Warning: file(../ad468.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/randomad468.php on line 4
 
 
หน้าแรก พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
Search By Google
  พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป  

THE Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the Throne

:: ตราสัญลักษณ์ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ::

   เนื่องในมหามงคลสมัยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ จึงขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ร่วมประดับธงชาติไทยคู่กับธงผืนผ้าสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์บนผืนผ้า และประดับตราสัญลักษณ์ ตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ในระยะเวลาของการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ เพื่อแสดงจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

   โดยรัฐบาล ใช้ชื่อในการจัดงานว่า " การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี " ชื่อ พระราชพิธี "พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี" ชื่อการจัดงานและชื่อพระราชพิธีภาษาอังกฤษ "The Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne" ซึ่งจัดงานในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์

ความหมายของตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

   อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองนวลทอง อันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทองบนพื้นสีน้ำเงินเจือทอง อันเป็นสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์ ล้อมด้วยเพชรอันเป็นเอกแห่งรัตนะ หมายว่า เหล่านักปราชญ์ ราชกวีสำคัญ อีกบรรดาช่างอันมีชื่อ พระยาช้างสำคัญ นางงาม เหล่าทแกล้วทหาร ข้าราชบริพาร อันยอดฝีมือในการปฏิบัติราชการอย่างสุจริตยิ่ง เหล่านี้เปรียบด้วยเพชรอันชื่อว่ารัตนะ แวดล้อมประดับพระเกียรติยศแห่งพระมหากษัตริยาธิราชพระองค์นั้นอันเหนือยิ่งกว่า เพชรอันได้ชื่อว่ารัตนะทั้งปวง คือ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตเป็นเพชรอันยอดค่ายิ่ง ในดวงใจราษฎร์ ทรงบำบัดทุกข์ผดุงสุขเป็นที่พึ่งอันเกษมสุขร่มเย็นแก่ปวงพสกนิกร ซึ่งต่างเชื้อชาติศาสนาในพระราชอาณาจักรของพระองค์

   อนึ่ง อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. นี้ ประดิษฐานบนพระที่นั่งภัทรบิฐ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ประกอบพระอุณาโลม อันเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจสิริราชกกุธภัณฑ์ แวดล้อมด้วยพระแสงขรรค์ชัยศรีและพระแส้ขนหางจามรีทอดสอดอยู่ในกงพระที่นั่งภัทรบิฐ เบื้องซ้ายแห่งพระมหาพิชัยมงกุฎมีธารพระกร และ พัชนีฝักมะขาม ทอดสอดอยู่เบื้องขวาแห่งกงพระที่นั่งภัทรบิฐ อันประดิษฐานบนฐานเชียง ซึ่งทอด ฉลองพระบาทประดิษฐานอยู่ เหล่านี้รวมเรียกว่าเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ประกอบด้วยสิ่งอันแสดงความเป็นกษัตริย์ทั้ง ๕ คือ
     พระมหาพิชัยมงกุฎ ๑
     พระแสงขรรค์ชัยศรี ๑
     ธารพระกร ๑
     พัดวาลวิชนีและพระแส้ ๑
     ฉลองพระบาท ๑
     
หมายถึง ปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ

   ล่างลงมาเป็นแพรแถบสีชมพูขลิบทองเขียนอักษรสีทอง ความว่า ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ ปลายแห่งแพรแถบผูกเป็นภาพกระบี่เป็นวานรกายขาว มือถือก้านลายซุ้มอันเป็นกรอบลายของตราสัญลักษณ์ฯ อยู่ด้านขวา ส่วนด้านซ้าย ปลายแพรแถบผูกเป็นภาพครุฑ เป็นครุฑหน้าขาวกายสีเสนปนทอง มือถือก้านลาย กรอบแห่งตราสัญลักษณ์ฯ

   พื้นภาพตราสัญลักษณ์ฯ เฉลิมพระเกียรติทั้งหมดสีเขียวปนทอง อันหมายถึงสี อันเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ และยังหมายถึงสีของความมั่งคั่งอุดม สมบูรณ์แห่งผืนภูมิประเทศที่ทรงปกครองทำนุบำรุงอย่างหนักยิ่งมาตลอดระยะ เวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ

   มา ณ บัดนี้ถึงมหามงคลสมัยที่จะฉลองเฉลิมพระเกียรติในการครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี อันยาวนานที่สุดยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในพระราชพงศาวดาร ในสยามประเทศ

พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

:: การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีี ::

   การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี นี้ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนด้วยกัน คือ งานพระราชพิธี ซึ่งทางสำนักพระราชวังจะเป็นฝ่ายอำนวยการ ในการจัดเตรียมการต่างๆ ให้สอดคล้องกับโบราณราชประเพณี ว่าด้วยพระราชพิธี ซึ่งส่วนมากจะเป็นเรื่องพิธีบวงสรวง งานบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน การสถาปนาสมณศักดิ์ และการหล่อพระพุทธรูป เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ ได้จัดเสนอแนะเป็นร่างหมายกำหนดการของ พระราชพิธี และพิธีต่างๆ ที่จะจัดขึ้น ใน งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ดังนี้

๑. พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในอดีต และ เสด็จออกมหาสมาคม พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

๒. งานมหรสพสมโภช วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

๓. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เวลา ๑๙.๑๙ น. ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง

๔. พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี สถาปนาสมณศักดิ์พระสังฆาธิการ เจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนสมโภชสิริราชสมบัติ วันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

๕. คณะทูตานุทูต จากประเทศต่างๆ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

๖. งานสโมสรสันนิบาต และ งานถวายพระกระยาหารค่ำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ ทำเนียบรัฐบาล หรือ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

๗. พิธีสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทย วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ถนนราชดำเนิน

๘. พระราชพิธี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน โดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม (ยังไม่ได้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ที่แน่นอน)

๙. จัดทำพัดรอง และพัดสมณศักดิ์ ถวายพระสังฆาธิการ ที่ได้รับการสถาปนา และตั้งสมณศักดิ์

๑๐. จัดทำของที่ระลึก น้อมเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน งานสโมสรสันนิบาต และ งานถวายพระกระยาหารค่ำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี

พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

:: ข้อปฏิบัติการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ และการประดับธงกับตราสัญลักษณ์ฯ ::

   เนื่องในมหามงคลสมัย การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ภาพตราสัญลักษณ์ งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ และรัฐบาล โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ ได้กำหนด การขอใช้ตราสัญลักษณ์ และการประดับธง กับตราสัญลักษณ์ งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ ดังนี้

๑. กรณีที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีความประสงค์ นำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการจัดทำสิ่งของใด ๆ ก็ตาม ให้แจ้งสำนักราชเลขาธิการ เพื่อพิจารณาคำขออนุญาต

๒. โครงการ และกิจกรรม ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นโครงการ และกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ จากคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ แล้ว สามารถนำ ตราสัญลักษณ์ฯ ไปใช้ในโครงการ และกิจกรรมได้เลย โดยให้แจ้งสำนักราชเลขาธิการทราบ เพื่อรวบรวมบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ ยกเว้น โครงการ และกิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ จะต้องได้รับการพิจารณาจากสำนักราชเลขาธิการก่อน

๓. ให้ประดับธงชาติไทย คู่กับธงผืนผ้าสีเหลือง ที่มีตราสัญลักษณ์ฯ บนผืนผ้า และประดับตรา สัญลักษณ์ฯ ตามอาคารบ้านเรือน และสถานที่ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี โดยไม่ต้อง ขออนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการ ทั้งนี้ ให้ประดับในระยะเวลาของการจัดงาน งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

เว็บไซต์ "งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี"
ลงนามถวายพระพร http://203.185.68.74/costat/index.php
กระบวนพยุหยาตราฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีี
ตราสัญลักษณ์ขนาดใหญ่

[ จำนวนคนอ่าน คน ]
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
+ กวีธรรมะ
ศูนย์รวมรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
รวบรวมบทสวดมนต์และพระคาถาต่างๆ
+ ฟัง เพลงธรรมะบนอินเตอร์เน็ท ++
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org [ Warning: include(../useronline.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/king60/king.php on line 898 Warning: include(../useronline.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/king60/king.php on line 898 Warning: include(): Failed opening '../useronline.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/king60/king.php on line 898 ]