ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบรรพชา-อุปสมบท พระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๑

เจริญพร สาธุชน
เรื่อง ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบรรพชา-อุปสมบท พระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๑
ด้วยวัดสองเปย และศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ได้จัดบรรพชา –อุปสมบทพระภิกษุสามเณร ภาคฤดูร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน์ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้มี กุลบุตรกอปรด้วยกุศลศรัทธา ที่สมัครอุปสมบทเป็นพระภิกษุ จำนวน ๑๑ คน สมัครบรรพชาเป็นสามเณร จำนวน ๓๔ คน ทั้งนี้สามเณรที่บรรพชาเสร็จแล้วจำนวน ๘ รูปจะเล่าเรียนต่อในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในระดับมัธยมต้น และปลาย ในวิชาสามัญ –นักธรรม –บาลี ดังนี้
จึงขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุ รูปละ ๓,๙๙๙บาท และอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาบรรพชาสามเณร ๑,๙๙๙ บาท หรือตามกำลังศรัทธา
กำหนดการบรรพชา-อุปสมบทตลอดโครงการ ๑ เมษายน – ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ในหลักสูตรอบรมศีลธรรมระยะสั้น
แจ้งความประสงค์หรือขอรับใบอนุโมทนาบัตร ได้ที่ พระปลัดบัญชา มหาวายาโม โทร ๐๘๔-๗๐๒-๐๑๙-๔
ใลน์ ID WATSONGPOEI หรือ Email Watsongpoei@Gmail.com ท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ บัญชีไวยาวัจกร พิกุลแก้ว น้ำคำ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ ๗๔๕-๐-๑๘๓๐๕-๓


ขออนุโมทนาบุญ

พระปลัดบัญชา มหาวายาโม
เจ้าอาวาสวัดสองเปย /ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดาร
ปิดกองบุญวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑DT017894

watsongoei

 เปิดอ่านหน้านี้  2099 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย