๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ ๔

 dharma  

๑.๓.๑ พระนาคเสนเถระมีวิธีการอธิบายหลักธรรมอย่างไร
๑.๓.๒ ปฏิภาณโวหารของพระนาคเสนมีลักษณะเช่นไร
๑.๓.๓ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระนาคเสนเถระมีอิทธิพลอย่างไร

ที่มา : พระมหาสายเพชร วชิรเวที(หงษ์แพงจิตร)

5,463

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย