10 โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนของพ่อหลวง (รัชกาลที่ 9)

คำว่า “โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์” นั่นหมายถึง โรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล…

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๒๑

“… การที่จะร่วมมือกันทำให้งานราบรื่นสำเร็จ และดำเนินก้าวหน้าต่อเนื่องกันไปได้…