Warning: file(../ad468.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/randomad468.php on line 4
 
 
หน้าแรก ธรรมะในสวน
Search By Google
ธรรมะในสวน

" ที่ ม า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร "
ในปัจจุบันกระแสของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ทำให้มนุษย์ เกิดความ กดดัน ทางด้านจิตใจอีกทั้ง ความเจริญของ "เทคโนโลยี" ทำให้มี เวลาดูแลจิตใจน้อยลง อีกทั้งความเจริญทางวัตถุจึงมีมากกว่า มนุษย์โลกสนใจวัตถุ มากกว่าจิตใจ ของเราเอง อย่างไรก็ดี มนุษย์ ยังมีแหล่ง " ธรรมะ " ซึ่งจะเป็นที่อบรมจิตใจ ในการดำรงชีวิต ยุคปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะมนุษย์ ต้องดำเนินอยู่ในโลก อย่าง มีสติปัญญา เท่านั้น จึงจะอยู่รอดจากปัญหาทั้งปวงได้

" วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ "
1. เพื่อให้สวนสาธารณะเป็นศูนย์รวมเพื่อที่จะอยู่กันอย่างศานติ
2. เพื่อให้สวนสาธารณะ เป็นสวนฯ ที่ออกกำลังกาย ทั้งด้านร่างกาย และ ด้านจิตใจ
3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาธรรมะ และเผยแผ่ธรรม แก่พุทธศาสนิกชน
4. เพื่อให้ธรรมะสร้างกำลังใจให้เข้มแข็ง สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ ในสังคม ด้วยความมั่นใจ และ สติปัญญาที่คิดแต่สิ่งดีๆ

" ธรรมะในสวน " เกิดขึ้นเนื่องจากคณะกรรมการ ฝ่ายสันทนาการ กรุงเทพมหานคร ได้ปรึกษาหารือกัน โดยมีความเห็นว่า สวนสาธารณะของกรุงเทพฯ ซึ่งมีอยู่หลายแห่ง น่าจะได้สร้างสรรค์กิจกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อ สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรม ทางด้านศาสนา ซึ่งจะช่วย เสริมสร้างจิตใจ ของประชาชนผู้มาใช้ บริการในสวนสาธารณะ ให้มีความสุขสงบ และ ร่มเย็น ท่ามกลางสภาวะแวดล้อม อันชวนให้สับสน วุ่นวาย

 

ด้วยเหตุนี้ โครงการ " ธรรมะในสวน " จึงได้ถือกำเนิดขึ้น โดยกำหนดให้มีทุก ๆ วันเสาร์ หรือ อาทิตย์ สัปดาห์สุดท้าย ของเดือน เวลาประมาณ ๗ นาฬิกา ณ บริเวณ " สนามหน้าเวทีบันเทิง " สวนลุมพินี กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรม การทำบุญตักบาตร และ ฟังธรรมจาก พระสงฆ์ เช่น หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ พระพยอม กัลยาโณ เป็นต้น

 

     โครงการ " ธรรมะในสวน " นี้ ถึงแม้จะเป็นโครงการ ของกรุงเทพมหานคร แต่ทางกรุงเทพมหานคร ก็ได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วม ให้การสนับสนุนด้วยดียิ่ง จาก นายล้วนชาย ว่องวานิช และ กลุ่มบริษัท ว่องวานิช ทั้งนี้หากภาคเอกชนรายอื่น ๆ เห็นประโยชน์ของโครงการนี้ และ ต้องการจะให้ความสนับสนุน ก็สามารถ ร่วมสนับสนุนได้ เพื่อให้งานนี้ จะได้แพร่ขยาย เป็นประโยชน์ ต่อเพื่อนร่วมสังคมในวงกว้างสืบต่อไป


ชมรมธรรมะในสวน โทร. ๐๒-๖๔๕-๐๓๐๐ ต่อ ๑๐๔
หรือโทร. ๐๑-๗๕๓-๐๗๒๓


ธ ร ร ม ะ ใ น ส ว น

-++ ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ขอเชิญผู้สนใจร่วมทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ฟังธรรมร่วมกัน... ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ++-
 แสดงความคิดเห็น - คำแนะนำ
[ จำนวนคนอ่าน 19215 คน ]
  [] [19 ม.ค. 2561 เวลา 19:18 น.]

  [] [15 ม.ค. 2561 เวลา 20:33 น.]

  [] [14 ม.ค. 2561 เวลา 12:35 น.]

  [] [14 ม.ค. 2561 เวลา 07:53 น.]

  [] [12 ม.ค. 2561 เวลา 22:06 น.]

  [] [12 ม.ค. 2561 เวลา 17:43 น.]

  [] [10 ม.ค. 2561 เวลา 04:47 น.]

  [] [8 ม.ค. 2561 เวลา 01:13 น.]

  [] [5 ม.ค. 2561 เวลา 08:06 น.]

  [] [2 ม.ค. 2561 เวลา 22:50 น.]

  [] [1 ม.ค. 2561 เวลา 04:52 น.]

  [] [1 ม.ค. 2561 เวลา 03:13 น.]

  [] [29 ธ.ค. 2560 เวลา 06:37 น.]

  [] [27 ธ.ค. 2560 เวลา 20:18 น.]

  [] [27 ธ.ค. 2560 เวลา 18:45 น.]

  [] [26 ธ.ค. 2560 เวลา 04:06 น.]

  [] [23 ธ.ค. 2560 เวลา 17:33 น.]

  [] [23 ธ.ค. 2560 เวลา 10:06 น.]

  [] [22 ธ.ค. 2560 เวลา 04:05 น.]

  [] [17 ธ.ค. 2560 เวลา 08:52 น.]

  [] [16 ธ.ค. 2560 เวลา 09:38 น.]

  [] [16 ธ.ค. 2560 เวลา 01:13 น.]

  [] [15 ธ.ค. 2560 เวลา 21:53 น.]

  [] [15 ธ.ค. 2560 เวลา 20:27 น.]

  [] [15 ธ.ค. 2560 เวลา 10:06 น.]

  [] [15 ธ.ค. 2560 เวลา 05:50 น.]

  [] [13 ธ.ค. 2560 เวลา 23:37 น.]

  [] [12 ธ.ค. 2560 เวลา 06:27 น.]

  [] [11 ธ.ค. 2560 เวลา 00:58 น.]

  [] [9 ธ.ค. 2560 เวลา 19:10 น.]

  [] [9 ธ.ค. 2560 เวลา 11:17 น.]

  [] [8 ธ.ค. 2560 เวลา 07:27 น.]

  [] [7 ธ.ค. 2560 เวลา 02:08 น.]

  [] [6 ธ.ค. 2560 เวลา 23:56 น.]

  [] [6 ธ.ค. 2560 เวลา 19:51 น.]

  [] [1 ธ.ค. 2560 เวลา 07:53 น.]

  [] [27 พ.ย. 2560 เวลา 22:50 น.]

  [] [27 พ.ย. 2560 เวลา 20:20 น.]

  [] [27 พ.ย. 2560 เวลา 17:03 น.]

  [] [24 พ.ย. 2560 เวลา 11:53 น.]

  [] [23 พ.ย. 2560 เวลา 12:27 น.]

  [] [23 พ.ย. 2560 เวลา 00:12 น.]

  [] [21 พ.ย. 2560 เวลา 10:53 น.]

  [] [20 พ.ย. 2560 เวลา 10:34 น.]

  [] [19 พ.ย. 2560 เวลา 20:37 น.]

  [] [19 พ.ย. 2560 เวลา 08:04 น.]

  [] [19 พ.ย. 2560 เวลา 04:48 น.]

  [] [18 พ.ย. 2560 เวลา 14:39 น.]

  [] [17 พ.ย. 2560 เวลา 23:25 น.]

  [] [16 พ.ย. 2560 เวลา 21:28 น.]

  [] [16 พ.ย. 2560 เวลา 19:56 น.]

  [] [16 พ.ย. 2560 เวลา 14:53 น.]

  [] [16 พ.ย. 2560 เวลา 02:40 น.]

  [] [15 พ.ย. 2560 เวลา 21:41 น.]

  [] [15 พ.ย. 2560 เวลา 19:23 น.]

  [] [15 พ.ย. 2560 เวลา 18:59 น.]

  [] [15 พ.ย. 2560 เวลา 05:29 น.]

  [] [14 พ.ย. 2560 เวลา 14:49 น.]

  [] [14 พ.ย. 2560 เวลา 03:38 น.]

  [] [13 พ.ย. 2560 เวลา 20:59 น.]

  [] [13 พ.ย. 2560 เวลา 17:51 น.]

  [] [13 พ.ย. 2560 เวลา 11:47 น.]

  [] [13 พ.ย. 2560 เวลา 00:34 น.]

  [] [12 พ.ย. 2560 เวลา 11:31 น.]

  [] [12 พ.ย. 2560 เวลา 09:37 น.]

  [] [12 พ.ย. 2560 เวลา 02:38 น.]

  [] [12 พ.ย. 2560 เวลา 01:44 น.]

  [] [11 พ.ย. 2560 เวลา 10:14 น.]

  [] [10 พ.ย. 2560 เวลา 22:56 น.]

  [] [10 พ.ย. 2560 เวลา 20:21 น.]

  [] [8 พ.ย. 2560 เวลา 21:56 น.]

  [] [8 พ.ย. 2560 เวลา 20:01 น.]

  [] [8 พ.ย. 2560 เวลา 08:35 น.]

  [] [7 พ.ย. 2560 เวลา 16:16 น.]

  [] [7 พ.ย. 2560 เวลา 15:54 น.]

  [] [7 พ.ย. 2560 เวลา 15:38 น.]

  [] [6 พ.ย. 2560 เวลา 04:12 น.]

  [] [6 พ.ย. 2560 เวลา 03:09 น.]

  [] [6 พ.ย. 2560 เวลา 01:13 น.]

  [] [5 พ.ย. 2560 เวลา 12:36 น.]

  [] [4 พ.ย. 2560 เวลา 19:55 น.]

  [] [3 พ.ย. 2560 เวลา 07:02 น.]

  [] [3 พ.ย. 2560 เวลา 05:36 น.]

  [] [2 พ.ย. 2560 เวลา 05:21 น.]

  [] [1 พ.ย. 2560 เวลา 18:05 น.]

  [] [1 พ.ย. 2560 เวลา 09:01 น.]

  [] [1 พ.ย. 2560 เวลา 02:11 น.]

  [] [31 ต.ค. 2560 เวลา 15:39 น.]

  [] [31 ต.ค. 2560 เวลา 04:06 น.]

  [] [30 ต.ค. 2560 เวลา 11:01 น.]

  [] [30 ต.ค. 2560 เวลา 01:18 น.]

  [] [29 ต.ค. 2560 เวลา 19:23 น.]

  [] [27 ต.ค. 2560 เวลา 22:52 น.]

  [] [24 ต.ค. 2560 เวลา 00:36 น.]

  [] [10 ต.ค. 2560 เวลา 11:41 น.]

  [] [9 ต.ค. 2560 เวลา 08:50 น.]

  [] [5 ต.ค. 2560 เวลา 15:24 น.]

  [] [5 ต.ค. 2560 เวลา 05:46 น.]

  [] [4 ต.ค. 2560 เวลา 14:17 น.]

  [] [4 ต.ค. 2560 เวลา 10:54 น.]

  [] [3 ต.ค. 2560 เวลา 21:11 น.]

  [] [3 ต.ค. 2560 เวลา 17:36 น.]

  [] [3 ต.ค. 2560 เวลา 08:15 น.]

  [] [1 ต.ค. 2560 เวลา 23:28 น.]

  [] [30 ก.ย. 2560 เวลา 04:01 น.]

  [] [22 ก.ย. 2560 เวลา 11:04 น.]

  [] [21 ก.ย. 2560 เวลา 21:00 น.]

  [] [21 ก.ย. 2560 เวลา 07:38 น.]

  [] [17 ก.ย. 2560 เวลา 08:35 น.]

  [] [13 ก.ย. 2560 เวลา 19:51 น.]

  [] [12 ก.ย. 2560 เวลา 21:02 น.]

  [] [9 ก.ย. 2560 เวลา 14:20 น.]

  [] [8 ก.ย. 2560 เวลา 07:21 น.]

  [] [6 ก.ย. 2560 เวลา 18:30 น.]

  [] [6 ก.ย. 2560 เวลา 17:06 น.]

  [] [6 ก.ย. 2560 เวลา 15:53 น.]

  [] [6 ก.ย. 2560 เวลา 00:36 น.]

  [] [5 ก.ย. 2560 เวลา 19:23 น.]

  [] [5 ก.ย. 2560 เวลา 13:08 น.]

  [] [5 ก.ย. 2560 เวลา 12:03 น.]

  [] [4 ก.ย. 2560 เวลา 21:02 น.]

  [] [4 ก.ย. 2560 เวลา 19:08 น.]

  [] [4 ก.ย. 2560 เวลา 17:41 น.]

  [] [4 ก.ย. 2560 เวลา 05:15 น.]

  [] [3 ก.ย. 2560 เวลา 21:52 น.]

  [] [1 ก.ย. 2560 เวลา 23:30 น.]

  [] [29 ส.ค. 2560 เวลา 09:20 น.]

  [] [28 ส.ค. 2560 เวลา 12:47 น.]

  [] [27 ส.ค. 2560 เวลา 08:13 น.]

  [] [26 ส.ค. 2560 เวลา 06:12 น.]

  [] [24 ส.ค. 2560 เวลา 15:17 น.]

  [] [24 ส.ค. 2560 เวลา 00:14 น.]

  [] [20 ส.ค. 2560 เวลา 17:16 น.]

  [] [17 ส.ค. 2560 เวลา 23:08 น.]

  [] [15 ส.ค. 2560 เวลา 13:10 น.]

  [] [14 ส.ค. 2560 เวลา 23:29 น.]

  [] [14 ส.ค. 2560 เวลา 19:38 น.]

  [] [14 ส.ค. 2560 เวลา 02:55 น.]

  [] [14 ส.ค. 2560 เวลา 01:01 น.]

  [] [12 ส.ค. 2560 เวลา 23:09 น.]

  [] [12 ส.ค. 2560 เวลา 19:51 น.]

  [] [11 ส.ค. 2560 เวลา 00:02 น.]

  [] [6 ส.ค. 2560 เวลา 19:12 น.]

  [] [3 ส.ค. 2560 เวลา 15:38 น.]

  [] [2 ส.ค. 2560 เวลา 04:21 น.]

  [] [31 ก.ค. 2560 เวลา 13:55 น.]

  [] [28 ก.ค. 2560 เวลา 17:34 น.]

  [] [28 ก.ค. 2560 เวลา 03:45 น.]

  [] [26 ก.ค. 2560 เวลา 17:08 น.]

  [] [26 ก.ค. 2560 เวลา 09:50 น.]

  [] [26 ก.ค. 2560 เวลา 03:06 น.]

  [] [24 ก.ค. 2560 เวลา 22:31 น.]

  [] [24 ก.ค. 2560 เวลา 10:57 น.]

  [] [23 ก.ค. 2560 เวลา 06:13 น.]

  [] [21 ก.ค. 2560 เวลา 10:58 น.]

  [] [21 ก.ค. 2560 เวลา 03:46 น.]

  [] [21 ก.ค. 2560 เวลา 01:31 น.]

  [] [20 ก.ค. 2560 เวลา 20:21 น.]

  [] [20 ก.ค. 2560 เวลา 18:25 น.]

  [] [20 ก.ค. 2560 เวลา 11:32 น.]

  [] [17 ก.ค. 2560 เวลา 14:08 น.]

  [] [14 ก.ค. 2560 เวลา 01:35 น.]

  [] [7 ก.ค. 2560 เวลา 02:55 น.]

  [] [2 ก.ค. 2560 เวลา 21:40 น.]

  [] [1 ก.ค. 2560 เวลา 06:10 น.]

  [] [1 ก.ค. 2560 เวลา 00:09 น.]

  [] [30 มิ.ย. 2560 เวลา 04:29 น.]

  [] [27 มิ.ย. 2560 เวลา 13:29 น.]

  [] [27 มิ.ย. 2560 เวลา 05:01 น.]

  [] [27 มิ.ย. 2560 เวลา 03:47 น.]

  [] [26 มิ.ย. 2560 เวลา 10:41 น.]

  [] [26 มิ.ย. 2560 เวลา 02:46 น.]

  [] [26 มิ.ย. 2560 เวลา 01:31 น.]

  [] [25 มิ.ย. 2560 เวลา 08:58 น.]

  [] [21 มิ.ย. 2560 เวลา 17:26 น.]

  [] [21 มิ.ย. 2560 เวลา 13:35 น.]

  [] [20 มิ.ย. 2560 เวลา 07:26 น.]

  [] [20 มิ.ย. 2560 เวลา 03:04 น.]

  [] [17 มิ.ย. 2560 เวลา 10:14 น.]

  [] [16 มิ.ย. 2560 เวลา 13:11 น.]

  [] [15 มิ.ย. 2560 เวลา 01:03 น.]

  [] [12 มิ.ย. 2560 เวลา 00:05 น.]

  [] [9 มิ.ย. 2560 เวลา 14:17 น.]

  [] [6 มิ.ย. 2560 เวลา 10:30 น.]

  [] [5 มิ.ย. 2560 เวลา 21:05 น.]

  [] [4 มิ.ย. 2560 เวลา 19:57 น.]

  [] [4 มิ.ย. 2560 เวลา 17:00 น.]

  [] [4 มิ.ย. 2560 เวลา 14:47 น.]

  [] [4 มิ.ย. 2560 เวลา 14:38 น.]

  [] [4 มิ.ย. 2560 เวลา 12:16 น.]

  [] [4 มิ.ย. 2560 เวลา 09:34 น.]

  [] [4 มิ.ย. 2560 เวลา 09:02 น.]

  [] [4 มิ.ย. 2560 เวลา 08:50 น.]

  [] [4 มิ.ย. 2560 เวลา 08:47 น.]

  [] [4 มิ.ย. 2560 เวลา 03:15 น.]

  [] [3 มิ.ย. 2560 เวลา 22:41 น.]

  [] [3 มิ.ย. 2560 เวลา 22:16 น.]

  [] [3 มิ.ย. 2560 เวลา 21:23 น.]

  [] [2 มิ.ย. 2560 เวลา 03:48 น.]

  [] [2 มิ.ย. 2560 เวลา 02:12 น.]

  [] [1 มิ.ย. 2560 เวลา 12:53 น.]

  [] [1 มิ.ย. 2560 เวลา 12:31 น.]

  [] [1 มิ.ย. 2560 เวลา 12:29 น.]

  [] [1 มิ.ย. 2560 เวลา 12:28 น.]

  [] [1 มิ.ย. 2560 เวลา 12:24 น.]

  [] [31 พ.ค. 2560 เวลา 22:47 น.]

  [] [31 พ.ค. 2560 เวลา 21:32 น.]

  [] [31 พ.ค. 2560 เวลา 20:53 น.]

  [] [31 พ.ค. 2560 เวลา 20:41 น.]

  [] [31 พ.ค. 2560 เวลา 00:52 น.]

  [] [31 พ.ค. 2560 เวลา 00:32 น.]

  [] [28 พ.ค. 2560 เวลา 00:10 น.]

  [] [27 พ.ค. 2560 เวลา 21:03 น.]

  [] [22 พ.ค. 2560 เวลา 07:47 น.]

  [] [20 พ.ค. 2560 เวลา 10:27 น.]

  [] [20 พ.ค. 2560 เวลา 01:30 น.]

  [] [19 พ.ค. 2560 เวลา 19:53 น.]

  [] [17 พ.ค. 2560 เวลา 16:04 น.]

  [] [14 พ.ค. 2560 เวลา 17:18 น.]

  [] [14 พ.ค. 2560 เวลา 03:35 น.]

  [] [11 พ.ค. 2560 เวลา 09:22 น.]

  [] [10 พ.ค. 2560 เวลา 11:00 น.]

  [] [9 พ.ค. 2560 เวลา 22:44 น.]

  [] [8 พ.ค. 2560 เวลา 20:40 น.]

  [] [7 พ.ค. 2560 เวลา 03:05 น.]

  [] [5 พ.ค. 2560 เวลา 20:11 น.]

  [] [2 พ.ค. 2560 เวลา 21:12 น.]

  [] [2 พ.ค. 2560 เวลา 15:10 น.]

  [] [1 พ.ค. 2560 เวลา 22:17 น.]

  [] [1 พ.ค. 2560 เวลา 21:59 น.]

  [] [1 พ.ค. 2560 เวลา 02:44 น.]

  [] [30 เม.ย. 2560 เวลา 14:41 น.]

  [] [27 เม.ย. 2560 เวลา 20:36 น.]

  [] [27 เม.ย. 2560 เวลา 01:50 น.]

  [] [26 เม.ย. 2560 เวลา 01:41 น.]

  [] [25 เม.ย. 2560 เวลา 22:58 น.]

  [] [23 เม.ย. 2560 เวลา 22:37 น.]

  [] [19 เม.ย. 2560 เวลา 05:02 น.]

  [] [17 เม.ย. 2560 เวลา 22:42 น.]

  [] [17 เม.ย. 2560 เวลา 20:25 น.]

  [] [17 เม.ย. 2560 เวลา 13:09 น.]

  [] [16 เม.ย. 2560 เวลา 20:49 น.]

  [] [15 เม.ย. 2560 เวลา 19:58 น.]

  [] [14 เม.ย. 2560 เวลา 15:31 น.]

  [] [11 เม.ย. 2560 เวลา 23:49 น.]

  [] [11 เม.ย. 2560 เวลา 21:41 น.]

  [] [11 เม.ย. 2560 เวลา 00:27 น.]

  [] [11 เม.ย. 2560 เวลา 00:18 น.]

  [] [10 เม.ย. 2560 เวลา 21:08 น.]

  [] [10 เม.ย. 2560 เวลา 18:12 น.]

  [] [10 เม.ย. 2560 เวลา 14:33 น.]

  [] [9 เม.ย. 2560 เวลา 19:12 น.]

  [] [9 เม.ย. 2560 เวลา 06:34 น.]

  [] [9 เม.ย. 2560 เวลา 04:48 น.]

  [] [8 เม.ย. 2560 เวลา 11:30 น.]

  [] [7 เม.ย. 2560 เวลา 23:08 น.]

  [] [7 เม.ย. 2560 เวลา 16:25 น.]

  [] [6 เม.ย. 2560 เวลา 15:19 น.]

  [] [6 เม.ย. 2560 เวลา 07:33 น.]

  [] [5 เม.ย. 2560 เวลา 23:42 น.]

  [] [5 เม.ย. 2560 เวลา 13:22 น.]

  [] [4 เม.ย. 2560 เวลา 18:04 น.]

  [] [4 เม.ย. 2560 เวลา 08:38 น.]

  [] [4 เม.ย. 2560 เวลา 03:34 น.]

  [] [3 เม.ย. 2560 เวลา 17:55 น.]

  [] [3 เม.ย. 2560 เวลา 07:19 น.]

  [] [3 เม.ย. 2560 เวลา 05:20 น.]

  [] [3 เม.ย. 2560 เวลา 02:44 น.]

  [] [3 เม.ย. 2560 เวลา 00:03 น.]

  [] [2 เม.ย. 2560 เวลา 18:58 น.]

  [] [2 เม.ย. 2560 เวลา 01:35 น.]

  [] [1 เม.ย. 2560 เวลา 05:29 น.]

  [] [31 มี.ค. 2560 เวลา 21:38 น.]

  [] [31 มี.ค. 2560 เวลา 05:42 น.]

  [] [30 มี.ค. 2560 เวลา 15:27 น.]

  [] [30 มี.ค. 2560 เวลา 08:46 น.]

  [] [30 มี.ค. 2560 เวลา 03:46 น.]

  [] [29 มี.ค. 2560 เวลา 02:07 น.]

  [] [28 มี.ค. 2560 เวลา 13:50 น.]

  [] [28 มี.ค. 2560 เวลา 11:37 น.]

  [] [28 มี.ค. 2560 เวลา 06:33 น.]

  [] [28 มี.ค. 2560 เวลา 02:20 น.]

  [] [28 มี.ค. 2560 เวลา 02:13 น.]

  [] [28 มี.ค. 2560 เวลา 01:23 น.]

  [] [27 มี.ค. 2560 เวลา 09:15 น.]

  [] [26 มี.ค. 2560 เวลา 10:02 น.]

  [] [24 มี.ค. 2560 เวลา 22:28 น.]

  [] [24 มี.ค. 2560 เวลา 22:25 น.]

  [] [24 มี.ค. 2560 เวลา 08:14 น.]

  [] [24 มี.ค. 2560 เวลา 06:04 น.]

  [] [23 มี.ค. 2560 เวลา 16:03 น.]

  [] [23 มี.ค. 2560 เวลา 14:47 น.]

  [] [23 มี.ค. 2560 เวลา 07:19 น.]

  [] [22 มี.ค. 2560 เวลา 20:59 น.]

  [] [22 มี.ค. 2560 เวลา 11:42 น.]

  [] [22 มี.ค. 2560 เวลา 07:00 น.]

  [] [21 มี.ค. 2560 เวลา 18:57 น.]

  [] [21 มี.ค. 2560 เวลา 13:57 น.]

  [] [21 มี.ค. 2560 เวลา 06:25 น.]

  [] [21 มี.ค. 2560 เวลา 01:51 น.]

  [] [21 มี.ค. 2560 เวลา 00:29 น.]

  [] [20 มี.ค. 2560 เวลา 23:10 น.]

  [] [20 มี.ค. 2560 เวลา 03:38 น.]

  [] [19 มี.ค. 2560 เวลา 06:58 น.]

  [] [19 มี.ค. 2560 เวลา 06:49 น.]

  [] [19 มี.ค. 2560 เวลา 06:25 น.]

  [] [18 มี.ค. 2560 เวลา 06:19 น.]

  [] [18 มี.ค. 2560 เวลา 03:41 น.]

  [] [17 มี.ค. 2560 เวลา 23:54 น.]

  [] [17 มี.ค. 2560 เวลา 18:50 น.]

  [] [16 มี.ค. 2560 เวลา 19:26 น.]

  [] [15 มี.ค. 2560 เวลา 15:05 น.]

  [] [14 มี.ค. 2560 เวลา 15:14 น.]

  [] [14 มี.ค. 2560 เวลา 05:29 น.]

  [] [14 มี.ค. 2560 เวลา 00:08 น.]

  [] [13 มี.ค. 2560 เวลา 22:21 น.]

  [] [13 มี.ค. 2560 เวลา 15:16 น.]

  [] [13 มี.ค. 2560 เวลา 10:24 น.]

  [] [12 มี.ค. 2560 เวลา 21:12 น.]

  [] [12 มี.ค. 2560 เวลา 16:43 น.]

  [] [12 มี.ค. 2560 เวลา 16:02 น.]

  [] [12 มี.ค. 2560 เวลา 12:08 น.]

  [] [12 มี.ค. 2560 เวลา 02:00 น.]

  [] [11 มี.ค. 2560 เวลา 04:35 น.]

  [] [10 มี.ค. 2560 เวลา 14:42 น.]

  [] [10 มี.ค. 2560 เวลา 01:14 น.]

  [] [9 มี.ค. 2560 เวลา 11:49 น.]

  [] [9 มี.ค. 2560 เวลา 06:16 น.]

  [] [8 มี.ค. 2560 เวลา 20:14 น.]

  [] [6 มี.ค. 2560 เวลา 09:05 น.]

  [] [5 มี.ค. 2560 เวลา 20:14 น.]

  [] [4 มี.ค. 2560 เวลา 23:00 น.]

  [] [4 มี.ค. 2560 เวลา 02:45 น.]

  [] [3 มี.ค. 2560 เวลา 15:04 น.]

  [] [3 มี.ค. 2560 เวลา 06:25 น.]

  [] [1 มี.ค. 2560 เวลา 20:34 น.]

  [] [28 ก.พ. 2560 เวลา 21:51 น.]

  [] [28 ก.พ. 2560 เวลา 01:48 น.]

  [] [27 ก.พ. 2560 เวลา 00:29 น.]

  [] [26 ก.พ. 2560 เวลา 15:28 น.]

  [] [26 ก.พ. 2560 เวลา 10:35 น.]

  [] [26 ก.พ. 2560 เวลา 08:34 น.]

  [] [26 ก.พ. 2560 เวลา 08:07 น.]

  [] [26 ก.พ. 2560 เวลา 01:29 น.]

  [] [25 ก.พ. 2560 เวลา 18:00 น.]

  [] [24 ก.พ. 2560 เวลา 00:43 น.]

  [] [23 ก.พ. 2560 เวลา 23:40 น.]

  [] [23 ก.พ. 2560 เวลา 22:54 น.]

  [] [23 ก.พ. 2560 เวลา 18:51 น.]

  [] [23 ก.พ. 2560 เวลา 13:55 น.]

  [] [23 ก.พ. 2560 เวลา 11:18 น.]

  [] [23 ก.พ. 2560 เวลา 02:22 น.]

  [] [22 ก.พ. 2560 เวลา 15:03 น.]

  [] [22 ก.พ. 2560 เวลา 07:40 น.]

  [] [18 ก.พ. 2560 เวลา 16:49 น.]

  [] [18 ก.พ. 2560 เวลา 11:48 น.]

  [] [18 ก.พ. 2560 เวลา 08:32 น.]

  [] [18 ก.พ. 2560 เวลา 02:12 น.]

  [] [16 ก.พ. 2560 เวลา 02:26 น.]

  [] [15 ก.พ. 2560 เวลา 08:19 น.]

  [] [15 ก.พ. 2560 เวลา 06:33 น.]

  [] [15 ก.พ. 2560 เวลา 02:13 น.]

  [] [12 ก.พ. 2560 เวลา 16:11 น.]

  [] [12 ก.พ. 2560 เวลา 08:59 น.]

  [] [12 ก.พ. 2560 เวลา 05:24 น.]

  [] [12 ก.พ. 2560 เวลา 05:00 น.]

  [] [12 ก.พ. 2560 เวลา 03:29 น.]

  [] [12 ก.พ. 2560 เวลา 01:05 น.]

  [] [12 ก.พ. 2560 เวลา 00:02 น.]

  [] [11 ก.พ. 2560 เวลา 11:49 น.]

  [] [11 ก.พ. 2560 เวลา 09:12 น.]

  [] [11 ก.พ. 2560 เวลา 02:28 น.]

  [] [10 ก.พ. 2560 เวลา 12:14 น.]

  [] [10 ก.พ. 2560 เวลา 10:28 น.]

  [] [7 ก.พ. 2560 เวลา 21:42 น.]

  [] [7 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 น.]

  [] [6 ก.พ. 2560 เวลา 15:07 น.]

  [] [5 ก.พ. 2560 เวลา 19:57 น.]

  [] [4 ก.พ. 2560 เวลา 14:32 น.]

  [] [4 ก.พ. 2560 เวลา 05:19 น.]

  [] [4 ก.พ. 2560 เวลา 04:10 น.]

  [] [3 ก.พ. 2560 เวลา 14:51 น.]

  [] [30 ม.ค. 2560 เวลา 16:07 น.]

  [] [28 ม.ค. 2560 เวลา 23:53 น.]

  [] [28 ม.ค. 2560 เวลา 06:12 น.]

  [] [28 ม.ค. 2560 เวลา 06:03 น.]

  [] [28 ม.ค. 2560 เวลา 03:00 น.]

  [] [28 ม.ค. 2560 เวลา 01:07 น.]

  [] [27 ม.ค. 2560 เวลา 23:25 น.]

  [] [27 ม.ค. 2560 เวลา 20:50 น.]

  [] [26 ม.ค. 2560 เวลา 13:11 น.]

  [] [26 ม.ค. 2560 เวลา 03:05 น.]

  [] [23 ม.ค. 2560 เวลา 12:15 น.]

  [] [11 ม.ค. 2560 เวลา 06:18 น.]

  [] [8 ม.ค. 2560 เวลา 14:54 น.]

  [] [7 ม.ค. 2560 เวลา 13:27 น.]

  [] [5 ม.ค. 2560 เวลา 22:46 น.]

  [] [5 ม.ค. 2560 เวลา 10:51 น.]

  [] [5 ม.ค. 2560 เวลา 01:43 น.]

  [] [4 ม.ค. 2560 เวลา 21:39 น.]

  [] [3 ม.ค. 2560 เวลา 13:39 น.]

  [] [3 ม.ค. 2560 เวลา 08:22 น.]

  [] [2 ม.ค. 2560 เวลา 02:12 น.]

  [] [1 ม.ค. 2560 เวลา 16:09 น.]

  [] [31 ธ.ค. 2559 เวลา 13:33 น.]

  [] [31 ธ.ค. 2559 เวลา 11:36 น.]

  [] [31 ธ.ค. 2559 เวลา 09:03 น.]

  [] [31 ธ.ค. 2559 เวลา 05:55 น.]

  [] [30 ธ.ค. 2559 เวลา 17:29 น.]

  [] [30 ธ.ค. 2559 เวลา 15:31 น.]

  [] [30 ธ.ค. 2559 เวลา 10:14 น.]

  [] [30 ธ.ค. 2559 เวลา 09:51 น.]

  [] [30 ธ.ค. 2559 เวลา 09:42 น.]

  [] [30 ธ.ค. 2559 เวลา 06:35 น.]

  [] [29 ธ.ค. 2559 เวลา 01:08 น.]

  [] [29 ธ.ค. 2559 เวลา 00:27 น.]

  [] [28 ธ.ค. 2559 เวลา 23:08 น.]

  [] [27 ธ.ค. 2559 เวลา 06:36 น.]

  [] [25 ธ.ค. 2559 เวลา 17:58 น.]

  [] [25 ธ.ค. 2559 เวลา 09:20 น.]

  [] [20 ธ.ค. 2559 เวลา 23:34 น.]

  [] [20 ธ.ค. 2559 เวลา 18:32 น.]

  [] [20 ธ.ค. 2559 เวลา 01:41 น.]

  [] [19 ธ.ค. 2559 เวลา 20:13 น.]

  [] [19 ธ.ค. 2559 เวลา 10:57 น.]

  [] [19 ธ.ค. 2559 เวลา 00:43 น.]

  [] [19 ธ.ค. 2559 เวลา 00:03 น.]

  [] [18 ธ.ค. 2559 เวลา 22:29 น.]

  [] [18 ธ.ค. 2559 เวลา 18:19 น.]

  [] [15 ธ.ค. 2559 เวลา 02:06 น.]

  [] [8 ธ.ค. 2559 เวลา 09:48 น.]

  [] [8 ธ.ค. 2559 เวลา 05:02 น.]

  [] [7 ธ.ค. 2559 เวลา 23:22 น.]

  [] [7 ธ.ค. 2559 เวลา 06:14 น.]

  [] [6 ธ.ค. 2559 เวลา 21:06 น.]

  [] [6 ธ.ค. 2559 เวลา 07:05 น.]

  [] [5 ธ.ค. 2559 เวลา 11:03 น.]

  [] [5 ธ.ค. 2559 เวลา 08:15 น.]

  [] [4 ธ.ค. 2559 เวลา 20:34 น.]

  [] [4 ธ.ค. 2559 เวลา 11:35 น.]

  [] [4 ธ.ค. 2559 เวลา 06:14 น.]

  [] [3 ธ.ค. 2559 เวลา 21:19 น.]

  [] [3 ธ.ค. 2559 เวลา 19:58 น.]

  [] [2 ธ.ค. 2559 เวลา 05:56 น.]

  [] [2 ธ.ค. 2559 เวลา 05:26 น.]

  [] [1 ธ.ค. 2559 เวลา 15:18 น.]

  [] [27 พ.ย. 2559 เวลา 15:18 น.]

  [] [27 พ.ย. 2559 เวลา 02:59 น.]

  [] [26 พ.ย. 2559 เวลา 15:35 น.]

  [] [25 พ.ย. 2559 เวลา 08:05 น.]

  [] [25 พ.ย. 2559 เวลา 05:52 น.]

  [] [23 พ.ย. 2559 เวลา 16:53 น.]

  [] [23 พ.ย. 2559 เวลา 16:51 น.]

  [] [23 พ.ย. 2559 เวลา 12:21 น.]

  [] [23 พ.ย. 2559 เวลา 10:07 น.]

  [] [23 พ.ย. 2559 เวลา 10:04 น.]

  [] [23 พ.ย. 2559 เวลา 08:13 น.]

  [] [23 พ.ย. 2559 เวลา 07:30 น.]

  [] [23 พ.ย. 2559 เวลา 00:51 น.]

  [] [22 พ.ย. 2559 เวลา 23:28 น.]

  [] [21 พ.ย. 2559 เวลา 12:52 น.]

  [] [20 พ.ย. 2559 เวลา 18:39 น.]

  [] [16 พ.ย. 2559 เวลา 04:34 น.]

  [] [16 พ.ย. 2559 เวลา 00:58 น.]

  [] [15 พ.ย. 2559 เวลา 23:49 น.]

  [] [14 พ.ย. 2559 เวลา 10:48 น.]

  [] [9 พ.ย. 2559 เวลา 19:27 น.]

  [] [9 พ.ย. 2559 เวลา 04:29 น.]

  [] [2 พ.ย. 2559 เวลา 18:08 น.]

  [] [30 ต.ค. 2559 เวลา 03:04 น.]

  [] [20 ต.ค. 2559 เวลา 23:27 น.]

  [] [20 ต.ค. 2559 เวลา 21:59 น.]

  [] [10 ต.ค. 2559 เวลา 23:10 น.]

  [] [10 ต.ค. 2559 เวลา 21:55 น.]

  [] [10 ต.ค. 2559 เวลา 20:47 น.]

  [] [10 ต.ค. 2559 เวลา 18:33 น.]

  [] [6 ต.ค. 2559 เวลา 20:38 น.]

  [] [28 ก.ย. 2559 เวลา 11:59 น.]

  [] [19 ก.ย. 2559 เวลา 21:32 น.]

  [] [17 ก.ย. 2559 เวลา 22:20 น.]

  [] [17 ก.ย. 2559 เวลา 21:31 น.]

  [] [17 ก.ย. 2559 เวลา 21:08 น.]

  [] [17 ก.ย. 2559 เวลา 20:43 น.]

  [] [17 ก.ย. 2559 เวลา 20:16 น.]

  [] [17 ก.ย. 2559 เวลา 19:51 น.]

  [] [14 ก.ย. 2559 เวลา 04:59 น.]

  [] [13 ก.ย. 2559 เวลา 18:02 น.]

  [] [11 ก.ย. 2559 เวลา 20:29 น.]

  [] [10 ก.ย. 2559 เวลา 20:13 น.]

 ด.ญ.ศุภรัตน์ ฐิติรัตนอัศว์ [นนทบุรี] [30 ต.ค. 2549 เวลา 13:23 น.]
ฟังธรรมะทีไรก็ทำให้จิตรใจสงบ ธรรมะมีประโยชน์มากนะค่ะ


 csi [เชียงราย] [28 ต.ค. 2549 เวลา 08:27 น.]
เคยเข้าดูเว็ปมีการถ่ายทอดสดทางโปรแกรม sky แต่จำไม่ได้ว่าเป็นเว็ปไหนและวัดไหนใครรู้ช่วยบอกทีครับเพราะจะได้ซื้อกล้องมาติดและปฎิบัติธรรมผ่านเน็ต ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 ปลาทู [กก] [27 ต.ค. 2549 เวลา 21:35 น.]
วัดมหาธาตุ ใกล้กับ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สอนวิปัสนากรรมฐาน ค่ะ
ลองไปดูนะคะ ดีมากค่ะ...

 แก้ว [กทม.] [27 ต.ค. 2549 เวลา 10:43 น.]
อยากทราบว่า วัดไหนบ้างที่เราจะไปถือศิล บวชชีพรามย์ได้บ้างในกรุงเทพ ช่วยบอกด้วยนะค่ะ mail มาที่ mail : kk_saeung@hotmail.com
ขอบคุณมากค่ะ


 กฤติกา เพ็งอ้น(แพร) [สุพรรณบุรี] [19 ต.ค. 2549 เวลา 10:38 น.]
เด็กไทยควรหันมาเข้าวัดกันได้แล้วมีอะไรดีๆตั้งมากมายรู้จักตัวเองดีขึ้นและรู้จักทางเดินของตัวเอง


 ปกรณ์ โคตวงษื [สมุทรปราการ] [18 ต.ค. 2549 เวลา 12:11 น.]
อยากได้cdธรรมะหาซื้อได้ทั่ไหนครับผมช่วยบอก


 ป้อม/ธนาลัย [นครราชสีมา] [5 ส.ค. 2549 เวลา 14:18 น.]
จะทำงานเพื่อสังคมให้มากขึ้น

 องค์การเผยแผ่ฯ [กทม.] [3 ส.ค. 2549 เวลา 21:36 น.]
แนะนำเว็บ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ธนบุรี กรุงเทพฯ
http://www.luangpornak.com/
โดย องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาส อ้อ [กรุงเทพฯ]
[3 ส.ค. 2549 เวลา 13:26 น.]
พื้นฐานจิตใจของคนแตกต่างกัน แต่จุดหมายเดียวกันคือธรรมะ
พระเองต้องเป็นแบบอย่างมีจริยวัตรปฎิติงดงามเป็นแบบอย่าง
แก่ฆราวาสด้วย รักษาศีลให้มั่นคงเพราะถือเป็นตัวแทนพระพุทธศาสนา


 พระวิชัย ปญฺญาวโร จันทร์สุวรรณรัตน์ [ปัตตานี] [1 ส.ค. 2549 เวลา 10:39 น.]
โลกภายนอกกว้างไกลใครใครรู้
โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหม
อยากมองโลกภายนอกมองออกไป
อยากมองโลกภายในให้มองตน

 พระมหาทองดี ชยสุวณโณ [วัดชนะสงคราม กทม.] [31 ก.ค. 2549 เวลา 19:06 น.]
ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว
ผู้ขาดความอดทน คือคนราคาถูกที่สุดในโลก

 พระมหาทองดี ชยสุวณโณ [วัดชนะสงคราม กทม.] [31 ก.ค. 2549 เวลา 19:02 น.]
โลกนี้ เปรียบศาลา ให้อาศัย
ประเดี๋ยวใจ ผ่อนพัก แล้วจักผัน
ทางที่ดี เมื่อพราก ไปจากมัน
ควรสร้างสรร ส่งเสริม เพิ่มคะแนน
เมื่อเราได้ เกิดมา ในเมืองไทย
ได้พ้นโศก พ้นภัย สบายแสน
จึงควรสร้าง สิ่งชอบ ไว้ตอบแทน
ให้เป็นแดน เปี่ยมสุข ขึ้นทุกกาล
คุณความดี ของบรรพชน ในกาลก่อน
ที่ท่านสอน ไว้ประจักษ์ เป็นหลักฐาน
เราเกิดมา อาศัย ได้สำราญ
ควรหรือผ่าน พ้นไป ให้คำนึง
อยู่เพื่อตัวอยู่แค่สวิ้นลม
อยู่เพื่อสังคมอยู่ฟ้าดิน

 พระมหาทองดี ชยสุวณโณ [วัดชนะสงคราม กทม.] [31 ก.ค. 2549 เวลา 18:52 น.]
น่าอนุโมทนากับกิจกรรมของชมรมและถือว่าเป็นแบบอย่างแห่งพุทธศาสนิกชนที่ดี

 นิ & ณต [(สมุทรสาคร)] [29 ก.ค. 2549 เวลา 14:17 น.]
ก็ดีเหมือนกันนะทำบุญทำทานบ้างอาจมีความดีติดตัวชาติหน้าจะได้ไม่ลำบาก

 เกรียง [เชียงราย] [29 ก.ค. 2549 เวลา 09:05 น.]
ธรรมะคือคุณากร

 อยากเป็นคนดี [กรุงเทพฯ] [28 ก.ค. 2549 เวลา 22:36 น.]
ขอให้เชื่อมั่นในการทำดี อย่าท้อถอยแล้วสิ่งที่ดีงามจะอยู่คู่กับคุณตลอดไป

 น้อง [กทม.] [27 ก.ค. 2549 เวลา 14:48 น.]
ขออนุโมทนาด้วยค่ะ เกิดเป็นคนควรหมั่นทำความดี เพื่อรักษาจิตใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลก

 กุหลาบบ [ปทุมธานี] [25 ก.ค. 2549 เวลา 09:23 น.]
อยากให้คนไทยมีความสุข


 มุก [ตาก] [20 ก.ค. 2549 เวลา 13:08 น.]
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น


 คิขุจัง [ขอนแก่น] [15 ก.ค. 2549 เวลา 14:45 น.]
ดีม๊ากมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 เกหาน [ปทุม] [11 ก.ค. 2549 เวลา 21:14 น.]
ดี

 ด.ญ. สุวิกานต์ พันธสีมา [ศรีสะเกษ] [11 ก.ค. 2549 เวลา 16:33 น.]
อยากให้คนเข้าวัดเยอะๆ jirachai issarangoon [bkk] [7 ก.ค. 2549 เวลา 00:22 น.]
ขออนุโมทนาครับ ด.ช.วนัสนันท์ ศรีตั้งตรง [สมุทรปราการ] [6 ก.ค. 2549 เวลา 10:21 น.]
อยากให้คนเข้าวัดไปทำบุญมาก

 ด.ช.อาทิตย์ สุขประสงค์ [สมุทรปราการ] [6 ก.ค. 2549 เวลา 10:18 น.]
อยากให้คนเข้าวัดเยอๆ

 รฎา [นครราชสีมา] [5 ก.ค. 2549 เวลา 20:08 น.]
ถ้าเราคิดที่จะทำดีเราไม่ต้องกลัว การทำความดีทำได้ไม่อยาก รฎาก็ขอให้ทุกคนคิดในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดี แล้วชาติบ้านเมืองเราก็จะมีแต่ความสงบสุข

 โนวา [สกลนคร] [5 ก.ค. 2549 เวลา 19:18 น.]
ทำดีให้คนเกรง ดีกว่าเป็นนักเลงให้คนกลัว

 โนวา [สกลนคร] [5 ก.ค. 2549 เวลา 19:15 น.]
ธรรมเป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์เรามีจิตใจ อารมณ์ และความรู้สึกดีๆ
ต่อกัน เป็นเหตุให้ โลกหลุดจากมาร มารคืออะไร? มารก็คือ กิเลส กิเลสที่ทุกคนต้องมี

 ธีริศ อินทะจักร์ [แพร่] [5 ก.ค. 2549 เวลา 13:54 น.]
รักกันไว้นะครับ
(ธรรมะคือความดี)

 ธีริศ อินทะจักร์ [แพร่] [5 ก.ค. 2549 เวลา 13:52 น.]
ทำดีไม่ต้องเดียว

 ธีริศ อินทะจักร์ [แพร่] [5 ก.ค. 2549 เวลา 13:51 น.]
คนเราจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวเราเอง

 ธีริศ อินทะจักร์ [แพร่] [5 ก.ค. 2549 เวลา 13:48 น.]
ดี

 แอ็ท [แพร่] [4 ก.ค. 2549 เวลา 13:57 น.]
อยากทราบศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันเข้าพรรษา

 ชาวพุทธที่ดี [แพร่] [4 ก.ค. 2549 เวลา 13:52 น.]
ธรรมะคือสิ่งเตือนสติให้ประพฤติแต่ความดี


 ศศิวิมล กาศขุนทด [ชัยนาท] [3 ก.ค. 2549 เวลา 15:14 น.]
ต้องทำบุญกันเยอะๆนะคะ

 เมย์.โฟร์.ส้ม.ไอซ์ .อุ๋ม ( เรือนนารี สีชมพู ) [ เด็กโขทัย] [3 ก.ค. 2549 เวลา 14:23 น.]
อยากให้เด็กไทยรู้จักการทำบุญค่ะ

 เท่ นพดี [ก.ท.ม] [3 ก.ค. 2549 เวลา 14:05 น.]
เป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิต


 มนที [ตาก] [2 ก.ค. 2549 เวลา 10:40 น.]
ธรรมะคือสิ่คนเราต้องรู้จักทำบุญทำทานบ้างงที่ขัดเกลาจิตใจคนเราให้อ่อนโยนเดือนกุมภาพันธ์พระวัดไหนมาเทศนาคะ

 มนที [ตาก] [2 ก.ค. 2549 เวลา 10:40 น.]
ธรรมะคือสิ่คนเราต้องรู้จักทำบุญทำทานบ้างงที่ขัดเกลาจิตใจคนเราให้อ่อนโยนเดือนกุมภาพันธ์พระวัดไหนมาเทศนาคะ


 เจน นารี [บุรีรัมย์] [1 ก.ค. 2549 เวลา 14:05 น.]
ธรรมทำแล้วสบายจริงแต่ถ้าใครไม่มีจิตสำนึกก็คงไม่เห็นความสำคัญของธรรมเลย

ชื่อ :
จังหวัด :
ความคิดเห็น :
 
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org