ปฏิบัติธรรม ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2555 สำหรับบุคคลจำพวกที่ 2

 สุมล  

ปฏิบัติธรรม ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2555
สำหรับบุคคลจำพวกที่ 2 บุคคลผู้วิปัญจิตัญญู
โทร.089-766-2373


สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ
เกิดขึ้นแล้วดับไป
มีแล้วหายไป
การเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขอย่างยิ่ง

เราจะปฏิบัติตามพระธรรมเทศนานี้ได้อย่างไร ??

ลองปฏิบัติตามดังนี้ครับ
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฌาน 1
หายใจแรง ๆ เต็มปอดให้สม่ำเสมอ แล้วท่องในใจว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ๆๆๆๆๆ ไปจนกว่าจะเกิดปีติสุข ซาบซ่าน ขนลุก ฯลฯ เข้าสู่ปฐมฌาน
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฌาน 2
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฌาน 3
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฌาน 4

เกิดขึ้นแล้วดับไปฌาน 1
หายใจแรง ๆ เต็มปอดให้สม่ำเสมอ แล้วท่องในใจว่า เกิดขึ้นแล้วดับไป ๆๆๆๆๆ ไปจนกว่าจะเกิดปีติสุข ซาบซ่าน ขนลุก ฯลฯ เข้าสู่ปฐมฌาน
เกิดขึ้นแล้วดับไปฌาน 2
เกิดขึ้นแล้วดับไปฌาน 3
เกิดขึ้นแล้วดับไปฌาน 4

มีแล้วหายไปฌาน 1
หายใจแรง ๆ เต็มปอดให้สม่ำเสมอ แล้วท่องในใจว่า มีแล้วหายไป ๆๆๆๆๆ ไปจนกว่าจะเกิดปีติสุข ซาบซ่าน ขนลุก ฯลฯ เข้าสู่ปฐมฌาน
มีแล้วหายไปฌาน 2
มีแล้วหายไปฌาน 3
มีแล้วหายไปฌาน 4

การระงับสังขารเป็นความสุขอย่างยิ่งฌาน 1
หายใจแรง ๆ เต็มปอดให้สม่ำเสมอ แล้วท่องในใจว่า การระงับสังขารเป็นความสุขอย่างยิ่ง ๆๆๆๆๆ ไปจนกว่าจะเกิดปีติสุข ซาบซ่าน ขนลุก ฯลฯ เข้าสู่ปฐมฌาน
การระงับสังขารเป็นความสุขอย่างยิ่งฌาน 2
การระงับสังขารเป็นความสุขอย่างยิ่งฌาน 3
การระงับสังขารเป็นความสุขอย่างยิ่งฌาน 4.คนผู้แสวงหาความสุขเพื่อตนพึงกำจัดความรำพัน
ความทะยานอยากและความโทมนัสของตน
พึงถอนลูกศร คือกิเลสของตนเสีย
เป็นผู้มีลูกศร คือ กิเลสอันถอนขึ้นแล้ว
อันตัณหาและทิฐิ ไม่อาศัยแล้ว
ถึงความสงบใจ ก้าวล่วงความเศร้าโศกได้ทั้งหมด
เป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศกย่อมจักเยือกเย็น ฉะนี้แลพระพุทธเจ้า มีคุณไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ
พระธรรมเจ้า มีคุณไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ
พระสงฆเจ้า มีคุณไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ
ด้วยสัจจะนี้ ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน บรรลุธรรมเร็วพลันเทอญ.


เจริญในธรรมครับ.

5,975


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย