เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปิดยอดบุญถวายสร้างหนังสือและตู้พระไตรปิฎก

 พระมหาฯชินวํโส    26 ก.ย. 2565

เจริญสุขเจริญพรแจ้งบอกบุญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือและตู้พระไตรปิฎกในงานกฐินสามัคคีที่จะถึงหลังวันออกพรรษาเร็วๆนี้

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี สร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สัก เพื่อถวายให้กับทางวัดฯ
*เจ้าภาพจำนวน 91 กอง/ 700 บาท /1 เล่ม
*ยังขาดเจ้าภาพอยู่อีก 26 กอง/เล่ม
(ราคา/ตู้ไม้ฯพร้อมหนังสือฯ 44,000 บาท)

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักเพื่อถวายในงานบุญทอดกฐินสามัคคีที่จะถึงเร็วๆนี้ ในปัจุบัน ทางวัดยังไม่มีหนังสือพระไตรปิฎกไว้ใช้อ่านเลย จึงได้จัดเป็นกองกฐินสามัคคีขึ้น เพื่อที่พระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาอยู่ที่วัด จะได้มีไว้ใช้ศึกษา หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
หนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของสำนักพิมพ์มหามกุฎ พร้อมตู้ไม้สัก
ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองละ 700 บาท หรือ รับเป็นเจ้าภาพทั้งชุด ชุดละ 44,000 บาท (ราคานี้ รวมค่าจัดส่งและค่าพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ ติดที่หนังสือเรียบร้อยแล้ว)
##ร่วมเป็นเจ้าภาพฯได้ที่
ธ.เพื่อการเกษตรฯ(ธกส.)
เลขที่บัญชี //๐๒๐๐- ๕๘๒๔- ๐๑๕๘
ชื่อบัญชี พระมหาญาณภัทร ชินวฺโส
ร่วมบุญแล้วรบกวนช่วยด้วย
id line / tulakun8140
ขอเจริญพร อนุโมทนาสาธุการเทอญฯ ..

**อานิสงส์**
อานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎกและตู้บรรจุพระธรรมไว้ ๑๑ ประการ คือ
๑. ได้สั่งสมกุศลมูล หรือผลบุญ กุศลกรรม ไว้มากในพระพุทธศาสนา
๒. จะไม่ตายอย่างคนหลงสติ หรือจากไปอย่าง มีสติบริบูรณ์
๓. หากไปเกิดในหมู่มนุษย์สามัญ หรือหมู่บุคคลทั่วไปจะมีผลตามมาดังนี้
๓.๑ มีอำนาจยิ่งใหญ่ได้สิ่งสมปรารถนาดังใจปรารถนา
๓.๒ มีกลิ่นกายหอมฟุ้ง ไม่มีกลิ่นตัวเป็นที่น่ารังเกียจ
๓.๓ มีผิวพรรณสวยงาม หรือไม่มีผิวพรรณทราม
๓.๔ มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติและบริวาร หรือไม่ตกอับยากจน
๔. หากไปเกิดเป็นกษัตริย์จะมีผลตามมาดังนี้
๔.๑ จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองทวีปทั้ง ๔
๔.๒ มีแก้ว ๗ ประการเกิดมาเป็นของคู่บุญ
๔.๓ ปราสาทที่ประทับจะมีแสงแก้วสว่างไสวไกลถึง ๑๒ โยชน์
๔.๔ แวดล้อมด้วยนารีแสนนางปานประหนึ่งนางฟ้า
๔.๕ มีปราสาท ๘๔,๐๐๐ องค์ให้ประทับ
๔.๖ จะเสด็จไปทางใดก็แวดล้อมด้วยเหล่าเสนามาตย์พร้อมทั้งขบวนรถ ขบวนช้าง
ขบวนม้า และขบวนทหารราบ ติดตามเป็นขบวนใหญ่ถึง ๗ โยชน์
๕. หากไปเกิดเป็นเทวดา จะได้เป็นพระอินทร์ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ถึง ๗ ครั้ง
๖. หากเกิดเป็นมนุษย์อีก จะได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง ๓๖ ชาติ
๗. (จากนั้น) ก็จะได้เกิดเป็นพระราชาปกครองประเทศอีกหลายชาติ
๘. ต่อมา เมื่อเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะมีผลตามมาดังนี้
๘.๑ ได้รับเกียรติในที่ทุกสถาน
๘.๒ มีสติปัญญาหลักแหลม
๘.๓ มีอวัยวะ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย สะอาดผ่องใส
๘.๔ มีจิตบริสุทธิ์ (คิดในสิ่งที่ดี)
๙. จะได้พบพระพุทธเจ้าแล้วออกบวชและบรรลุมรรคผลในที่สุด
๑๐. จะได้เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎก
๑๑. หากปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
ก็จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้บำเพ็ญบารมีต่อไป
ร่วมสมทบเป็นเจ้าภาพได้ที่..บัญชีธนาคาร.ธกส(ตามภาพ)


  3,215 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย