หน้าแรก เสียงธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
Search By Google
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐมจากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ฉบับแยกหมวดธรรม
ลำดับที่
จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ฉบับแยกหมวดธรรม เรื่อง...
คลิกฟัง/
คลิกขวาดาวน์โหลด
จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
ตำแหน่งข้อปฏิบัติทางจิตในพระพุทธศาสนา
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
ความสันพันธ์ระหว่างจิตภาวนากับปัญญาภาวนา
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
บุพภาคของการเจริญภาวนา
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
ปลิโพธ
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
เข้าหากัลยาณมิตร เรียนกรรมฐานกับพระอาจารย์
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
เลือกหาที่สัปปายะ
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
พิธีสมาทานกรรมฐาน
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
พิธีสมาทานกรรมฐาน คุณพระรัตนตรัย
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๑๐
สมาทานศีล อธิษฐาน แผ่เมตตา มรณสติ ระลึกถึงบุญ ข้อห้าม
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๑๑
ความหมายของภาวนา กรรมฐาน อามรมณ์
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๑๒
กรรมฐานที่ใช้ในการเจริญสมถภาวนา
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๑๓
กรรมฐาน ๔๐
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๑๔
เกณฑ์ในการเลือกกรรมฐาน
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๑๕
จริต ๖ และหลักการดูจริต
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๑๖
การเลือกกรรมฐานโดยพิจารณาให้เหมาะกับจิต
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๑๗
ขีดขั้นของความสำเร็จที่กรรมฐานจะให้ได้
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๑๘
ผลสำเร็จของจิตภาวนา การละนิวรณ์ สมาธิ ๓ อย่าง
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๑๙
สมาบัติ ๘ อภิญญา ๖
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๒๐
ความก้าวกน้าในการปฏิบัติ นิมิต ๓ ภาวนา ๓ ขั้น
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๒๑
จากจิตวิทยา สู่ปัญญาภาวนา ตามวิธีสติปัฏฐาน
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๒๒
ความหมายของวิปัสสนา
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๒๓
วิปัสสนาภูมิ ๖
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๒๔
โพธิปักขิยธรรม ๓๗
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๒๕
วิสุทธิ ๗
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๒๖
วิปัสสนาญาณ ๙
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๒๗
ญาณ ๑๖
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๒๘
ปริญญา ๓
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๒๙
อนุปัสสนา ๓
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๓๐
ตัวอุปสรรคในกระบวนการปฏิบัติ
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๓๑
ความจริงที่ถูกเปิดเผยโดยวิปัสสนา
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๓๒
หลักการทั่วไปของสติปัฏฐาน
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๓๓
ความหมายของสติปัฏฐาน
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๓๔
อารมณ์ของสติปัฏฐานโดยย่อ
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๓๕
กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๓๖
เวทนา-จิตตา-ธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๓๗
ข้อสังเกตและข้อแตกต่าง
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๓๘
หลักการปฏิบัติ-ความมุ่งหมายและตัวทำงาน
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๓๙
วิธีการกำหนดและวางใจ
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๔๐
กระบวนวิธีปฏิบัติและเทคนิค
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๔๑
การใช้อาณาปาณสติโยงเข้าสู่สติปัฏฐานสี่
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๔๒
ลำดับการปฏิบัติในอาณาปาณสติสูตร (๑๖ ขั้น)
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๔๓
ข้อควรทราบที่ ๑ (สิกฺขติ=การศึกษา ปชานาติ=รู้ชัดกว่า)
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๔๔
ข้อควรทราบที่ ๒ (สังขาร ๓ )
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๔๕
ข้อควรทราบที่ ๓ (นิวรณ์ ๕ องค์ฌาณ ๕ ธรรมสมาธิ ๕)
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๔๖
ลำดับการปฏิบัติ
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๔๗
หมวดที่ ๑ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๔๘
หมวดที่ ๒ เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๔๙
หมวดที่ ๓ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๕๐
หมวดที่ ๔ ธรรมมานุปุสสนาสติปัฏฐาน
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา
๕๑
ความสำเร็จของการปฏิบัติ (โพชฌงค์ ๗)
คลิ๊กฟังเสียงธรรมเทศนา


Webmaster Recommended

ธรรมะบรรยาย ชุด "จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ฉบับแยกหมวดธรรม" โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คุณหนูนิด (สมาชิกเว็บบอร์ดธรรมะไทย) ขออนุโมทนาด้วยครับ

 


DhammaSounds : Powered By ModTuaNid
Sadhu anumodhana mi.

[ จำนวนคนอ่าน 1 คน ]
 
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org