พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ
Share |
ขอความอุปถัมภ์ร่วมงานบุญปริวาสกรรม/บวชเนกขัมมะ/ปฏิบัติธรรม วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (สบู) ๒๐-๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ พระภิกษุสงฆ์จากทั่วประเทศ

เจริญพร ขอความอุปถัมภ์ร่วมงานบุญ พร้อมเป็นเจ้าภาพอาหาร/น้ำปานะ
ด้วยทางวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (สบู) ได้จัดงานปฏิบัติธรรมปริวาสกรรมฯ / บวชชีพราหมณ์ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ (และของทุก ๆ ปี ๆ นี้เป็นปีที่ ๑๙) ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนมธรรมเนียมอันดีงามของชาวพุทธ และเพื่อเสริมสร้างบุญบารมี เช่น การบำเพ็ญบุญทานการกุศลด้วยการ /ถวายสังฆทาน /ทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ /อบรมจิตภาวนา/ทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น /ฟังธรรม /เจริญเมตตาจิต และทอดผ้าป่าสามัคคีเข้ากองทุนปริวาสกรรม เหล่านี้เป็นต้น ในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ได้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก (ทั้งฝ่ายบรรพชิต/และคฤหัสถ์) ปีนี้ก็คาดว่าจะมากเหมือน ๆ กับทุก ๆ ปี
ดังนั้น ทางวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (สบู) จึงได้มีหนังสือเจริญพรมาถึงสาธุชนทุก ๆ ท่านพร้อมครอบครัว เพื่อขอความอุปถัมภ์ปัจจัย ๔ จากท่าน เพื่อรับเป็นเจ้าภาพอาหารหลัก/หรือน้ำปานะ หรือตามกำลังศัทธา ในวันที่ ๒๐-๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ นี้ ตั้งแต่เวลา เช้า ถึง ค่ำ (ตลอด ๑๐ วัน) ตามดังตารางด้านล่างนี้
จึงเจริญพรมาเพื่อทราบ และหวังว่าคงจะได้รับความเอื้อเฟื้อในการบำรุงอุปถัมภ์ปัจจัย ๔ จากท่านด้วยดีทุกประการ.
เจริญพรมาด้วยธรรมและเมตตา

(พระครูไพจิตวรคุปต์)
เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (สบู)

ตารางเวลาจองรับเป็นเจ้าภาพ อาหาร /น้ำปานะ ตั้งแต่วันที่ ๒๐–๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ นี้ (หรือตลอดวัน)

จอง รับเป็นเจ้าภาพ อาหาร/น้ำปานะ วันที่................เมษายน ๒๕๕๖ (หรือตลอดวัน ๖,๐๐๐ บาท)
เวลา ๖ โมงเช้า ข้าวต้ม (ยาคู้) - (จำนวนเงิน ๑,๐๐๐-บาท)
เวลา ๓ โมงสาย อาหาร*มื้อหลัก* (ข้าวสวย) - (จำนวนเงิน ๓,๐๐๐-บาท)
เวลา ๓ โมงบ่าย น้ำปานะ (ถ้ามีเจ้าภาพ) - (จำนวนเงิน ๘๐๐-บาท)
เวลา ๑ ทุ่มเย็น น้ำปานะ *มื้อหลัก* (เครื่องดื่ม/ไวตามิลว์/โอวัลติน) -(จำนวนเงิน ๑,๒๐๐-บาท)
ขอเชิญร่วมตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ ภายในบริเวณวัด ตั้งแต่เวลา ๒-๓ โมงเช้าทุกวัน
โทร. ๐๕๕๖๘๕๓๐๙, ๐๘๗๑๙๘๔๙๖๙.

อีเมล์ [url][url]shisombun@thaimail.com[/url[/url]]

หรือบริจาคโอนเข้าบัญชีวัดใหม่ศรีสมบูรณ์

-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี พระครูไพจิตวรคุปต์ (เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์)

เลขบัญชีที่ 617-1-34376-5 (บัญชีออมทรัพย์) สาขา สวรรคโลก)

-ธนาคารไทยพานิชย์ชื่อบัญชี พระประเสริฐ คุตฺตจิตฺโต/หรือ นายพิม คมปลาด/หรือนายประนอม เดือนเด่น)

เลขบัญชีที่ 556-2-16370-0 (บัญชีออมทรัพย์) สาขา สวรรคโลก)

-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดศรีสมบูรณ์วนาราม

เลขบัญชีที่ 617-1-28931-0 (บัญชีออมทรัพย์) สาขา สวรรคโลก)

“…สร้างที่อยู่..ที่อาศัย......ได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืน...”
จงเตือนตนเองดีกว่า
DT011717
praseht
5 เม.ย. 2556 เวลา 22:22 น.

โพสต์: 220
อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา: 20

กำหนดการ และกิจกรรมแต่ละวัน ๆ ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๐๐ น. -ลงทะเบียน /พระสงฆ์ขอเข้าปริวาส (อุบาสก-อุบาสิกา ลงทะเบียนปฏิบัติธรรม-บวชชีพราหมณ์
วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๐๔.๐๐ น. -ทำวัตรเช้า/ปฏิบัติธรรม
เวลา ๐๖.๓๐ น. -ฉันข้าวยาคู(ข้าวต้ม)/แด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่/และผู้ถือศีล เพื่อขบฉัน
เวลา ๘๐.๓๐ น. -ไหว้พระรับศีล/ถวายอาหารบิณฑบาต
เวลา ๙๐.๐๐ น. –พิธีเปิดงาน/และกล่าวธรรมบรรยาย โดย ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์บริหารส่วนจังหวัด เวลา ๙๐.๓๐ น. พระสัมโมทนียกถา/ตักบาตรแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่/รับอาหารบิณฑบาต
เวลา ๑๐.๓๐ น. -พระสงฆ์หมู่ใหญ่สวด/เข้าโบสถ์ ขออยู่ปริวาส
เวลา ๑๔.๐๐ น. -พิธี(สมาธาน ศีล ๘)บวชศีลจารินี(ลานบุญวัดสบู)
เวลา ๑๗.๐๐ น.-๒๑.๐๐ น. -ปฏิบัติธรรม/ทำวัตรสวดมนต์เย็น/ฟังธรรม/เจริญจิตภาวนา
วันที่ ๒๑-๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๐๔.๐๐ น. -ทำวัตรสวดมนต์เช้า/ปฏิบัติธรรม
เวลา ๖๐.๓๐ น. -ถวายข้าวยาคู(ข้าวต้ม)แด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่/และผู้ถือศีล เพื่อขบฉัน
เวลา ๘๐.๓๐ น. -ไหว้พระรับศีล/ถวายอาหารบิณฑบาต/ตักบาตรแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่(ลานบุญวัดสบู)
เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๐.๐๐ น. -ฟังเทศนาธรรม /โมทนากถา
เวลา ๑๐.๐๐ น. -พระสงฆ์รับอาหารบิณฑบาตฉันที่ลานธรรม(ลานบุญวัดสบู)
เวลา ๑๓.๓๐ น.-เวลา ๑๕.๓๐น. -ปฏิบัติธรรม/ธัมมะปฏิบัติ/โดยพระวิปัสสนาจารย์/ถวายน้ำปานะ
เวลา ๑๗.๓๐ น.-๑๘.๓๐ น. -ปฏิบัติธรรม/เดินจงกรม ทางสวนป่าพุทธธรรม (ป่าปริวาสฯ)
เวลา ๑๘.๓๐ น.-๑๙.๔๕ น.-ทำวัตรสวดมนต์เย็น/ฟังธรรม/เจริญจิตภาวนา/ถวายน้ำปานะภาคค่ำ
เวลา ๒๐.๐๐ น.-๒๑.๐๐ น. -ฟังธรรมภาคค่ำ ทางสวนป่าพุทธธรรม (ป่าปริวาสฯ)
เวลา ๒๑.๐๐ น.-๒๒.๐๐ น. -สมาธานบอกวัตรปริวาส/มานัต/ปฏิบัติธรรมตามปรกของตน
วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๗๐.๐๐ น.-เป็นต้นไปสงฆ์สวดให้อัพพานกรรม/และทอดผ้าป่าสามัคคีเข้ากองทุนปริวาสฯ ลาศีล ๘ เสร็จพิธี
************
(หมายเหตุ) –เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
จงเตือนตนเองดีกว่า
praseht 5 เม.ย. 2556 เวลา 22:46 น. โพสต์: 220 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 20 คำตอบที่ 1

ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 1641 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย