@โลกวิจิตรพิศดาร

 motorola31313@gmail.com  

* สรรพสิ่งที่เป็นไปได้ในสากลโลกเพราะเกิดจากจิต เพราะจิตที่วิจิตร,จึงทำให้สัญญาวิจิตร,สัญญาวิจิตร,เพระตัณหาวิจิตร,ตัณหาวิจิตรสัตว์เลยทำกรรมที่วิจิตร,เมื่อกรรมวิจิตรจึงทำให้กำเนิดของสัตว์วิจิตร,เมือกำเนิดวิจิตรจึงทำให้สัตว์ในโลกมากมายและวิจิตรพิศดาร ซึ่งเกิดจากสมรรถนะของจิตรที่วิจิตร

6,067

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย