ฆ่าหมู เป็ด ไก่ เซ่นสรวงบรรพบุรุษ ท่านจะบาปไหม?


ฆ่าหมู เป็ด ไก่ เซ่นสรวงบรรพบุรุษ ท่านจะบาปไหม?

ถ้าเราฆ่าหมู เป็ด ไก่ เพื่อมาเซ่นสรวงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ การกระทำแบบนี้จะได้บุญกุศลหรือ แล้วบรรพบุรุษจะบาปใหม?

เป็นภูมิของเขาที่บอกว่าบาปแค่นี้ไม่เป็นไร เขาบอกว่าทำกุศลแล้วชดใช้ได้ เพราะว่าเป็นภูมิที่เขาเชื่ออย่างนี้ เพราะว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามภูมิ

วิญญาณบรรพบุรุษเขากินอย่างนี้ เราก็ต้องเอาของอย่างนี้ส่งไปให้ ยกเว้นว่าบรรพบุรุษบางคนที่กินเจ เราก็ส่งอาหารเจไปให้ หรือบางทีเขาก็จะไม่กิน

ถ้าหากว่า คิดว่า สรุปว่า ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเสียยังจะดีกว่า

ก็บอกแล้วว่า เอาไว้สำหรับคนที่ภูมิสูง ไว้สำหรับคนถาม

ถ้าภูมิเขายังเป็นอย่างนี้ คิดอย่างนี้ แล้วเราบอกว่าอย่าทำ เขาจะไม่ทำได้อย่างไร ถ้าเขาไม่ทำนอนไม่หลับทั้งคืน ฉะนั้น เราจะต้องสอนเขา

ส่วนการทรงวิญญาณ เผากระดาษเงิน กระดาษทอง พิธีกงเต็ก ไม่ใช่ของพระพุทธศาสนาถูกต้อง

คำว่า "...แต่เป็นวัฒนธรรมของลัทธิเต๋าชั้นต่ำๆ และของขงจื้อชั้นต่ำๆ มาแต่ดั้งเดิม..." ไม่ควรใช้คำนี้ เพราะอคติ เพราะเป็นการดูถูก ควรใช้คำว่า แต่เป็นภูมิของคนระดับล่าง

อธิบายเพิ่มเติมจาก ธีรทาส. ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น (ฉบับเซียนท้ออายุยืน) รวมเล่มพิเศษ ๑-๒-๓-๔. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, ๑๐-๑๑.

อีกครั้งหนึ่ง มีชายคนหนึ่งชื่อ "ล้อทงตั้ก" ได้กราบเรียนถามว่า ทำไมชาวพุทธพอถึงวันตรุษวันสารท จึงฆ่าหมู เป็ด ไก่ ห่าน ต่างๆ เอาไปไว้เจ้า เซ่นสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษต่างๆ นั้น การกระทำแบบนี้จะได้บุญกุศลหรือ? เพราะชีวิตของสัตว์เหล่านั้น ต้องเดือดร้อนล้มตายตามไปด้วยในการบูชาเซ่นไหว้นั้น

ภิกษุดอกบัวพ้นน้ำ พูดว่า การฆ่าสัตว์ทำบุญหรือเซ่นสรวงดวงวิญญาณนั้นผิดแน่! เป็นบาปทั้งผู้ฆ่าและผู้รับ เป็นพิธีกรรมที่งมงาย และผู้ที่ทำการบูชาแบบนี้ มิใช่เป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาที่แท้จริง เป็นผู้มืดบอดไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรม สรุปรวมความแล้ว ไม่ทำเสียเลยยังจะเป็นบุญดีกว่า เพราะไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่นให้เดือดร้อนตายตามไปอีกมากมายด้วย

ส่วนพิธีกรรมการทรงวิญญาณ เผากระดาษเงิน กระดาษทอง เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ หรือที่เรียกว่า สวดกงเต็กนั้นก็มิใช่เป็นของพระพุทธศาสนาที่แท้จริง แต่เป็นวัฒนธรรมของลัทธิเต๋าชั้นต่ำๆ และของขงจื้อชั้นต่ำๆ มาแต่ดั้งเดิม ถ้าเป็นเต๋าชั้นสูงมีปัญญาทำฌานสมาบัติไม่มีการทำแบบนั้น ถือศีลกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ถือมังสวิรัติส่วนมากยังชิพด้วยลูกผลไม้ (เซียนท้อ) ต่างๆ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านทรงสอนให้บูชาวิญญาณบรรพบุรุษนั้น พระองค์ท่านให้บูชาเสียตั้งแต่เมื่อบรรพบุรุษยังมีชีวิตอยู่ ด้วยการแสดงความกตัญญูกตเวทิคุณต่อท่าน อุปถัมภ์ให้ท่านได้รับความสุขกาย สุขใจทันตาเห็นเสียทีเดียว จึงจะชื่อว่าเป็นพุทธสาวกเป็นชาวพุทธที่มีสติปัญญารู้แจ้งทางจิตใจแท้จริงแล

^_^ ..._/_... ^_^
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต

6,571จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย