พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ
Share |
เปิดเรียนพิเศษ ธรรมศึกษาวันอาทิตย์ประชาชนทั่วไป เรียนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ป.2- ม. 3 วิชาภาษาอังกฤษ ป. 2- ป. 6 วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

เปิดเรียนพิเศษ ธรรมศึกษาวันอาทิตย์
เรียนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ป.2- ม. 3
เรียนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ ป. 2- ป. 6
วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี
เพื่อเป็นการเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนา ในส่วนของการศึกษาแผนกธรรม ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญาวัดไผ่เหลือง นนทบุรี และเป็นการเอื้ออำนวยต่อการศึกษาของคฤหัสถ์ที่มีเวลาเรียนธรรมะ เฉพาะวันหยุด แผนกธรรมฝ่ายบริการอบรมจึงประกาศเปิดการศึกษาแผนกธรรมในส่วนธรรมศึกษา เฉพาะวันอาทิตย์ขึ้น
สมัครเรียนตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ประชาชน เยาวชน ผู้สนใจศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญาวัดไผ่เหลือง โทร.๐-๒๙๒๑-๒๑๒๘, ๐๘๗-๘๘๓-๒๕๔๔
หมายเหตุ :- การจัดการเรียนนี้ จัดเป็นธรรมทาน คือผู้รับการเรียนไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับผู้ที่ต้องการทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน หรือร่วมจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับนักเรียน ขอเชิญติดต่อได้ที่ ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญาวัดไผ่เหลือง

ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน
..............................................................................................................................
คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน( ธรรมศึกษา)
รับนักเรียนทั่วไป ไม่จำกัดโรงเรียน ไม่จำกัดอายุ (แต่ต้องอ่านออก เขียนได้)
และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
หลักฐานในการรับสมัคร
๑. สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาแต่ละชั้น ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับคฤหัสถ์
๔. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
กำหนดการและสถานที่รับสมัคร
-ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้จนถึงวันที่ ๙ มิถุนายน๒๕๕๖
- ผู้สมัครต้องไปยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

รับสมัครเด็กประถมศึกษา -มัธยมศึกษา
เรียนพิเศษ ทุกวันอาทิตย์
- วิชาคณิตศาสตร์ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น.
- วิชาภาษาอังกฤษ เวลา ๑๔.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
ที่มา : เปิดเรียนพิเศษ ธรรมศึกษาวันอาทิตย์ประชาชนทั่วไป เรียนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ป.2- ม. 3 วิชาภาษาอังกฤษ ป. 2- ป. 6 วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี
DT010849
ooh3939
28 พ.ค. 2556 เวลา 10:52 น.

โพสต์: 179
อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา: 12
ขออนุโมทนา...สาธุ ครับ
เป็นโครงการ ธรรมทาน ที่เยี่ยมมาก
ครบสมบูรณ์..ทั้งทางโลก และทางธรรม
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
แจซ95 30 พ.ค. 2556 เวลา 23:34 น. โพสต์: 21 อนุโมทนา: 5 ได้รับอนุโมทนา: 13 คำตอบที่ 1

ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 1388 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย