มงคลที่ ๒๖.การฟังธรรมตามกาล
การฟังธรรม ตามกาล ผ่านมาถึง
ควรคำนึง นิ่งนั่ง ฟังขยัน
ย่อมจะเกิด ปัญญา สารพัน
ตั้งใจมั่น ฟังดี นี่สมควร.
Home sitemap Dhamma World Wide Web
Contact Us
ภาษาไทย
English
 
หน้าแรก กวีธรรมะ เว็บบอร์ดธรรมะไทย คำถาม/กระทู้ ที่ 5387

ปัญหาวิชา...ธรรม ...ธรรมศึกษาชั้นตรี -โท -เอกปัญหาวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี

สอบในสนามหลวง

วัน.........ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔.......


คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยกากบาทในช่องของข้อ
ที่ต้องการ ลงในกระดาษคำตอบ ให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)

๑. คนที่ทำ พูด ผิดพลาดอยู่เสมอ เพราะขาดธรรมอะไร ?

ก. ธรรมที่เป็นโลกบาล ข. ธรรมที่เป็นรากเหง้าอกุศล

ค. ธรรมที่มีอุปการะมาก ง. ธรรมคือข้อปฏิบัติไม่ผิด

คำตอบ : ค

๒. สติควรใช้เวลาไหน ?

ก. ขณะทำ ก่อนพูด ก่อนคิด ข. ก่อนทำ ก่อนพูด ก่อนคิด

ค. ก่อนทำ ก่อนพูด ขณะคิด ง. ก่อนทำ ก่อนพูด หลังจากคิดแล้ว

คำตอบ : ข

๓. จะใช้ธรรมข้อใด คุ้มครองโลกให้สงบเรียบร้อย ?

ก. สติ สัมปชัญญะ ข. ขันติ โสรัจจะ

ค. บุพพการี กตัญญูกตเวที ง. หิริ โอตตัปปะ

คำตอบ : ง

๔. ธรรมในข้อใด เรียกว่า เทวธรรม ?

ก. หิริ โอตตัปปะ ข. สติ สัมปชัญญะ

ค. บุพพการี กตัญญูกตเวที ง. ขันติ โสรัจจะ

คำตอบ : ก

๕. ข้อใด เป็นคุณธรรมทำให้งาม ?

ก. ขันติ โสรัจจะ ข. หิริ โอตตัปปะ

ค. สติ สัมปชัญญะ ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ก

๖. ผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วตอบแทน เรียกว่าอะไร ?

ก. กตัญญู ข. กตเวที

ค. กตัญญูกตเวที ง. บุพพการี

คำตอบ : ค

๗. ชาวพุทธจะต้องยึดถืออะไร เป็นที่พึ่งที่ระลึก ?

ก. พระรัตนตรัย ข. พระไตรปิฎก

ค. โอวาทปาฏิโมกข์ ง. ไตรสิกขา

คำตอบ : ก

๘. โอวาทของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักการ คืออะไร ?

ก. ยึดมั่นในพระรัตนตรัย ทำใจให้ผ่องใส ข. ถือศีล ทานมังสวิรัติ ไม่ทำชั่ว

ค. ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำใจให้ผ่องใส ง. ไม่คบคนพาล คบแต่บัณฑิต

คำตอบ : ค

๙. ความสำรวมอินทรีย์ หมายถึงอะไร ?

ก. สำรวมกาย วาจา ใจ ข. สำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

ค. สำรวมในศีล ง. สำรวมในพระปาฏิโมกข์

คำตอบ : ข

๑๐. สุจริต ๓ อย่าง เป็นธรรมประเภทใด ?

ก. ธรรมที่ควรประพฤติ ข. ธรรมที่ควรละ

ค. ธรรมที่ควรกำหนดรู้ ง. ธรรมที่ควรทำให้แจ้ง

คำตอบ : ก

๑๑. การว่าร้าย จองเวร การฆ่า เกิดจากอกุศลมูลข้อใด ?

ก. โลภะ ข. โทสะ

ค. ราคะ ง. โมหะ

คำตอบ : ข

๑๒. ผู้ค้ายาเสพย์ติด มีจิตประกอบด้วยอกุศลมูลข้อใด ?

ก. โลภะ โทสะ ข. โลภะ โมหะ

ค. โทสะ โมหะ ง. โลภะ โทสะ โมหะ

คำตอบ : ข

๑๓. เหตุใดถูกเพื่อนชวนให้เสพยาบ้า จึงเสพตามเขา ?

ก. อยากเสพ ข. กลัวเพื่อนโกรธ

ค. หลงผิด ง. รักษาน้ำใจ

คำตอบ : ค

๑๔. อะไรเป็นสมุฏฐานให้คนประพฤติดี ?

ก. โลภะ โทสะ โมหะ ข. ราคะ โทสะ โมหะ

ค. อโลภะ อโทสะ อโมหะ ง. ศีล สมาธิ ปัญญา

คำตอบ : ค

๑๕. เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ จัดเป็นการทำบุญประเภทใด ?

ก. ทานมัย ข. สีลมัย

ค. ภาวนามัย ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ค

๑๖. ทาน ศีล ภาวนา ท่านยกย่องว่าเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ อะไรเป็นตัวบุญ ?

ก. ความร่ำรวย ข. ความสุขกาย สุขใจ

ค. ความมีเกียรติ ง. การได้ไปสวรรค์

คำตอบ : ข

๑๗. เมื่อความโกรธเกิดขึ้น ควรทำอย่างไร ?

ก. ปลงอนิจจัง ข. ออกกำลังกาย

ค. แผ่เมตตา ง. ด่าระบายอารมณ์

คำตอบ : ค

๑๘. สังฆทาน ควรตั้งใจถวายอย่างไร ?

ก. ถวายเจาะจง ข. ถวายไม่เจาะจง

ค. ถวายพระรัตนตรัย ง. ถวายวัดที่ศรัทธา

คำตอบ : ข

๑๙. สามัญญลักษณะ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

ก. ไตรสิกขา ข. ไตรสรณคมน์

ค. ไตรเพท ง. ไตรลักษณ์

คำตอบ : ง

๒๐. โครงการจัดระเบียบสังคม ทำเพื่อประโยชน์ใด ?

ก. ให้คนมีศีลธรรม ข. ไม่ให้เที่ยวกลางคืน

ค. แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ง. ป้องกันอาชญากรรม

คำตอบ : ก

๒๑. ประพฤติอย่างไร จึงจะได้ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบ ?

ก. อยู่ในถิ่นเหมาะสม ข. คบคนดี

ค. เคยทำบุญไว้มาก ง. ละชั่ว ประพฤติดี

คำตอบ : ง

๒๒. อยากเป็นคนเที่ยงธรรม ต้องปฏิบัติอย่างไร ?

ก. มีพรหมวิหาร ๔ ข. ไม่มีอคติ ๔

ค. มีจักร ๔ ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ข

๒๓. " ค่าของคน อยู่ที่คนของใคร " เป็นลักษณะของข้อใด ?

ก. ฉันทาคติ ข. โทสาคติ

ค. โมหาคติ ง. ภยาคติ

คำตอบ : ก

๒๔. ชีวิตก้าวหน้า เพราะรักษาตัวอย่างไร ?

ก. คบสัตบุรุษ ข. หยุดทำชั่ว

ค. วางตัวตามคำสอน ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ง

๒๕. ความล้มเหลวเกิดขึ้นได้ เพราะไม่ปรารถนาแม้แต่จะลองทำ ชื่อว่า
ขาดอิทธิบาทข้อใด ?

ก. ฉันทะ ข. วิริยะ

ค. จิตตะ ง. วิมังสา

คำตอบ : ก


Tutor [125.24.242.147][ วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2549 เวลา 08:53 น. ]๒๖. การแสดงความยินดี เมื่อผู้อื่นได้ดี ตรงกับข้อใด ?

ก. เมตตา ข. กรุณา

ค. มุทิตา ง. อุเบกขา

คำตอบ : ค

๒๗. เมื่อจิตเกิดกำหนัดยินดี ควรพิจารณาอย่างไร ?

ก. ใด ๆ ในโลกล้วนอนิจจัง ข. กรรมเก่าตามให้ผล

ค. เป็นเรื่องธรรมชาติ ง. แท้จริงไม่งาม น่าเกลียด

คำตอบ : ง

๒๘. โครงการ ๓๐ บาท รักษาได้ทุกโรค ตรงกับธรรมข้อใด ?

ก. ทาน ข. จาคะ

ค. เมตตา ง. กรุณา

คำตอบ : ง

๒๙. ทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น เพราะอาศัยอะไรเป็นเหตุ ?

ก. ความโกรธ ข. ตัณหา

ค. พยาบาท ง. ความรัก

คำตอบ : ข

๓๐. ข้อใด เป็นอาการของคนถูกถีนมิทธนิวรณ์ครอบงำ ?

ก. ฟุ้งซ่าน ข. ฉุนเฉียว

ค. ง่วงนอน ง. ลังเลใจ

คำตอบ : ค

๓๑. ข้อใด ไม่จัดเป็นตัณหา ?

ก. อยากข้าว อยากน้ำ ข. อยากมีคู่ครองใหม่

ค. อยากตาย ง. ไม่อยากเป็นอะไรเลย

คำตอบ : ก

๓๒. ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สมหวัง จัดเป็นทุกข์หรือสมุทัย ?

ก. ทุกข์ ข. สมุทัย

ค. เป็นทั้ง ๒ อย่าง ง. ไม่เป็นทั้ง ๒ อย่าง

คำตอบ : ก

๓๓. ข้อใด คนทำแล้วเป็นบาปหนักที่สุด ?

ก. ฆ่าพ่อ ข. ฆ่าแม่

ค. ฆ่าพระอรหันต์ ง. ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน

คำตอบ : ง

๓๔. อโทสะ ตรงกับข้อใด ?

ก. รู้เขา รู้เรา รบชนะ ข. รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ค. ปัญญาประดุจดังอาวุธ ง. ช้าเสียกาล นานเสียกิจ

คำตอบ : ข

๓๕. มรรคมีองค์ ๘ ย่อลงให้เหลือ ๓ ข้อใดถูกต้อง ?

ก. ศีล สมาธิ ปัญญา ข. กุศล อกุศล อัพยากฤต

ค. สุข ทุกข์ อุเบกขา ง. กาย วาจา ใจ

คำตอบ : ก

๓๖. " ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม " ใช้ได้กับสัปปุริสธรรมข้อใด ?

ก. รู้จักตน ข. รู้จักคน

ค. รู้จักประมาณ ง. รู้จักกาล

คำตอบ : ง

๓๗. " เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม " ตรงกับข้อใด ?

ก. รู้จักตน ข. รู้จักเลือกคน

ค. รู้จักประมาณ ง. รู้จักชุมชน

คำตอบ : ง

๓๘. การทุจริตไม่ดีอย่างไร จึงต้องป้องกันและปราบปราม ?

ก. ทำให้ตนเองเดือดร้อน ข. ทำให้คนอื่นเดือดร้อน

ค. มีผลเป็นความทุกข์ ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ง

๓๙. เมื่อถูกคนอื่นนินทา ควรปฏิบัติอย่างไร ?

ก. ควรโต้ตอบ ข. ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น

ค. หนีไปที่อื่นเสีย ง. อย่ายินดียินร้าย

คำตอบ : ง

๔๐. คนดีมีความรู้ ภายหลังตกอับกลับเป็นคนเลว เพราะเหตุใด ?

ก. ไร้ทรัพย์ ข. อับปัญญา

ค. ไม่รู้ค่าเวลา ง. แสวงหาทางเสื่อม

คำตอบ : ง

๔๑. เศรษฐกิจพอเพียง ควรใช้นาถกรณธรรมข้อใดเป็นเครื่องนำ ?

ก. มีความรู้มาก ข. ขยันทำงาน

ค. ยินดีตามมีตามได้ ง. รู้ทันเหตุการณ์

คำตอบ : ค

๔๒. ผู้หมกมุ่นอยู่ในอบายมุข ย่อมเสียหายอย่างไร ?

ก. การงานย่อหย่อน ข. รายได้ลดน้อยถอยลง

ค. ไม่นานต้องล่มจม ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ง

๔๓. หัวใจเศรษฐี ในทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือข้อใด ?

ก. อุ อา กะ สะ ข. จิ เจ รุ นิ

ค. ทุ สะ นะ โส ง. สุ จิ ปุ ลิ

คำตอบ : ก

๔๔. " ขุนพลพลอยพยัก " เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

ก. มิตรปอกลอก ข. มิตรดีแต่พูด

ค. มิตรหัวประจบ ง. มิตรชักชวนในทางฉิบหาย

คำตอบ : ค

๔๕. เพื่อนรักชวนกันไปเที่ยวแหล่งมั่วสุม จัดเป็นมิตรประเภทใด ?

ก. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ ข. มิตรชักชวนในทางฉิบหาย

ค. มิตรชักชวนกันมั่วสุม ง. มิตรรักใคร่

คำตอบ : ข

๔๖. บ้านเมืองไม่สะอาด ขาดระเบียบ ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญ ?

ก. ไม่รู้กฎหมาย ข. ไม่รู้ข้อมูลข่าวสาร

ค. ไม่บำเพ็ญประโยชน์ ง. ประชาชนด้อยโอกาส

คำตอบ : ค

๔๗. จริงใจ ฝึกฝน ทนได้ ให้ปัน ตรงกับธรรมหมวดใด ?

ก. ฆราวาสธรรม ๔ ข. อธิษฐานธรรม ๔

ค. จักร ๔ ง. สังคหวัตถุ ๔

คำตอบ : ก

๔๘. ราชพลี ประชาชนทุกคนต้องทำ ไม่ควรหลบเลี่ยง ตรงกับข้อใด ?

ก. พลีชีพเพื่อพระราชา ข. เกณฑ์ทหาร

ค. ทำบัตรประชาชน ง. เสียภาษีอากร

คำตอบ : ง

๔๙. นิยมยกย่อง ปกป้องเชิดชู ไม่เจ้าชู้นอกใจ มอบความเป็นใหญ่ ให้เครื่องประดับ
คือหน้าที่ของใคร ?

ก. สามี ข. ภรรยา

ค. บ่าว ง. มิตร

คำตอบ : ก

๕๐. ศรัทธา ความเชื่อที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร ?

ก. ศรัทธานำหน้า ปัญญาตามหลัง ข. ปัญญานำหน้า ศรัทธาตามหลัง
ค. ศรัทธาปัญญาของพระสาวก ง. ศรัทธาความดีของพระอริยสงฆ์

คำตอบ : ข
Tutor [125.24.242.147] [ 9 พ.ย. 2549 เวลา 08:55 น. ] [ 1 ]ปัญหาวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท (แบบทดสอบ)

สอบในสนามหลวง

วัน.........ที่..........พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔.......


คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยกากบาทในช่องของข้อ
ที่ต้องการ ลงในกระดาษคำตอบ ให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)

๑. การเจริญสมถกัมมัฏฐาน จัดเข้าในสิกขาข้อใด ?

ก. สีลสิกขา ข. จิตตสิกขา

ค. ปัญญาสิกขา ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ข

๒. สมาธิมีทั้งผิดและถูก ข้อใดมิใช่สมาธิที่ถูกต้อง ?

ก. สะกดใจมิให้หลับ ข. สะกดใจมิให้ฟุ้งซ่าน

ค. สะกดใจมิให้โกรธ ง. สะกดใจมิให้เป็นโรค

คำตอบ : ง

๓. ข้อใด จัดเป็นอสังขตธรรม ธรรมอันปัจจัยมิได้ปรุงแต่ง ?

ก. สิ่งที่เกิด แปรและดับในที่สุด ข. อรูปธรรม สภาวะมิใช่รูป

ค. พระอริยบุคคล ง. พระนิพพาน

คำตอบ : ง

๔. ถวายพวงมาลัยบูชาพระพุทธชินราช จัดเป็นบูชาชนิดใด ?

ก. อามิสบูชา ข. ปฏิบัติบูชา

ค. สักการบูชา ง. พุทธบูชา

คำตอบ : ก

๕. คนประกอบอาชีพโดยสุจริต ชื่อว่าแสวงหาด้วยวิธีใด ?

ก. อเนสนา ข. อนริยปริเยสนา

ค. ปริเยสนา ง. อริยปริเยสนา

คำตอบ : ง

๖. ข้อใด จัดเข้าในมหาภูตรูป รูปใหญ่ ?

ก. ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ข. ดิน น้ำ ลม ไฟ

ค. รูป เสียง กลิ่น รส ง. ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง

คำตอบ : ข

๗. นิรามิสสุข หมายถึงสุขในข้อใด ?

ก. สุขเพราะมีทรัพย์ ข. สุขเพราะมียศ

ค. สุขเพราะมีอาชีพสุจริต ง. สุขเพราะชนะใจตนเอง

คำตอบ : ง

๘. " ๑๐ ปี ยังไม่สายสำหรับการแก้แค้น " จัดเข้าในวิตกข้อใด ?

ก. อกุศลวิตก ข. กามวิตก

ค. พยาบาทวิตก ง. วิหิงสาวิตก

คำตอบ : ค

๙. ข้อใด จัดเข้าในวิหิงสาวิตก ความตริในทางเบียดเบียนผู้อื่น ?

ก. ชนไก่ ด้วยหวังสนุก ข. ขโมยของ ด้วยหวังจะรวย

ค. วางระเบิด ด้วยมุ่งร้าย ง. ฆ่า ด้วยหวังจะชิงทรัพย์

คำตอบ : ก

๑๐. ข้อใด ไม่เกี่ยวด้วยกามวิตก ความตริในทางกาม ?

ก. ไม่มีเงิน คิดขายตัว ข. ขาดความอบอุ่น คิดเสพยา

ค. เป็นหนี้มาก คิดค้าผู้หญิง ง. ไม่มีงานทำ คิดค้าประเวณี

คำตอบ : ข

๑๑. การปกครองที่ถือเสียงคนข้างมากเป็นใหญ่ เรียกว่าอะไร ?

ก. อัตตาธิปไตย ข. โลกาธิปไตย

ค. ธัมมาธิปไตย ง. อนาธิปไตย

คำตอบ : ข

๑๒. ข้อใด จัดเป็นทัสสนานุตตริยะ ความเห็นอันยอดเยี่ยม ?

ก. เห็นพระราชา ข. เห็นพญานาค

ค. เห็นสภาวะแห่งทุกข์ ง. เห็นพระพุทธรูปทองคำ

คำตอบ : ค

๑๓. คนที่เบื่อชีวิต คิดอยากตาย จัดเป็นตัณหาใดหรือไม่ ?

ก. กามตัณหา ข. ภวตัณหา

ค. วิภวตัณหา ง. ไม่เป็นตัณหา

คำตอบ : ค

๑๔. คนที่ตั้งใจปฏิบัติธรรม อยากดื่มน้ำ จัดเป็นตัณหาใดหรือไม่ ?

ก. กามตัณหา ข. ภวตัณหา

ค. วิภวตัณหา ง. ไม่เป็นตัณหา

คำตอบ : ง

๑๕. คนที่ถูกไฟคือราคะเผาลนจิตใจ มักคิดเรื่องอะไร ?

ก. คิดแต่เรื่องกามารมณ์ ข. คิดแต่เรื่องแก้แค้น

ค. คิดแต่เรื่องเสน่ห์ยาแฝด ง. คิดแต่เรื่องอาถรรพณ์

คำตอบ : ก

๑๖. คุก อันเป็นสถานที่จองจำคนทำความผิด เปรียบได้กับข้อใด ?

ก. อสุรกาย ข. เปรต

ค. นรก ง. อบาย

คำตอบ : ค

๑๗. คนอดอยาก เที่ยวขโมยของคนอื่นตอนกลางคืน เปรียบได้กับข้อใด ?

ก. นรก ข. อบาย

ค. เปรต ง. อสุรกาย

คำตอบ : ง

๑๘. ยาบ้า ยาเสพย์ติดทุกชนิด พิจารณาแล้วควรทำอย่างไร ?

ก. เสพ ข. อดกลั้น

ค. เว้น ง. บรรเทา

คำตอบ : ค

๑๙. คนที่เลิกสูบบุหรี่ ทนต่อทุกขเวทนา ยั้งใจไม่สูบ ตรงกับข้อใด ?

ก. พิจารณาแล้วเสพต่อ ข. พิจารณาแล้วอดกลั้น

ค. พิจารณาแล้วเว้น ง. พิจารณาแล้วบรรเทา

คำตอบ : ข

๒๐. " อยากเห็นคนไทย อยู่ดีกินดี " หมายถึงข้อใด ?

ก. เมตตา

ข. กรุณา

ค. มุทิตา

ง. อุเบกขา

คำตอบ : ก

๒๑. ข้อใด จัดลำดับพระอริยบุคคลได้ถูกต้อง ?

ก. พระโสดาบัน พระอนาคามี พระสกทาคามี พระอรหันต์

ข. พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอรหันต์ พระอนาคามี

ค. พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์

ง. พระโสดาบัน พระอรหันต์ พระอนาคามี พระสกทาคามี

คำตอบ : ค

๒๒. " นกน้อยทำรังแต่พอตัว " หมายถึงอริยวงศ์ข้อใด ?

ก. สันโดษด้วยจีวร ข. สันโดษด้วยบิณฑบาต

ค. สันโดษด้วยเสนาสนะ ง. ยินดีในการเจริญกุศล

คำตอบ : ค

๒๓. อวิชชา คือความไม่รู้ในเรื่องอะไร ?

ก. อริยสัจ ๔ ข. อริยวงศ์ ๔

ค. อริยมรรค ๔ ง. อริยผล ๔

คำตอบ : ก

๒๔. คนที่ถือมั่นในเรื่องกาม มีอาการเช่นไรปรากฏชัด ?

ก. อิจฉาริษยา ข. หัวดื้อ

ค. งมงายไร้สาระ ง. ถือพรรค ถือพวก

คำตอบ : ก

๒๕. คนที่ถือทิฏฐิเป็นเจ้าเรือน มั่นใจตัวเองสูง มีอาการเช่นไรปรากฏชัด ?

ก. อิจฉาริษยา ข. ระแวงสงสัย

ค. พูดเพ้อเจ้อ ง. ชอบทะเลาะถกเถียง

คำตอบ : ง

Tutor [125.24.242.147] [ 9 พ.ย. 2549 เวลา 08:58 น. ] [ 2 ]๒๖. ผู้ค้ายาบ้า ส่งส่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ทุจริต จัดเข้าในข้อใด ?

ก. ผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ ข. ผู้รับไม่บริสุทธิ์

ค. ไม่บริสุทธิ์ทั้ง ๒ ฝ่าย ง. ผู้ให้บริสุทธิ์ ผู้รับไม่บริสุทธิ์

คำตอบ : ค

๒๗. เสี่ยงชีวิตช่วยคนตกน้ำ ได้รับผลอย่างไร ?

ก. มีแต่ทุกข์อย่างเดียว ข. มีแต่สุขอย่างเดียว

ค. มีทุกข์แต่สุขใจภายหลัง ง. มีสุขแต่ทุกข์ใจภายหลัง

คำตอบ : ค

๒๘. แสดงความยินดีกับลูกที่ขโมยของคนอื่นได้สำเร็จ ข้อใดถูกต้อง ?

ก. เมตตา ข. กรุณา

ค. มุทิตา ง. ไม่มีข้อถูก

คำตอบ : ง

๒๙. คนที่ไม่ยอมฟังเหตุผล แม้จะพยายามอธิบายให้เข้าใจก็ตาม เปรียบได้กับบัวชนิดใด ?

ก. บัวพ้นน้ำ ข. บัวเสมอน้ำ

ค. บัวจะพ้นน้ำวันต่อไป ง. บัวจมอยู่ในโคลนตม

คำตอบ : ง

๓๐. เหตุใด จึงไม่สอนให้ถือสันโดษในยารักษาโรค ?

ก. เพราะยาบางอย่างหายาก ข. เพราะต้องมีประจำบ้าน

ค. เพราะต้องใช้ยาให้ถูกกับโรค ง. เพราะสมัยก่อนมียาน้อย

คำตอบ : ค

๓๑. ปลาวาฬ ปลาโลมา จัดอยู่ในกำเนิดใด ?

ก. อัณฑชะ ข. ชลาพุชะ

ค. สังเสทชะ ง. โอปปาติกะ

คำตอบ : ข

๓๒. ผู้ปฏิบัติธรรม บรรลุผลช้าเร็วยากง่ายต่างกันอย่างไร ?

ก. บางพวกปฏิบัติลำบาก ทั้งรู้ได้ช้า ข. บางพวกปฏิบัติลำบาก แต่รู้ได้เร็ว

ค. บางพวกปฏิบัติสะดวก แต่รู้ได้ช้า ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ง

๓๓. ความมีไหวพริบทันคน ทันต่อเหตุการณ์ จัดเข้าในปฏิสัมภิทาข้อใด ?

ก. อัตถปฏิสัมภิทา ข. ธัมมปฏิสัมภิทา

ค. นิรุตติปฏิสัมภิทา ง. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา

คำตอบ : ง

๓๔. คนที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นชั่วเป็นดี ชื่อว่ามีวิบัติข้อใด ?

ก. สีลวิบัติ ข. อาจารวิบัติ

ค. ทิฏฐิวิบัติ ง. อาชีววิบัติ

คำตอบ : ค

๓๕. อาจารวิบัติ วิบัติแห่งอาจาระไม่ดีอย่างไร ?

ก. ไม่น่าเคารพนับถือ ข. ไม่เจริญตาเจริญใจ

ค. คบกับใครไม่ได้นาน ง. ชอบยกตนข่มคนอื่น

คำตอบ : ข

๓๖. พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องทาน เพื่อประโยชน์อะไร ?

ก. เพื่อเว้นจากการเบียดเบียน ข. เพื่อละความเห็นแก่ตัว

ค. เพื่อความประพฤติเรียบร้อย ง. เพื่อไม่ให้หมกมุ่นอยู่ในกาม

คำตอบ : ข

๓๗. โทษของกาม เปรียบได้กับเขียงสับเนื้อ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

ก. ผู้มีกำลังมากจึงได้กิน ข. เจ็บปวดเดือดร้อน

ค. พอเสร็จธุระแล้วต้องส่งคืน ง. มีแต่จะร่อยหรอสึกกร่อน

คำตอบ : ง

๓๘. ปีติ คือความอิ่มใจถึงกับทำให้ตัวลอยได้ ตรงกับข้อใด ?

ก. ปีติอย่างมาก ข. ปีติชั่วขณะ

ค. ปีติเป็นพัก ๆ ง. ปีติโลดโผน

คำตอบ : ง

๓๙. " ถ้าฉันสอนเธอหมด เธอก็จะรู้เท่าฉันนะสิ " จัดเป็นมัจฉริยะข้อใด ?

ก. กุลมัจฉริยะ ข. ลาภมัจฉริยะ

ค. ธัมมมัจฉริยะ ง. วัณณมัจฉริยะ

คำตอบ : ค

๔๐. คนทุจริต คิดมิชอบ เพราะถูกมารประเภทใดครอบงำ ?

ก. กิเลสมาร ข. อภิสังขารมาร

ค. มัจจุมาร ง. เทวปุตตมาร

คำตอบ : ก

๔๑. " วิญญาณ " ในพระพุทธศาสนาหมายถึงข้อใด ?

ก. ผู้เวียนว่ายตายเกิด ข. สภาวะที่เสวยอารมณ์

ค. ผีที่สิงอยู่ในร่างคน ง. สภาวะที่รับรู้อารมณ์

คำตอบ : ง

๔๒. " คุณแม่ครับ วันนี้แกงอะไร หอมจังเลย " หมายถึงวิญญาณข้อใด ?

ก. จักขุวิญญาณ ข. โสตวิญญาณ

ค. ฆานวิญญาณ ง. ชิวหาวิญญาณ

คำตอบ : ค

๔๓. ความหลุดพ้นที่เปรียบได้กับศิลาทับหญ้า คือข้อใด ?

ก. หลุดพ้นชั่วคราว ข. หลุดพ้นด้วยสะกดไว้

ค. หลุดพ้นได้เด็ดขาด ง. หลุดพ้นด้วยสงบ

คำตอบ : ข

๔๔. ข้อใด กล่าวความหมายของเวทนาได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. ความเจ็บปวด ข. ความสงสาร

ค. ความรู้สึก ง. ความเห็นใจ

คำตอบ : ค

๔๕. " จงคิดทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด " ตรงกับข้อใด ?

ก. สำรวมในศีล ข. สำรวมด้วยสติ

ค. สำรวมด้วยญาณ ง. สำรวมด้วยขันติ

คำตอบ : ข

๔๖. คนมีทีวีไว้ดูเหตุการณ์ต่าง ๆ พอเทียบได้กับอภิญญาข้อใด ?

ก. ตาทิพย์ ข. กำหนดใจผู้อื่นได้

ค. แสดงฤทธิ์ได้ ง. ทำอาสวะให้สิ้น

คำตอบ : ก

๔๗. คนเชื่อง่าย ไม่ใคร่ครวญเหตุผล ควรแก้ไขด้วยวิธีใด ?

ก. สะกดอารมณ์ ข. ฟังธรรม สนทนาธรรม

ค. เจริญเมตตา ง. ใช้ความคิดในทางที่ถูกต้อง

คำตอบ : ข

๔๘. การบริจาคไตตนเอง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย จัดเป็นทานระดับใด ?

ก. ทานบารมี ข. ทานอุปบารมี

ค. ทานปรมัตถบารมี ง. ไม่จัดเป็นทานบารมี

คำตอบ : ข

๔๙. การทรยศต่อชาติ หรือทำลายสามัคคีแห่งชาติ โดยอนุโลมจัดเข้าในอภิฐานข้อใด ?

ก. ทำลายบุคคล ข. ทำลายคณะ

ค. ทำลายสงฆ์ ง. ทำลายสถาบัน

คำตอบ : ค

๕๐. นวหรคุณ คืออะไร ?

ก. ๙ พระคุ้มครอง ข. คุณของพระอรหันต์ ๙

ค. ๙ พระอรหันต์ ง. โลกุตตรธรรม ๙

คำตอบ : ข

Tutor [125.24.242.147] [ 9 พ.ย. 2549 เวลา 08:59 น. ] [ 3 ]ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม
ธรรมศึกษาชั้นเอก
สอบในสนามหลวง
วัน................. ที่.................พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕..............

คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
โดยกากบาทในช่องของข้อที่ต้องการ ลงในกระดาษคำตอบ
ให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)

๑. ข้อใด จัดเป็นโลกโดยอ้อม ?
ก. โลกคือแผ่นดิน
ข. โลกสวรรค์
ค. พรหมโลก
ง. โลกคือหมู่สัตว์ผู้อาศัยแผ่นดิน
คำตอบ : ง

จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อ ๒-๕
" สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ อันตระการดุจราชรถ
ที่พวกคนเขลาหมกอยู่ แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ "

๒. คำว่า " สูทั้งหลาย " หมายถึงใคร ?
ก. หมู่พุทธบริษัท
ข. หมู่สัตว์
ค. หมู่ฆราวาส
ง. หมู่พระภิกษุ
คำตอบ : ก

๓. คำว่า " โลกนี้ " หมายถึงข้อใด ?
ก. แผ่นดิน น้ำ อากาศ
ข. แผ่นดิน และหมู่สัตว์
ค. หมู่สัตว์
ง. แผ่นดิน และสิ่งก่อสร้าง
คำตอบ : ข

๔. คำว่า " คนเขลา " หมายถึงใคร ?
ก. คนไร้การศึกษา
ข. คนดื้อรั้น
ค. คนมีความเห็นผิด
ง. คนกลับกลอก
คำตอบ : ค

๕. คำว่า " ผู้รู้ " ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง ?
ก. คนมีการศึกษา
ข. คนมีวิสัยทัศน์
ค. คนที่เคยเรียนธรรมะ
ง. คนเห็นโลกตามเป็นจริง
คำตอบ : ง

จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ๖-๘
" ผู้ใด จักระวังจิต ผู้นั้นจักพ้นจากมารและบ่วงแห่งมาร "

๖. คำว่า " ระวังจิต " ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
ก. สำรวมจิต
ข. ระวังความคิด
ค. สำรวมร่างกาย
ง. ระวังอันตราย
คำตอบ : ก

๗. คำว่า " มาร " คืออะไร ?
ก. สิ่งชั่วร้าย
ข. อุปสรรค
ค. วัตถุกาม
ง. กิเลสกาม
คำตอบ : ง

๘. คำว่า " บ่วงแห่งมาร " หมายถึงข้อใด ?
ก. กิเลสกาม
ข. วัตถุกาม
ค. กามฉันท์
ง. ตัณหา
คำตอบ : ข

๙. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เรียกว่าอะไร ?
ก. ธรรมขันธ์ ๕
ข. มูลกัมมัฏฐาน ๕
ค. ขันธ์ ๕
ง. อินทรีย์ ๕
คำตอบ : ค

๑๐. ความเห็นสังขารว่า " ไม่เที่ยง " จัดเป็นอะไร ?
ก. สมถกัมมัฏฐาน
ข. ทิฏฐิวิปัลลาส
ค. ความสิ้นไปแห่งทุกข์
ง. ปฏิปทาแห่งนิพพิทา
คำตอบ : ง
๑๑. ความเสวยอารมณ์ สุข ทุกข์ อุเบกขา คืออะไร ?
ก. เวทนา
ข. สัญญา
ค. วิญญาณ
ง. โผฏฐัพพะ
คำตอบ : ก
๑๒. ข้อใด กล่าวลักษณะแห่งสังขารมนุษย์ ไม่ถูกต้อง ?
ก. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ข. มีรูปร่างจับต้องได้
ค. เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
ง. นิจจัง นิททุกขัง อัตตา
คำตอบ : ง

๑๓. อนิจจลักษณะ ครอบงำสังขารใด ?
ก. อุปาทินนกสังขาร
ข. อนุปาทินนกสังขาร
ค. วิสังขาร
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
คำตอบ : ง
๑๔. สภาวทุกข์ หมายถึงข้อใด ?
ก. ชาติ ชรา มรณะ
ข. ราคะ โทสะ โมหะ
ค. กาม ภพ อวิชชา
ง. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
คำตอบ : ก
๑๕. ความเศร้าโศกและความคร่ำครวญ จัดเป็นทุกข์ชนิดใด ?
ก. สภาวทุกข์
ข. ปกิณกทุกข์
ค. นิพัทธทุกข์
ง. สันตาปทุกข์
คำตอบ : ข
๑๖. เด็กคลอดจากครรภ์มารดา จัดเป็นทุกข์ประเภทใด ?
ก. วิปากทุกข์
ข. ชราทุกข์
ค. มรณทุกข์
ง. ชาติทุกข์
คำตอบ : ง
๑๗. ไม่อยู่ในอำนาจ หาเจ้าของมิได้ เป็นสภาพสูญ ตรงกับข้อใด ?
ก. อนิจจัง
ข. ทุกขัง
ค. อนัตตา
ง. สังขาร
คำตอบ : ค
๑๘. ข้อใดเป็นอาการของนิพัทธทุกข์ ?
ก. หนาว ร้อน เป็นต้น
ข. โรคเครียด
ค. ความร้อนรุ่มเพราะกิเลส
ง. ความเสียใจ
คำตอบ : ก
๑๙. คนหรือสัตว์ที่เรียกกันว่า ตาย นั้น กำหนดด้วยอะไร ?
ก. ความขาดสติ
ข. ความขาดสันตติ
ค. ความสิ้นลม
ง. ความสิ้นใจ
คำตอบ : ข
๒๐. ข้อใด แย้งต่ออัตตา ?
ก. ไม่อยู่ในอำนาจ
ข. ไม่มีเจ้าของ
ค. เป็นไปตามเหตุปัจจัย
ง. ถูกทุกข้อ
คำตอบ : ง
๒๑. ธรรมที่เป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวง เรียกว่าอะไร ?
ก. วิโสกะ
ข. วิรัติ
ค. วิราคะ
ง. วิวัฏฏ์
คำตอบ : ค
๒๒. สันตาปทุกข์ ทุกข์คือความร้อนรุ่ม เกิดจากอะไร ?
ก. ผลกรรมในอดีต
ข. หนาว ร้อน หิว
ค. ราคะ โทสะ โมหะ
ง. ชาติ ชรา มรณะ
คำตอบ : ค
๒๓. จิตเศร้าหมองเพราะอะไร ทุคติจึงเป็นอันหวังได้ ?
ก. กิเลส
ข. อุปกิเลส
ค. ความโกรธ
ง. ความหลง
คำตอบ : ข
๒๔. ความบริสุทธิ์ภายใน ย่อมมีได้ด้วยอะไร ?
ก. ศีล
ข. สมาธิ
ค. ปัญญา
ง. วิมุตติ
คำตอบ : ค
๒๕. วิสุทธิ คือความหมดจด เป็นจุดหมายปลายทางของอะไร ?
ก. นิพพิทา
ข. นิพพาน
ค. นิรามิสสุข
ง. นิสสรณวิมุตติ
คำตอบ : ก

Tutor [125.24.242.147] [ 9 พ.ย. 2549 เวลา 09:05 น. ] [ 4 ]๒๖. ข้อใด กล่าวถึงความหมายของอุทยัพพยญาณ ?
ก. พิจารณาเห็นย่อยยับ
ข. พิจารณาเห็นเกิดดับ
ค. พิจารณาเห็นโทษ
ง. พิจารณาเห็นน่ากลัว
คำตอบ : ข
๒๗. อะไรปิดบังไว้ จึงไม่เห็นอนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง ?
ก. ภารกิจต่าง ๆ
ข. อิริยาบถ
ค. สันตติ
ง. ฆนสัญญา
คำตอบ : ค
๒๘. ปฏิบัติอย่างไร จึงจะเข้าใกล้พระนิพพาน ?
ก. ฝึกสมาธิ
ข. เห็นภัยในความประมาท
ค. ฟังธรรมสม่ำเสมอ
ง. รักษาศีล ๕ ประจำ
คำตอบ : ข
๒๙. ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของพระนิพพาน ?
ก. ความดับอาสวกิเลส
ข. หาของเสียบแทงมิได้
ค. ความสุขอย่างยิ่งยวด
ง. ไม่มีข้อถูก
คำตอบ : ง
๓๐. อุปมาว่า " ดุจไฟสิ้นเชื้อแล้วย่อมดับไปเอง " กล่าวถึงเรื่องใด ?
ก. ฌาน
ข. สมาบัติ
ค. อภิญญา
ง. นิพพาน
คำตอบ : ง
๓๑. ข้อใด กล่าวถึงสอุปาทิเสสนิพพานธาตุได้ถูกต้อง ?
ก. ปฏิบัติเพื่อละกิเลส
ข. สิ้นกิเลส แต่ยังมีชีวิตอยู่
ค. สิ้นกิเลส สิ้นชีวิต
ง. สิ้นชีวิต แต่ยังมีกิเลสอยู่
คำตอบ : ข
๓๒. จุติอย่างไร สุคติจึงเป็นอันหวังได้ ?
ก. นึกถึงพระอรหันต์
ข. เจริญเทวตานุสสติ
ค. อธิษฐานจิตไปสวรรค์
ง. ทำจิตไม่ให้เศร้าหมอง
คำตอบ : ง
๓๓. วิมุตติ ความหลุดพ้น มีลำดับต่อจากอะไร ?
ก. นิพพิทา
ข. วิราคะ
ค. วิสุทธิ
ง. สันติ
คำตอบ : ข
๓๔. " จงพอกพูนทางแห่งสันติ " อะไรเรียกว่า ทาง ?
ก. ทวาร ๓
ข. วิชชา ๓
ค. สุจริต ๓
ง. กุศลมูล ๓
คำตอบ : ก
๓๕. กายคตาสติกัมมัฏฐาน เป็นคู่ปรับนิวรณ์อะไร ?
ก. พยาบาท
ข. กามฉันท์
ค. วิจิกิจฉา
ง. ถีนมิทธะ
คำตอบ : ข
๓๖. ใครบ้าง ที่ไม่ถูกนินทา และสรรเสริญ ?
ก. พระอรหันต์
ข. พระพุทธเจ้า
ค. พระอินทร์
ง. ไม่มีเลยสักคน
คำตอบ : ง
๓๗. คนมีอารมณ์ฟุ้งซ่าน หงุดหงิดง่าย ควรเจริญกัมมัฏฐาน ข้อใด ?
ก. กายคตาสติ
ข. เมตตากัมมัฏฐาน
ค. พุทธานุสสติ
ง. กสิณ
คำตอบ : ง
๓๘. จิตที่เป็นสมาธิ มีลักษณะอย่างไร ?
ก. มีอารมณ์เดียว
ข. ปราศจากนิวรณ์
ค. มีจิตตั้งมั่น
ง. ถูกทุกข้อ
คำตอบ : ง
๓๙. สมาธิ เกิดขึ้นได้ในกัมมัฏฐานอะไรบ้าง ?
ก. อนุสสติ ๑๐
ข. กสิณ ๑๐
ค. อสุภะ ๑๐
ง. กัมมัฏฐานทั้งหมด
คำตอบ : ง
๔๐. ข้อใด เป็นมูลกัมมัฏฐาน ?
ก. ดิน น้ำ ลม ไฟ
ข. ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
ค. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ง. กาย เวทนา จิต ธรรม
คำตอบ : ข
๔๑. ข้อใด เป็นลักษณะของคนมีโทสจริต ?
ก. ฉุนเฉียว โกรธง่าย
ข. รักสวยรักงาม
ค. เจ้าระเบียบ
ง. เชื่อคนง่าย
คำตอบ : ก
๔๒. คนที่มีสติไม่มั่นคง หลงๆ ลืมๆ ผิดๆ พลาดๆ ตรงกับจริตใด ?
ก. วิตกจริต
ข. ศรัทธาจริต
ค. โมหจริต
ง. พุทธิจริต
คำตอบ : ค
๔๓. คนมีสติไม่มั่นคง หลงๆ ลืมๆ ควรแก้ด้วยกัมมัฏฐานอะไร ?
ก. มรณัสสติ
ข. อานาปานัสสติ
ค. ภูตกสิณ
ง. พุทธานุสสติ
คำตอบ : ข
๔๔. พระพุทธคุณข้อว่า " วิชชาจรณสัมปันโน " จัดเข้าในข้อใด ?
ก. พระปัญญาคุณ
ข. พระบริสุทธิคุณ
ค. พระมหากรุณาคุณ
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
คำตอบ : ง
๔๕. อนิจจตา ความไม่เที่ยงปรากฏที่ไหน ?
ก. ที่กายสังขาร
ข. ที่วจีสังขาร
ค. ที่จิตตสังขาร
ง. ที่สังขารทั้งปวง
คำตอบ : ง
๔๖. วิปัลลาส คืออะไร ?
ก. มีสติฟั่นเฟือน
ข. ถือผิดจากความเป็นจริง
ค. อาการโรคจิต
ง. ความเสียใจอย่างแรง
คำตอบ : ข
๔๗. เป้าหมายของการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คืออะไร ?
ก. เพื่อรู้เท่าทัน
ข. เพื่อไม่ยึดมั่น
ค. เพื่อปล่อยวาง
ง. ถูกทุกข้อ
คำตอบ : ง
๔๘. ผู้เจริญวิปัสสนา ย่อมได้รับผลสูงสุดอย่างไร ?
ก. แสดงฤทธิ์ได้
ข. ระงับนิวรณ์
ค. เห็นนรกสวรรค์
ง. บรรลุอริยผล
คำตอบ : ง
๔๙. พระพุทธเจ้าทรงแสดงคิริมานนทสูตร แก่ใคร ?
ก. พระอานนท์
ข. พระคิริมานนท์
ค. พระสารีบุตร
ง. พระราหุล
คำตอบ : ก
๕๐. ใจความสำคัญในคิริมานนทสูตรนั้น ว่าด้วยเรื่องอะไร ?
ก. กสิณ ๑๐
ข. อสุภะ ๑๐
ค. สัญญา ๑๐
ง. อนุสสติ ๑๐
คำตอบ : ค

**********

ขอให้เจริญในธรรม โดยทั่วกันTutor [125.24.242.147] [ 9 พ.ย. 2549 เวลา 09:06 น. ] [ 5 ]ปัญหาวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก(แบบทดสอบ)
******************************************


ปัญหาวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี

สอบในสนามหลวง

วัน............ ที่...........พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔............


คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยกากบาทในช่องของข้อ
ที่ต้องการ ลงในกระดาษคำตอบ ให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)

๑. ประเทศใดไม่ได้อยู่ในดินแดนชมพูทวีป ?

ก. อินเดีย ข. ปากีสถาน

ค. ไทย ง. เนปาล

คำตอบ : ค

๒. พวกพลเรือนที่มีอาชีพทำนา ค้าขาย จัดอยู่ในวรรณะใด ?

ก. กษัตริย์ ข. พราหมณ์

ค. แพศย์ ง. ศูทร

คำตอบ : ค

๓. ไตรเพทเป็นคัมภีร์ของศาสนาใด ?

ก. ศาสนาพุทธ ข. ศาสนาพราหมณ์

ค. ศาสนาเชน ง. ศาสนาซิกซ์

คำตอบ : ข

๔. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นต้นศากยวงศ์ ?

ก. พระเจ้าโอกกากราช ข. พระเจ้าอโศกมหาราช

ค. พระเจ้าชัยเสนะ ง. พระเจ้าสีหหนุ

คำตอบ : ก

๕. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นพระอัยกา (ปู่) ของพระพุทธเจ้า ?

ก. พระเจ้าโอกกากราช ข. พระเจ้าอัญชนะ

ค. พระเจ้าสีหหนุ ง. พระเจ้าชัยเสนะ

คำตอบ : ค

๖. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ณ ที่ไหน ?

ก. สวนเวฬุวัน ข. สวนลุมพินีวัน

ค. สวนอัมพวัน ง. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

คำตอบ : ข

๗. ลักษณะของพระมหาบุรุษ ใครเป็นผู้ทำนายคนแรก ?

ก. อุทกดาบส ข. อาฬารดาบส

ค. โกณฑัญญพราหมณ์ ง. อสิตดาบส

คำตอบ : ง

๘. พระนางสิริมหามายาทิวงคต เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วัน ?

ก. ๓ วัน ข. ๕ วัน

ค. ๗ วัน ง. ๑๕ วัน

คำตอบ : ค

๙. เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรกที่ไหน ?

ก. ใต้ต้นโพธิพฤกษ์ ข. ใต้ต้นไทร

ค. ใต้ต้นชมพูพฤกษ์ ง. ใต้ต้นจิก

คำตอบ : ค

๑๐. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิษฐานเพศบรรพชา ณ สถานที่ใด ?

ก. ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา ข. ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา

ค. ริ่มฝั่งแม่น้ำคงคา ง. ริมฝั่งแม่น้ำสินธู

คำตอบ : ก

๑๑. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบรรพชา ใครนำบาตรและจีวรมาถวาย ?

ก. สหัมบดีพรหม ข. ท้าวสักกเทวราช

ค. ท้าวจาตุมหาราช ง. ฆฏิการพรหม

คำตอบ : ง

๑๒. สมณพราหมณ์มีกายหลีกออกจากกามแล้ว แต่ใจยังยินดีอยู่ในกาม เปรียบได้
กับอะไร ?

ก. ไม้สดแช่อยู่ในน้ำ ข. ไม้สดที่อยู่บนบก

ค. ไม้แห้งที่อยู่บนบก ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ข

๑๓. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อพระชนมายุเท่าไร ?

ก. ๒๙ พรรษา ข. ๓๕ พรรษา

ค. ๓๖ พรรษา ง. ๔๕ พรรษา

คำตอบ : ข

๑๔. พระพุทธเจ้าทรงผจญกับธิดามาร ณ สถานที่ใด ?

ก. อนิมมิสเจดีย์ ข. รัตนจงกรมเจดีย์

ค. ต้นอชปาลนิโครธ ง. ต้นราชายตนะ

คำตอบ : ค

๑๕. อุบาสกผู้ถึงพระพุทธ พระธรรมเป็นสรณะเป็นคนแรกคือใคร ?

ก. ตปุสสะและภัลลิกะ ข. โสตถิยพราหมณ์

ค. อนาถปิณฑิกเศรษฐี ง. บิดาของยสกุลบุตร

คำตอบ : ก

๑๖. ผู้มาทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าโปรดเวไนยสัตว์คือใคร ?

ก. พกาพรหม ข. ฆฏิการพรหม

ค. มหาพรหม ง. สหัมบดีพรหม

คำตอบ : ง

๑๗. " ที่สุด ๒ อย่างและทางสายกลาง " อยู่ในพระสูตรไหน ?

ก. เวทนาปริคคหสูตร ข. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ค. อาทิตตปริยายสูตร ง. อนัตตลักขณสูตร

คำตอบ : ข

๑๘. พระรัตนตรัย เกิดขึ้นในโลกเมื่อไร ?

ก. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ข. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

ค. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ง. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙

คำตอบ : ค

๑๙. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร ?

ก. เชตวัน ข. ลัฏฐิวัน

ค. ปุพพาราม ง. เวฬุวัน

คำตอบ : ง

๒๐. " ใครเป็นศาสดาของท่าน ท่านชอบใจธรรมของใคร " ใครกล่าว ?

ก. อุปติสสปริพาชก ข. โกลิตปริพาชก

ค. ปิปผลิมาณพ ง. ทีฆนขปริพาชก

คำตอบ : ก

๒๑. พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
แก่ใคร ?

ก. ทีฆนขปริพาชก
ข. สุภัททปริพาชก

ค. พระอัสสชิ
ง. พระมหาโมคคัลลานะ

คำตอบ : ก

๒๒. พระมหาโมคคัลลานะ สำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่ไหน ?

ก. ถ้ำสุกรขาตา ข. ถ้ำสัตตบรรณคูหา

ค. บ้านกัลลวาลมุตตคาม ง. บ้านนาลันทา

คำตอบ : ค

๒๓. ผู้ที่ออกบวชอุทิศพระอรหันต์ในโลกคือใคร ?

ก. อุปติสสปริพาชก ข. โกลิตปริพาชก

ค. อชิตมาณพ ง. ปิปผลิมาณพ

คำตอบ : ง

๒๔. ผู้ทำบุญอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว คนแรกคือใคร ?

ก. อนาถปิณฑิกเศรษฐี ข. พระเจ้าพิมพิสาร

ค. พระเจ้าปเสนทิโกศล ง. นางวิสาขา มหาอุบาสิกา

คำตอบ : ข

๒๕. " ไม่ชูงวงเข้าไปสู่ตระกูล " หมายความว่าอย่างไร ?

ก. ไม่ถือตัวเข้าไปสู่ตระกูล ข. ไม่โอ้อวดเข้าไปสู่ตระกูล

ค. ไม่โต้แย้งเข้าไปสู่ตระกูล ง. ไม่ยกตนข่มท่านเข้าไปสู่ตระกูล

คำตอบ : ก

Tutor [125.24.242.147] [ 9 พ.ย. 2549 เวลา 09:28 น. ] [ 6 ]๒๖. การบวชที่พระพุทธเจ้าประทานด้วยพระองค์เอง คือวิธีใด ?

ก. ติสรณคมนูปสัมปทา ข. เอหิภิกขุอุปสัมปทา

ค. ญัตติจตุตถกรรม ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ข

๒๗. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ณ สถานที่ใด ?

ก. เชตวัน ข. ลัฏฐิวัน

ค. เวฬุวัน ง. อัมพวัน

คำตอบ : ค

๒๘. ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ได้สำเร็จ ?

ก. กาฬุทายีอำมาตย์ ข. ฉันนอำมาตย์

ค. สันตติอำมาตย์ ง. พระอานนท์

คำตอบ : ก

๒๙. พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาสุดท้าย ณ สถานที่ใด ?

ก. นาลันทา ข. เวฬุวคาม

ค. เวฬุวัน ง. กุสินารา

คำตอบ : ข

๓๐. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร ณ สถานที่ใด ?

ก. ธาตุเจดีย์ ข. อนิมมิสเจดีย์

ค. รัตนฆรเจดีย์ ง. ปาวาลเจดีย์

คำตอบ : ง

๓๑. ใครเป็นผู้ถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธเจ้าเป็นคนสุดท้าย ?

ก. อนาถปิณฑิกเศรษฐี ข. นายจุนทะ

ค. นางวิสาขา ง. นางสุชาดา

คำตอบ : ข

๓๒. ใครเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ?

ก. พระอานนท์ ข. พระอนุรุทธะ

ค. สุภัททวุฑฒบรรพชิต ง. สุภัททปริพาชก

คำตอบ : ง

๓๓. พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่เมืองไหน ?

ก. เมืองปาวา ข. เมืองพาราณสี

ค. เมืองกุสินารา ง. เมืองสาวัตถี

คำตอบ : ค

๓๔. สถานที่ใด ไม่ใช่สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ?

ก. ที่ประสูติ ข. ที่ตรัสรู้

ค. ที่ปรินิพพาน ง. ที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์

คำตอบ : ง

๓๕. สถานที่ใด เป็นที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ?

ก. มกุฏพันธนเจดีย์ ข. ปาสาณเจดีย์

ค. อนิมมิสเจดีย์ ง. รัตนฆรเจดีย์

คำตอบ : ก

๓๖. ใครทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ?

ก. มัลลกษัตริย์ ข. พระมหากัสสปะ

ค. โทณพราหมณ์ ง. พระอานนท์

คำตอบ : ค

๓๗. ก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งใครเป็นศาสดาแทน ?

ก. พระมหากัสสปะ ข. พระอานนท์

ค. พระอุบาลี ง. พระธรรมวินัย

คำตอบ : ง

๓๘. พระพุทธเจ้าตรัสโอวาทครั้งสุดท้าย ว่าด้วยเรื่องอะไร ?

ก. ความสันโดษ ข. ความไม่ประมาท

ค. ความกตัญญู ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ข

๓๙. พระพุทธรูปจัดอยู่ในเจดีย์ประเภทใด ?

ก. ธาตุเจดีย์ ข. ธรรมเจดีย์

ค. บริโภคเจดีย์ ง. อุทเทสิกเจดีย์

คำตอบ : ง

๔๐. อะไร คือมูลเหตุแห่งการทำสังคายนาครั้งที่ ๑ ?

ก. มีผู้กล่าวจ้วงจาบพระศาสดา ข. มีผู้กล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย

ค. มีผู้ละเมิดพระธรรมวินัย ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ข

๔๑. คำว่า " อุโบสถ " แปลว่าอะไร ?

ก. การจำศีล ข. การรักษาศีล

ค. การถือศีล ง. การเข้าจำ

คำตอบ : ง

๔๒. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีกี่วัน ?

ก. ๓ วัน ข. ๔ วัน

ค. ๕ วัน ง. ๖ วัน

คำตอบ : ข

๔๓. การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดเข้าในพิธีใด ?

ก. กุศลพิธี ข. ทานพิธี

ค. บุญพิธี ง. ปกิณกพิธี

คำตอบ : ก

๔๔. วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันอะไร ?

ก. วันแสดงปฐมเทศนา ข. วันแสดงโอวาทปาฏิโมกข์

ค. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ง. วันปรินิพพาน

คำตอบ : ค

๔๕. การถวายทานในข้อใด จัดเข้าในปาฏิบุคลิกทาน ?

ก. สมหวังพาเพื่อนไปถวายสังฆทานที่วัด ข. หงส์ฟ้าตักบาตรทุกเช้า

ค. มะลิถวายอาหารพระที่ตนนับถือ ง. ตะวันทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ที่บ้าน

คำตอบ : ค

๔๖. วันเทโวโรหณะ คือวันอะไร ?

ก. วันพระเจ้าเปิดโลก ข. วันแสดงปฐมเทศนา

ค. วันประสูติ ง. วันปรินิพพาน

คำตอบ : ก

๔๗. ข้อใด ไม่ใช่พิธีทำบุญงานมงคล ?

ก. งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ข. งานบวช

ค. งานทำบุญอายุ ง. งานทำบุญอัฐิ

คำตอบ : ง

๔๘. " สวดพระพุทธมนต์ " ใช้สำหรับงานประเภทใด ?

ก. งานมงคล ข. งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่

ค. งานอวมงคล ง. งานทำบุญอายุ

คำตอบ : ค

๔๙. การกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงการกราบเช่นไร ?

ก. กราบครบองค์ ๕ ข. กราบ ๓ ครั้ง

ค. กราบ ๕ ครั้ง ง. ก และ ข ถูก

คำตอบ : ก

๕๐. การกรวดน้ำมุ่งประโยชน์อะไร ?

ก. อุทิศส่วนบุญ ข. แสดงความเคารพ

ค. ตั้งจิตอธิษฐาน ง. เพื่อให้เทวดารับรู้

คำตอบ : ก
Tutor [125.24.242.147] [ 9 พ.ย. 2549 เวลา 09:29 น. ] [ 7 ]ปัญหาวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท (แบบทดสอบ)

สอบในสนามหลวง

วัน.....ที่ ..... พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔......


คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยกากบาทในช่องของข้อ
ที่ต้องการ ลงในกระดาษคำตอบ ให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)

๑. อนุพุทธประวัติหมายถึงประวัติของใคร ?

ก. พระพุทธเจ้า ข. พระปัจเจกพุทธเจ้า

ค. พระอรหันต์ ง. พระสาวกของพระพุทธเจ้า

คำตอบ : ง

๒. พระมหาสาวก ตามนัยอรรถกถา หมายถึงพระสาวกกี่องค์ ?

ก. ๘ องค์ ข. ๔๑ องค์

ค. ๘๐ องค์ ง. ๘๘ องค์

คำตอบ : ค

๓. พระมหาสาวกที่ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะ ตามนัยพระบาลีมีกี่องค์ ?

ก. ๔๐ องค์ ข. ๔๑ องค์

ค. ๖๐ องค์ ง. ๘๐ องค์

คำตอบ : ข

๔. ธรรมจักษุ คือดวงตาเห็นธรรม หมายถึงข้อใด ?

ก. โสดาปัตติมรรค ข. สกทาคามิมรรค

ค. อนาคามิมรรค ง. อรหัตตมรรค

คำตอบ : ก

๕. ใครได้รับการอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นองค์แรก ?

ก. พระสารีบุตร ข. พระอัสสชิ

ค. พระยสะ ง. พระอัญญาโกณฑัญญะ

คำตอบ : ง

๖. พระปัญจวัคคีย์บรรลุพระอรหัต เพราะฟังธรรมเทศนาอะไร ?

ก. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ข. อนัตตลักขณสูตร

ค. อาทิตตปริยายสูตร ง. อนุปุพพีกถา

คำตอบ : ข

๗. พระอัญญาโกณฑัญญะได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางใด ?

ก. เป็นผู้อยู่ป่า ข. เป็นผู้มีปัญญามาก

ค. เป็นผู้ทรงธุดงค์ ง. เป็นผู้รู้ราตรีนาน

คำตอบ : ง

๘. " ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ " เป็นคำพูดของใคร ?

ก. อุปติสสมาณพ ข. โกลิตมาณพ

ค. ยสกุลบุตร ง. ปิปผลิมาณพ

คำตอบ : ค

๙. เทศนาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ชฎิล ๓ พี่น้อง มีชื่อว่าอะไร ?

ก. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ข. อาทิตตปริยายสูตร

ค. อนุปุพพีกถา ง. อนัตตลักขณสูตร

คำตอบ : ข

๑๐. พระพุทธเจ้าทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกกี่รูป ?

ก. ๖๐ รูป ข. ๖๑ รูป

ค. ๘๐ รูป ง. ๘๑ รูป

คำตอบ : ก

๑๑. พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยการฟังธรรมเทศนา ชื่อว่าอะไร ?

ก. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ข. อนัตตลักขณสูตร

ค. เวทนาปริคคหสูตร ง. สังคีติสูตร

คำตอบ : ค

๑๒. " เราจักไม่ชูงวง เข้าไปสู่ตระxxxล " ตรัสสอนพระสาวกองค์ใด ?

ก. พระสารีบุตร ข. พระโมคคัลลานะ

ค. พระมหากัสสปะ ง. พระมหากัจจายนะ

คำตอบ : ข

๑๓. " พระธรรมราชา " หมายถึงใคร ?

ก. พระพุทธเจ้า ข. พระสารีบุตร

ค. พระภัททิยะ ง. พระมหากัปปินะ

คำตอบ : ก

๑๔. พระโมคคัลลานะบำเพ็ญเพียรจนบรรลุพระอรหัต ณ ที่ไหน ?

ก. บ้านมหาติฏฐะ ข. บ้านกาฬสิลา

ค. บ้านโทณวัตถุ ง. บ้านกัลลวาลมุตตคาม

คำตอบ : ง

๑๕. พระสาวกองค์ใดถือธุดงค์ ๓ ข้อโดยเคร่งครัด ?

ก. พระมหากัจจายนะ ข. พระมหากัสสปะ

ค. พระอานนท์ ง. พระอนุรุทธะ

คำตอบ : ข

๑๖. พระมหาเถระผู้ริเริ่มทำสังคายนาครั้งแรก คือใคร ?

ก. พระสารีบุตร ข. พระอุรุเวลกัสสปะ

ค. พระมหากัสสปะ ง. พระอานนท์

คำตอบ : ค

๑๗. ใครได้รับยกย่องว่า เป็นผู้เลิศทางอธิบายเนื้อความย่อให้พิสดาร ?

ก. พระมหากัจจายนะ ข. พระมหากัสสปะ

ค. พระสารีบุตร ง. พระโมฆราช

คำตอบ : ก

๑๘. " โลกคือหมู่สัตว์ อันอะไรปิดบังไว้ จึงหลงอยู่ในที่มืด " เป็นปัญหาของใคร ?

ก. เมตตคูมาณพ ข. ปิงคิยมาณพ

ค. โมฆราชมาณพ ง. อชิตมาณพ

คำตอบ : ง

๑๙. พราหมณ์พาวรีมีศิษย์เอกกี่คน ?

ก. ๘ คน ข. ๑๖ คน

ค. ๑๘ คน ง. ๓๒ คน

คำตอบ : ข

๒๐. พระสาวกผู้สนทนากับพระสารีบุตรเรื่องวิสุทธิ ๗ คือใคร ?

ก. พระโมคคัลลานะ ข.พระมหากัจจายนะ

ค. พระปุณณมันตานีบุตร ง. พระอานนท์

คำตอบ : ค

๒๑. พระราธะบวชด้วยวิธีใด ?

ก. เอหิภิกขุอุปสัมปทา ข. ติสรณคมนูปสัมปทา

ค. ญัตติจตุตถกรรม ง. รับโอวาท ๓ ข้อ

คำตอบ : ค

๒๒. พระสาวกองค์ใด ได้รับยกย่องว่า เป็นผู้สอนง่าย ?

ก. พระมหากัจจายนะ ข. พระมหากัสสปะ

ค. พระราธะ ง. พระอุรุเวลกัสสปะ

คำตอบ : ค

๒๓. ตนตั้งอยู่ในคุณเช่นไร ก็สอนผู้อื่นให้ตั้งอยู่ในคุณเช่นนั้น พระสาวกองค์ใด
มีคุณสมบัติเช่นว่านี้ ?

ก. พระสารีบุตร ข. พระปุณณมันตานีบุตร

ค. พระอัสสชิ ง. พระอานนท์

คำตอบ : ข

๒๔. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือใคร ?

ก. สามเณรราหุล ข. สามเณรเรวตะ

ค. สามเณรสังกิจจะ ง. สามเณรบัณฑิต

คำตอบ : ก

๒๕. พระสาวกรูปใดบวชเพราะจำใจ ?

ก. พระราธะ ข. พระนันทะ

ค. พระอุบาลี ง. พระอนุรุทธะ

คำตอบ : ข

Tutor [125.24.242.147] [ 9 พ.ย. 2549 เวลา 09:30 น. ] [ 8 ]๒๖. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระเถระรูปใดว่าเป็นผู้บวชด้วยศรัทธา ?

ก. พระราหุล ข. พระอานนท์

ค. พระอัสสชิ ง. พระรัฐบาล

คำตอบ : ง

๒๗. พระเถระรูปใดวิสัชนาพระวินัย ในคราวทำสังคายนาครั้งแรก ?

ก. พระมหากัสสปะ ข. พระอานนท์

ค. พระอุบาลี ง. พระอนุรุทธะ

คำตอบ : ค

๒๘. พระสาวกองค์ใด มักเปล่งอุทานว่า " สุขหนอ ๆ " ?

ก. พระนันทะ ข. พระภัททิยะ

ค. พระอนุรุทธะ ง. พระลกุณฏกภัททิยะ

คำตอบ : ข

๒๙. ผู้บรรลุอรหัตตผลในระหว่างอิริยาบถทั้ง ๔ คือใคร ?

ก. พระอุบาลี ข. พระมหานามะ

ค. พระกาฬุทายี ง. พระอานนท์

คำตอบ : ง

๓๐. พระโสณกุฏิกัณณะ บวชเป็นสามเณรอยู่ถึง ๓ ปี จึงได้อุปสมบท เพราะเหตุใด ?

ก. มีพระสงฆ์ไม่พอ ข. มีอายุไม่ครบ ๒๐ ปี

ค. ขาดบาตรและจีวร ง. หาพระอุปัชฌาย์ไม่ได้

คำตอบ : ก

๓๑. " เธอจะเฝ้าดูกายที่เปื่อยเน่านี้ไปทำไม " ตรัสแก่พระสาวกองค์ใด ?

ก. พระนันทะ ข. พระวักกลิ

ค. พระราหุล ง. พระอานนท์

คำตอบ : ข

๓๒. ใครเคาะกะโหลกศีรษะคนที่ตายแล้ว รู้ว่าไปเกิดที่ไหน ?

ก. พระสุภูติ ข. พระสีวลี

ค. พระพากุละ ง. พระวังคีสะ

คำตอบ : ง

๓๓. ใครปรารภความเพียรอย่างแรงกล้าเดินจงกรมจนเท้าแตก ?

ก. พระโสณโกฬิวิสะ ข. พระรัฐบาล

ค. พระโสณกุฏิกัณณะ ง. พระลกุณฏกภัททิยะ

คำตอบ : ก

๓๔. พระรัฐบาลเถระแสดงธัมมุทเทศ ๔ ประการแก่ใคร ?

ก. พระเจ้าพิมพิสาร ข. พระเจ้าปเสนทิโกศล

ค. พระเจ้าโกรัพยะ ง. พระเจ้าจัณฑปัชโชต

คำตอบ : ค

๓๕. พระสาวกที่เป็นต้นบัญญัติข้อห้ามดื่มสุรา คือใคร ?

ก. พระนาคิตะ ข. พระสาคตะ

ค. พระอุปเสนะ ง. พระอุทายี

คำตอบ : ข

๓๖. พระสาวกองค์ใดได้รับยกย่องว่า เป็นผู้มีโรคน้อย ?

ก. พระอุทายี ข. พระอุบาลี

ค. พระพากุละ ง. พระวักกลิ

คำตอบ : ค

๓๗. พระสาวกองค์ใดได้รับยกย่องว่า เป็นผู้มีลาภมาก ?

ก. พระสีวลี ข. พระสารีบุตร

ค. พระปิงคิยะ ง. พระโสภิตะ

คำตอบ : ก

๓๘. พระกุมารกัสสปะ ได้รับยกย่องในด้านใด ?

ก. มีปฏิภาณในการผูกบาทคาถา ข. แสดงธรรมเทศนาได้อย่างวิจิตร

ค. แตกฉานในปฏิสัมภิทา ๔ ง. ระลึกชาติได้มาก

คำตอบ : ข

๓๙. พระองคุลิมาล มีลักษณะตรงกับข้อใด ?

ก. ต้นคด ปลายตรง ข. ต้นตรง ปลายคด

ค. ต้นตรง ปลายตรง ค. ต้นคด ปลายคด

คำตอบ : ก

๔๐. ภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร ?

ก. พระนางปชาบดีโคตมี ข. เขมาเถรี

ค. อุบลวรรณาเถรี ง. ปฏาจาราเถรี

คำตอบ : ก

๔๑. พิธีกรรมต่าง ๆ อันเกี่ยวด้วยการอบรมความดีงามทางพระพุทธศาสนา
หมายถึงข้อใด ?

ก. ศาสนพิธี ข. บุญพิธี

ค. ทานพิธี ง. กุศลพิธี

คำตอบ : ง

๔๒. ข้อใดกล่าวถึงงานอวมงคลได้ถูกต้อง ?

ก. จำนงทำบุญครบรอบวันตายของมารดา ข. จำปีทำบุญขึ้นบ้านใหม่

ค. จำปาทำบุญถวายผ้ากฐิน ง. จำปูนทำบุญฉลองเมรุ

คำตอบ : ก

๔๓. วันพระ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันอะไร ?

ก. วันอุโบสถ ข. วันวัสสูปนายิกา

ค. วันปาฏิบท ง. วันธรรมสวนะ

คำตอบ : ง

๔๔. การสวดพระอภิธรรมใช้ในงานใด ?

ก. งานทำบุญ ๗ วัน ข. งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่

ค. งานศพ ง. งานทำบุญอายุ

คำตอบ : ค

๔๕. ผ้าที่โยงจากโลงศพเพื่อทำพิธีทอดผ้าบังสุกุล เรียกว่าอะไร ?

ก. ผ้าภูษาโยง ข. ผ้ามาลาโยง

ค. ผ้าภูษามาลา ง. ผ้าสายโยง

คำตอบ : ก

๔๖. การเทศน์มหาชาติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ?

ก. พระมหาชนก ข. เวสสันดรชาดก

ค. พุทธประวัติ ง. ประวัติพระสาวก

คำตอบ : ข

๔๗. หลังรับศีลแล้ว ก่อนพระจะเทศน์ ต้องอาราธนาว่า…?

ก. มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง … ข. อิมานิ มะยัง ภันเต…

ค. วิปัตติปฏิพาหายะ… ง. พรหมา จะ โลกาธิปตี…

คำตอบ : ง

๔๘. ผ้าวัสสิกสาฎก คือผ้าชนิดใด ?

ก. ผ้าอาบน้ำฝน ข. ผ้าจำนำพรรษา

ค. ผ้าจีวร ง. ผ้าห่ม

คำตอบ : ก

๔๙. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของผ้าป่า ?

ก. ผ้าบังสุกุล ข. ผ้าเปื้อนฝุ่น

ค. ผ้าไม่มีเจ้าของ ง. ผ้าที่มีเจ้าของ

คำตอบ : ง

๕๐. การลอยกระทงตามประทีป กระทำเพื่อวัตถุประสงค์ใด ?

ก. เพื่อบูชารอยพระบาทพระพุทธเจ้า ข. เพื่อแสดงความเป็นพุทธมามกะ

ค. เพื่อลอยบาป ง. เพื่อขอขมาพระแม่คงคา

คำตอบ : ก


Tutor [125.24.242.147] [ 9 พ.ย. 2549 เวลา 09:31 น. ] [ 9 ]ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ

ธรรมศึกษาชั้นเอก

สอบในสนามหลวง

วัน………..ที่……………..พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕...............


คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
โดยกากบาทในช่องของข้อที่ต้องการ ลงในกระดาษคำตอบ
ให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)
๑. ชมพูทวีปตั้งอยู่ทางทิศไหนของประเทศไทย ?
ก. ทิศบูรพา
ข. ทิศพายัพ
ค. ทิศอาคเนย์
ง. ทิศปัจจิม
คำตอบ : ข
๒. ชมพูทวีปแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือข้อใด ?
ก. ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
ข. ชุมชนเมืองกับชุมชนชนบท
ค. เมืองหลวงกับชนบท
ง. มัชฌิมประเทศกับปัจจันตประเทศ
คำตอบ : ง

๓. ข้อใดแสดงถึงทิฏฐิมานะกล้าของชาวชมพูทวีป ?
ก. นับถือพระพรหม
ข. นับถือลัทธิฤาษี
ค. ถือชั้นวรรณะ
ง. นับถือพระอิศวร
คำตอบ : ค
๔. วงศ์กษัตริย์ผู้สร้างกรุงกบิลพัสดุ์ ชื่อว่าอย่างไร ?
ก. โกลิยวงศ์
ข. ศากยวงศ์
ค. โคตมวงศ์
ง. สุริยวงศ์
คำตอบ : ข
๕. ใครทำนายลักษณะพระมหาบุรุษว่ามีคติเพียงสถานเดียว ?
ก. ลักษณพราหมณ์
ข. สุทัตตพราหมณ์
ค. ธุรพราหมณ์
ง. โกณฑัญญพราหมณ์
คำตอบ : ง

๖. เจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย แล้ว ได้รับผลอย่างไร ?
ก. บรรเทาความเมา ๓ ประการเสียได้
ข. ปรึกษากับนายฉันนะก่อน
ค. ตัดความทุกข์ทั้งปวงได้
ง. หนีออกผนวชทันที
คำตอบ : ก
๗. การออกผนวชของเจ้าชายสิทธัตถะที่ปรากฏในอรรถกถาคือข้อใด ?
ก. เสด็จออกผนวชต่อหน้าพระบิดาและหมู่พระญาติ
ข. เสด็จออกผนวชตามประเพณี
ค. เสด็จหนีออกผนวชเพื่ออุทิศพระอรหันต์
ง. เสด็จหนีออกผนวชในตอนกลางคืน
คำตอบ : ง
๘. เทวทูต ๔ มีอะไรบ้าง ?
ก. คนแก่ คนเจ็บ คนตาย สมณะ
ข. คนเกิด คนแก่ คนเจ็บ สมณะ
ค. คนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย
ง. คนแก่ คนเจ็บ คนพิการ คนตาย
คำตอบ : ก
๙. พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา กี่วิธี ?
ก. ๒ วิธี
ข. ๓ วิธี
ค. ๔ วิธี
ง. ๕ วิธี
คำตอบ : ข
๑๐. เหตุใดพระปัญจวัคคีย์ จึงเลิกปรนนิบัติพระมหาบุรุษ ?
ก. เพราะทรงเลิกอดพระกระยาหาร
ข. เพราะทรงเลิกกลั้นลมหายใจ
ค. เพราะทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา
ง. เพราะเบื่อหน่าย
คำตอบ : ค
๑๑. พระมหาบุรุษตรัสรู้ เพราะบรรลุธรรมอะไร ?
ก. จตุตถฌาน
ข. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ค. จุตูปปาตญาณ
ง. อาสวักขยญาณ
คำตอบ : ง
๑๒. หลังจากตรัสรู้แล้ว ประทับเสวยวิมุตติสุขเป็นเวลากี่วัน ?
ก. ๗ วัน
ข. ๙ วัน
ค. ๑๕ วัน
ง. ๔๙ วัน
คำตอบ : ง
๑๓. สถานที่เสด็จยืนจ้องดูต้นพระศรีมหาโพธิ์ โดยมิได้กระพริบพระเนตร เรียกว่า
อะไร ?
ก. อนิมมิสเจดีย์
ข. ปาสาณเจดีย์
ค. รัตนฆรเจดีย์
ง. โคตมกเจดีย์
คำตอบ : ก
๑๔. คนผู้ไม่สามารถแนะนำให้ตรัสรู้ตามได้ เปรียบกับบัวชนิดใด ?
ก. บัวพ้นน้ำ
ข. บัวเสมอน้ำ
ค. บัวจะพ้นน้ำวันต่อไป
ง. บัวจมอยู่ในโคลนตม
คำตอบ : ง
๑๕. อนัตตลักขณสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร ?
ก. พระปัญจวัคคีย์
ข. ชฎิล ๓ พี่น้อง
ค. ยสกุลบุตร
ง. ภัททวัคคีย์ ๓๐ คน
คำตอบ : ก

Tutor [125.24.242.147] [ 9 พ.ย. 2549 เวลา 09:36 น. ] [ 10 ]๑๖. ข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง เรียกว่าอะไร ?
ก. กามสุขัลลิกานุโยค
ข. อัตตกิลมถานุโยค
ค. มัชฌิมาปฏิปทา
ง. อนุปุพพีกถา
คำตอบ : ค
๑๗. คำว่า " อุบาสก อุบาสิกา " มีความหมายว่าอย่างไร ?
ก. ผู้นับถือพระพุทธเจ้า
ข. ผู้นับถือศาสนาพุทธ
ค. ผู้นั่งใกล้พระสงฆ์
ง. ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย
คำตอบ : ง
๑๘. สามุกกังสิกธรรม แปลว่าอะไร ?
ก. ธรรมที่พระองค์ทรงประกาศครั้งแรก
ข. ธรรมที่พระองค์ทรงยกขึ้นแสดงเอง
ค. ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแก่เจ้าลัทธิต่าง ๆ
ง. ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก่อนธรรมข้ออื่น ๆ
คำตอบ : ข
๑๙. ข้อใดเป็นใจความย่อของอาทิตตปริยายสูตร ?
ก. สิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์
ข. สิ่งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยง
ค. สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา
ง. สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน
คำตอบ : ง
๒๐. พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาได้เร็ว เพราะใช้วิธีใด ?
ก. ทรงประกาศในหมู่เศรษฐี
ข. ทรงประกาศในหมู่สามัญชน
ค. ทรงประกาศในหมู่เจ้าลัทธิและชนชั้นปกครอง
ง. ทรงประกาศในหมู่นักบวชด้วยกัน
คำตอบ : ค
๒๑. พระเจ้าพิมพิสารได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมเทศนาชื่อว่าอะไร ?
ก. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ข. อริยธรรม
ค. อาทิตตปริยายสูตร
ง. อนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔
คำตอบ : ง
๒๒. พระสาวก ๖๐ รูปได้รับความขัดข้องในการออกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรก
เรื่องใด ?
ก. เรื่องการเดินทาง
ข. เรื่องการให้อุปสมบท
ค. เรื่องลัทธิต่าง ๆ
ง. เรื่องการเที่ยวบิณฑบาต
คำตอบ : ข
๒๓. อุปติสสปริพาชก บวชในสำนักใครมาก่อน ?
ก. สัญชัยปริพาชก
ข. มักขลิโคสาล
ค. นิครนถ์นาฏบุตร
ง. ปกุทธกัจจายนะ
คำตอบ : ก
๒๔. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสารีบุตรเปรียบเหมือนอะไร ?
ก. มารดาผู้เลี้ยงบุตร
ข. มารดาผู้สอนบุตร
ค. มารดาผู้ให้กำเนิดบุตร
ง. มารดาผู้คอยปรนนิบัติบุตร
คำตอบ : ค
๒๕. พระพุทธเจ้าทรงรับพระมหากัสสปะเป็นภิกษุ
ในพระธรรมวินัยด้วยโอวาทกี่ข้อ ?
ก. ๓ ข้อ
ข. ๔ ข้อ
ค. ๕ ข้อ
ง. ๑๐ ข้อ
คำตอบ : ก
๒๖. พระพุทธเจ้าตรัสอุบายแก้ง่วง แก่ใคร ?
ก. พระราหุล
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระมหากัจจายนะ
ง. พระมหากัสสปะ
คำตอบ : ข
๒๗. วันจาตุรงคสันนิบาต มีพระอริยสาวกประชุมกี่องค์ ?
ก. ๕๐๐ องค์
ข. ๑,๐๐๐ องค์
ค. ๑,๒๕๐ องค์
ง. ๑,๘๐๐ องค์
คำตอบ : ค
๒๘. คำสอนที่เป็นหลักของพระพุทธศาสนา คือข้อใด ?
ก. เว้นข้อห้าม
ข. ทำตามพุทธานุญาต
ค. ความไม่เบียดเบียน
ง. โอวาทปาฏิโมกข์
คำตอบ : ง
๒๙. ใครเป็นผู้ทูลขอให้งดบวชกุลบุตรที่บิดามารดาไม่อนุญาต ?
ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระเจ้าสุทโธทนะ
ค. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ง. พระนางปชาบดีโคตมี
คำตอบ : ข
๓๐. หัวข้อธรรมที่พระสารีบุตรสนทนากับพระปุณณมันตานีบุตร
ที่เมืองสาวัตถี ว่าด้วยเรื่องอะไร ?
ก. ขันธ์ ๕
ข. อินทรีย์ ๕
ค. วิสุทธิ ๗
ง. มรรค ๘
คำตอบ : ค

๓๑. พระอานนท์บรรลุโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากใคร ?
ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระภัททิยะ
ค. พระสารีบุตร
ง. พระปุณณมันตานีบุตร
คำตอบ : ง
๓๒. ก่อนเป็นพุทธอุปัฏฐาก พระอานนท์ทูลขอพรกี่ประการ ?
ก. ๕ ประการ
ข. ๗ ประการ
ค. ๘ ประการ
ง. ๙ ประการ
คำตอบ : ค
๓๓. พระสาวกองค์ใด ไม่ได้บวชพร้อมกับพระเทวทัต ?
ก. พระอนุรุทธะ
ข. พระกาฬุทายี
ค. พระอานนท์
ง. พระภัททิยะ
คำตอบ : ข
๓๔. มาณพ ๑๖ คนทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าที่ไหน ?
ก. ปาสาณเจดีย์
ข. ปาวาลเจดีย์
ค. ธรรมเจดีย์
ง. ธาตุเจดีย์
คำตอบ : ก
๓๕. ศิษย์กลับเป็นอาจารย์ อาจารย์กลับเป็นศิษย์ คือใคร ?
ก. พระสารีบุตรกับพระราหุล
ข. พระสารีบุตรกับพระราธะ
ค. พระอัญญาโกณฑัญญะกับปุณณมันตานีบุตร
ง. พราหมณ์พาวรีกับปิงคิยมาณพ
คำตอบ : ง
๓๖. ผู้ได้รับอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมองค์แรก คือใคร ?
ก. พระราธะ
ข. พระโมฆราช
ค. พระสาคตะ
ง. พระกิมพิละ
คำตอบ : ก
๓๗. พระสาวกองค์ใดได้รับยกย่องว่า เป็นผู้ใคร่ในการศึกษา ?
ก. พระอานนท์
ข. พระสารีบุตร
ค. พระราหุล
ง. พระกิมพิละ
คำตอบ : ค
๓๘. พระรัฐบาลใช้วิธีใด มารดาบิดาจึงยอมให้บวช ?
ก. นอนอดอาหาร
ข. หนีออกบวชซึ่งหน้า
ค. ออกบวชตามประเพณี
ง. หนีออกบวชตอนกลางคืน
คำตอบ : ก
๓๙. พระพุทธเจ้าทรงแสดงมหาปุริสวิตก แก่ใคร ?
ก. พระอานนท์
ข. พระอนุรุทธะ
ค. พระโมคคัลลานะ
ง. พระอุบาลี
คำตอบ : ข
๔๐. พระสาวกองค์ใดเป็นผู้บวชให้สุภัททปริพาชก ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระปุณณมันตานีบุตร
ค. พระอานนท์
ง. พระอุบาลี
คำตอบ : ค
๔๑. ภิกษุณีรูปใดได้รับยกย่องว่า มีฤทธิ์มาก ?
ก. อุบลวรรณาเถรี
ข. ภัททกาปิลานีเถรี
ค. พระนางปชาบดีโคตมี
ง. เขมาเถรี
คำตอบ : ก
๔๒. พระนางปชาบดีโคตมีอุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยวิธีใด ?
ก. ญัตติจตุตถกรรม
ข. รับครุธรรม ๘ ประการ
ค. ติสรณคมนูปสัมปทา
ง. รับโอวาท ๓ ข้อ
คำตอบ : ข
๔๓. เหตุใด ครั้งแรกพระพุทธเจ้า จึงไม่ทรงประสงค์ให้สตรีบวช ?
ก. เพราะสตรีไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้
ข. เพราะสตรีเป็นภัยต่อพระศาสนา
ค. เพราะพระศาสนาจะมัวหมอง
ง. เพราะพระศาสนาจะไม่มั่นคง
คำตอบ : ง
๔๔. ใครเป็นผู้ทูลขอให้สตรีบวชในพระพุทธศาสนาได้ ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระอานนท์
ค. นางวิสาขา
ง. พระอนุรุทธะ
คำตอบ : ข
๔๕. พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า มีสัณฐานกี่อย่าง ?
ก. ๒ อย่าง
ข. ๓ อย่าง
ค. ๔ อย่าง
ง. ๕ อย่าง
คำตอบ : ข
๔๖. ใครเป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ?
ก. โทณพราหมณ์
ข. วัสสการพราหมณ์
ค. มัลลกษัตริย์
ง. กษัตริย์ศากยวงศ์
คำตอบ : ก
๔๗. อุทเทสิกเจดีย์ คือ…. ?
ก. พระพุทธรูป
ข. พระสารีริกธาตุ
ค. พุทธบริขาร
ง. คัมภีร์ทางศาสนา
คำตอบ : ก
๔๘. พระสงฆ์ประชุมทำสังคายนาครั้งแรก จำนวนกี่รูป ?
ก. ๑๐๐ รูป
ข. ๓๐๐ รูป
ค. ๔๐๐ รูป
ง. ๕๐๐ รูป
คำตอบ : ง
๔๙. สังคายนาครั้งที่ ๓ เกิดขึ้น หลังจากพุทธปรินิพพานกี่ปี ?
ก. ๑๐๐ ปี
ข. ๑๕๐ ปี
ค. ๒๑๘ ปี
ง. ๓๐๐ ปี
คำตอบ : ค
๕๐. สังคายนาครั้งไหน ทำให้มีการจารึกคำสอนลงในใบลาน ?
ก. ครั้งที่ ๓
ข. ครั้งที่ ๔
ค. ครั้งที่ ๕
ง. ครั้งที่ ๖
คำตอบ : ค

*********************


Tutor [125.24.242.147] [ 9 พ.ย. 2549 เวลา 09:37 น. ] [ 11 ]ปัญหาวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม

ธรรมศึกษาชั้นตรี (แบบทดสอบ)
*********************

สอบในสนามหลวง

วัน..........ที่..........พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔......


คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยกากบาทในช่องของข้อ
ที่ต้องการ ลงในกระดาษคำตอบ ให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)

๑. คุณธรรมอะไร ทำคนให้เป็นคน และทำโลกให้ปราศจากภัยเวร ?

ก. ศีล ข. สมาธิ

ค. ปัญญา ง. เมตตา

คำตอบ : ก

๒. ข้อใด คือประโยชน์แห่งการบัญญัติศีล ?

ก. เพื่อละกิเลสได้ทั้งหมด ข. เพื่อทำใจให้สงบ

ค. เพื่อฝึกหัดกาย วาจาให้เรียบร้อย ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ค

๓. ศีลข้อใด ทำผู้รักษาให้มีสติสมบูรณ์ ?

ก. งดฆ่าสัตว์ ข. งดลักทรัพย์

ค. งดพูดเท็จ ง. งดดื่มสุราเมรัย

คำตอบ : ง

๔. ผู้รักษาศีลดีแล้ว ย่อมได้รับอานิสงส์ข้อใด ?

ก. โภคสมบัติ ข. สวรรคสมบัติ

ค. นิพพานสมบัติ ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ง

๕. เบญจศีล ได้แก่ศีลประเภทใด ?

ก. ศีล ๕ ข. ศีล ๘

ค. ศีล ๑๐ ง. ศีล ๒๒๗

คำตอบ : ก

๖. เบญจศีลข้อใด จัดเป็นมโนกรรม ?

ก. ข้อ ๑ กับข้อ ๒ ข. ข้อ ๒ กับข้อ ๔

ค. ข้อ ๓ กับข้อ ๕ ง. ไม่มีข้อถูก

คำตอบ : ง

๗. การห้ามฆ่าสัตว์นั้น สัตว์ในข้อใดถูกต้องที่สุด ?

ก. สัตว์เดรัจฉาน ข. สัตว์มนุษย์

ค. สัตว์โลก ง. สัตว์มีชีวิต

คำตอบ : ง

๘. ข้อใด มิใช่ปาณาติบาต ?

ก. ฆ่าความเป็นคนอกตัญญู ข. ทำแท้ง

ค. ประหารชีวิตนักโทษ ง. ฆ่าตัวเอง

คำตอบ : ก

๙. ศีลข้ออทินนาทาน บัญญัติขึ้นเพื่อประสงค์อะไร ?

ก. ให้มีเมตตาต่อกัน ข. ให้มีสติรอบคอบ

ค. ให้เคารพสิทธิส่วนบุคคล ง. ให้เลี้ยงชีพในทางที่ชอบ

คำตอบ : ง

๑๐. ยืมเงินเพื่อนแล้ว ไม่ใช้คืน จัดเข้าในโจรกรรมข้อใด ?

ก. ตู่ ข. กรรโชก

ค. เบียดบัง ง. ตระบัด

คำตอบ : ง

๑๑. ข้อใด ไม่นับเข้าในโจรกรรม ?

ก. ตู่ ข. ฉ้อ

ค. ยักยอก ง. นำไป

คำตอบ : ง

๑๒. ซ่อนของที่ต้องเสียภาษี ไม่ยอมเสียภาษี เป็นโจรกรรมประเภทใด ?

ก. ลักลอบ ข. เบียดบัง

ค. ยักยอก ง. ฉ้อโกง

คำตอบ : ก

๑๓. ช้าง ม้า วัว ควาย จัดเข้าในทรัพย์ประเภทใด ?

ก. สวิญญาณกทรัพย์ ข. อวิญญาณกทรัพย์

ค. สังหาริมทรัพย์ ง. อสังหาริมทรัพย์

คำตอบ : ก

๑๔. ศีลข้อมุสาวาท บัญญัติขึ้นเพื่อประสงค์อะไร ?

ก. ให้เป็นคนขยัน ข. ให้เป็นคนซื่อสัตย์

ค. ให้เป็นคนประหยัด ง. ให้เป็นคนกตัญญู

คำตอบ : ข

๑๕. การพูดให้คนแตกแยกกัน เรียกว่าอะไร ?

ก. พูดส่อเสียด ข. พูดคำหยาบ

ค. พูดเพ้อเจ้อ ง. พูดอำความ

คำตอบ : ก

๑๖. อย่างไรจึงได้ชื่อว่าเมาไม่ขับ ตามหลักของเบญจศีล ?

ก. งดเที่ยวคาราโอเกะ ข. งดเที่ยวกลางคืน

ค. งดมั่วสุมทางเพศ ง. งดดื่มสุรา

คำตอบ : ง

๑๗. ข้อใด จัดเข้าในเมรัย ?

ก. สุรา ข. ฝิ่น

ค. เบียร์ ง. ยาบ้า

คำตอบ : ค

๑๘. ข้อใด แนะนำมิให้นักศึกษาขายตัว ตามหลักของเบญจศีล ?

ก. ให้ห่างไกลจากยาเสพย์ติด ข. มิให้ประพฤติล่วงประเวณี

ค. ให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด ง. มิให้คบคนชั่วเป็นมิตร

คำตอบ : ข

๑๙. " ปลาหมอตายเพราะปาก " เป็นอาการของผู้ทำผิดศีลข้อใด ?

ก. งดบริโภคในเวลาวิกาล ข. งดดื่มน้ำเมา

ค. งดพูดเท็จ ง. งดฟ้อนรำ ขับร้อง

คำตอบ : ค

๒๐. กิริยาที่ละเว้นจากข้อห้ามนั้น เรียกว่าอะไร ?

ก. สัมปัตตวิรัติ ข. สมาทานวิรัติ

ค. สมุจเฉทวิรัติ ง. วิรัติ

คำตอบ : ง

๒๑. ตั้งใจจะไปฆ่าเขา ไปแล้วไม่พบ เลยต้องงดไป จัดเป็นวิรัติหรือไม่ ?

ก. เป็น เพราะตั้งใจไว้แล้ว ข. เป็น เพราะละเว้นโดยธรรมดา

ค. ไม่เป็น เพราะไม่ได้ตั้งใจละเว้น ง. ไม่เป็น เพราะยังไม่ได้สมาทาน

คำตอบ : ค

๒๒. ตั้งใจจะไปลักทรัพย์ แต่เปลี่ยนใจ เพราะคิดว่าไม่ควร จัดเป็นวิรัติข้อใด ?

ก. สัมปัตตวิรัติ ข. สมาทานวิรัติ

ค. สมุจเฉทวิรัติ ง. ไม่จัดเป็นวิรัติ

คำตอบ : ข

๒๓. คนทุศีล จะบำเพ็ญกัลยาณธรรมให้บริบูรณ์ได้หรือไม่ ?

ก. ได้ เพราะเป็นคนละส่วนกัน ข. ไม่ได้ เพราะศีลเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้น

ค. ได้ เพราะเป็นส่วนเดียวกัน ง. ไม่ได้ เพราะศีลเป็นข้อปฏิบัติที่ยิ่งกว่า

คำตอบ : ข

๒๔. กัลยาณธรรมนั้นกล่าวโดยความ ตรงกับข้อใด ?

ก. ข้อปฏิบัติต่ำกว่าศีล ข. ข้อปฏิบัติเสมอศีล

ค. ข้อปฏิบัติยิ่งกว่าศีล ง. ไม่มีข้อถูก

คำตอบ : ค

๒๕. ข้อใด มีอยู่ในเบญจธรรม ?

ก. สัมมาวาจา ข. สัมมากัมมันตะ

ค. สัมมาอาชีวะ ง. สัมมาวายามะ

คำตอบ : ค


Tutor [125.24.242.147] [ 9 พ.ย. 2549 เวลา 09:41 น. ] [ 12 ]๒๖. ข้อใด จัดเป็นกรุณา ?

ก. ช่วยดูแลทรัพย์สินของเพื่อนบ้าน ข. ให้ความช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม

ค. สร้างบ้านพักให้คนชรา ง. สร้างศาลาถวายวัด

คำตอบ : ข

๒๗. ข้อใด จัดเป็นเมตตา ?

ก. ปรารถนาช่วยคนตกน้ำ ข. ปรารถนาให้เขาเป็นสุข

ค. ปรารถนาช่วยโจรบาดเจ็บ ง. ปรารถนาช่วยนักโทษประหาร

คำตอบ : ข

๒๘. " วันนี้ อย่าเพิ่งทำงานเลย พรุ่งนี้ก็ทันถมเถไป " ตรงกับข้อใด ?

ก. พูดเพ้อเจ้อ ข. ชอบอ้างแล้วไม่ทำงาน

ค. เลินเล่อในการทำงาน ง. หนักไม่เอา เบาไม่สู้

คำตอบ : ค

๒๙. การลักลอบผลิตเทปผี ซีดีเถื่อน ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?

ก. กิจการ ข. บุคคล

ค. วัตถุ ง. ไม่มีข้อถูก

คำตอบ : ค

๓๐. ลูกจ้างทำงานด้วยความตั้งใจ ตรงเวลา ชื่อว่าประพฤติธรรมในอะไร ?

ก. กิจการ ข. บุคคล

ค. วัตถุ ง. บุคคล และ กิจการ

คำตอบ : ข

๓๑. ข้อใด เป็นลักษณะของทรัพย์ที่ได้จากการเล่นการพนัน ?

ก. มีความเสียดายน้อย ข. เป็นของได้มาง่าย

ค. เป็นของได้มาไม่ง่าย ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

คำตอบ : ง

๓๒. ข้อใด ไม่มีอยู่ในโทษของการเล่นการพนัน ?

ก. เมื่อชนะย่อมก่อเวร ข. ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ

ค. เสียชื่อเสียง ง. เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อน

คำตอบ : ค

๓๓. สทารสันโดษ เป็นคุณสำหรับประดับใคร ?

ก. ผู้ชาย ข. ผู้ใหญ่

ค. ผู้หญิง ง. ผู้เยาว์

คำตอบ : ก

๓๔. ปติวัตร ตรงกับข้อใด ?

ก. บุตรซื่อสัตย์ต่อบิดา มารดา ข. ศิษย์ซื่อสัตย์ต่อครู อาจารย์

ค. ภรรยาซื่อสัตย์ต่อสามี ง. สามีซื่อสัตย์ต่อภรรยา

คำตอบ : ค

๓๕. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตึกถล่มที่อเมริกาให้พ้นจากความตาย ตรงกับ
เบญจธรรมข้อใด ?

ก. เมตตา ข. ความมีสติสัมปชัญญะ

ค. กรุณา ง. ความมีน้ำใจงาม

คำตอบ : ค

๓๖. คนใจดีมีเมตตา ย่อมได้รับอานิสงส์อย่างไร ?

ก. นอนหลับเป็นสุข ข. ตื่นเป็นสุข

ค. เป็นที่รักของอมนุษย์ ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ง

๓๗. เยาวชนจะห่างไกลจากยาเสพย์ติดได้ ควรตั้งอยู่ในกัลยาณธรรมข้อไหน ?

ก. มีความสัตย์ ข. มีสติรอบคอบ

ค. สำรวมในกาม ง. ขยันเรียน

คำตอบ : ข

๓๘. ข้อใด ไม่ใช่อาการของความมีสัตย์ ?

ก. ความเที่ยงธรรม ข. ความเที่ยงของสังขาร

ค. ความซื่อตรง ง. ความกตัญญู

คำตอบ : ข

๓๙. การไม่ชักชวนเพื่อนไปในทางเสียหาย เช่นเสพยาบ้า จัดเข้าในข้อใด ?

ก. ความเที่ยงธรรม ข. ความสวามิภักดิ์

ค. ความซื่อตรง ง. ความกตัญญู

คำตอบ : ก

๔๐. ผู้มีความประพฤติไม่ลุอำนาจอคติ ๔ ข้อใดถูกต้อง ?

ก. มีความเที่ยงธรรม ข. มีความจงรักภักดี

ค. มีความสัตย์ซื่อ ง. ถือคุณธรรม

คำตอบ : ก

๔๑. " ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ " หมายถึงคนเช่นไร ?

ก. คนเห็นแก่ได้ ข. คนดีแต่พูด

ค. คนประจบสอพลอ ง. คนเอาแต่ใจ

คำตอบ : ค

๔๒. ข้อใด ควบคุมการทำ พูด คิด ไม่ให้ผิดพลาด ?

ก. มีสติตั้งมั่น ข. รู้สึกตัวตลอดเวลา

ค. มีสติสัมปชัญญะ ง. ไม่ประมาทพลาดพลั้ง

คำตอบ : ค

๔๓. คนที่ตั้งใจไหว้พระสวดมนต์มิได้ขาด ตักบาตรทุกเช้า ชื่อว่าประพฤติ
เบญจธรรมข้อใด ?

ก. ความไม่ประมาทในธรรม ข. ความไม่เลินเล่อในการงาน

ค. ความเที่ยงธรรม ง. ความซื่อสัตย์

คำตอบ : ก

๔๔. การพิจารณาเห็นสภาพของสังขารตามความเป็นจริงว่า เรื่องแก่ เจ็บ ตาย
เป็นของธรรมดา ดังนี้ เรียกว่าอะไร ?

ก. ความไม่ประมาทในสังขาร ข. ความไม่ประมาทในธรรม

ค. ความมีสติสัมปชัญญะในสังขาร ง. ความมีสติสัมปชัญญะในธรรม

คำตอบ : ค

๔๕. อุโบสถศีล มีกี่ข้อ ?

ก. ๕ ข้อ ข. ๘ ข้อ

ค. ๒๒๗ ข้อ ง. ๓๑๑ ข้อ

คำตอบ : ข๔๖. ข้อใด ไม่จัดอยู่ในอุโบสถศีล ?

ก. ไม่จับเงินทอง ข. ไม่ลักของผู้อื่น

ค. ไม่ฟ้อนรำขับร้อง ง. ไม่พูดปด

คำตอบ : ก

๔๗. การสมาทานอุโบสถศีลนั้น จะสมาทานที่ไหน ?

ก. ที่วัด ข. ที่บ้าน

ค. ที่เจดีย์ ง. ที่ไหนก็ได้

คำตอบ : ง

๔๘. อุโบสถศีลนั้น ให้สมาทานกับใคร ?

ก. พระภิกษุ ข. ภิกษุณี

ค. อุบาสกอุบาสิกาผู้รู้ลักษณะศีล ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ง

๔๙. ข้อใด เป็นประโยชน์ของอุโบสถศีลข้องดบริโภคในเวลาวิกาล ?

ก. เพื่อทรมานกิเลส ข. เพื่อความประหยัด

ค. เพื่อตัดความกังวล ง. เพื่อฝึกฝนตัวเอง

คำตอบ : ค

๕๐. คำว่า " เวลาวิกาล " ในอุโบสถศีลข้อที่ ๖ ได้แก่เวลาใด ?

ก. หลังเที่ยงวันเป็นต้นไป ข. เวลาบ่าย

ค. เวลากลางคืน ง. ข้อ ก. ข้อ ค. ถูก

คำตอบ : ก


Tutor [125.24.242.147] [ 9 พ.ย. 2549 เวลา 09:41 น. ] [ 13 ]ปัญหาวิชา วินัย(กรรมบถ) ธรรมศึกษาเอก

คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยกากบาทในช่อง
ของ ข้อที่ต้องการ ลงในกระดาษคำตอบ ให้เวลา ๕๐ นาที
(๑๐๐ คะแนน).

๑. พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องใด ?

ก. ไสยศาสตร์ ข. ปาฏิหาริย์

ค. กรรม ง. เทพเจ้า

คำตอบ : ค

๒. สิ่งใดสำคัญที่สุดในการกระทำกรรม ?

ก. เจตนา ข. อารมณ์

ค. สังขาร ง. การกระทำ

คำตอบ : ก

๓. กรรมที่ทำทางใจเรียกให้ถูกต้องเรียกว่าอะไร ?

ก. กายกรรม ข. วจีกรรม

ค. มโนกรรม ง. จิตรกรรม

คำตอบ : ค

๔. ผลของกรรม ทางธรรมเรียกว่าอะไร ?

ก. บุญกรรม ข. เวรกรรม

ค. วิบากกรรม ง. เจตนากรรม

คำตอบ : ค

๕. กรรมบถ หมายถึงอะไร ?

ก. การทำความดี ข. การทำความชั่ว

ค. การทำกรรม ง. ทางเกิดแห่งกรรม

คำตอบ : ง

๖. ผู้มักโกรธจะได้รับผลคืออะไร ?

ก. อายุสั้น ข. ผิวพรรณทราม

ค. เป็นม่าย ง. หาคู่ครองมิได้

คำตอบ : ข

๗. สิ่งที่ทำลายความชั่ว เป็นความหมายของคำใด ?

ก. อกุศล ข. กุศล

ค. กรรม ง. กรรมบถ

คำตอบ : ข

๘. ข้อใด ไม่ใช่อกุศลกรรมบถ ?

ก. สัมมาทิฏฐิ ข. ปาณาติบาต

ค. อทินนาทาน ง. มิจฉาทิฏฐิ

คำตอบ : ก

๙. ข้อใด จัดเป็นกุศลกรรมบถ ?

ก. พยาบาท ข. มิจฉาทิฏฐิ

ค. อนภิชฌา ง. อทินนาทาน

คำตอบ : ค

๑๐. กรรมใด เป็นทั้งอกุศลกรรมบถ และรากเหง้าของอกุศลอื่นด้วย ?

ก. อภิชฌาและมิจฉาทิฏฐิ ข. มิจฉาทิฏฐิและพยาบาท

ค. อภิชฌาและอทินนาทาน ง. อภิชฌาและพยาบาท

คำตอบ : ง

๑๑. รถยนต์ ไม่จัดเป็นอารมณ์ของกรรมบถข้อใด ?

ก. ปาณาติบาต ข. อทินนาทาน

ค. อภิชฌา ง. มิจฉาทิฏฐิ

คำตอบ : ก

๑๒. โทรศัพท์มือถือ ไม่จัดเป็นอารมณ์ของกรรมบถข้อใด ?

ก. อทินนาทาน ข. อภิชฌา

ค. พยาบาท ง. มิจฉาทิฏฐิ

คำตอบ : ค

๑๓. ข้อใดไม่ใช่ปาณาติบาตที่เกิดทางกาย ?

ก. ใช้มีดฟันให้ตายเอง ข. ทำกับดักให้ตกไปตาย

ค. ใช้ปืนยิงให้ตาย ง. พูดสั่งให้คนอื่นฆ่า

คำตอบ : ง

๑๔. ปาณาติบาตที่เกิดทางวจีทวาร มีลักษณะเช่นไร ?

ก. ใช้มีดฟันให้ตายเอง ข. พูดสั่งให้คนอื่นฆ่า

ค. ใช้ปืนยิงให้ตาย ง. เขียนใบสั่งให้ฆ่า

คำตอบ : ข

๑๕. ปาณาติบาต มีองค์กี่ประการ ?

ก. ๓ ประการ ข. ๔ ประการ

ค. ๕ ประการ ง. ๖ ประการ

คำตอบ : ค

๑๖. เพราะเหตุใด ปาณาติบาต จึงจัดว่าเป็นทุกขเวทนา ?

ก. เพราะฆ่าด้วยความเจ็บปวด ข. เพราะฆ่าด้วยความโลภ

ค. เพราะฆ่าด้วยความโกรธ ง. เพราะฆ่าด้วยความหลง

คำตอบ : ค

๑๗. ข้อใด ไม่จัดเป็นองค์ของปาณาติบาต ?

ก. สัตว์มีชีวิต ข. รู้ว่าสัตว์มีชีวิต

ค. พยายามฆ่า ง. หลบหนี

คำตอบ : ง

๑๘. อทินนาทานในข้อใด มีโทษมากที่สุด ?

ก. ขโมยมะม่วงจากสวนข้างบ้าน ข. ขโมยเงินจากตู้โทรศัพท์สาธารณะ

ค. ขโมยเงินจากตู้บริจาคในวัด ง. ขโมยเงินของบิดา มารดา

คำตอบ : ค

๑๙. ปรทารคมนะ คือการประพฤติผิดในข้อใด ?

ก. ล่วงละเมิดทางเพศเด็กสาว

ข. ล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาว

ค. ล่วงละเมิดทางเพศภรรยาคนอื่น

ง. ล่วงละเมิดทางเพศภรรยาตนเอง

คำตอบ : ค

๒๐. กาเมสุมิจฉาจารในข้อใด มีโทษมากที่สุด ?

ก. ประพฤติกับผู้สมยอม ข. ประพฤติกับผู้มีคุณธรรม

ค. ประพฤติกับผู้ไม่ยินยอม ง. ประพฤติกับญาติพี่น้อง

คำตอบ : ข

๒๑. มุสาวาท มีองค์กี่ประการ ?

ก. ๒ ประการ ข. ๓ ประการ

ค. ๔ ประการ ง. ๕ ประการ

คำตอบ : ค

๒๒. องค์ของมุสาวาทข้อสุดท้าย คือข้อใด ?

ก. จิตคิดจะพูดเท็จ ข. เรื่องไม่จริง

ค. พยายามพูด ง. คนอื่นรู้เรื่องนั้น

คำตอบ : ง

๒๓. ลักษณะของปิสุณวาจาคือข้อใด ?

ก. พูดหยาบ ข. พูดให้แตกสามัคคี

ค. พูดไร้สาระ ง. พูดหลอกลวง

คำตอบ : ข

๒๔. ข้อใด ไม่จัดเป็นผรุสวาจาที่เป็นกรรมบถ ?

ก. ด่าเพื่อนด้วยความโกรธ

ข. นักเรียนด่าครูที่ทำโทษตนเอง
ค. หลานด่าน้าที่ไม่ช่วยทำการบ้าน

ง. ครูด่านักเรียนที่ไม่ทำการบ้าน

คำตอบ : ง

๒๕. ข้อใด เป็นองค์ของผรุสวาจาที่ถึงความเป็นกรรมบถ ?

ก. มีคนถูกด่า ข. มีจิตโกรธ

ค. ด่าต่อหน้า ง. ด่าลับหลัง

คำตอบ : ก

Tutor [125.24.242.147] [ 9 พ.ย. 2549 เวลา 09:43 น. ] [ 14 ]๒๖. สัมผัปปลาปะ คือการพูดเช่นไร ?

ก. พูดเรื่องเที่ยวขณะเรียน ข. พูดหลอกลวงครูขณะเรียน

ค. พูดคำหยาบขณะเรียน ง. พูดยุให้เพื่อนแตกกันขณะเรียน

คำตอบ : ก

๒๗. ความโลภอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นเป็นของตน เรียกว่าอะไร ?

ก. อทินนาทาน ข. อภิชฌา

ค. พยาบาท ง. มิจฉาทิฏฐิ

คำตอบ : ข

๒๘. ความโลภในข้อใด มีโทษมากที่สุด ?

ก. อยากได้ทีวีในห้าง ข. อยากได้ที่ดินหลวง

ค. อยากได้ที่ดินธรณีสงฆ์ ง. อยากได้โทรศัพท์ของเพื่อน

คำตอบ : ค

๒๙. ความคิดใดไม่จัดเป็นพยาบาท ?

ก. คิดให้เพื่อนที่เรียนเก่งกว่าสอบตก

ข. คิดให้ตนเองเรียนเก่งกว่าคนอื่น

ค. คิดให้ครูที่ลงโทษตนเองตกงาน

ง. คิดให้เพื่อนที่ด่าตนเองรถคว่ำ

คำตอบ : ข

๓๐. ข้อใด ไม่จัดเป็นโทษที่ผู้มีจิตพยาบาทจะได้รับ ?

ก. เจ็บป่วยหมดทางรักษา ข. ทรัพย์สินสูญหาย

ค. ชีวิตมีอุปสรรค ง. ไม่มีเพื่อน

คำตอบ : ง

๓๑. เห็นว่าฆ่าคนไม่เป็นบาป จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิข้อไหน ?

ก. นัตถิกทิฏฐิ ข. อเหตุกทิฏฐิ

ค. อกิริยทิฏฐิ ง. อุจเฉททิฏฐิ

คำตอบ : ค

๓๒. เห็นว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตรงกับข้อใด ?

ก. สัมมาทิฏฐิ ข. สัมมาสังกัปปะ

ค. สัมมาอาชีวะ ง. สัมมาวายามะ

คำตอบ : ก

๓๓. กรรมใด ให้ผลกว้างขวางและแรงกว่ากรรมอื่น ?

ก. กายกรรม ข. วจีกรรม

ค. มโนกรรม ง. อนันตริยกรรม

คำตอบ : ค

๓๔. ผลของความดี ความชั่ว เรียกว่าอะไร ?

ก. กิเลส ข. กรรม

ค. วิบาก ง. อานิสงส์

คำตอบ : ค

๓๕. เจตนางดเว้นจากการทำความชั่วเรียกว่าอะไร ?

ก. ศีล ข. เวรมณี

ค. สิกขาบท ง. กุศล

คำตอบ : ข

๓๖. ผู้ไม่ต้องการถูกทำร้ายร่างกาย ควรงดเว้นจากกรรมใด ?

ก. ปาณาติบาต ข. สัมผัปปลาปะ

ค. พยาบาท ง. อภิชฌา

คำตอบ : ก

๓๗. ผู้ฆ่าสัตว์จะได้รับผลเช่นไร ?

ก. ทำกินไม่ขึ้น ข. ล้มละลาย

ค. ตายโหง ง. อายุสั้น

คำตอบ : ง

๓๘. ผู้เบียดเบียนสัตว์จะได้รับผลอย่างไร ?

ก. มีทุกข์มาก ข. มีโรคมาก

ค. มีหนี้มาก ง. มีศัตรูมาก

คำตอบ : ข

๓๙. คนที่งดเว้นจากอทินนาทานจะได้รับผลเช่นไร ?

ก. ไม่ถูกทำร้ายร่างกาย ข. ไม่ถูกหลอกลวง

ค. ทรัพย์สินไม่หาย ง. ไม่ถูกด่า

คำตอบ : ค

๔๐. คนที่งดเว้นจากมุสาวาทจะเป็นคนเช่นไร ?

ก. น่าเคารพ ข. น่ารัก

ค. น่าเชื่อถือ ง. น่าบูชา

คำตอบ : ค

๔๑. คำพูดไม่สุภาพแข็งกร้าว ตรงกับข้อใด ?

ก. ผรุสวาจา ข. ปิสุณวาจา

ค. สัมผัปปลาปะ ง. มุสาวาท

คำตอบ : ก

๔๒. การบรรลุเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ จัดเป็นสมบัติในข้อใด ?

ก. มนุษยสมบัติ ข. สวรรคสมบัติ

ค. พรหมสมบัติ ง. นิพพานสมบัติ

คำตอบ : ง

๔๓. คำว่า “ สีเลน โภคสมฺปทา ” มีความหมายเช่นไร ?

ก. ไปสวรรค์ได้ด้วยศีล ข. มีทรัพย์สมบัติได้ด้วยศีล

ค. บรรลุนิพพานได้ด้วยศีล ง. จิตสงบได้ด้วยศีล

คำตอบ : ข

๔๔. ผู้มีทานูปนิสัยสามารถกำจัดอะไรได้ ?

ก. ความโลภ ข. ความโกรธ

ค. ความหลง ง. ความไม่รู้

คำตอบ : ก

๔๕. ผู้มีสีลูปนิสัย ย่อมมีพฤติกรรมเช่นไร ?

ก. ไม่โลภ ข. เสียสละ

ค. ไม่เบียดเบียน ง. ไม่จองเวร

คำตอบ : ค

๔๖. ผู้มีภาวนูปนิสัย ย่อมมีพฤติกรรมเช่นไร ?

ก. หมั่นให้ทาน ข. รักษาศีล

ค. ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น ง. พยายามทำความดี

คำตอบ : ง

๔๗. สิ่งที่เข้าไปยึดแล้วเป็นเหตุให้ทำดีทำชั่ว เรียกว่าอะไร ?

ก. อุปนิสัย ข. อารมณ์

ค. โกฏฐาสะ ง. เวทนา

คำตอบ : ข

๔๘. เวทนา คืออะไร ?

ก. ความรู้สึก ข. ความเจ็บปวด

ค. ความสงสาร ง. ความปรารถนา

คำตอบ : ก

๔๙. ข้อใด เป็นรากเหง้าของการทำความดี ?

ก. กุศลมูล ข. อกุศลมูล

ค. อุปนิสัย ง. สุจริต

คำตอบ : ก

๕๐. กาย วาจา ใจ รวมเรียกว่าอะไร ?

ก. ไตรลักษณ์ ข. ไตรสรณะ

ค. ไตรทวาร ง. ไตรสิกขา

คำตอบ : ค
Tutor [125.24.242.147] [ 9 พ.ย. 2549 เวลา 09:45 น. ] [ 15 ]อนุโมทนาสาธุครับ
(ทำผิดเยอะเลยขอรับ)
ทำให้รู้ตัวว่าต้องกลับไปศึกษาให้ดีกว่านี้ขอรับ


...............................................................................................................


ข้าพเจ้า [58.8.192.125] [ 9 พ.ย. 2549 เวลา 21:26 น. ] [ 16 ]---สาธุเจ้าค่ะ (ผิดเยอะเลยงะค่ะ)..

จูงมือหลานเจต(ข้าพเจ้า)ไปเรียนต่อด้วยคน..!!
หนูนิด [202.133.176.210] [ 9 พ.ย. 2549 เวลา 21:50 น. ] [ 17 ]

โอย ขนาดอ่านไปสิบกว่าข้อยังผิดหลายข้อเลย ไม่รู้ตั้งหลายอย่าง ต้องศึกษาอีกเยอะเลย
พี่หนูนิด จูงมือผมไปเรียนต่อด้วยคนคร้าบ
ผู้ค้นหา [80.176.4.106] [ 10 พ.ย. 2549 เวลา 09:02 น. ] [ 18 ]

.........ปัญหาธรรมะที่แท้จริง..........

...........อยู่ที่จิตของผู้ทำ...........

...........ตอบปัญหาได้ คือจิตสงบ เป็นนิพพาน หยุดการเวียนว่ายตายเกิด

............ตัวธรรมะที่แท้อยู่ที่จิต ............ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ ผู้ใดปฏิบัติ ผู้นั้นก็พึงเห็นได้ด้วยตนเอง............ไม่ใช่ตัวอักษรบนกระดาษเพียงอย่างเดียว........


เขมชาติ [202.28.62.245] [ 10 พ.ย. 2549 เวลา 16:58 น. ] [ 19 ]เวลาจุดเทียนไหว้พระ
เทียนทั้งสองคือ พระธรรม
หนึ่งคือปฏิบัติ
หนึ่งคือปริยัติ

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ
ถ้าแม้นไม่มีคำสอนเป็นปริยัติเสียก่อน
จะปฏิบัติได้ไหม??

จริงอยู่
ที่ไม่ควรยึดติดในตัวอักษรมากเกินไป
แต่ควรใช้ตัวอักษรเหล่านั้นแสวงหาความรู้และแก่นแท้
(ซึ่งข้อสอบเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น มิใช้ภาษาอันฟุ่มเฟือยเลย)
แต่พระธรรมนั้นจักต้องมีคำสอนที่เป็นวจนภาษา
เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้
ฉะนั้น
เราปุถุชนที่จิตยังไม่สามารถแสวงหาทางตรัสรู้ได้เช่นพระองค์
จึงต้องใช้ภาษาธรรมแห่งพระองค์
เป็นสิ่งนำทาง
เพื่อการปฏิบัติต่อไป
นั่นแหละจึงจะถึง ปัจจัตตัง

พระศาสนาดำรงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้
ก็เพราะเรามี
พระธรรม พระวินัย
ซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์
ทรงตรัสว่าเป็นศาสดาหลังจากพระองค์ปรินิพพานแล้ว

รากไม้
แม้จะดำสนิท
อยู่ลึกใต้ธรณี
แต่ก็เป็นตัวค้ำยัน
เรือนไม้อันงดงามเบื้องบนขอรับ


...................................................................................................................ข้าพเจ้า [58.8.184.177] [ 10 พ.ย. 2549 เวลา 22:02 น. ] [ 20 ]สวัสดีคะคุณเขมชาติ..

พอเข้าใจในความเห็นสั้นๆ ของคุณ.. ที่สื่อออกมานะค่ะ
แต่ คงไม่ชัดเจน และถูกต้องนัก

..ศาสนาประกอบด้วย ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ
มิเช่นนั้น พระศาสนาจะสืบต่อจนถึงเรา ณ ปัจจุบันไม่ได้แน่นอนค่ะ
ที่ เราได้ศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้น ได้เชื่อเรื่องกรรม วิบากกรรม
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เกรงภัยในวัฏฏะ มุ่งสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องนั้น มาจากไหนเอ่ย ??

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ ผู้ใดปฏิบัติ ผู้นั้นก็พึงเห็นได้ด้วยตนเอง

จู่ ๆ เราคงรู้เอง แล้วมาปฏิบัติเองไม่ได้ค่ะ ถ้าไม่เข้าใจในปริยัติเสียก่อน

ทุกวันนี้ เราศึกษาพระธรรม ปฏิบัติธรรม ด้วยการฟังอย่างเดียว ?
แล้วคนที่เล่าให้ฟังนั้น เขาไม่ได้อ่านหรือ? (ลองไล่ถามเป็นทอด ๆ ไปนะคะ)
(เคยมีพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่ง ท่านอ่านหนังสือไม่ออก ท่านมีครูบาอาจารย์
คอยสั่งคอยสอน แต่ครูบาอาจารย์ท่านนั้นเป็นทั้งนักปฏิยัติและนักปฏิบัติ)

ถึงแม้การอ่าน การทดสอบ จะปรากฎบนกระดาษ แต่ก็เป็นสื่อการสอน(ปริยัติ)ค่ะ และ
เป็นสิ่งในการสืบทอดพระศาสนา (ไม่งั้น จะมาถึงเราจนบัดนี้ได้อย่างไรเอ่ย?)


เรามีศรัทธา จากไหนคะ???

จากการเล่าเรื่องราวในพระสูตร ที่กล่าวถึง พระอริยะเจ้าทั้งหลาย เพื่อให้เราแน่ใจว่า การปฏิบัติ
ของเรา มุ่งสู่สวรรค์ นิพพาน นั้นเกิดขึ้นจริง และ
มีการปฏิบัติอย่างไร ? จึงจะเดินเข้าสู่ มรรค ผลนิพพาน

ดังนั้น เราก็คือนักเรียนคนหนึ่งค่ะ ที่ต้องศึกษาทั้งปริยัติ และปฏิบัติ ควบคู่กันไป
ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ค่ะ
เมื่อมีผู้สนใจ เข้ามาศึกษาพระศาสนา ถ้าไม่ปริยัติ .. จะเอาอะไรไปตอบหละคะ?
เราก็เป็นพุทธศาสนิกชน มีหน้าที่ สืบทอดพระศาสนาให้แก่ชนรุ่นหลังค่ะ
จะทอดธุระไม่ใช่นั้น คงไม่ได้..

ดังนั้น การให้เด็กนักเรียน หรือเยาวชน หรือชนทั่วไปเข้ามาสนใจ ใฝ่ธรรมะ มีศรัทธา
เกิดฉันทะ ก็ต้องผ่านจากการเล่าเรียนจากหนังสือ และต้องมีการวัดผล
มิใช่นั่งปฏิบัติกันอย่างเดียวโดยไม่วางฐานความรู้ ความสนใจให้เขาก่อน
จะเป็นไปได้อย่างไร?

ขอทำความเข้าใจเท่านี้ค่ะ

เจริญในธรรมค่ะ

หนูนิด [202.133.176.183] [ 10 พ.ย. 2549 เวลา 23:18 น. ] [ 21 ]
ปริยัติ...และ...ปฏิบัติ...เป็นเสมือน..ปีกที่แข็งแรง ทั้ง ๒ ข้างของนก

ปฏิเวธ...เป็นเสมือน...สายตาที่สดใส...และหัวใจที่ปรารถนา..ที่จะบินทะยานสู่เบื้องสูง...ท้องนภากาศ

ผู้ปริยัติ แต่ขาด...ปฏิบัติ

ผู้ปฏิบัติ แต่ขาด...ปริยัติ

ทั้งสองประเภทนี้....ไม่อาจยกจิตเข้าสู่....ปฏิเวธได้อย่างถูกต้อง

เหมือนดัง....นกที่ปีกหัก....ไปข้างหนึ่ง

จึงไม่อาจ....ทะยานบินขึ้นสู่...ท้องฟ้านภากว้างได้***************
ธรรมศึกษา [125.24.242.181] [ 14 พ.ย. 2549 เวลา 00:38 น. ] [ 22 ]

อนุโมทนาคุณหนูนิดครับ

เรื่องปริยัติ...และ...ปฏิบัติมีเถียงกันมาตั้งแค่สมัยพุทธกาลแล้วครับ เหมือนพายเรือในอ่าง
สีลสามัญญตา ความสม่ำเสมอกันโดยศีล คือ รักษาศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนภิกษุสามเณร ไม่ทำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ ไม่สร้างปมเด่นเฉพาะตน
ทิฏฐิสามัญญตา ความเป็นผู้มีความเสมอกันโดยทิฐิ (ความเห็น), มีความเห็นร่วมกัน, มีความคิดเห็นลงกันได้, ไม่ถือรั้นเอาแต่ความเห็นของตนฝ่ายเดียว, ถือความถูกต้องเป็นแนวทาง
เกิดการแตกแยกถือว่าตนถูกตนดีกว่าโดยเฉพาะหลังพุทธปรินิพพาน จนเป็นนิกายเยอะไปหมค

ลองคิดดูว่าถ้า พระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้แล้วทรงไปยืนต่อหน้าปัญจวัคคีย์เฉยๆโดยไม่พูดไม่แสดงธรรมให้ฟัง ปัญจวัคคีย์จะเข้าใจในอริยสัจจ์ได้ไหม บางท่านที่เชื่อเรื่อง เซนก็อาจบอกว่าได้ แต่ถ้าพระพุทธองค์ทรงแน่ใจเช่นนั้นจะทรงแสดงธรรมพูดให้ฟังไปทำไม ดังนั้นการฟังธรรม เรียนธรรมต้องมาก่อนแล้วนำมาปฏิบัติแล้วเห็นว่าใช้ได้จึงจะเกิดศรัทธายิ่งๆขึ้นไป เมื่อพระพุทธองค์ทรงออกผนวชก็ศึกษาในลัทธิต่างๆมากมาย ที่มีใน
พระพุทธประวัติคงเป็นส่วนน้อย ทรงศึกษาโดยสติปัญญาจนเมื่อตรัสรู้แล้วก็ทบทวนจนแน่พระทัยว่าเป็นทางพ้นทุกข์จึงนำมาสั่งสอน

ใครที่บอกไม่ต้องเรียนฟังธรรมจากพระไตรปิฎกแล้วคำตัวธรรมะที่แท้อยู่ที่กายใจของเรานี้ไปเอาความคิดนี้มาจากไหนถ้าคิดขึ้นเองได้โดยไม่เคยได้ยินได้ฟังเรียนจากที่ไหนมาก่อนก็คงเป็น ศาสดาอีกองค์
ยิ่งกว่านั้นในปัจจุบันนี้มีเยอะมากครับ ที่พอปฏิบัติธรรมต้องถูกถามว่าสายไหน พอวิ่งหามากๆเข้าก็เลยไม่รู้หน้กขึ้น บางครั้งบอกว่าสติปัฏฐานสี่นั่นแหล่ะคืออริยสัจจ์ 4 ทำให้เดี๋ยวนี้ ต้องมายึดพระไตรปิฎกเป็นหลักปฏิบัติไปแล้ว ติดขัดเอาอรรถกถาคำสอนครุอาจารย์ต่างๆมาช่วย

ธรรมที่ พระพุทธองค์สอนทรงบอกไว้ชัดเลยว่าทำให้ง่ายขึ้นแล้ว แม้ในพระไตรปิฎกจะเชื่อไม่ได้ 100 % แต่เกณฑ์วินิจฉัย คือหลักมหาปเทสในมหาปรินิพพานสูตร แล้วก็มหาปเทส ๔ ในวินัย หลักตัดสินธรรมวินัยที่ตรัสแก่พระปชาบดีโคตมี คือหลักตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการ ถ้าธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อ (๑) ความคลายกำหนัด, ความหายติด (๒) ความหมดเครื่องผูกรัด, ความไม่ประกอบทุกข์ (๓) ความไม่พอกพูนกิเลส (๔) ความอยากอันน้อย, ความมักน้อย (๕) ความสันโดษ (๖) ความสงัด (๗) การประกอบความเพียร (๘) ความเลี้ยงง่าย ธรรมเหล่านี้ พึงรู้ว่าเป็นธรรม เป็นวินัย เป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาและที่สำคัญกาลามสูตร

ต้องขอโทษไว้ล่วงหน้าไม่ไช่ผมรู้อะไรมากมายครับ ไม่มีเจตนาจะล่วงเกินใคร ก็ยังเป็นนักศึกษาธรรมะอยู่แต่ไม่อยากให้เกิดความแตกแยก ถ้าทุกฝ่าย ยึด พระไตรปิฎกเป็นหลัก ความแตกแยกก็จะน้อยลง หันหน้ามาหากันเอาส่วนดีของแต่ละฝ่ายมาเสริมจะได้ช่วยกันให้บรรลุสัจจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบได้ดีขึ้น

เจริญในธรรมครับ
Kn [202.28.181.7] [ 18 พ.ย. 2549 เวลา 13:56 น. ] [ 23 ]

พระธรรมของพระศาสดา มิได้มีเพื่อใช้ตัดกิเลสดอกหรือ?
หรือมีเพียงเพื่อสอบเอา "สรรเสริญ"
โอหนอ... ดั่งคำทำนายจริงๆ
เอก [203.150.116.245] [ 18 พ.ย. 2549 เวลา 14:22 น. ] [ 24 ]ต้องขอกล่าวคำ สรรเสริญ สา...ธุ
อย่างแรง ๆ ครับ ...

นับว่า เป็นกระทู้ที่แปลกใหม่ มหัศจรรย์ อย่างยิ่ง...
ผมเข้ากระทู้ในเว็บนี้ มาปีเศษ..
ยังไม่เคยมีท่านใด นำข้อสอบ ธรรมะ.. มาวางอย่างนี้...

หลายท่านคงเซฟไว้ เพื่อเป็นบททดสอบบางส่วนแก่ตน...
ภาพงานราชพฤกษ์ 49 ก็ให้ความตื่นตา ตื่นใจ มาก ๆ ..

ธรรมชาติ แสดงความเจริญ สวยสด งดงาม...
ให้นักศึกษาปฏิบัติ ได้พิจารณา ทะลุรู้ว่า ไม่เที่ยง...
ไม่นาน ความงาม จักเสื่อมไป..

ได้ความรู้ทั้งจากตัวหนังสือ ทั้งจากภาพที่โพสต์..
ขอบพระคุณ ในกระทู้อันล้ำค่า ที่นำมาให้เป็น ..."ธรรมทาน" ในครั้งนี้ครับ..!

เจริญสุข สวัสดีทุก ๆ ท่านครับ
ฐิต [222.123.6.42] [ 18 พ.ย. 2549 เวลา 16:13 น. ] [ 25 ]สาธุธรรมค่ะคุณKn


*****
สวัสดีค่ะคุณ เอก (คห.24)


พระธรรมของพระศาสดา มิได้มีเพื่อใช้ตัดกิเลสดอกหรือ?
หรือมีเพียงเพื่อสอบเอา "สรรเสริญ"
โอหนอ... ดั่งคำทำนายจริงๆ
เอก เอก [203.150.116.245] [ 18 พ.ย. 2549 เวลา 14:22 น. ] [ 24 ]


---
คุณเอกกล่าวเหมือนเป็นห่วงพระศาสนา
คำทำนายนั้น ถ้าเชื่อถือแล้ววาง ไม่เอาธุระ ก็เท่ากับเราประมาท
หรือเร่งย่นระยะเวลาให้คำทำนายเป็นจริงเร็วขึ้น !!

ส่วนการสอบเอา "สรรเสริญ" ที่คุณกล่าวนั่น .....ขอแสดงความเข้าใจดังนี้ค่ะ


การสอบปริยัตินั้นเป็นกลไกหนึ่ง หรืออาจกล่าวกว่า เป็นเฟืองตัวหนึ่งก็ได้ค่ะ ที่จะขับเคลื่อนไปสู่การมีศรัทธา และอิทธิบาทสี่
ซึ่ง อิทธิบาทสี่ อาจจะมิได้เริ่มจากฉันทะเป็นตัวนำ แต่อาจจะเริ่มด้วยวิริยะก่อนก็ได้ค่ะคุณเอก
อย่าได้จับประเด็นยกการทดสอบมาเพื่อเป็นจุดติเตียน หรือปฏิเสธิกัน

การสอบ ในการปริยัติ ของนักเรียน นักศึกษาธรรม จริงๆแล้วจุดมุ่งหมาย ก็ไม่ได้เพื่อการสรรเสริญ
แต่มุ่งเพื่อให้ วัดว่า ณ ขณะนั้นเรามีความเพียรหรือยัง เราเข้าใจในปริยัติมากน้อยเพียงไร
มีความถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัยหรือไม่
ซึ่งต่อไป ท่านเหล่านี้ก็จะเป็นกำลังในการเผยแผ่ธรรมสืบทอดได้ถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัยกันต่อไป

นับว่าเป็นกลไกสำคัญมากค่ะ

การที่จะจับผิดเพ่งโทษใด ๆ ไม่ว่า ผู้อื่นจะยกประเด็นใด ๆ มากล่าว บ้างก็ถูกใจตน ก็จะข้ามไปไม่กล่าว
บ้างถ้าไม่ถูกจริต ไม่ถูกใจตน ก็ยกประเด็นมาจับผิดเพ่งโทษได้หมดทุกเรื่อง

หลังปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าไม่มีกลไกในการสอบปริยัติ พุทธศาสนาแบบเถรวาท
คงจะผิดเพี้ยนไปตามคำสอนของนิกายอื่น หรืออาจจะโดนกลืนไปแล้วก็ได้ เราก็คงได้คำสอนแบบ
ใส่พระโอษฐ์ อย่างทีปัจจุบันแฝงเข้ามาและเติบโตใหญ่มากจนบัดนี้

ภัยของพระพุทธศาสนานั้น ก็คือคนในพระพุทธศาสนานั่นเอง ที่ไม่มีความเข้าใจตรงตามพระธรรมวินัยพอ
ถ้าพระธรรมวินัยผิดเพี้ยนไป ไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว
ในที่สุด ภัยที่มาจากภายนอกนั้น ก็แทรกซึมเข้ามาอย่างง่ายดาย

อย่างที่ขณะนี้ ศาสนา"พระเจ้า"ที่เข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยเมื่อ 300 ปีก่อน
ไม่ประสบความสำเร็จในการนำพระเจ้าเข้ามา เพราะคนไทยยังนับถือพระพุทธศาสนา
๙๕ % นับว่า เขาประสบความล้มเหลว..... ทางผู้นำศาสนาของเขาจึงเปลี่ยนแผนวิธี
การเผยแพร่ด้วย การนำคำสอนของพระพุทธเจ้า เช่น อริยะสัจ ๔ ไตรลักษณ์ อนัตตา ให้มีความหมาย
ผิดเพี้ยน แปลงคำสอนของพระเจ้าตนเองให้ใกล้เคียงกับคำสอนของพระพุทธเจ้า (ใส่พระโอษฐ์
พระเจ้าตนเอง ..ไม่มีจุดยืนในคำสอนดั่งเดิม) แต่เขายังคนยืนในเรื่อง พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก
แม้แต่เป็นผู้สร้างพระพุทธเจ้าด้วย !

ดังนั้น การที่จะให้ผู้ปริยัติธรรมมีความเข้าใจ และตรงตามคำสอนในพระไตรปิฏก ที่ถือว่าแม่นยำ
ในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สุดแล้วนั้น การสอบก็เป็นกลไกสำคัญเช่นกันค่ะ

ขอทำความเข้าใจเท่านี้นะค่ะ

เจริญในธรรมค่ะ


ขอเชิญเพื่อนธรรมตระหนักภัยของพระพุทธศาสนาในประเทศ
อย่างที่ดิฉันได้ยกเรื่องการแทรกซึมคำสอนของ"พระเจ้า" ข้างต้นนั้น....ด้วยการฟัง "เสียงธรรม"

หัวข้อ...........การบรรยายธรรมทั่วไป ๒๕๔๔
เรื่องลำดับที่ ๕ ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

http://www.dhammathai.org/sounds/dhammapidok.php

****

หนูนิด [202.133.176.164] [ 18 พ.ย. 2549 เวลา 16:23 น. ] [ 26 ]พระพุทธองค์ ...ทรงมีพระนามมากมาย อาทิ ...
เช่น พระบรมศาสดา พระผู้มีพระภาคเจ้า ฯลฯ

และในจำนวนพระนามทั้งหลาย ก็มีอีกพระนามว่า "พระบรมครู"... อยู่ด้วย
ดังที่สรรเสริญกันอยู่ว่า... สัตถา เทวะ มะนุสสานัง... (ทรงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์)...

เพียงสั้น ๆ ว่า "บรมครู" หรือ "ครูของเทวดา มนุษย์"...
ก็แสดงความนัย ประจักษ์ชัดเจนอยู่ว่า...

มนุษย์ผู้หวังตามเสด็จไปดี (สุคะโต) ดั่งเช่นพระบรมครู...
ก็ต้องเป็นศิษย์ เป็นลูกศิษย์ ...
และหน้าที่ของศิษย์ ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า... ต้องร่ำเรียนจากครู...

ครูไม่อยู่แล้ว แต่ด้วยหลักคำสั่งที่พระองค์แสดงแก่ท่านพระอานนท์
ว่า พระธรรมทั้งหลาย ที่ทรงแสดงไว้ จักเป็นศาสดาต่อจากพระองค์..
นี้จึงเห็นได้อีกว่า ครูยังอยู่ ครูนั้นคือ "ธรรมวินัย หรือ พระธรรมคำสั่งสอนทั้งหลาย"...

การ "ร่ำเรียน"... ทางพระท่านเรียกว่า "ปริยัติ"...
ทางพุทธศาสนา จะมาพร้อมกัน 3 คำ คือ "ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ".....

พุทธสาวกทั้งหลาย จึงให้น้ำหนัก 3 คำนี้ เป็นยิ่ง...
เพราะนับเป็น สูตร นำสู่ "วิมุตติ นิโรธ นิพพาน"... ดับกิเลส พ้นทุกข์ทั้งปวง..
ส่วนตัว จึงเห็นคุณค่า .... ของ..."ปุจฉา / วิสัชนาธรรม"... ในรูปแบบตัวอักษร เป็นอย่างมาก..

นึกไปถึงครูอาจารย์ทั้งหลาย... แม้ท่านมีชีวิตในป่าดงพงพี..
แต่ก็มีการสอบ วิมังสา ในอรรถธรรม ระหว่าง อาจารย์/ศิษย์...
อยู่เสมอ คือ ศิษย์ มี ปุจฉา(คำถาม) อาจารย์ก็ วิสัชนา(แสดง ไขตอบ ให้กระจ่าง)...
หรือในเรื่องข้อปฏิบัติ เช่น การสอบอารมณ์ (ตรวจ วิเคราะห์ ถูก ผิด หลง ฯลฯ)

ครับ เนื่องจาก พบว่ามีการแสดงเกี่ยวกับ ปริยัติ ปฏิบัติ...
ซึ่งส่วนตัว ก็มีจริต ชอบแสดงเช่นกัน เพื่อให้เห็นในส่วนของ ความจำเป็น ประโยชน์
ความสมดุลย์ของข้อศึกษาปฏิบัติ การตรวจสอบมานะ ทิฏฐุปาทาน...

ซึ่งเป็นปัจจัตตังประการหนึ่ง คือ..
เมื่อท่านใด ประกาศตนเป็น พุทธสาวก...
แล้วหากถูกถามว่า รู้จัก พระไตรปิฏก หรือไม่...
ย่อมตอบได้ทันที ว่า คือ ธรรม(คำสอน) วินัย(คำสั่ง)
หรือ คำสั่งสอน ทั้งหลายทั้งปวงของพระพุทธเจ้า
หรือ ก็คือ ศาสดา ในทางพระพุทธศาสนา นั่นเอง...

บางแง่มุม ของการสนทนา...
ที่แตกหน่อ งอกกอ ออกไปอย่างหลากหลาย...
ย่อมแสดงให้เห็นความเจริญประการหนึ่งเสมอ คือ....
....ปัญญา ที่พินิจ พิเคราะห์ ในแง่มุมของธรรมะ..!

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง...
เจริญสุข เจริญธรรม แด่ กัลยาณมิตรธรรม ทุก ๆ ท่านครับ
ฐิต [222.123.6.42] [ 18 พ.ย. 2549 เวลา 16:34 น. ] [ 27 ]


ส่งรูปมาช่วยความจำพระพุทธประวัติครับ
Kn [202.28.181.7] [ 19 พ.ย. 2549 เวลา 12:49 น. ] [ 28 ]

ครับ...ดูแล้ว ก็ทำให้ทราบได้ว่า ทรงประสูติ ที่... ประเทศ เนปาล..
ทรงตรัสรู้ ทรงแสดงปฐมเทศนาธัมจักร ฯ ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ที่... ประเทศ อินเดีย..


..ชมพูทวีป เป็นชื่อที่คนทั่วไปในสมัยโบราณเรียก ประเทศอินเดีย
อันมีความหมายถึงทวีปต้นหว้า หรือทวีปที่มีสัณฐานดั่งต้นหว้า

ในปัจจุบันได้แก่ ประเทศทั้ง 4 คือ ประเทศอินเดีย ปากีสถาน เนปาล และบังคลาเทศ
บางช่วงที่กษัตริย์อินเดียเรืองอำนาจ อัฟกานิสถานก็ถูกผนวกเข้ามาด้วย
ดังเช่น สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช หรือพระเจ้ากนิษกะ พระเจ้าหรรษวรรธนะ เป็นต้น

ชมพูทวีป อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของไทย แต่คำว่าชมพูทวีป
ไม่เป็นที่รู้จักในอินเดียมากนัก ยกเว้นนักการศึกษาเท่านั้น พวกเขาจะรู้จัก คำว่า ภารตะ มากกว่า
เพราะเป็นชื่อที่มาจากท้าวภารตะ ปฐมวงศ์แห่งราชวงศ์ปาณฑปจากเรื่อง มหาภารตะ

ความจริงคำที่เรียกชื่ออินเดีย มีหลายชื่อ เช่น ภารตะ ฮินดูสถาน สินธุสถาน อินเดีย
คำว่า "อินเดีย" เพี้ยนมาจากคำว่า สินธุ (Sindhu) อันเป็นชื่อแม่น้ำสำคัญทางภาคเหนือของอินเดีย

ชาวเปอร์เซียพูดเพี้ยนเป็นอินดู ชาวฮอลันดา เรียกกอินดัส ชาวอังกฤษเรียกอินเดีย ตามลำดับ
อากาศของชมพูทวีปมีตั้งแต่หนาวที่สุดในเขตเหนือ โดยเฉพาะเทือกเขาหิมาลัย
จนถึงแห้งแล้งที่สุด ในเขตรัฐราชสถาน

ดังนั้นแต่ละภาคจึงมีอากาศไม่เท่ากัน ด้วยความที่ใหญ่โต จนกล่าวได้ว่าเป็น ทวีปเล็ก ๆ (Subcontinent) ทวีปหนึ่ง อินเดียเป็นประเทศที่เคยเจริญรุ่งเรืองมายาวนาน เทียบเคียงได้กับอียิปต์และจีน
หลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบมีหลายแห่ง เช่น ซากโบราณสถานเมืองโมเหนโจ ตาโร ที่แคว้นสินธุ
และมหัปปะที่แคว้นปัญจาปในปากีสถาน ซึ่งมีอายุเก่าแก่ราว 3,500 ปีก่อนพุทธกาล

ชมพูทวีป ยุคก่อนและยุคพุทธกาล แบ่งแคว้นออกเป็น 16 แคว้นใหญ่ ๆ
ตามที่ปรากฏใน อุบาลีอุโบสถสูตร ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย คือ

อังคะ มคธะ กาสี โกศละ วัชชี มัลละ เจตี วังสะ
กุรุ ปัญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี คันธาระ กัมโพชะ

และมีแคว้นเล็ก ๆ อีก 5 คือ สักกะ โกลิยะ ภัคคะ วิเทหะ และอังคุตตราปะ
แคว้นพระบิดาของพระพุทธองค์ ก็อยู่ในแคว้นเล็ก ๆ นี้ (แคว้นสักกะ)...

อาณาจักรเหล่านี้ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ คือ พระราชามีอำนาจเด็ดขาดบ้าง
ระบบสามัคคีธรรม คือ มีสภาเป็นที่ปรึกษาบ้าง ระบบประชาธิปไตยบ้าง

ชนชาติที่เชื่อกันว่า เป็นชนชาติดั่งเดิมของอินเดีย คือ เผ่าซานโตล (Santole) มุนดา (Mundas) โกลาเรีย (Kolaria) ตูเรเนียน (Turanians) ดราวิเดียน (Dravidians) คนพวกนี้เป็นพวกผิวดำจำพวกหนึ่ง
ปัจจุบันพวกเขายังพอหลงเหลืออยู่ที่รัฐพิหาร และเบงกอลของอินเดีย

เจริญสุข สวัสดีครับ
ฐิต [222.123.104.181] [ 19 พ.ย. 2549 เวลา 14:13 น. ] [ 29 ]

อาจจะไม่เกี่ยวกันโดยตรง ถ้าเหตุปัจจัยพร้อมก็ควรไปดูสังเวชนียสถาน 4 ที่อินเตียครับ มีหลายแบบ พักที่วัดก็ถูกหน่อย แต่ตัองทำใจเรี่องรถ ระยะทาง 100 กม บ้านเราวื่ง 1+ ชม ที่โน่น 3+ชม ขอทานเยอะมากอาหารใครชอบอาหารแขกก็สบายไป แต่พักที่วัดเป็นอาหารไทยสวนลุมพินีวันเป็นมรดกโลกแล้ว เปิด Google Earth ดูจะเห็นรายละเอียด ที่พุทธคยาคนเยอะมากๆ ส่วนจะได้อะไรมากน้อยแล้วแต่คนคิดครับ

ผมได้ความรู้มาอย่างหนึ่งคือ [COLOR=Navy]กบิลพัสดุ์ - กุสินารา - พุทธคยา อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน เหมือนวันวิสาขะบูชา (ประสูติ ปรินิพพาน ตรัสรู้ วันเดียวกัน) น่าประหลาดจริงๆ ถ้าจะมองไปในทางธรรมคือ เกิด ดับ จะพ้นได้โดยการตรัสรู้

และจะรู้สึกพระคุณของพระเจ้าอโศกมหาราช ที่มีต่อศาสนาพุทธ ทำให้พระองค์เป็นมหาราชที่เหนือกว่า Genghis Khan หรือ Alexander เพราะทรงปกครองโดยธรรม เสาอโศกที่พบตามพุทธสถานสำคัญ ตัวยอดหัวเสารูปสิงห์ 4 ตัวเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศอินเดีย ส่งไปประกวดที่ไหนก็ได้รางวัลจนเขาไม่รับเข้าประกวด

ท่านพุทธทาส ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ ได้เขียนหนังสีอเกี่ยวกับสังเวชนียสถานอินเดียเอาไว้ด้วยลองอ่านดูใน Web ของท่าน

ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับ
เจริญในธรรมครับ
แผนที่ของผม ยังupload ไม่ได้ดูที่ใกล้เคียงไปก่อนนะครับ

http://www.ebudhaindia.com/buddhist_map.htm
[url]http://www.buddhist-pilgrimage.com/map-of-india.html [/url]
Kn [202.28.181.7] [ 29 พ.ย. 2549 เวลา 17:02 น. ] [ 30 ]

สำนักพิมพ์พิมพ์บูรพาและเคล็ดไทยขอเรียนเชิญร่วมฟังการเสวนา
“อรหันต์ชาวนา อหังการ์สามัญชน” :
ปากคำของชาวนาไทยผู้ขัดขืนบริโภคนิยมด้วยการนำพระราชดำรัสมาปฏิบัติให้เป็นจริง
ร่วมอภิปรายการขัดขืนบริโภคนิยมด้วย แหลม อรหันต์ชาวนา, สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ คนเดินเรื่องรายการคนค้นฅน และปองธรรม สุทธิสาคร นักเขียนหนุ่มผู้เขียนหนังสือ แหลม อรหันต์ชาวนา
………………………………………………………..

หมายกำหนดการ การเสวนา
“อรหันต์ชาวนา อหังการ์สามัญชน”
: ปากคำของชาวนาไทยผู้ขัดขืนบริโภคนิยมด้วยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จากพระราชดำรัสมาปฏิบัติให้เป็นจริง
--------------------------------------------------------

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2549 นี้
ณ ชั้น 2 ตึก Thailand Book Tower ปากซอยสาทร 12
เวลา 14.00 น. – 17.00 น.
------------------------------------------------------------------------------

13.30 น. – เชิญสื่อมวลชนลงทะเบียน รับหนังสือและของที่ระลึก
14.00 น. – องค์ปาฐกกล่าวปาฐกถา “เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของเกษตรกร” รสนา โตสิตตระกูล
14.45 น. – เริ่มต้นการเสวนา โดย พูนศักดิ์ สมบูรณ์ แหลม อรหันต์ชาวนา, สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
คนเดินเรื่อง รายการคนค้นฅน และนักเขียนหนุ่มผู้เขียน “แหลม อรหันต์ชาวนา” ปองธรรม
สุทธิสาคร ดำเนินการเสวนาโดย ดวงธิดา นครสันติภาพ
16.00 น. – สิ้นสุดการเสวนา พูนศักดิ์ สมบูรณ์ และกลุ่มเกษตรกรอรหันต์ชาวนาสาธิตพันธุ์ข้าวและ
แนะนำผลิตผลปลอดสารพิษจากไร่นาของตนเอง
16.45 น. – ปิดงาน กรรมการผู้จัดการ สำนักพิมพ์ พิมพ์บูรพา กล่าวขอบคุณวิทยากรทุกท่านและมอบ
ของที่ระลึก
ฟรี!ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมงาน
สำรองที่นั่งหรือติดต่อสอบถาม : จริยา พุ่มเสือ โทร. 086 8850389, 084 0885890 สุภาภรณ์ จันทร์ลุน โทร. 089 9816556, 02 9575793 ต่อ 705


-----------------------------------------------------------------------------------

22/5 ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 9575793 ต่อ 705 โทรสาร 02 9575793 ต่อ 702


วันที่ 7 ธันวาคม 2549

เรียน สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้อง

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเสวนา “อรหันต์ชาวนา อหังการ์สามัญชน” : ปากคำของชาวนาไทยผู้ขัดขืนบริโภคนิยม
ด้วยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดำรัสมาปฏิบัติได้อย่างเป็นจริง

สิ่งที่แนบมาด้วย หมายกำหนดการสำนักพิมพ์พิมพ์บูรพา และ บริษัท เคล็ดไทย จำกัด ร่วมกันจัดงานเสวนา “อรหันต์ชาวนาอหังการ์สามัญชน” ว่าด้วยเรื่องราวของชาวนาไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จนนำมาประยุคต์ใช้กับชีวิตจริงได้อย่างประสบผลสำเร็จ ขึ้นที่มุมหนังสือเคล็ดไทย ชั้น 2 ตึกไทยแลนด์บุคทาวเวอร์ วันที่ 13 ธันวาคมนี้ เวลา 14.00 น. – 17.00 น. โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย พูนศักดิ์ สมบูรณ์ – หรือที่รู้จักกันในนามแหลม อรหันต์ชาวนา, สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ – คนเดินเรื่องรายการ คนค้นฅน และปองธรรม สุทธิสาคร ผู้เขียนหนังสือ “แหลม อรหันต์ชาวนา”
กลุ่ม “อรหันต์ชาวนา” เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์แบบพึ่งพาตนเอง ปลูกพืชผักผสมผสาน ไม่ใช้สารเคมี เป็นที่รู้จักและยอมรับจากต่างประเทศ โดยข้าวปลอดสารพิษที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยของกลุ่มฯ ปัจจุบันมีชาวต่างประเทศมาจองซื้อถึงที่ เมื่อกลางปีที่ผ่านมา ทางรายการ คนค้นฅน ของบริษัททีวีบูรพา ได้เสนอเรื่องราวของ พูนศักดิ์ สมบูรณ์ ชาวนาหนุ่มผู้ภาคภูมิใจในความเป็นชาวนา ผู้เป็นหนึ่งในกลุ่มอรหันต์ชาวนา เผยแพร่ออกอากาศทาง โมเดิร์นไนน์ทีวี หลังรายการได้ออกอากาศ ผู้คนจำนวนมากสนใจติดตามการทำเกษตรของกลุ่มอรหันต์ชาวนา ต่อมา สำนักพิมพ์ พิมพ์บูรพา ได้จัดพิมพ์หนังสือ “แหลม อรหันต์ชาวนา” บอกเล่าเรื่องราวของ พูนศักดิ์ สมบูรณ์ จากชาวนาที่เคยยากจน เป็นหนี้เป็นสินเพราะการทำเกษตรเคมี จนกระทั่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำรัส คิดได้ และหันมายึดแนวทางเกษตรอินทรีย์
ผู้ร่วมฟังเสวนาครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กลุ่มเกษตรกร ส.ป.ร.ส. กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ทางผู้จัดงานเห็นว่าสาระสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง แม้จะเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ เป็นแนวทางจากพระราชดำรัสที่คนไทยพร้อมใจกันน้อมรับ แต่ในทางปฏิบัติ ยังมีคนจำนวนไม่น้อยมีข้อสงสัย รวมไปถึงพบอุปสรรค์มากมายเมื่อลงมือปฏิบัติ ผู้จัดงานจึงหวังให้การเสวนาครั้งนี้มีส่วนช่วยในการกระตุ้นความคิด และการหารือวาระแห่งชาตินี้ให้เกิดขึ้นในสังคม โดยที่การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวไม่จำกัดเพียงในหมู่เกษตรกร แต่ยังประโยชน์ต่อผู้คนในหลากหลายสาขาอาชีพ นอกจากผู้ร่วมเสวนาจะบอกเล่าประสบการณ์จริงจากมุมมองของตนแล้ว ทางผู้จัดยังได้เรียนเชิญนักคิดที่เป็นกำลังทางปัญญาของสังคมมากล่าวปาฐกถาก่อนเริ่มต้นการเสวนาอีกด้วย
จึงเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านมาร่วมเป็นเกียรติ และสังเกตการณ์ โดยหวังว่าการแลกเปลี่ยนทางความคิดครั้งนี้ จะก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หวังอย่างยิ่งว่าสื่อมวลชนทุกท่านจะได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์นำกลับไปเผยแพร่ยังสื่อฯ ของท่าน


ด้วยความนับถือ
รวี สิริอิสสระนันท์
บรรณาธิการบริหาร
สำนักพิมพ์พิมพ์บูรพา


ติดต่อสอบถามได้ที่: จริยา พุ่มเสือ โทร. 084 0885890, 086 8850389, สุภาภรณ์ จันทร์ลุน 089 9816556, 02 9575793
TVB ส่งเมล์ถึง TVB [58.10.158.167] [ 12 ธ.ค. 2549 เวลา 18:10 น. ] [ 31 ]

Don't you know that it's the best time to receive the <a href="http://goodfinance-blog.com">loan</a>, which would realize your dreams.

ส่งเมล์ถึง [46.161.41.63] [ 2 ส.ค. 2556 เวลา 22:19 น. ] [ 32 ]

 แสดงความคิดเห็น
กิจกรรมธรรมะในสวน
จำนวนคนอ่าน 4267 คน 
* โปรดอ่านกฎกติกาก่อนการแสดงความคิดเห็น *

๑.โปรดงดเว้นการแสดงหลักธรรมที่ขัดต่อหลักพระไตรปิฎก
๒.
โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบัน หรือบุคคลอันเป็นที่เคารพ
๓.ทีมงานธรรมะไทยขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ

ขอเชิญร่วมตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น
ข้อความ * :
 
อ้างอิง :
   พระไตรปิฎก   พจนานุกรมพุทธศาสตร์   พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
   
การแสดงผล :
จัดชิดซ้าย จัดกึ่งกลาง จัดชิดขวา
ไอคอนพื้นฐาน : 
 แทรกลิงค์ URLแทรกรูปย่อหน้าตัวหนาตัวเอียงเส้นใต้สีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีส้มสีชมพูสีเทา    
โดย * :
E-mail :
ส่งไฟล์ภาพ : ( สมาชิกเว็บฯ สามารถ upload ภาพได้ครับ )
สมาชิก : ล๊อกอินสมาชิก
 
Security Code
รหัสความปลอดภัย
 

เว็บบอร์ดธรรมะไทย
กวีธรรมะ
ปิดหน้าต่างนี้
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org Users Online = 2, this page = 1