ขอเชิญเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม
 Nathivich   18 ก.ค. 2560

ลิงค์รายละเอียดโครงการ http://goo.gl/Vefc3T << คลิก >>>
เว็บไซต์ http://www.sites.google.com/site/nathivich << คลิก >>>
กลุ่มเฟสบุ๊คสวนป่า https://www.facebook.com/groups/nathivich << คลิก >>>
แฟนเพจสวนป่าฯ https://www.facebook.com/watpaboonchum << คลิก >>>

1. ชื่อโครงการ : สวนป่าบุญชุ่มรมณียาราม
2. หลักการและเหตุผล :
ด้วยอาตมภาพ ดร.พระณธีร์วิชญ์ คมฺภีรปญฺโญ ได้บรรพชาอุปสมบทในร่มเงาผ้ากาสาวพัสดุ์มาเป็นระยะเวลาหลายปี มีความสงบร่มเย็นในการประพฤติปฏิบัติ ในการเผยแผ่พระศาสนาทั้งในและต่างประเทศ ได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัด สำนักปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรม ซึ่งแต่ละแห่งนั้นก็มีความสัปปายะที่แตกต่างกัน พบว่า สถานที่สำหรับเพื่อปฏิบัติธรรม ฝึกจิตเจริญภาวนานั้น เป็นที่ต้องการของผู้คนจำนวนมาก ที่ต้องการความสงบ วิเวก มีอาวาสสัปปายะเหมาะสม ผู้คนจะเสาะแสวงหา เดินทางไปปฏิบัติธรรม หากเป็นสถานที่ร่มเย็น สงบเงียบ เต็มไปด้วยกลุ่มแมกไม้ เป็นพื้นที่สีเขียว มีร่มเงา เยือกเย็น สบายตา บรรยากาศสงบเหมาะแก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างยิ่ง โดยวัดในประเทศไทยมีมากมายหลายวัด แต่วัดหรือสำนักที่เต็มไปด้วยความร่มเย็น รื่นรมย์ด้วยแมกไม้ ป่าไม้ บรรยากาศเหมาะแก่การเจริญภาวนานั้น มีจำนวนไม่มากนัก บางวัดไม่นิยมที่ทำให้วัดร่มรื่นด้วยการปลูกต้นไม้ จะพัฒนาด้านวัตถุ และทำวัดให้เต็มไปด้วยป่าคอนกรีต ซีเมนต์ไปเกือบหมดทั้งวัด ไม่เหลือต้นไม้ ต้นหญ้า พื้นที่สีเขียวไว้ในวัดเลย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลายเหตุผลของแต่ละวัด เช่น ไม่จำเป็นต้องดูแลตัดหญ้า หรือรักษาต้นไม้พืชพันธุ์ การปูพื้นวัดด้วยคอนกรีตหมดทั้งวัด อาจจะเป็นค่านิยมที่บ่งบอกว่าเป็นวัดที่เจริญแล้ว เป็นต้น ซึ่งวัดแต่ละแห่งก็มีเหตุผลส่วนตน นี่เป็นข้อสันนิษฐานส่วนตัวของอาตมภาพ ซึ่งอาจจะไม่ถูกก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในทัศนะอาตมภาพ เชื่อว่าวัดควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา เป็นพื้นที่สีเขียวให้มากๆ ซึ่งจากการสอบถามญาติโยมจำนวนมาก มีเสียงส่วนใหญ่เป็นอย่างเดียวกันทั้งหมดว่า ชื่นชอบพื้นที่สีเขียว มีต้นไม้ ป่าไม้ มีสวนป่าไม้ที่ร่มรื่น ญาติโยมเข้าวัดมาแล้วก็จะเกิดความสบายใจเมื่อได้เห็นบรรยากาศร่มเย็น ได้พักสายตา ได้พบความสงบ เป็นสภาพแวดล้อมที่จะเอื้อต่อการฝึกเจริญสติ ทำให้เกิดสติ ปัญญา ก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติธรรม

หลังจากที่ได้เรียนจบแล้ว อาตมภาพมีแนวความคิดต้องการสถานที่ผืนดินสักที่หนึ่ง ในจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่จัน หรือ อำเภอแม่สาย หรือ อำเภอเชียงแสน ซึ่งสถานที่นี้ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากนัก หากมีลำธาร ติดภูเขา มีภูเขารายล้อมก็จะดีมาก ผืนดินไม่กว้างใหญ่มาก เพื่อทำเป็นที่อ่านหนังสือศึกษาพระไตรปิฎก โดยเป้าหมายในชีวิตว่าจะอ่านพระไตรปิฎก พร้อมกันนั้นก็เป็นสถานที่เจริญภาวนาปฏิบัติธรรมส่วนตัว โดยจะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น เหมือนกับเสถียรธรรมสถาน สวนโมกขพลาราม วัดปัญญานันทาราม วัดชลประทาน วัดสังฆทาน วัดสวนแก้ว วัดสายพระป่า เป็นต้น ซึ่งจากการได้ไปเยี่ยมสถานที่เหล่านี้ จึงเกิดความประทับใจอย่างมาก ที่เป็นแรงบันดาลใจอยากจะสร้างสวนป่านี้ขึ้นมา

อย่างที่กล่าวว่า เบื้องต้นนั้นมีวัตถุประสงค์จะทำเพียงเป็นสถานที่ส่วนตนเพื่ออ่านหนังสือ เจริญวิปัสสนากรรมฐาน เป็นสถานที่พักผ่อน เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเล็กๆ พื้นที่ไม่มาก แต่เมื่อพิจารณาหลายรอบ หากมีที่ดินจริง สถานที่ก็คงไม่ใช่มีขอบเขตการใช้สอยเพียงเฉพาะส่วนตัวเท่านั้น จะมีผู้สนใจอยากจะเข้ามาพักอาศัย มาสนทนาธรรม มาปฏิบัติธรรมด้วย สถานที่แห่งนี้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย จึงอธิษฐานว่าหากสถานที่จะได้มาก็ขอให้มีญาติโยมมาช่วย จะกว้างขวางใหญ่โต ก็ขึ้นอยู่กับนาบุญ ว่าจะมีผู้สนับสนุนอุปถัมภ์ แต่จะทำตามกำลังที่มีเพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์เพราะการสร้างวัตถุมากมาย ส่วนวัตถุประสงค์ส่วนตนเดิมทีที่ไม่เปลี่ยนคือ เพื่ออ่านหนังสือ ศึกษาพระไตรปิฎก ปฏิบัติธรรม หากมีบุญวาสนา มีสาธุชนถวายการสนับสนุนในการดำเนินการ สถานที่แห่งนี้ก็อาจจะกว้างขวาง ทั้งนี้ ก็ให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย

ในแถบภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา เขตเชียงตุง เมืองรัฐฉาน ทางประเทศลาว ญาติโยมจำนวนมาก ล้วนให้ความศรัทธาเคารพในพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ศีลธรรมนักบุญแห่งลานนา วัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่อาตมภาพเคารพศรัทธาเป็นอย่างยิ่งรูปหนึ่ง ตอนแรกจะตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่าอย่างไรดี เกิดความศรัทธาในท่านครูบาพ่ออย่างมาก จึงกราบอาราธนาชื่อท่านนำมาตั้งเป็นชื่อส่วนป่า เพื่อเกิดเป็นมงคลแก่สถานที่แห่งนี้ ซึ่งนามของท่านพระครูบาพ่อก็เป็นชื่อที่เป็นมงคลอยู่แล้ว ดังนั้นจึงตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า สวนป่าบุญชุ่มรมณียาราม ซึ่งแปลว่าอารามสถานที่ร่มรื่น รื่นรมย์น่าบันเทิงใจชุ่มเย็นอบอุ่นไปด้วยบุญคือการปฏิบัติธรรม ขัดเกลาจิตใจ หรือเรียกอีกอย่างว่าสวนป่าบุญชุ่มธรรมสถาน ซึ่งจะเต็มไปด้วยสวนป่าแมกไม้นานาชนิด อันจะเป็นสถานที่บำเพ็ญบารมีของสาธุชนผู้สนใจทุกคน ทุกชาติวรรณะ ทุกภาษา ไม่จำเพาะแต่คนในจังหวัดเชียงรายเท่านั้น รวมถึงชาวต่างชาติ ต่างภาษาสามารถมาประพฤติปฏิบัติธรรม ณ สถานที่แห่งนี้ได้เฉกเช่นเดียวกัน และในอนาคตอาตมภาพจะเดินทางเข้าพบท่านพระครูบาพ่อบุญชุ่ม กราบเรียนถวายเรื่องนี้ให้ท่านได้รับทราบ และอาราธนาท่านมาโปรดแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการก่อตั้งสวนป่าต่อไป ซึ่ง ณ ขณะนี้ยังไม่ได้กราบถวายรายงานแด่องค์พระครูบาพ่อก่อน เนื่องจากว่า ช่วงนี้เข้าพรรษา และการเขียนโครงการนี้ริเริ่ม คิดมานานแล้ว แต่พอจะเดินเครื่องเดินหน้าก็ ท.ท.ท. คือทำทันที จริงมูลเหตุเนื่องจากอาตมภาพได้เดินทางไปที่สุชาดาสิกขาลัย จ.ปทุมธานี ไปอบรมคอร์สภาวนาที่นั่น และเห็นสถานที่และการเปิดคอร์สภาวนา จึงมีดำริว่า เราก็ควรจะหาสถานที่ทำของเราบ้าง เพราะวันเวลาล่วงไปๆ ถ้าไม่เริ่มทำตอนนี้ก็จะเสียเวลาไป หลังจากกลับมาจากสุชาดาสิกขาลัย ก็เริ่มเขียนโครงการ ร่างรายละเอียดออกมา และขอคำปรึกษา อุบาสกเริงฤทธิ์ ก็ได้รับคำแนะนำมาพอสมควร สวนชื่อคำว่า สวนป่าบุญชุ่ม นั้น ก็อย่างที่กล่าวไปว่า ประสงค์ต้องการอยากจะอาราธนาชื่อนี้มาใช้เป็นชื่อสวนป่า เพื่อเป็นสิริมงคล และมีความหมายดี ติดตรงที่ยังไม่ได้กราบเรียนแด่ท่านพระครูบาพ่อบุญชุ่มได้ทันที แต่หาจะรอไปจนถึงออกพรรษา หรือต้นปีหน้า การดำเนินก็จะช้าไป ก็เลยใช้ชื่อนี้ไปก่อน และจะกราบเรียนให้ทราบในการภายหลัง ดังนั้นจึงจะชี้แจ้งท่านที่เป็นลูกศิษย์ท่านพระครูบาพ่อว่า ตามเหตุผลที่กล่าวมานี้ จะได้เข้าใจตรงกัน

สถานที่แห่งนี้ในระยะ 3-5 ปีแรกจะเป็นการระดมทุนซื้อสถานที่และการค้นหาสถานที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งสวนป่าบุญชุ่มรมณียาราม หากการระดมทุนซื้อที่ดินได้เงินสามารถซื้อที่ดินได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งสามารถเข้าไปอยู่ได้ อาตมภาพก็จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่ ทำกิจกรรมการเผยแผ่ เข้าไปจำพรรษา และทยอยระดมทุนซื้อที่ๆเหลือให้ครบ ซึ่งหากจะรอเวลานานไป ญาติโยมก็อาจจะไม่เห็นภาพชัดเจน ว่าจะทำจริงหรือไม่ เพราะไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน

แผน 5 ปีต่อมาก็จะเป็นการทยอยสร้าง พัฒนาพื้นที่ให้เกิดความร่มเย็นด้วยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ พร้อมกับการดำเนินกิจกรรม การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในระยะแรกจะเน้นการปลูกต้นไม้ให้มากๆ เพื่อเป็นสวนป่าเกิดร่มเงาร่มรื่น พร้อมกับการจัดทำผังแปลนในอนาคตว่าควรจะมีสิ่งก่อสร้างอะไรบ้างที่จำเป็น และเหมาะสม กลมกลืนเข้ากับป่าไม้ธรรมชาติ หากสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นสำเร็จได้เร็ว ได้จัดซื้อเรียบร้อยได้เร็วแล้ว อาตมภาพจะมาจำพรรษา และดำเนินตามโครงการที่กำหนดวางแผนไว้ โดยในอนาคต สถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี มีคอร์สภาวนาในแต่ละเดือน ทุกๆวันอาทิตย์มีการปาฐกถา แสดงพระธรรมเทศนา มีการทำวัตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม สนทนาธรรม สวนป่าบุญชุ่มรมณียารามจะเป็นสถานที่บำเพ็ญบารมีของทุกๆคน

นอกจากนั้น สวนป่าบุญชุ่มรมณียารามจะเปิดโอกาสให้องค์กรรัฐ เอกชน สถานศึกษาทุกระดับได้นำบุคลากร เยาวชน นักศึกษามาปฏิบัติธรรม ฝึกจิตภาวนา มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกรูปแบบ โดยยึดหลักภาวนา 4 คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา พัฒนาบุคลากรโดยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น คอร์สภาวนาอบรม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การเผยแผ่เชิงรุก เป็นต้น โดยมีเป้าหมายคือ การพัฒนาคน ให้เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ และจากมนุษย์ผู้ประเสริฐ เป็นจิตโพธิสัตว์ สร้างเครือข่ายจิตอาสา เพื่อเปลี่ยนแปลงมนุษย์ และสังคมให้เกิดสันติสุขด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ปฏิบัติธรรมตามหลักแนวทางมหาสติปัฎฐาน 4 ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถทำให้เกิดความสงบ สุขทั้งภายนอก ภายในได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางพระพุทธศาสนา

ฉะนั้นด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวมา อาตมภาพจึงต้องการจะจัดสร้างสวนป่าบุญชุ่มรมณียารามขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งสาธุชนผู้ใจดีมีจิตศรัทธาทุกท่าน สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังตามอัธยาศัยของตนเอง โดยไม่ลำบากตนเอง จะทำด้วยตนเอง หรือชักชวนร่วมบุญกันเป็นคณะ เป็นครอบครัว ขอประชาสัมพันธ์ถึงสาธุชนคนใจดีทุกๆท่าน ได้มาร่วมกันซื้อผืนดิน เป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนา สถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญ บำเพ็ญบารมี สถานที่แห่งนี้เกิดมีขึ้น บุญกุศลมากมายจะเกิดขึ้นที่นี่ อานิสงส์มากมายจะเกิดแก่ทุกท่านที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพตลอดเวลา จะเกิดความภาคภูมิใจ อุ่นใจ ดีใจ ปีติใจ ว่าครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ได้ฝากทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ยั่งยืนยาวนานตราบลูกหลาน ผืนดินธรรมสถานสวนป่าบุญชุ่มรมณียารามนี้ จะเป็นแหล่งบุญสถานอันใหญ่ที่ทุกคนสามารถมาบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ 10 ได้ทุกโอกาส และการสร้างสวนป่า หรือวัดในพระพุทธศาสนานี้เป็นการถวายแผ่นดินไว้ในพระพุทธศาสนา จะอยู่คู่แผ่นดินตราบนานแสนนาน เป็นถาวรวัตถุที่จะก่อเกิดประโยชน์ ก่อบุญมากมายไพศาล สุดท้ายนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ

อาตมภาพจะนำรายชื่อผู้มีจิตศรัทธามาประกาศอนุโมทนาบนเว็บไซต์แห่งนี้ และหน้าเฟสบุ๊คเป็นระยะๆ ท่านใดที่ร่วมทำบุญกรุณาได้แจ้งมาทาง Inbox หน้าเฟสบุ๊ค หรือ อีเมล์ [url][url][url][url]nathivich@gmail.com[/url[/url[/url[/url]]]] หรือไลน์ หรือแจ้งในฟอร์มโอนเงินทำบุญที่มีอยู่ด้านล่างเว็บหน้านี้ เพื่อจะได้นำรายชื่อแจ้งประกาศอนุโมทนาบุญ และอนาคตจะจัดทำเป็นมูลนิธิ ซึ่งจะสะดวกในการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการต่อไป

3. วัตถุประสงค์ :
3.1) เพื่อซื้อที่ดินสร้างเป็นสวนป่าบุญชุ่มรมณียาราม ธรรมสถานในพระพุทธศาสนา
3.2) เพื่อเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม เป็นศูนย์อบรมประชาชน
3.3) เพื่อเป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา

4. เป้าหมาย : เพื่อระดมทุนซื้อที่ดินสร้างสวนป่าบุญชุ่มรมณียาราม จำนวน 40 ไร่

5. วิธีดำเนินการ :

5.1) ขั้นเตรียมการ ระยะที่ 1 คือ ช่วงปีที่ 1 - 5 (ปี พ.ศ. 2561-2565)
-ขั้นระดมทุน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร
-จัดทำผ้าป่าสามัคคี ระดมทุนซื้อที่ดินประจำทุกปีๆ ละ ๑ ครั้ง (ครั้งใหญ่)
-หาเจ้าภาพ, หาสถานที่
-จัดตั้งเป็น "มูลนิธิสวนป่าบุญชุ่มรมณียาราม”

5.2) ขั้นดำเนินการ ระยะที่ 2 คือ ช่วงปีที่ 6 - 10 (ปี พ.ศ. 2566-2571)
-ซื้อผืนดิน สถานที่ดำเนินการ
-ลงมือดำเนินการตามแผนงาน โดยการจัดทำที่พัก ปลูกต้นไม้ ลานธรรม ฯลฯ
-หาทุนทรัพย์ และเจ้าภาพเพื่อพัฒนาสถานที่
-ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแผ่พุทธศาสนา เช่น บวชสามเณรภาคฤดูร้อน บวชศีลจาริณี บวชชีพราหมณ์ สถานีวิทยุชุมชนเพื่อเผยแผ่ธรรม จัดคอร์สภาวนา ฯลฯ

6. ระยะเวลา : 10 ปี ระหว่างปี 2561-2571 (การเริ่มต้นสร้าง)

7. งบประมาณ : จำนวน 14 ล้านบาท
7.1) จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทั่วไป
7.2) จากหน่วยงานรัฐ และเอกชนต่างๆ

8. สถานที่ดำเนินการ :
8.1) สถานที่ประมาณ 40 ไร่ ในจังหวัดเชียงราย เขตพื้นที่ อ.แม่สาย ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการหาสถานที่ที่เหมาะสม มีผู้มาแนะนำ และเสนอแล้ว 2 แห่ง ได้เดินทางไปดูสถานที่แล้ว กำลังอยู่ในการพิจารณา และดูสถานที่อื่นๆ ประกอบกันไปด้วย
8.2) หรือมีผู้มีจิตศรัทธาถวายบริจาคที่ดิน

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
9.1) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
1) พระเดชพระคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า, เจ้าคณะอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
2) ศาสตราจารย์ ดร.พระคำหมาย ธัมมสามิ เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารออกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ, อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งชาติไทยใหญ่ (รัฐฉาน ) หรือ SSBU
3) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
4) พระครูศีลวัฒนาภรณ์ (สุรินทร์ กิตฺติภทฺโท) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, เจ้าคณะแขวงวัดกัลยาณมิตร
5) พระครูสุตพุทธิวิเทศ (สมชาย จิตฺตคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศอังกฤษ
6) พระครูโสภณปริยัติ (ชรินทร์ อินฺทปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
7) พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดปันเสา จังหวัดเชียงใหม่
8 ) พ.ต.หญิง ดร.สิริลักษณา กุญชร ณ อยุธยา มหาวิทยาลัย SOAS ประเทศอังกฤษ
9) ดร.ทวีพงษ์ อินวงศ์สกุล (เจมส์) ศูนย์การเรียนรู้ เจมส์คันนาทองคำ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
10) คุณเริงฤทธิ์ ธิชาญ สุชาดาสิกขาลัย จังหวัดปทุมธานี

9.2) ประธานดำเนินงาน ดร.พระณธีร์วิชญ์ คมฺภีรปญฺโญ (วรโภคินธนะโชค) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร
9.3) คณะกรรมการดำเนินงาน และมูลนิธิสวนป่าบุญชุ่มรมณียาราม

10. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
10.1) มีที่ดินเพื่อจัดสร้างเป็นสวนป่าบุญชุ่มรมณียาราม ธรรมสถานในพระพุทธศาสนา
10.2) มีสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม เป็นศูนย์อบรมประชาชนที่มีความร่มรื่น ร่มเย็น
10.3) มีสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา


"ผู้ซื้อที่ดินถวายวัด ไว้ในพระพุทธศาสนา
เป็นการเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกเป็นอริยทรัพย์ คือทรัพย์ภายใน
ชื่อว่าเป็นผู้ได้บุญทั้งกลางวัน และกลางคืน
ตื่นอยู่ก็ได้บุญ แม้ยามหลับบุญก็เกิด
เป็นธนาคารบุญที่มีอานิสงส์เพิ่มพูนอยู่เรื่อยๆ"

========================

ขอเชิญสาธุชนผู้ใจดีร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยซื้อที่ดินถวายเพื่อสร้าง "สวนป่าบุญชุ่มรมณียาราม" อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย น้อมถวายเป็นพุทธบูชา เป็นรัตนะสถานที่ประดิษฐานซึ่งพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันจักยังประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมประเทศชาติ วัดเป็นพุทธศาสนสถานที่สำคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจในการกระทำคุณงามความดี และเป็นสาธารณสถาน อันยังประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมและมวลมนุษยชาติ การสร้างวัด จึงถือว่าเป็นการสร้างพุทธศาสนสถานอันเป็นพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาด้านจิตใจ และปลูกฝังคุณงามความดี ตลอดทั้งการปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันจักนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยในสังคมและความวิวัฒนาสถาพรแห่งพระพุทธศาสนา ศรัทธาสาธุชนผู้ปรารถนาสร้างทานบารมี ต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงครบถ้วน 5,000 ปี ด้วยการถวายที่สร้างวัดไว้ในพระพุทธศาสนา บูชาพระรัตนตรัย สร้างบุญใหญ่ให้แก่ตน อานิสงส์ไม่อดอยาก โอกาสบุญใหญ่ที่หาทำได้ยาก

การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้น เป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก และผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้ นับว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ พระอุโบสถ พระวิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆ องค์ในวัด ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวง ที่จะเกิดขึ้นในศาสนา ตลอดถึงการบรรพชา อุปสมบท การบังเกิดขึ้นแห่งพระภิกษุสามเณร ก็สามารถบังเกิดขึ้นได้ โดยอาศัยที่ดินแห่งนี้ การประพฤติปฏิบัติธรรม เจริญภาวนาอันจักทำให้บรรลุมรรคผลนิพพาน ก็จะเกิดขึ้นได้จากที่ดินแห่งนี้ หลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้ เป็นผู้สร้างถวาย โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้น ได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพุทธศาสนาแห่งนั้น ก็จักได้รับอานิสงส์ดังกล่าวด้วย ยังจะเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้น เจริญด้วยทางโลกและทางธรรม ยิ่งๆ ขึ้นไป หากจักปรารถนาพระนิพพานในปัจจุบันชาติก็มิใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ จึงจักได้ขอกล่าวอานิสงส์ส่วนหนึ่ง อันจะบังเกิดจากการได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม ให้สาธุชนทั้งหลายทราบ ดังนี้

อานิสงส์การถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนา

ส่งผลให้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงามด้วยเพราะอานิสงส์แห่งการถวายที่ดินให้แก่พุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดภพชาติใดก็จะมีที่ดินเป็นของตัวเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจะมีวิมานที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล แก้กรรมให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้ ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายที่ดินแด่พระสงฆ์ นับว่าเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ จะได้เป็นใหญเ่ป็นโตเป็นผู้ปกครอง แผ่นดินหรือบริหารประเทศ ความที่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่จึงมีคนพากันยกย่องสรรเสริญจำนวนมาก ในเรื่องของความมั่นคงทางกาย และใจ ไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะเป็นผู้ที่หนักแน่น ทำการใดก็เจริญและได้รับการยอมรับอยู่ตลอด จะมีความสุขทั้งชีวิตเลยทีเดียว

1. จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฎิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป
2. ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ
3. มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
4. ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์
5. ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
6. ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพยสมบัติที่รุ่งเรือง ตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล
7. มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
8. มีพร้อมด้วยสุข ๓ ประการ เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า
9. จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี
เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก
10. ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงาม เหมาะแก่การประกอบสัมมาชีพตามปรารถนา เป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชให้ดอกให้ผลงอกงามกว่าที่ใดๆ
11. เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรม ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้

พระอาจารย์ ดร.ณธีร์วิชญ์ วรโภคินธนะโชค
ประธานดำเนินการสร้าง สวนป่าบุญชุ่มรมณียาราม

ลิงค์รายละเอียดโครงการ http://goo.gl/Vefc3T
เว็บไซต์ http://www.sites.google.com/site/nathivich
กลุ่มเฟสบุ๊คสวนป่า https://www.facebook.com/groups/nathivich
แฟนเพจสวนป่าฯ https://www.facebook.com/watpaboonchum


ที่มา : https://sites.google.com/site/nathivich/prachasamphanth-1/watpaboonchum

DT018119

โดย : Nathivich

วันที่ลงประกาศ : 18 ก.ค. 2560
ที่อยู่ : วัดประยุรวงศาวาส ธนุบรี กรุงเทพ 10600
โทร. : 0930291819

 เปิดอ่านหน้านี้  3236 

บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย