เชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูบวรสมาจาร ( หลวงพ่อสวัสดิ์ ปภสฺสโร ) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองผักหนาม กำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูบวรสมาจาร กำหนดงานวันที่ ๒๘,๒๙,๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ เมรุชั่วคราว วัดหนองผักหนาม ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ
พระครูบวรสมาจาร ( หลวงพ่อสวัสดิ์ ปภสฺสโร )
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองผักหนาม
กำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูบวรสมาจาร
กำหนดงานวันที่ ๒๘,๒๙,๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
ณ เมรุชั่วคราว วัดหนองผักหนาม ตำบลมาบข่า
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ หรือ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าไตรชุดละ๔,๐๐๐ บาท
สวดมาติกาชุดละ ๒,๐๐๐บาท หรือ เป็นเจ้าภาพโรงทาน ฯลฯ
ขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่
บัญชี วัดหนองผักหนาม
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขานิคมพัฒนา
เลขที่บัญชี 668-2-41485-9
หรือติดต่อไวยาวัจกร ๐๘๑ ๖๔๖๘๓๐๒
กำหนดการบำเพ็ญกุศล
วันศุกร์ที่ ๒๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๖)
เวลา ๑๖.๐๐ น. สวดพระพุทธมนต์เปิดหีบศพบำเพ็ญกุศล
เวลา ๑๙.๐๐ น. บรรยายธรรม
เวลา ๒๐.๐๐ น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม
วันเสาร์ที่ ๒๙ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๖)
เวลา ๑๙.๐๐ น. บรรยายธรรม
เวลา ๒๐.๐๐ น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๖)
เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุและสามเณร
เวลา ๑๐.๐๐ น. สวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุและสามเณร
เวลา ๑๔.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๕.๐๐ น. สวดมาติกาบังสุกุล
เวลา ๑๕.๓๐ น. ทอดผ้าไตรบังสุกุลหน้าหีบศพบนเมรุลอย
เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ
ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง ประธาน
พระญาณรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง รองประธาน
พระครูสิริภาวนานุโยค รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง รองประธาน
พระครูพิพิธวรคุณ เจ้าคณะอำเภอนิคมพัฒนารองประธาน พระครูสังฆวิสุทธิคุณ เจ้าคณะตำบลมาบข่า รองประธาน
ประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์
พระมหาจรินทร์ ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดหนองผักหนาม ประธาน
พระภิกษุวัดหนองผักหนามทุกรูป กรรมการ
ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธาน
นายวิชัย ล้ำสุทธิ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร รองประธาน
ประธานดำเนินงานฝ่ายฆราวาส
นายดารใน ยี่ภู่ นายอำเภอนิคมพัฒนา ประธาน
นายสุกิจ จันทร์มณีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา รอประธาน
นายสานิต ล้ำสุทธิ กำนันตำบลมาบข่า รองประธาน
นายบุญเปรม เณรนุ่น ผู้ใหญ่บ้านหนองผักหนาม กรรมการ
ไวยาวัจกร ญาติ ศิษยานุศิษย์ กรรมการวัดหนองผักหนาม กรรมการ
กรรมการชุมชนและชาวบ้านหนองผักหนาม กรรมการ
รายชื่อเจ้าภาพพระแสดงธรรม
๑.คุณวิชัย ล้ำสุทธิ ๑๐,๐๐๐ บาท
๒.คุณต้อย กลิ่นเลิศ ๕,๐๐๐ บาท
รายชื่อเจ้าภาพพระสวดอภิธรรมคืนวันที่๒๘และ๒๙เมษายน๒๕๖๐
๑.คุณสังเวียน กลีอิ่ม ๑๒,๐๐๐ บาท
๒.คุณจินดารัตน์ โพธิถิระธนานนท์ ๑๒,๐๐๐ บาท
รายชื่อผู้ร่วมทำบุญเมรุลอย
๑.คุณชม เขียวโพธิ์ ๒๐๐ บาท
๒.คุณทองใบ บุญฉาย ๒๐๐ บาท
๓.คุณสมบัติ บัวสิงห์ ๑๐๐ บาท
๔.คุณต้อย กลิ่นเลิศ ๑,๐๐๐ บาท
รายชื่อเจ้าภาพสวดพระพุทธมนต์วันที่๓๐เมษายน๒๕๖๐
๑.คุณพรม แก่นศิริ ๑๐,๐๐๐ บาท
๒.คุณสมเดช สันทัด ๑,๕๐๐ บาท
รายชื่อผู้ร่วมทำบุญทั่วไป
๑.คุณต้อย กลิ่นเลิศ ถวายเก้าอี้ ๑๐๐ตัว ๑๐,๐๐๐ บาท
ถวายเป็นเจ้าภาพเครื่องดนตรีไทย ๑,๐๐๐ บาท


รายชื่อเจ้าภาพโรงทานที่จะมาร่วมในงาน(๒๘-๓๐เมษายน๒๕๖๐)
๑.คุณดารุณี ขันทีท้าว , คุณพเยาว์ บ้ำสันเที๊ยะ , เจ๊เอ ครัวหมูบิน
คุณทศพร สุขจิตร , ร้านข้าวสาร พร้อมคณะ
๒.คุณสกุลตลา ศรีจำพันธ์
๓.คุณกมลมาร พวงเพ็ชร
๔.คุณประทุม พากเพียร
๕.คุณดวงใจ ช่วงบัว
๖.คุณบังอร กลยนี และครอบครัว
๗.คุณพิสิษฐ์ หอมระรื่น
๘.คุณป้าพิณ และครอบครัว
๙.คุณเพ็ญศรี แก่นศิริ
๑๐.คุณไพลิน เมฆอรุณ และครอบครัว
๑๑.คุณยุพิน ชุ่มชื่น (ป้าแอ้ พรธนา)
๑๒.ร้านซักรีด ปุ้ย / เป้ง
๑๓.ร้านคิ้มเสริมสวย+จิตรน้ำปั่น
๑๔.คุณนิวัตร น้อยอ่อนโพธิ์ และครอบครัว
๑๕.คุณปราณี เณรนุ่น + คุณสำรอง บางรัก
๑๖.คุณชมพู่ ปลวกแก้ว และเพื่อนๆ
๑๗.คุณสน – คุณเสียน และญาติๆ
๑๘.คุณจรูญ คุณนภาพร เตียวตระกูล
๑๙.คุณนิวัฒน์ คุณบุษกร พรมดี
๒๐.คุณสงวน พวงเพชร บริจาคค่าอาหาร
๒๑.คุณนิรันดร์ แสงแก้ว และครอบครัว
๒๒.ป้าหนู สีกา และครอบครัว
๒๓.คุณชาญณรงค์ คุณสุปราณี เฉลิมไชย และครอบครัว
รายชื่อเจ้าภาพร่วมทำบุญทอดผ้าไตร (ชุดละ ๔,๐๐๐ บาท)
๑.คุณสงวน อุปสาร ๔,๐๐๐ บาท
๒.คุณละม่อม-คุณทองจันทร์ สุขเลิศ ๔,๐๐๐ บาท
๓.คุณชวย กลิ่นเลิศ,คุณปลอด ชาวโชติ ๔,๐๐๐ บาท
๔.คุณพิมพ์ แก่นศิริ ๔,๐๐๐ บาท
๕.คุณวิมล งามเมืองปักษ์ ๔,๐๐๐ บาท
๖.คุณหนูแดง,คุณเสงี่ยม พวงเพ็ชร ๔,๐๐๐ บาท
๗.คุณศราวุธ คุณปลื้มใจ กลิ่นเลิศ ๔,๐๐๐ บาท
๘.คุณต้อย กลิ่นเลิศ คุณบุญยืน กลิ่นเลิศ (๒ชุด) ๘,๐๐๐ บาท
๙.คุณจวน กลิ่นเลิศ และครอบครัว ๔,๐๐๐ บาท
๑๐.คุณจีรวัฒน์ ดวงรัตน์และครอบครัว ๔,๐๐๐ บาท
๑๑.คุณพิมพ์ พวงเพ็ชร และครอบครัว ๔,๐๐๐ บาท
๑๒.คุณพิมพ์ คุณสัน อาจหาญ และครอบครัว ๔,๐๐๐ บาท
๑๓.คุณเนียร คุณสาวธาริน ภูธนะกูลและครอบครัว ๔,๐๐๐ บาท
๑๔.คุณปรินทร์ญาดา เกตุดี ๔,๐๐๐ บาท
๑๕.คุณไพรอน ชัยประเสริฐ ๔,๐๐๐ บาท
๑๖.คุณขันทอง พานิช ๔,๐๐๐ บาท
๑๗.คุณวิรัช กำปั่นทอง ๔,๐๐๐ บาท
๑๘.คุณวิโรจน์ กำปั่นทอง ๔,๐๐๐ บาท
๑๙.คุณเสงี่ยม พุ่มพวง คุณสำรอง บางรัก ๔,๐๐๐ บาท
๒๐.คุณสมศักดิ์ คุณนงเยาว์ บังเกิดผล และครอบครัว ๔,๐๐๐ บาท
๒๑.คุณเสริญ และคณะเก็บผักบุ้ง ๔,๐๐๐ บาท
๒๒.คุณชูศรี กลิ่นเลิศ และบุตรธิดา ๔,๐๐๐ บาท
๒๓.คุณลลิตา คุณวัลภา สนั่นไหว และครอบครัว ๔,๐๐๐ บาท
๒๔.คุณวร กลีอิ่ม และครอบครัว ๔,๐๐๐ บาท
๒๕.คุณประมวล ดวงดาว ๔,๐๐๐ บาท
๒๖.ครอบครัวเณรนุ่น ๔,๐๐๐ บาท
๒๗.คุณป้าชื่น แก่นศิริ ๔,๐๐๐ บาท
คุณป้าอินต่ายกระทึก,คุณสุชาติ แก่นศิริ
๒๘.คุณสมพงษ์คุณกมลมาลย์ พวงเพ็ชรและครอบครัว ๔,๐๐๐ บาท
๒๙.คุณเชย คุณสงวน พวงเพ็ชร ๔,๐๐๐ บาท
๓๐.คุณสรกฏษ สมวุฒิพร คุณสมศรี ศรีสวัสดิ์ ๔,๐๐๐ บาท
๓๑.คุณสมจิต คุณบัว สนสาขา และครอบครัว ๔,๐๐๐ บาท
๓๒.คุณแถบ,คุณเครือวัลย์ วงศ์มิตร ๔,๐๐๐ บาท
๓๓.พ.ต.ต.ธนวัฒน์ วัฒนะ ๔,๐๐๐ บาท
๓๔.คุณบังอร กลยนี และครอบครัว ๔,๐๐๐ บาท
๓๕.คุณธนเดช จันทร์เจริญ ๔,๐๐๐ บาท
๓๖.คุณขจร ภูธนะกูล และครอบครัว ๔,๐๐๐ บาท
๓๗.คุณประสงค์ , คุณปราณี บุญอินทร์ ๔,๐๐๐ บาท
๓๘.ด.ต.ลำไพ วรจิตร ๔,๐๐๐ บาท
รายชื่อเจ้าภาพร่วมทำบุญพระสวดมาติกา (ชุดละ ๒.๐๐๐ บาท)
๑.คุณหนู สีกา ๒,๐๐๐ บาท
๒.คุณวิรัช กำปั่นทอง ๒,๐๐๐ บาท
๓.วิโรจน์ กำปั่นทอง ๒,๐๐๐ บาท
๔.คุณฐิติกานต์,คุณเกิด คุณณัฐวุฒิ ภูธนะกูล ๒,๐๐๐ บาท
คุณอิชิยา ชาวนา,คุณณัฐวัฒน์ ตางาม
๕.คุณอภิวัฒน์ คุณมัจฉา คุณสุริวงษ์ น้อยอ่อนโพธิ์ ๒,๐๐๐ บาท
๖.คุณศริพร ล้ำสุทธิ และครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท
๗.คุณบุญช่วย คุณธีระวัฒน์ ผลบุญ ๒,๐๐๐ บาท
๘.คุณสงวน พวงเพ็ชร และครอบครัว ๒,๐๐๐บาท
๙.คุณคำรณ ปลวกแก้ว และครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท
๑๐.คุณชุบ คุณบุญจันทร์ และครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท
๑๑.คุณพิพัฒน์ คุณสำอาง และครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท
๑๒.ผู้ใหญ่วินัย กลิ่นเลิศ และครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท
๑๓.คุณกิมไล้, คุณอุไรวรรณ แป้นแก้ว ๒,๐๐๐ บาท
๑๔.คุณพาน,คุณทองใบ บุญฉาย ๒,๐๐๐ บาท
๑๕.คุณบรรจง,คุณเสียน บุญฉาย ๒,๐๐๐ บาท
๑๖.คุณธิดา ทุ้ยแป คุณวรรณนา อินทวงศ์ ๒,๐๐๐ บาท
๑๗.คุณชเนตตี ทุ้ยแป ๒,๐๐๐ บาท
๑๘.คุณบุญเลื่อน วินทไชย์ ๒,๐๐๐ บาท
๑๙.สท.พิมล โพธินาค และครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท
๒๐.คุณอมรรัตน์ นามทอง และครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท
๒๑.คุณจรัสพร สุขมั่น และครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท
๒๒.คุณรุ่งรัตน์ ชันณะสา และครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท
๒๓.คุณเจษฎา วิเวกแว่ว และครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท
๒๔.คุณลำเจียก บุญฉาย ๒,๐๐๐ บาท
๒๕.คุณสายัญ คันชม คุณพาณี พันธ์วัฒนาเจริญ ๒,๐๐๐ บาท
๒๖.คุณเจริญ วงค์ศรยา ๒,๐๐๐ บาท
๒๗.คุณช่อ บุญฉาย และบุตรหลาน ๒,๐๐๐ บาท
๒๘.คุณอารี วงษ์สูง และบุตรธิดา ๒,๐๐๐ บาท
๒๙.คุณแต๋ว ประดิษฐ์กร ๒,๐๐๐ บาท
๓๐.คุณเพ็ญศรี แก่นศิริ ๒,๐๐๐ บาท
๓๑.คุณเหลิย เตจิน ๒,๐๐๐ บาท
๓๒.คุณอัมพร สนั่นไหว ๒,๐๐๐ บาทDT018061  ภูริจิตฺโต 
 DT018061 
 7 เม.ย. 2560 เวลา 05:36 น.


ขออนุโมทนาขอบคุณ
คุณวิชัย ล้ำสุทธิ , คุณต้อย กลิ่นเลิศ รับเป็นเจ้าภาพบรรยายธรรม
คุณสังเวียน กลีอิ่ม , คุณจินดารัตน์ โพธิถิระธนานนท์
รับเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม
ขออนุโมทนาขอบคุณ
๑.คุณดารุณี ขันทีท้าว , คุณพเยาว์ บ้ำสันเที๊ยะ , เจ๊เอ ครัวหมูบิน
คุณทศพร สุขจิตร , ร้านข้าวสาร พร้อมคณะ
๒.คุณสกุลตลา ศรีจำพันธ์ ๓.คุณกมลมาร พวงเพ็ชร๔.คุณประทุม พากเพียร
๕.คุณดวงใจ ช่วงบัว๖.คุณบังอร กลยนี และครอบครัว๗.คุณพิสิษฐ์ หอมระรื่น
๘.คุณป้าพิณ และครอบครัว๙.คุณเพ็ญศรี แก่นศิริ๑๐.คุณไพลิน เมฆอรุณ และครอบครัว๑๑.คุณยุพิน ชุ่มชื่น (ป้าแอ้ พรธนา)๑๒.ร้านซักรีด ปุ้ย / เป้ง๑๓.ร้านคิ้มเสริมสวย+จิตรน้ำปั่นขอ ที่มาร่วมเป็นเจาภาพโรงทาน
ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
ตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พร้อมทั้งอำนาจผลบุญแห่งทานบารมี บารมีศีล บารมีธรรม ที่ท่านสาธุชนได้กระทำบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติและปัจจุบันชาติจงประมวลรวม กันเป็น ตบะเดชะ พลวปัจจัย ส่งเสริมให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในบวรพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งในหน้าที่การงานการเงิน และมีบุญเขตแห่งพระนิพพานเป็นที่ตั้งตลอดกาลนานเทอญ...สาธุ

ความคิดเห็นที่ 1  / ภูริจิตฺโต / 8 เม.ย. 2560 เวลา 20:36 น. 


ขออนุโมทนาขอบคุณ
ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าไตร ,สวดมาติกา,สวดพุทธมนต์,และอื่นๆ
ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
ตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พร้อมทั้งอำนาจผลบุญแห่งทานบารมี บารมีศีล บารมีธรรม ที่ท่านสาธุชนได้กระทำบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติและปัจจุบันชาติจงประมวลรวม กันเป็น ตบะเดชะ พลวปัจจัย ส่งเสริมให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในบวรพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งในหน้าที่การงานการเงิน และมีบุญเขตแห่งพระนิพพานเป็นที่ตั้งตลอดกาลนานเทอญ...สาธุ

ความคิดเห็นที่ 2  / ภูริจิตฺโต / 8 เม.ย. 2560 เวลา 20:56 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  278 

 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail  Guest


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook

สมาชิกธรรมะไทย
จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย