พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ
Share |
วันวิสาขบูชาโลก ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี

วันวิสาขบูชาโลก
ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี
แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
งานวันวิสาขบูชาโลก เกิดขึ้นเนื่องด้วยว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระบรมศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ สั่งสอนชาวโลกด้วยพระธรรมคำสั่งสอนที่พระองค์ทรงค้นพบ ตั้งแต่แรกจวบจนกระทั่งวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพ พระพุทธองค์ทรงมีพุทธประวัติที่งดงาม หมดจด ชัดเจนตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน และทรงเป็นบุคคลที่อัศจรรย์คือ ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในวันเดียวกัน คือ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 หรือ วันวิสาขบูชา ด้วยเหตุนี้เอง องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวัน “วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ” หรือวันสำคัญสากลของโลก

วันวิสาขบูชาโลกเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ ?

องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2542 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 54 ได้พิจารณาระเบียบวาระที่ 174 International recognition of the Day of Vesak ระบุว่า "พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก ที่ได้หล่อหลอมจิตวิญญาณของมนุษยชาติมานาน ควรที่จะยกย่องกันทั่วโลก จึงประกาศให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลนานาชาติ (International Day)" โดยการเสนอของประเทศศรีลังกา และมีมติเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมสมัชชาครั้งนี้
เหตุผลที่สำคัญก็คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ ทรงเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และทรงสั่งสอนทุกคนโดยไม่คิดค่าตอบแทน

ในการพิจารณาประธานสมัชชาฯ ครั้งนั้นได้เชิญผู้แทนจากประเทศศรีลังกาขึ้นกล่าวนำเสนอร่างข้อมติ และเชิญผู้แทนไทย พม่า สิงคโปร์ บังคลาเทศ ภูฐาน เนปาล ปากีสถาน อินเดีย สเปนขึ้นกล่าวถ้อยแถลง สรุปความได้ว่า "วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคม อันเป็นแนวทางของสหประชาชาติ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองข้อมตินี้ " ซึ่งเท่ากับเป็นการรับรองความสำคัญของพุทธศาสนาในองค์การสหประชาชาติอีกด้วย
การเฉลิมฉลองในวันวิสาขบูชาโลก
วิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือเดือน 6 เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ชาวพุทธฝ่ายเถรวาทได้ประกอบพิธีฉลองวิสาขบูชาเป็นการใหญ่มานานแล้ว โดยเฉพาะประเทศไทย เริ่มฉลองวิสาขบูชามาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับแบบอย่างมาจากศรีลังกา

คัมภีร์มหาวงศ์บันทึกไว้ว่าเมื่อประมาณ 2,100 ปีมาแล้ว ในรัชสมัยของพระเจ้าทุฏฐคามณี กษัตริย์แห่งลังกา มีการประกอบพิธีวิสาขบูชาถึง 24 ครั้ง (มหาเวสาขปูชา จ จตุวีสติ การยิ)

วิสาขบูชาฉลองกันในประเทศฝ่ายเถรวาท เป็นส่วนมาก สิ่งที่ชาวไทยเรียกว่า วิสาขบูชานั้น ชาวศรีลังกาเรียกว่า เวสัก (Vesak) ชาวพุทธอินโดเนเซียเรียกว่า ไวศาขะ ชาวพุทธอินเดียเรียกว่า พุทธชยันตี (วันประสูติของพระพุทธเจ้า) ชาวพุทธเนปาล เรียกว่า พุทธปุรณมี (วันเพ็ญพระพุทธเจ้า)

ชาวพุทธฝ่ายมหายานในประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น ไม่จัดฉลองวิสาขบูชาตามแบบเถรวาทที่ถือว่าพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญเดือนหกทางจันทรคติ ทั้งนี้เพราะชาวพุทธฝ่ายมหายานถือคติเรื่องวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานต่างจากคติฝ่ายเถรวาท นั่นคือ ชาวพุทธฝ่ายมหายานถือคติว่า พระศากยมุนีพุทธเจ้า ประสูติในวันที่ 8 เมษายน ตรัสรู้ในวันที่ 8 ธันวาคม และปรินิพพานในวันที่ 15 กุมภาพันธ์

จนกระทั่งถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2542 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติพิจาณาเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีคุณูปการอันใหญ่หลวงในทางจิตใจต่อมวลมนุษยชาติ ตลอดระยะเวลากว่า 2,500 ปี และจะยังคงมีคุณูปการต่อไปในอนาคต จึงมีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล ซึ่งสำนักงานใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กและที่ทำการสาขาสหประชาชาติในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก จะจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาตามความเหมาะสม

ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้จัดพิธีฉลองวิสาขบูชา ในวันเพ็ญเดือนพฤษภาคมของทุกปี

ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจำนวน 16 ประเทศได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองวันวิสาขบูชา ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยแต่ละประเทศผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้ประสานงาน ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นประเทศประสานงานเพื่อจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2547 (พระธรรมโกศาจารย์ :2549)

การที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดวันวิสาขบูชาตรงกับวันเพ็ญกลางเดือน 6 จึงเป็นการกำหนดตามแบบพระพุทธศาสนาเถรวาท และในภาษาของสหประชาชาติจึงไม่เรียกวันเพ็ญกลางเดือน 6 เพราะเดือน 6 เป็นจันทรคติ สหประชาชาติ ใช้คำว่า วันเพ็ญเดือนพฤษภาคม ดังนั้น ถ้าวันเพ็ญกลางเดือนตรงกับวันใดในเดือนพฤษภาคม สหประชาชาติถือว่าวันนั้นเป็นวันวิสาขบูชา
DT012201
DMCnews
28 พ.ค. 2555 เวลา 17:46 น.

โพสต์: 202
อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา: 48
ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 3982 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย