีวิตประจำวันก็บอกกันบ้างนะคะ ยังหวังอยู่ว่า และเข้าใจอยู่ว่า การปฎิบัติธรรมจะทำให้ทุกอย่างในชีวิตดีขึ้น ต้องทำและปฎิบัติขนาดไหน (เหมือนทำอะไรแล้วหวังผลนะ แต่ก็แค่อยากให้มันดีขึ้นกว่านี้จริง ๆ) siradapa@hotmail.com

 สุรศักดิ์ ฉะอิ้งรัมย์ [21 มิ.ย. 2550 เวลา 12:01 น.]
กว่าจะหาสถานที่ปกิบัติ แบบทั้งปีแบบนี้ได้หายากจัง รู้สึกดีมากๆๆ ไปแล้วรู้สึกถีงความตั้งใจดีของทุกๆคน ดีมากๆๆครับ

 สาวิกา [18 มิ.ย. 2550 เวลา 09:18 น.]
พระอุทัย วุฒิสาโร

พระมหาสีไพร อาภาธโร

ตามรูปในเว็บนี้ เกี่ยวข้องกับวัดเขาพุทธโคดมอย่างไรค่ะ เห็นบอกว่า อยู่วัดเขาฯด้วย

http://www.plarnkhoi.com/jitjai_experience.php

 สุขขี [28 พ.ค. 2550 เวลา 15:19 น.]
นานแล้วที่ไม่ได้กลับไปเยี่ยม คิดถึงอยู่บ้างนะ

 นงเยาว์ [26 พ.ค. 2550 เวลา 17:04 น.]
สนใจสมัครหลักสูตรวันที่ 9-16 ก.ค.50 วิทยากร พญ.ผกา วราชิต (พระครูปลัดประจาก และคณะ) สามารถสมัครได้เลยหรือเปล่า หรือต้องติดต่อ พญ.ผกา โดยตรง ขอทราบเบอร์โทร พญ.ผกา ด้วยเจ้าค่ะ

 อาร์ม [21 พ.ค. 2550 เวลา 17:58 น.]
พระอาจารย์มหาพจญ ตอนนี้ลาสิกขาแล้วครับ

 เสาวคนธ์ บัวผลิ (เป็นสมาชิกหมายเลข+99๗ [15 พ.ค. 2550 เวลา 16:47 น.]
ครั้งแรกที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่วัด ตอนเรียนที่อยู่ที่ (อี.เทค.) ปวส.1 อาจารย์พามาค่ะ
ตอนนี้อยู่ป.ตรีแล้ว อยากจะกลับไปอีก แต่ถ้าไปคราวนี้คงไปเองค่ะ
รู้สึกดีมากเลย ขอบคุณนะคะที่ทางวัดจัดส่งหนังสือมา
ให้ทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 จนถึง2550ค่ะถ้ามีโอกาศจะกลับไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาอีกค่ะ

 นิด [10 พ.ค. 2550 เวลา 10:46 น.]
ปีนี้เดือนตุลาคม มีคอร์ส สั้น แค่ 3 วันเอง น่าจะมีคอร์ส 7 วัน

 ไก่ 'ทนา [7 พ.ค. 2550 เวลา 11:50 น.]
เคยไปปฏิบัติธรรมหลายครั้งแล้ว ตอนอยู่กรุงเทพฯ แต่ตอนนี้กลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัด (ภาคใต้) ไม่ได้มาอีกเลย ตั้งใจว่าในเดือนนี้ (พฤษภาคม 2550) จะมาปฏิบัติธรรมให้ได้ แต่ทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้เลย แต่จะพยายามและจะต้องมาให้ได้ค่ะ เพิ่งเข้ามาดูในเว็บไซด์ ดีใจมาก ๆ ที่มีให้ศึกษาและดูตารางปฏิบัติได้

 หญิง [29 มี.ค. 2550 เวลา 01:22 น.]
เคยไปคอร์สของคุณแม่ชื่นจิตค่ะ ตอนปีใหม่ วันที่ 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. ดีมาก ๆค่ะ จริง ๆแล้วไปเป็นโยคีอยู่กับแม่ชีนราศรีตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.แล้วค่ะ แต่พอดีหลวงพ่อท่านบอกให้อยู่ให้ถึงปีใหม่ ก็เลยเชื่อท่าน ตั้งแต่ปีใหม่แล้ว เปิดเทอมไม่มีโอกาศได้ไปอีก คิดถึงบรรยากาศ ทุกคนทีนั่นและก็บรรดาน้องนิ้ง น้องกวาง และไก่ ไก่ ทั้งหลายที่ขันกันทั้งวี่ทั้งวัน คอยปลุกให้ตื่น ถ้าใครมีโอกาสก็อยากชวนให้ไปค่ะ ดีมาก ๆ จริง

 kitty [12 มี.ค. 2550 เวลา 20:54 น.]
เพิ่มจะไปครั้งแรกไม่ทราบว่าคร์อดนี้ยากหรือเปล่า16-18 มีค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดฯ

 พงษ์บุญครับ [4 มี.ค. 2550 เวลา 00:21 น.]
คิดถึงวัดเขามากๆเหมือนกันครับ จะกลับเยี่ยมหลวงพ่อทุกปีครับ

 ณภัทร [18 ม.ค. 2550 เวลา 11:37 น.]
เคยไปมา3ครั้งแล้วค่ะ ดีมากๆ ค่ะ

 พันโทไพโรจน์ พนารินทร์ 0863035334 aswakos@hotmail.com [16 ม.ค. 2550 เวลา 10:56 น.]
ปฏิทินการปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ของวัดเขาพุทธโคดม ประจำปี พ.ศ. 2550

****แก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 5 ม.ค.50******

ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
จัดที่ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3877-2132 , 0-3877-2944 , 0-3831-2608


30 ธค.2549 – 1 มค.2550 (3วัน) วิทยากร คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ

12-14 มค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดฯ
26-28 มค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ

8-11 กพ. 50 (4วัน) วิทยากร รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน (รับ60คน)
17-19 กพ. 50 (3วัน) วิทยากร พญ.ผกา วราชิต (ฝึกเป็นลูกโยคีพื้นฐานในคอร์ส พระครูปลัดประจาก)
3 - 5 มี.ค.50 (3วัน) วิทยากร พระอาจารย์มหาณรงค์ จิตตสุโภ และคณะพระภิกษุ ศิษย์เก่า ใหม่ วัดเขาพุทธโคดม โดยการแนะนำของพระอาจารย์ ป.ญาณโสภโณ
16-18 มีค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดฯ
23-29 มีค. 50 (7วัน) วิทยากร พระครูภาวนาปัญญาสาร(พระอ.บัวรินทร์ ปญฺญาสาโร), แม่ชีนราศรี จตุพร

13-15 เมย.50 (3วัน) วิทยากร อ.สุรชัย แซ่อิง, อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ (บ.สวีท เจ อินดัสทรี่-เจ้าภาพ)
18-24 เมย. 50 (7วัน) วิทยากร คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ

5 -7 พ.ค.50 (3วัน) วิทยากร พระอาจารย์มหาณรงค์ จิตตสุโภ และคณะพระภิกษุ ศิษย์เก่า ใหม่ วัดเขาพุทธโคดม โดยการแนะนำของพระอาจารย์ ป.ญาณโสภโณ

11-13 พค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดฯ
25-27 พค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ

1 – 8 มิย. 50 (8วัน) วิทยากร คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
12-18 มิย. 50 (7วัน) พระวิปัสสนาจารย์-พระครูปลัดประจาก,พระอ.สว่าง ติกฺขวีโร,พระอ.ทองมั่น สุทฺธจิตโต(อ.สุทธิวัสส์ นำทำบุญถวายพระ ป.)

9 – 16 กค. 50 (7วัน) วิทยากร พญ.ผกา วราชิต (พระครูปลัดประจาก,พระอ.สว่าง,พระอ.ทองมั่น-พระวิปัสสนาจารย์)
27-30 กค. 50 (4วัน) วิทยากร รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน (รับ60คน)

10-13 สค. 50 (4วัน) วิทยากร อ.สุรชัย แซ่อิง, อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์
6 – 9 กย. 50 (4วัน) วิทยากร รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน (รับ60คน)

31 ส.ค.- 2 ก.ย.50 (3วัน) วิทยากร พระอาจารย์มหาณรงค์ จิตตสุโภ และคณะพระภิกษุ ศิษย์เก่า ใหม่ วัดเขาพุทธโคดม โดยการแนะนำของพระอาจารย์ ป.ญาณโสภโณ

21-23 กย. 50 (3วัน) วิทยากร อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ
12-14 ตค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดฯ

23-25 พ.ย.50 (3วัน) วิทยากร พระอาจารย์มหาณรงค์ จิตตสุโภ และคณะพระภิกษุ ศิษย์เก่า ใหม่ วัดเขาพุทธโคดม โดยการแนะนำของพระอาจารย์ ป.ญาณโสภโณ

17-19 พย. 50 (3วัน) วิทยากร พญ.ผกา วราชิต (ฝึกเป็นลูกโยคีพื้นฐานในคอร์ส พระครูปลัดประจาก)
1 – 7 ธค. 50 (7วัน) วิทยากร คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ

21-23 ธค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดฯ
30ธค.50-1มค.51(3วัน) วิทยากร คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ

คำแนะนำ~การเดินทาง~อื่นๆ

คอร์สของคุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นปฏิบัติ และผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วทุกท่าน ทำตามแนวคุณแม่สิริ กรินชัย

กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรคตามธรรมชาติ โดยอ. สุทธิวัสส์ คำภา ~ เพื่อประโยชน์สูงสุดควรอยู่ครบ 3วัน ติดตามรายการเสริมได้ที่ AM1053 13-15น.ทุกวัน , AM675 15-16น.ทุกวัน , AM630 21-22น. จ-ศ , AM576 22-23น. จ-ศ

การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน โดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ ~ รับจำกัดเพียง 60ท่าน , ควรสมัครล่วงหน้า , อายุ17ปีขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ 4วัน , วันแรกเริ่ม 08.30น. , ผู้หญิงให้สวมกางเกง , หากมาสาย อยู่ไม่ครบ 4วัน ต้องไปปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอื่นที่อื่นแทน

การอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน 4 โดย พญ. ผกา วราชิต ~ สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้ 8วัน 7คืน ,มีความตั้งใจ มีสัจจะ มีความเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เลิกกลางคัน ,เดินจงกรม นั่งสมาธิบัลลังก์ละ 1ชั่วโมง ,เปิดใจน้อมรับวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์สอน โดยไม่ใช้วิธีอื่นตลอดการอบรม ,งดพูดตลอดการอบรม
คอร์ส 3วันของพญ.ผกา วราชิต ประกอบด้วยธรรมบรรยายหลักธรรมสำหรับนักปฏิบัติ,วิธีเจริญสติปัฏฐาน4 ,เดินจงกรมนั่งสมาธิเองภายใต้การดูแลแนะนำของวิทยากร

คณะพระอาจารย์มหาณรงค์ จิตตสุโภ เป็นอาจารย์รุ่นแรก ๆ ของวัดเขาพุทธโคดม ที่ออกไปตั้งสำนักปฏิบัติธรรมที่ชะอำ ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ของพระอาจารย์ ป. ญาณโสภโณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เข้าใจหลักธรรม กฏแห่งกรรม และการปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น

ควรเตรียมชุดขาวมาเท่าจำนวนวัน หากไม่มีชุดไม่เป็นไร วัดมีชุดซักขาวสะอาดให้ยืม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้หญิงใส่กางเกงได้

ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบทุกวัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง
มาพักก่อนวันปฏิบัติได้ แต่ควรแจ้งล่วงหน้า / ควรมาถึงก่อน 9.00น. ของวันเริ่มปฏิบัติ

ทรัพย์สินมีค่า ติดตัวมาเท่าที่จำเป็น ต้องใช้ ระวังคนจะมายืมใช้โดยไม่บอกกล่าว

วัดเขาพุทธโคดม อยู่ถนนสุขุมวิท กม.ที่119+100ม.(เสา กม.มองยาก) ฝั่งซ้าย ขาออกจาก กทม. เลยค่ายลูกเสือวชิราวุธประมาณ 2 กิโลเมตร เลยตึกคอมศรีราชา ประมาณ500เมตร หน้าวัดมีปั้มน้ำมันESSOและปั้มJETประกบอยู่ ทางเข้าวัดอยู่กลาง เลี้ยวซ้ายเข้าวัด ตรงมาประมาณ100เมตร เลี้ยวขวาตามถนน ขึ้นเขา ประมาณ300เมตร พบลานจอดรถ จอดรถได้เลย ไปกุฏิธุรการ เพื่อลงทะเบียนต่อไป (ดูแผนผังประกอบ)
รถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น1 (ป.1) มีทั้งจากหมอชิต และเอกมัย ค่ารถไม่ถึง100บาท ไม่แนะนำให้นั่ง ป.2 เพราะช้า จอดนานน่ารำคาญ นั่งรถผ่านชลบุรี หนองมน บางพระ ลงรถที่ตึกคอม ศรีราชา นั่งสามล้อ 40บาท บอกให้ไปส่งวัดเขาพุทธโคดมด้านบนเขาอย่าลืมบอกไม่งั้นเดินเมื่อย

เครื่องนอนพร้อม อาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติ แต่รสดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล8ไม่ได้ให้บอก รับศีล5แทน จะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้

ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น จะทำบุญให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้น, ห้ามทรงเจ้าเข้าผี,งดพูดมาก

สอนตามแนวทาง คุณแม่ สิริ กรินชัย
• ทำเพื่อการกุศลอย่างแท้จริงไม่มีธุรกิจใดๆแอบแฝง*
•

ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมตลอดไปเทอญ

 กัลยาภรณ์ กอเดช [9 ม.ค. 2550 เวลา 07:52 น.]
หนูได้ไปมาแล้วค่ะตอนปีใหม่ ดีมากๆ ค่ะ ถ้ามีโอกาสจะไปบ่อย ๆ เพื่ออุทิสให้เจ้ากรรมนายเวรค่ะ

 watchara [5 ม.ค. 2550 เวลา 11:54 น.]
ปฏิทินการปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ของวัดเขาพุทธโคดม ประจำปี พ.ศ. 2550

ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
จัดที่ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3877-2132 , 0-3877-2944 , 0-3831-2608


30 ธค.2549 – 1 มค.2550 (3วัน) วิทยากร คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ

12-14 มค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดฯ
26-28 มค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ

8-11 กพ. 50 (4วัน) วิทยากร รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน (รับ60คน)
17-19 กพ. 50 (3วัน) วิทยากร พญ.ผกา วราชิต (ฝึกเป็นลูกโยคีพื้นฐานในคอร์ส พระครูปลัดประจาก)

16-18 มีค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดฯ
23-29 มีค. 50 (7วัน) วิทยากร พระครูภาวนาปัญญาสาร(พระอ.บัวรินทร์ ปญฺญาสาโร), แม่ชีนราศรี จตุพร

13-15 เมย.50 (3วัน) วิทยากร อ.สุรชัย แซ่อิง, อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ (บ.สวีท เจ อินดัสทรี่-เจ้าภาพ)
18-24 เมย. 50 (7วัน) วิทยากร คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ

11-13 พค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดฯ
25-27 พค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ

1 – 8 มิย. 50 (8วัน) วิทยากร คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
12-18 มิย. 50 (7วัน) พระวิปัสสนาจารย์-พระครูปลัดประจาก,พระอ.สว่าง ติกฺขวีโร,พระอ.ทองมั่น สุทฺธจิตโต(อ.สุทธิวัสส์ นำทำบุญถวายพระ ป.)

9 – 16 กค. 50 (7วัน) วิทยากร พญ.ผกา วราชิต (พระครูปลัดประจาก,พระอ.สว่าง,พระอ.ทองมั่น-พระวิปัสสนาจารย์)
27-30 กค. 50 (4วัน) วิทยากร รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน (รับ60คน)

10-13 สค. 50 (4วัน) วิทยากร อ.สุรชัย แซ่อิง, อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์
6 – 9 กย. 50 (4วัน) วิทยากร รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน (รับ60คน)

21-23 กย. 50 (3วัน) วิทยากร อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ
12-14 ตค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดฯ

17-19 พย. 50 (3วัน) วิทยากร พญ.ผกา วราชิต (ฝึกเป็นลูกโยคีพื้นฐานในคอร์ส พระครูปลัดประจาก)
1 – 7 ธค. 50 (7วัน) วิทยากร คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ

21-23 ธค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดฯ
30ธค.50-1มค.51(3วัน) วิทยากร คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ


คำแนะนำ~การเดินทาง~อื่นๆ

คอร์สของคุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นปฏิบัติ และผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วทุกท่าน ทำตามแนวคุณแม่สิริ กรินชัย

กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรคตามธรรมชาติ โดยอ. สุทธิวัสส์ คำภา ~ เพื่อประโยชน์สูงสุดควรอยู่ครบ 3วัน ติดตามรายการเสริมได้ที่ AM1053 13-15น.ทุกวัน , AM675 15-16น.ทุกวัน , AM630 21-22น. จ-ศ , AM576 22-23น. จ-ศ

การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน โดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ ~ รับจำกัดเพียง 60ท่าน , ควรสมัครล่วงหน้า , อายุ17ปีขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ 4วัน , วันแรกเริ่ม 08.30น. , ผู้หญิงให้สวมกางเกง , หากมาสาย อยู่ไม่ครบ 4วัน ต้องไปปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอื่นที่อื่นแทน

การอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน 4 โดย พญ. ผกา วราชิต ~ สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้ 8วัน 7คืน ,มีความตั้งใจ มีสัจจะ มีความเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เลิกกลางคัน ,เดินจงกรม นั่งสมาธิบัลลังก์ละ 1ชั่วโมง ,เปิดใจน้อมรับวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์สอน โดยไม่ใช้วิธีอื่นตลอดการอบรม ,งดพูดตลอดการอบรม
คอร์ส 3วันของพญ.ผกา วราชิต ประกอบด้วยธรรมบรรยายหลักธรรมสำหรับนักปฏิบัติ,วิธีเจริญสติปัฏฐาน4 ,เดินจงกรมนั่งสมาธิเองภายใต้การดูแลแนะนำของวิทยากรควรเตรียมชุดขาวมาเท่าจำนวนวัน หากไม่มีชุดไม่เป็นไร วัดมีชุดซักขาวสะอาดให้ยืม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้หญิงใส่กางเกงได้

ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบทุกวัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง
มาพักก่อนวันปฏิบัติได้ แต่ควรแจ้งล่วงหน้า / ควรมาถึงก่อน 9.00น. ของวันเริ่มปฏิบัติ

ทรัพย์สินมีค่า ติดตัวมาเท่าที่จำเป็น ต้องใช้ ระวังคนจะมายืมใช้โดยไม่บอกกล่าว

วัดเขาพุทธโคดม อยู่ถนนสุขุมวิท กม.ที่119+100ม.(เสา กม.มองยาก) ฝั่งซ้าย ขาออกจาก กทม. เลยค่ายลูกเสือวชิราวุธประมาณ 2 กิโลเมตร เลยตึกคอมศรีราชา ประมาณ500เมตร หน้าวัดมีปั้มน้ำมันESSOและปั้มJETประกบอยู่ ทางเข้าวัดอยู่กลาง เลี้ยวซ้ายเข้าวัด ตรงมาประมาณ100เมตร เลี้ยวขวาตามถนน ขึ้นเขา ประมาณ300เมตร พบลานจอดรถ จอดรถได้เลย ไปกุฏิธุรการ เพื่อลงทะเบียนต่อไป (ดูแผนผังประกอบ)
รถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น1 (ป.1) มีทั้งจากหมอชิต และเอกมัย ค่ารถไม่ถึง100บาท ไม่แนะนำให้นั่ง ป.2 เพราะช้า จอดนานน่ารำคาญ นั่งรถผ่านชลบุรี หนองมน บางพระ ลงรถที่ตึกคอม ศรีราชา นั่งสามล้อ 40บาท บอกให้ไปส่งวัดเขาพุทธโคดมด้านบนเขาอย่าลืมบอกไม่งั้นเดินเมื่อย

เครื่องนอนพร้อม อาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติ แต่รสดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล8ไม่ได้ให้บอก รับศีล5แทน จะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้

ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น จะทำบุญให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้น, ห้ามทรงเจ้าเข้าผี,งดพูดมาก

สอนตามแนวทาง คุณแม่ สิริ กรินชัย
• ทำเพื่อการกุศลอย่างแท้จริงไม่มีธุรกิจใดๆแอบแฝง*
•

ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมตลอดไปเทอญ เนาวนาถ [4 ม.ค. 2550 เวลา 12:20 น.]
สวัดดีปีใหม่กับทุกท่านที่เข้ามาในเว็บนี้น่ะค่ะ พอดีเพิ่มได้ทราบข่าวว่าทางวัดได้จัดทำข้อมูลต่างๆ ในการปฏิบัติธรรมเลยเข้ามาดูค่ะ (ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้จัดทำข้อมูลต่าง ๆ ค่ะ)

 ต้นโพธิ์ฯ [30 ธ.ค. 2549 เวลา 21:43 น.]
แผนที่ แผนผัง รายละเอียดปฏิทินปฏิบัติธรรม ปีพ.ศ.2550 ของวัดเขาพุทธโคดม

http://www.dhammathai.org/webboard/view.php?No=5726

 ต้นโพธิ์ฯ [30 ธ.ค. 2549 เวลา 21:08 น.]
ปฏิทินการปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ของวัดเขาพุทธโคดม ประจำปี พ.ศ. 2550

ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
จัดที่ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3877-2132 , 0-3877-2944 , 0-3831-2608


30 ธค.2549 – 1 มค.2550 (3วัน) วิทยากร คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ

12-14 มค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดฯ
26-28 มค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ

8-11 กพ. 50 (4วัน) วิทยากร รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน (รับ60คน)
17-19 กพ. 50 (3วัน) วิทยากร พญ.ผกา วราชิต (ฝึกเป็นลูกโยคีพื้นฐานในคอร์ส พระครูปลัดประจาก)

16-18 มีค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดฯ
23-29 มีค. 50 (7วัน) วิทยากร พระครูภาวนาปัญญาสาร(พระอ.บัวรินทร์ ปญฺญาสาโร), แม่ชีนราศรี จตุพร

13-15 เมย.50 (3วัน) วิทยากร อ.สุรชัย แซ่อิง, อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ (บ.สวีท เจ อินดัสทรี่-เจ้าภาพ)
18-24 เมย. 50 (7วัน) วิทยากร คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ

11-13 พค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดฯ
25-27 พค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ

1 – 8 มิย. 50 (8วัน) วิทยากร คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
12-18 มิย. 50 (7วัน) พระวิปัสสนาจารย์-พระครูปลัดประจาก,พระอ.สว่าง ติกฺขวีโร,พระอ.ทองมั่น สุทฺธจิตโต(อ.สุทธิวัสส์ นำทำบุญถวายพระ ป.)

9 – 16 กค. 50 (7วัน) วิทยากร พญ.ผกา วราชิต (พระครูปลัดประจาก,พระอ.สว่าง,พระอ.ทองมั่น-พระวิปัสสนาจารย์)
27-30 กค. 50 (4วัน) วิทยากร รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน (รับ60คน)

10-13 สค. 50 (4วัน) วิทยากร อ.สุรชัย แซ่อิง, อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์
6 – 9 กย. 50 (4วัน) วิทยากร รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน (รับ60คน)

21-23 กย. 50 (3วัน) วิทยากร อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ
12-14 ตค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดฯ

17-19 พย. 50 (3วัน) วิทยากร พญ.ผกา วราชิต (ฝึกเป็นลูกโยคีพื้นฐานในคอร์ส พระครูปลัดประจาก)
1 – 7 ธค. 50 (7วัน) วิทยากร คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ

21-23 ธค. 50 (3วัน) วิทยากร อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดฯ
30ธค.50-1มค.51(3วัน) วิทยากร คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ


คำแนะนำ~การเดินทาง~อื่นๆ

คอร์สของคุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นปฏิบัติ และผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วทุกท่าน ทำตามแนวคุณแม่สิริ กรินชัย

กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรคตามธรรมชาติ โดยอ. สุทธิวัสส์ คำภา ~ เพื่อประโยชน์สูงสุดควรอยู่ครบ 3วัน ติดตามรายการเสริมได้ที่ AM1053 13-15น.ทุกวัน , AM675 15-16น.ทุกวัน , AM630 21-22น. จ-ศ , AM576 22-23น. จ-ศ

การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน โดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ ~ รับจำกัดเพียง 60ท่าน , ควรสมัครล่วงหน้า , อายุ17ปีขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ 4วัน , วันแรกเริ่ม 08.30น. , ผู้หญิงให้สวมกางเกง , หากมาสาย อยู่ไม่ครบ 4วัน ต้องไปปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอื่นที่อื่นแทน

การอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน 4 โดย พญ. ผกา วราชิต ~ สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้ 8วัน 7คืน ,มีความตั้งใจ มีสัจจะ มีความเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เลิกกลางคัน ,เดินจงกรม นั่งสมาธิบัลลังก์ละ 1ชั่วโมง ,เปิดใจน้อมรับวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์สอน โดยไม่ใช้วิธีอื่นตลอดการอบรม ,งดพูดตลอดการอบรม
คอร์ส 3วันของพญ.ผกา วราชิต ประกอบด้วยธรรมบรรยายหลักธรรมสำหรับนักปฏิบัติ,วิธีเจริญสติปัฏฐาน4 ,เดินจงกรมนั่งสมาธิเองภายใต้การดูแลแนะนำของวิทยากรควรเตรียมชุดขาวมาเท่าจำนวนวัน หากไม่มีชุดไม่เป็นไร วัดมีชุดซักขาวสะอาดให้ยืม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้หญิงใส่กางเกงได้

ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบทุกวัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง
มาพักก่อนวันปฏิบัติได้ แต่ควรแจ้งล่วงหน้า / ควรมาถึงก่อน 9.00น. ของวันเริ่มปฏิบัติ

ทรัพย์สินมีค่า ติดตัวมาเท่าที่จำเป็น ต้องใช้ ระวังคนจะมายืมใช้โดยไม่บอกกล่าว

วัดเขาพุทธโคดม อยู่ถนนสุขุมวิท กม.ที่119+100ม.(เสา กม.มองยาก) ฝั่งซ้าย ขาออกจาก กทม. เลยค่ายลูกเสือวชิราวุธประมาณ 2 กิโลเมตร เลยตึกคอมศรีราชา ประมาณ500เมตร หน้าวัดมีปั้มน้ำมันESSOและปั้มJETประกบอยู่ ทางเข้าวัดอยู่กลาง เลี้ยวซ้ายเข้าวัด ตรงมาประมาณ100เมตร เลี้ยวขวาตามถนน ขึ้นเขา ประมาณ300เมตร พบลานจอดรถ จอดรถได้เลย ไปกุฏิธุรการ เพื่อลงทะเบียนต่อไป (ดูแผนผังประกอบ)
รถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น1 (ป.1) มีทั้งจากหมอชิต และเอกมัย ค่ารถไม่ถึง100บาท ไม่แนะนำให้นั่ง ป.2 เพราะช้า จอดนานน่ารำคาญ นั่งรถผ่านชลบุรี หนองมน บางพระ ลงรถที่ตึกคอม ศรีราชา นั่งสามล้อ 40บาท บอกให้ไปส่งวัดเขาพุทธโคดมด้าน[b]บนเขา[/b]อย่าลืมบอกไม่งั้นเดินเมื่อย

เครื่องนอนพร้อม อาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติ แต่รสดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล8ไม่ได้ให้บอก รับศีล5แทน จะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้

ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น จะทำบุญให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้น, ห้ามทรงเจ้าเข้าผี,งดพูดมาก

สอนตามแนวทาง คุณแม่ สิริ กรินชัย
• ทำเพื่อการกุศลอย่างแท้จริงไม่มีธุรกิจใดๆแอบแฝง*
•

ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมตลอดไปเทอญ


********************* กรุณา SAVE ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน**********************

 ธีรานันท์ ศรีด้วง [30 ธ.ค. 2549 เวลา 14:45 น.]
ดิฉันได้รับคำแนะนำจากคนรู้จักแนะนำมาแต่ยังไม่มีโอกาสไปปัจจุบันอยู่กทม.แต่ไม่เคยไปไหนเลยรู้แค่เส้นทางบ้านกับที่ทำงานแต่ตั้งใจไว้ว่าสักวันจะต้องไปให้ได้เปิดทางเน็ดดูอยากรู้คอร์สของปี 2550 จังค่ะ และอยากหาทางสงบ(ทางใจ) มันเหน็ดเหนื่อยอยากพักใจโดยพึ่งทางธรรม ขอความกรุณาลงคอร์สปี 2550 ด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ


 
  เพิ่มเติมข้อมูล/แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
ความคิดเห็น :
Security Code
 
 
[ จำนวนคนอ่าน คน ]
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org