เสื้อสวย ควรชื่นชม ไม่หลงใหล


เสื้อสวย ควรชื่นชม ไม่หลงใหล

มีคนกล่าวว่า "หากไม่เกิดปัญญารู้แจ้ง จิตประกอบอยู่ด้วยโมหะ ก็จะเกิดทุกข์เมื่อมีผัสสะ เช่น เมื่อตาเห็นเสื้อสวย ไม่มีสติรู้เท่าทันจิต ปัญญาไม่รู้แจ้งอารมณ์ก็จะเกิดสังขารปรุงแต่งว่า “เสื้อสวย น่าจะเป็นของเรา” แล้วยึดมั่นในจิตนั้นด้วยตัณหาและอุปาทานว่า “เราอยากได้” ภพ-ชาติเกิดขึ้นทันที โดยความเป็นผู้อยากได้เสื้อตัวนั้น ทุกข์ ฯลฯ ย่อมเกิดตามมา"

ข้อความนี้มีความขัดแย้งกันเอง "ถ้าเราบอกว่าอยากได้เสื้อตัวนี้ แล้วได้มา ก็ต้องมีความสุข แต่มาบอกว่ามีความทุกข์ ถ้าเป็นทุกข์ แล้วเราจะแสวงหาเสื้อสวยนี้ทำไม?

ถ้าเราอยากได้เสื้อสวยงามตัวนี้เราควรใช้คำว่า "ชื่นชม อย่าหลงใหล" เราอยากได้เราต้องมีปัญญาอีกตัวหนึ่งมากำกับ คือ เสื้อสวยตัวนี้จริง แต่ไม่แท้ คือ ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ เพราะถึงเวลาหนึ่งเสื้อสวยงามตัวนี้ก็ต้องเสียไป นี่แหละ เป็นทุกข์ แต่จะถูกครอบงำไหม?

คำว่า "ทุกข์" ก็คือ สูญเสีย แต่ถ้าเรารู้ก่อนว่าสิ่งนี้จะต้องมีการสูญเสีย แล้วเราจะทุกข์ทำไม? พอก่อนสูญเสีย เราก็ต้องชื่นชมก่อน เพื่อให้เกิดอานิสงส์ ทำไมต้องรอให้สูญเสีย เราก็ต้องใช้ก่อนสิ

^_^ ..._/_... ^_^
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   

6,451จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย