คำขอขมากรรมรวม ต่อพระรัตนตรัย


คำขอขมากรรมรวม ต่อพระรัตนตรัย

ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ, ทวาระตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.
กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะโทสัง อะสัญจิจะโทสัง สัพพะโทสัง ขะมันตุ โว อะโหสิกัมมัง สันติสุข โอม

ลูกขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชา พระพุทธองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งปวง มหาเทพ มหาเทวี องค์เทพทุกท่าน เทวดาทุกองค์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง

ข้าพเจ้าชื่อ............ ขอสำนึกผิดที่ได้ทำอกุศลกรรม กรรมทั้ง ๗ สาย ๑) กรรมสายโลภะ ๒)กรรมสายโทสะ ๓) กรรมสายโมหะ ๔) กรรมสายราคะ ๕) กรรมสายอกตัญญู ๖) กรรมสายโกหกหลอกลวง ๗) กรรมสายลบหลู่สิ่งศักดิ์ิสิทธิ์
ที่ทำให้เกิดความทุกข์ ความเดือดร้อน

๏ ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ที่ระลึกได้และระลึกไม่ได้ ชาตินี้หรืออดีตชาติ ด้วยกาย วาจา ใจนี้ ต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และต่อผู้อื่นผู้ใด สัตว์อื่นเหล่าใด ทุกสิ่งที่เป็นบาปกรรมตรงนี้ พฤติกรรมเช่นนี้ ๛

๏ บัดนี้ ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในพฤติกรรมที่กล่าวมานี้ ขอขมา และขออโหสิกรรม แก่ข้าพเจ้าด้วย และข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่า จะไม่ทำพฤติกรรมเช่นนี้อีกต่อไป จะมีจิตเมตตา ช่วยเหลือผู้อื่น เอื้อ-เกื้อ-กัน ต่อทุกสรรพสิ่ง ๛

๏ ในอดีตหรือปัจจุบันนี้ หากว่าพระภิกษุ สงฆ์รูปใด ผู้อื่นผู้ใด สัตว์อื่นเหล่าใด มาทำร้ายด้วยวิบากกรรมนี้ ให้ข้าพเจ้าเกิดความทุกข์ ความเดือดร้อน ทั้งกายและจิตใจ กรรมเช่นนี้ ข้าพเจ้าขอรับการขมาและอโหสิกรรมให้ จะไม่จองเวร อาฆาต พยาบาทอีกต่อไป และขอไถ่ถอนสิ่งที่จองเวร อาฆาต พยาบาทต่างๆ คืนสู่ธรรม๛

๏ บัดนี้ ข้าพเจ้าขอส่งกุศล (บอกชื่อบุญกุศลที่จะทำตอบแทน ใช้หนี้....)............ขอเจ้ากรรมนายเวร โปรดเมตตารับและโปรดอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ด้วยบุญกุศลอานิสงส์นี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีความเจริญ ปลอดภัย เป็นสิริมงคล สุขสันติ สันติสุข๛

๏ ขออัญเชิญบารมีพระพุทธองค์ และพระแม่ธรณี โปรดเสด็จมาเป็นประจักษ์พยาน และโปรดเคลียร์ แก้ไขวิบากกรรม ขอให้ทุกฝ่ายรับการขมา และเจ้ากรรมนายเวร อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน นำไปสู่สันติสุข โอม มะ อะโห ศานติ สันติ โอม ๛


^_^ ..._/_... ^_^
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   

8,574จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย