มงคลที่ ๑๐.กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต
เปล่งวจี สัจจะ นวลละม่อม
กล่าวเกลี้ยกล่อม ไพเราะ กาลเหมาะสม
เจือประโยชน์ เมตตา ค่านิยม
รื่นอารมณ์ ผู้ฟัง ดังเสียงทอง.
Home sitemap Dhamma World Wide Web
Contact Us
ภาษาไทย
English
 
หน้าแรก กวีธรรมะ เว็บบอร์ดธรรมะไทย คำถาม/กระทู้ ที่ 6030

ทศพิราชธรรม 10 ข้อมีอะไรบ้างครับ

ช่วยบอกทีนะครับจะ ต้องเอาไปทำรายงานสอบ

ด.ช. วรวัฒน์ ส่งเมล์ถึง ด.ช. วรวัฒน์ [203.113.32.9][ วันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 21:13 น. ]

ทศพิศราชธรรม คือ ธรรมมะที่ต้องปฎิบัติ หรือต้องเอาใจใส่ถือครองจำนวน 10 ประการสำหรับคนที่มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจ หรือสร้างความสุขให้แก่ประชาชน

คำว่า ราชา (RAJA) เป้นคำอุทาน ของภาษาทางแถบอินเดีย(ไม่แน่ใจว่า บาลีสันสฤตด้วยหรือไม่) แปลว่า "พอใจ" เขาเอาไว้เรียกขาน ผุ้นำที่ประชาชนรักใคร่ เทิดทูน (ผมกำลังค้นหาคำที่ เขาเรียกขานผู้นำที่ประชาชนเกลียดอยุ่ครับ ใครทราบบอกผมด้วย)

ดังนั้น ใครที่เข้าใจว่า ทศพิศราชธรรม เป็นธรรมะสำหรับกษัตริย์ ขอให้เข้าใจใหม่ด้วยครับ อันที่จริง ทศพิศราชธรรม เป็นธรรมมะที่คนที่เป็นผุ้นำต้องถือควรปฏิบัติทุกคน ไม่ว่า จะเป็น ผุ้ว่าฯ นายอำเภอ นายกฯ.... กำนัน ผญบ. สอบต. สท. สทร..... ฯลฯ

ตามหลักรัฐศาสตร์สไตล์โบราณ เขานิยมการ ให้ผุ้นำมีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ เนื่องจาก มีความคล่องตัวในการตัดสินใจ และประชาชนยังรุ้น้อย กลไกในการควบคุม หรือถ่วงดุลแห่งอำนาจยังไม่ค่อยมี

ถ้าเป็น รัฐศาสตร์สไตล์โบราณของฝรั่ง เขาจะ อ้างแต่พระเจ้า เป็นสรณะ คือผุ้นำเฮงซวย ก็ยังอยู่ได้ ถ้า พระเจ้าอนุญาตให้อยู่

แต่ถ้าเป็นรัฐศาสตร์สไตล์โบราณแบบตะวันออก(อินเดีย) เขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า "ธรรมมะ" เป็นกลไกการควบคุมการใช้อำนาจของนักการเมือง โดยวางหลักไว้ว่า "ผุ้นำจะต้องเสวยอำนาจโดยครองตนอยุ่ในศีลในธรรม"

และนี่คือที่มาของการเกิด ทศพิธราชธรรม และมี ธรรมะอีก 2 อย่างคือ จักรวรรติวัตร 12 และ สังคหวัตถุ 4

รัฐศาสตร์ยุคปัจจุบัน จะฟังธงว่า กลไกตามระบบโบราณ ยังไม่แน่นหนารัดกุมเพียงพอ และยังไม่เป็นการปกครองที่สนองประชาชนได้ดี จึงทำให้เกิดระบบการแบ่งแยกอำนาจ ระบบถ่วงดุลอำนาจ ระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจ และล่าสุด คือ ระบบการมีส่วนร่วมของประชาชน

แต่เอาเถอะ ถึงแม้ว่า ทศพิธราชธรรม เป็นผลผลิตของรัฐศาสตร์สไตล์โบราณ แต่ก็ยังสามารถนำมาใช้เป็นหลักในการพร่ำสอน บรรดาผุ้นำทั้งหลายว่า ท่านต้องทำตามนี้นะ ถึงจะสมคำว่า เป็น ราชา (RAJA)

ธรรมมะ เป็นกติกาที่ไม่มีบทลงโทษ จึงไม่มีสภาพบังคับ เข้าทำนองแล้วแต่ท่านจะกรุณาว่า จะปฎิบัติตามหรือไม่ ทศพิธราชธรรมจึงมีคุณค่าไม่ผิด กับ ข้อบังคับว่าด้วยคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการสังกัดหน่วยงานต่างๆ เผลอๆอาจจะแย่กว่าด้วยซ้ำไป

ทั้งหมดนี้จึงต้อง ถามทิ้งท้ายไว้ว่า เมือ่ผุ้นำไม่ครองตนอยู่ในศีลในธรรมจะทำอย่างไรกันดีครับ

////////////////////////////////////////////

ทศพิธราชธรรม ประกอบด้วยหลักธรรม ๑๐ ประการ ได้แก่

๑. ทานัง คือ การให้ ซึ่งได้แก่ อามิสทาน(การให้สิ่งของ) ธรรมทาน(การให้ความรุ้) และ อภัยทาน (การให้อภัย อันนี้สุดยอดแห่งการให้นะครับ)
ข้อนี้ผมขอตั้งข้อสังเกตว่า ทุกวันนี้ พวกเราบ้าแต่ ให้อามิสทาน และเป็นการให้ที่มักจะมีแต่การให้ที่หวังผลประโยชน์ภายภาคหน้า หรือประโยชน์อื่นๆ เคลือบแฝงอยู่บ่อยครั้ง เช่น การให้ของนักการเมือง ซึ่งให้โดยเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้า เพราะ กม.เลือกตั้งเขาไม่ให้ทำ ดังนั้น เมื่อรับจากคนที่ให้ในลักษณะนี้ ก็อย่าคิดว่าเป็นบุญคุณนะครับ หรือ ถ้าทำใจไม่ได้ ก็อย่ารับของเขาดีกว่านะ

๒. ศีล คือการมีความประพฤติดีงาม สำรวมกาย วาจาใจ ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ให้เป็นที่เคารพนับถือของประชาชน

๓. บริจาคะ (การบริจาค) การเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือการสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อ ประโยชน์ของส่วนรวม

๔. อาชชวะ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความจริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน ซื่อตรงต่อคำพูด ซื่อตรงต่อวิชาชีพ ซื่อตรงต่อเวลา ซื่อตรงต่อตัวเอง ซื่อตรงต่อความถูกต้องชอบธรรม

๕. มัททวะ ได้แก่ ความอ่อนโยน การมีอัธยาศัยดี ซึ่งถ้าเป็นยุคนี้ต้องเรียกว่ามีความใจกว้างในการรับฟัง ให้ประชาชนติติงได้ ไม่ดื้อ ไม่รั่น ไม่บ้า หรือมัวเมาในอำนาจ

๖. ตปะ ได้แก่ การบำเพ็ญความเพียรเพื่อกำจัดความเกียจคร้าน และความชั่ว พยายามลดกิเลสของตน ซึ่งเป็นธรรมดาของคนที่มีอำนาจ ที่จะมีโอกาสจะเห็นผลประโยชน์รูปแบบต่างๆวิ่งผ่านหน้า ตปะ จะเป็นสิ่งที่เหนี่ยวรั้ง ไม่ให้คนดี เสียคน

๗. อักโกธะ คือการไม่ถือโกรธ ไม่ผูกพยาบาท หรือจงเกลียดจงชังคนใดคนหนึ่งหรือ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นักปกครองคนใด ครองธรรมมะข้อนี้ไม่ได้ ก้อาจจะนำไปสุ่การสร้างความอยุติธรรมในการตัดสินใจ

๘. อวิหิงสา คือการไม่เบียดเบียน อันได้แก่ ประชาชน เพื่อนร่วมงาน, ลูกน้องของตน ,หน่วยงาน และครอบครัวตนเอง เพราะการเบียดเบียนนำไปสุ่การเอาเปรียบ การเอาเปรียบบ่อยๆ ก็ทำให้เสียนิสัยและนำไปสุ่ พฤติกรรมคอร์รัปชั่น

๙. ขันติ ได้แก่ การมีความอดทนอดกลั้นความโลภ ต่อแรงกดดันต่างๆ

๑๐. อวิโรธนะ อันนี้ผมแปลของผมเองว่า ความโปร่งใส วิโรธนะ หรือ วิรุธ มันมีความหมายเดียวกับ คำว่า พิรุธ ซึ่งแปลว่า ความสงสัย ความคลางแคลงใจ เมื่อบวกกับ คำอุปสรรค จึงกลายเป็น อวิรุธ หรือ อพิรุธ หรือ อวิโรธนะ ซึ่งหมายถึง การทำงาน อย่าให้ประชาชนเคลือบแคลงสงสัย นั่นคือการทำงานอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา

อ้างอิง..........http://my.2poon.com/my/reply_show.php?u_id=2139&br_id=4&bt_id=1
jspeed [DT01099] [ 11 ก.พ. 2550 เวลา 22:59 น. ] [ 1 ]

อยากทราบว่าทศพิธราชธรรมมีอะไรบ้าง

ด.ญ.วราลี ช้างพินิจ [125.26.27.245] [ 22 พ.ย. 2551 09:14 น. ] [ 2 ]

ทศพิราชธรรมมาจากพระไตรปิฏกเหรอคะ

ด.ญ.วราลี ช้างพินิจ [125.26.26.113] [ 23 พ.ย. 2551 12:47 น. ] [ 3 ]

http://www.coachoutletstoreinuk.com/ Coach Outlet Online
http://www.coachfactoryoutletanus.com/ Coach Outlet
http://www.coachoutletonlineunsius.com/ Coach Factory Outlet
http://www.coachoutletonlinetur.com/ Coach Outlet Online 
http://www.coachfactoryoutletnbsa.com/ Coach Factory Outlet
http://www.coachfactoryoutletuisa.com/ Coach Outlet Store Online
http://www.coachoutletstorenie.com/ Coach Outlet Store Online
http://www.coachfactorystoreuin.com/ Coach Factory Outlet
http://www.coachfactoryoutletreba.com/ Coach Outlet 
http://www.coachfactoryoutletonlinesius.com/ Coach Handbags Outlet 
http://www.coachoutletonlinetnse.com/ Coach Outlet
http://www.coachoutletnoia.com/ Coach Outlet
http://www.chanleoutletmodi.com/ Chanel Outlet Online
http://www.louisvuittonoutletina.com/ Louis Vuitton
http://www.louisvuittonoutletine.com/ Louis Vuitton Outlet
http://www.guccibeltsoutletbcus.com/ Gucci Belts
http://www.guccibelststco.com/ Gucci Belt
http://www.louisvuittonoutletsnib.com/ Louis Vuitton Outlet
http://www.oakleysunglassescnc.name/ Oakley Sunglasses Outlet
http://www.louisvuittonoutletmoba.com/ Louis Vuitton Outlet
http://www.oakleyssunglassesmobo.com/ Oakley Sunglasses Outlet
http://www.oakleysunglassesmaba.com/ Oakley Sunglasses
http://www.oakleysunglassinsc.com/ Oakley Sunglasses
http://www.louisvuittonoutletinca.com/ Louis Vuitton Outlet
http://www.louisvuittonoutletpft.com/ Louis Vuitton Outlet
http://www.louisvuittonoutletcoms.com/ Louis Vuitton Outlet
http://www.louisvuittonoutletcsc.com/ Louis Vuitton Handbags 
http://www.louisvuittonoutletsnib.com/ Louis Vuitton Outlet Online
http://www.louisvuitton-bagsonlinee.net/ Louis Vuitton Handbags
http://www.louisvuittonoutletori.com/ Louis Vuitton
http://www.louisvuittonoutlettca.com/ Louis Vuitton Handbags
http://www.louisvuittonoutletincn.com/ Louis Vuitton Outlet Online 
http://www.chaneloutletmodi.com/ Chanel Outlet 
http://www.chaneloutletmodo.com/ Chanel Outlet
http://www.chaneloutletinaus.net/ Chanel Outlet
http://www.chaneloutletinfr.com/ Chanel
http://www.oakleysunglassesmodo.com/ Oakley Sunglasses
http://www.okelysuglassesmodo.net/ Oakley Sunglasses Outlet
http://www.oakelysunglassesmod.net/ Oakley Sunglasses
http://www.oakleyoutletshop.us.com/ Oakley Sunglasses
http://www.oakleyoutletonline.us.com/ Oakley Sunglasses Outlet
http://www.oakleysunglassesviews.com/ Oakley Sunglasses Outlet
http://www.raybanshop.name/ Ray Ban
http://www.raybansunglassesshop.name/ Ray Ban Sunglasses
http://www.raybansunglassesmodo.net/ Ray Ban Sunglasses Outlet
http://www.coachoutletonlineptn.com/ Coach Outlet
http://www.coachoutletstoreinuk.com/ Coach Outlet Online
http://www.coachfactoryoutletanus.com/ Coach Outlet
http://www.coachoutletonlineunsius.com/ Coach Factory Outlet
http://www.coachoutletonlinetur.com/ Coach Outlet Online
http://www.coachfactoryoutletnbsa.com/ Coach Outlet Store
http://www.coachfactoryoutletuisa.com/ Coach Outlet Store Online
http://www.coachoutletstorenie.com/ Coach Outlet
http://www.coachfactorystoreuin.com/ Coach Factory Online
http://www.coachfactoryoutletreba.com/ Coach Factory Outlet
http://www.coachfactoryoutletonlinesius.com/ Coach Factory Outlet
http://www.coachoutletonlinetnse.com/ Coach Outlet
http://www.coachoutletnoia.com/ Coach Outlet Store Online
http://www.chanleoutletmodi.com/ Chanel Outlet Online
http://www.louisvuittonoutletina.com/ Louis Vuitton Outlet
http://www.louisvuittonoutletine.com/ Louis Vuitton Handbags
http://www.guccibeltsoutletbcus.com/ Gucci Belt
http://www.guccibelststco.com/ Gucci Belts
http://www.louisvuittonoutletsnib.com/ Louis Vuitton Outlet Online
http://www.oakleysunglassescnc.name/ Oakley Sunglasses Outlet
http://www.louisvuittonoutletmoba.com/ Louis Vuitton Outlet Online
http://www.oakleyssunglassesmobo.com/ Oakley Sunglasses Outlet
http://www.oakleysunglassesmaba.com/ Cheap Oakley Sunglasses
http://www.oakleysunglassinsc.com/ Oakley Sunglasses
http://www.louisvuittonoutletinca.com/ Louis Vuitton Outlet
http://www.louisvuittonoutletpft.com/ Louis Vuitton Outlet
http://www.louisvuittonoutletcoms.com/ Louis Vuitton Outlet
http://www.louisvuittonoutletcsc.com/ Louis Vuitton Handbags 
http://www.louisvuittonoutletsnib.com/ Louis Vuitton Outlet Online
http://www.louisvuitton-bagsonlinee.net/ Louis Vuitton Handbags
http://www.louisvuittonoutletori.com/ Louis Vuitton
http://www.louisvuittonoutlettca.com/ Louis Vuitton Handbags
http://www.louisvuittonoutletincn.com/ Louis Vuitton Outlet Online 
http://www.chaneloutletmodi.com/ Chanel Outlet 
http://www.chaneloutletmodo.com/ Chanel Outlet
http://www.chaneloutletinaus.net/ Chanel Outlet
http://www.chaneloutletinfr.com/ Chanel
http://www.oakleysunglassesmodo.com/ Oakley Sunglasses
http://www.okelysuglassesmodo.net/ Oakley Sunglasses Outlet
http://www.oakelysunglassesmod.net/ Oakley Sunglasses
http://www.oakleyoutletshop.us.com/ Oakley Sunglasses
http://www.oakleyoutletonline.us.com/ Oakley Sunglasses Outlet
http://www.oakleysunglassesviews.com/ Oakley Sunglasses Outlet
http://www.raybanshop.name/ Ray Ban
http://www.raybansunglassesshop.name/ Ray Ban Sunglasses
http://www.raybansunglassesmodo.net/ Ray Ban Sunglasses Outlet
http://www.coachoutletonlineptn.com/ Coach Outlet
http://www.coachoutletstoreinuk.com/ Coach Outlet Online
http://www.coachfactoryoutletanus.com/ Coach Factory Outlet
http://www.coachoutletonlineunsius.com/ Coach Outlet
http://www.coachoutletonlinetur.com/ Coach Online Outlet
http://www.coachfactoryoutletnbsa.com/ Coach Factory Outlet
http://www.coachfactoryoutletuisa.com/ Coach Outlet Store
http://www.coachoutletstorenie.com/ Coach Outlet Store
http://www.coachfactorystoreuin.com/ Coach Outlet Online
http://www.coachfactoryoutletreba.com/ Coach Factory Outlet
http://www.coachfactoryoutletonlinesius.com/ Coach Factory Online
http://www.coachoutletonlinetnse.com/ Coach Factory Outlet

sadsafrg ส่งเมล์ถึง sadsafrg [125.227.153.158] [ 11 ต.ค. 2557 เวลา 15:09 น. ] [ 4 ]

 แสดงความคิดเห็น
กิจกรรมธรรมะในสวน
จำนวนคนอ่าน 4260 คน 
* โปรดอ่านกฎกติกาก่อนการแสดงความคิดเห็น *

๑.โปรดงดเว้นการแสดงหลักธรรมที่ขัดต่อหลักพระไตรปิฎก
๒.
โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบัน หรือบุคคลอันเป็นที่เคารพ
๓.ทีมงานธรรมะไทยขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ

ขอเชิญร่วมตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น
ข้อความ * :
 
อ้างอิง :
   พระไตรปิฎก   พจนานุกรมพุทธศาสตร์   พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
   
การแสดงผล :
จัดชิดซ้าย จัดกึ่งกลาง จัดชิดขวา
ไอคอนพื้นฐาน : 
 แทรกลิงค์ URLแทรกรูปย่อหน้าตัวหนาตัวเอียงเส้นใต้สีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีส้มสีชมพูสีเทา    
โดย * :
E-mail :
ส่งไฟล์ภาพ : ( สมาชิกเว็บฯ สามารถ upload ภาพได้ครับ )
สมาชิก : ล๊อกอินสมาชิก
 
Security Code
รหัสความปลอดภัย
 

เว็บบอร์ดธรรมะไทย
กวีธรรมะ
ปิดหน้าต่างนี้
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org Users Online = 7, this page = 4