อกุศลกรรม กับ ทำบาป เหมือนกันหรือไม่ครับ ?

 puvanart    


1.อกุศลกรรม กับ ทำบาป เหมือนกันหรือไม่ครับ ?

2.เมื่อผิดศีล จะตกสู่อบายภูมิ จิตเท่านั้นที่ตกสู่อบายภูมิหรือเปล่าครับ ?

3.การตัดกิเลส คือตัดสิ่งที่ทำให้จิตไม่เกิดความเศร้าหมอง ใช่หรือไม่ครับ ?

4.พระองค์ท่านตรัสว่า "สุข-โสมนัสใดๆ ที่อาศัยเวทนาแล้วเกิดขึ้น

สุขและโสมนัสนั้นแล เป็นรสอร่อยของเวทนา ...... เวทนาไม่เที่ยง .... ฯ"

แล้ว สุข ที่เกิดในปฎมณาน เป็นรสอร่อยของเวทนาหรือไม่ครับ ?


5.สุขในความสงบ เป็นรสอร่อยของเวทนาหรือไม่ครับ ?ขอบคุณครับ เจริญในธรรมครับ
   
อกุศลกรรม หมายถึงความชั่ว, สิ่งที่ไม่ดี ใช้แทนคำว่า บาป ก็ได้ บางครั้งก็ใช้คู่กันไปเป็น บาปอกุศล และเป็นคำตรงกันข้ามกับคำว่า กุศล ซึ่งแปลว่า ความดี

อกุศลกรรม เป็นคำที่ถูกนำมาใช้นำหน้าคำอื่นมากและทำให้มีความหมายไปในทางที่ไม่ดี เช่น
อกุศลกรรม หมายถึงความชั่ว, บาป
อกุศลกรรมบท หมายถึงทางแห่งความชั่ว, ทางบาป
อกุศลจิต หมายถึงจิตชั่ว, ความคิดชั่ว
อกุศลเจตนา หมายถึงเจตนาไม่ดี
อกุศลมูล หมายถึงรากเหง้าแห่งความชั่ว ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ

การตัดกิเลส คือตัดสิ่งที่ทำให้จิตไม่เกิดความเศร้าหมอง นั้นถูกต้องครับแต่ยังไม่ถูกต้องหมดเพราะกิเลสนั้นสามารถที่จะแบงออกเป็นกิเลสในด้านดีหรือที่เราเรียกกันว่ากุศลกรรม และอีกอย่างหนึ่งคือกิเลสในด้านที่ไม่ดีคืออกุศลกรรม ซึ่งส่วนมากแล้วมนุษย์ปถุชนธรรมดาจะสามารถที่จะตัดกิเลสในด้านที่ไม่ดีคืออกุศลกรรม ได้บางแต่ส่วนมากจะไปติดอยู่ที่กิเลสในด้านดีหรือกุศลกรรม ยกตัวอย่างเช่นการที่เราต้องการที่นั้งสมาธิให้ได้ญาณอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกิเลสแต่เป็นกิเลสในด้านดีพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามแต่พระองค์สอนไว้ว่าทุกอย่างในโลกนี้รวมทั้ง ขัน 5 ซึ่งประกอบไปด้วย
1.) รูปขันธ์
2.) เวทนาขันธ์
3.) สัญญาขันธ์
4.) สังขารขันธ์
5.) วิญญาณขันธ์
นั้นไม่เทียงย่อมเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปในท้ายที่สุดหรือ เป็น ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา
ฉะนั้นถ้าเรา ปรารถนาที่จะพ้นทุกข์อย่างจริงจังเพื่อเข้าสู่กระแสพระอรหันเราต้องพิจารณาตรงนี้ให้มาก เช่นกันความสุขที่เกิดจากเวทนาก็เป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปติดยึดกับมันเลยมันไม่ใช่ของจริงแท้แน่นอน...แต่ที่จริงแท้คือ มัชฌิมาปฏิปทาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ท้งเอาไว้ให้เราทุกคนแล้ว...แล้วเราจะไปส่งสัยอะไรอีกหรือเมื่อส่งสัยก็จงหาคำตอบจากคำสอนของพระองค์เทอน...แล้วท่านจะรู้แจ้งโดยที่ไม่มีข้อส่งสัยใดๆอีกเลย• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ยากแล้วมันเป็นปัญหาที่ตรงไหน

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• สร้างห้องน้ำวัดตลิ่งชันอารามหลวง

• หญิงเจ้าปัญญา (อุจฉังคชาดก)


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย