ท่านสามารถเห็นกรรมของคนอื่นได้อย่างไร?


ท่านสามารถเห็นกรรมของคนอื่นได้อย่างไร?

เราเห็นกรรมไม่ได้ แต่เรารู้สึกถึงกรรมได้ เพราะใช้คำว่า "เห็น" จะลำบาก เราจะต้องรู้สึกก่อน รู้สึกถึงจะได้เห็นประจักษ์กรรม

เห็นประจักษ์จากไหน?

จากความประพฤติ พฤติกรรม

^_^ ..._/_... ^_^

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   

6,458จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย