วาสนาทำไมถึงน้อยจัง

 oy    

ทำไมวาสนาของคนเรามีระยะสั้นจังค่ะ คือขณะนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการค้าขาย กำลังจะถูกห้างสรรพสินค้าซึ่งเคยค้าขายมาเป็นเวลาเกือบห้าปี ขอคืนเพื่อที่จะยกให้อีกร้านซึ่งเป็นคู่แข่งทำต่อ โดยห้างเขาให้เหตุผลที่ว่าของคู่แข่งมี brand name เราก็แย้งเขาไปว่าในอดีต brand name ก็ทำยอดขายได้ไม่ดี ห้างก็เลือกเราไปทำต่อ พอยอดขายเราดี ก็จะมาเปลี่ยนมาให้ brand name ทำอีก อย่างนี้มันไม่ยุติธรรมนะ เราก็ขอร้องเขาเพราะตอนนี้ภาระก็เยอะ มีผ่อนบ้าน ลูกก็เรียนมหาวิทยาลัยปีที่ 4 ด้วยค่ะ จะทำอย่างไรดีค่ะ นอนไม่หลับมาหลายคืนนับตั้งแต่ได้รับข่าว
น่าจะไกล้เคียงกันนะครับ


๔๒. ทำไมจึงเป็นคนอาภัพ
ถาม คนอาภัพ เกิดจากสาเหตุอะไร ทุกวันนี้ผมมีปมด้อยมาก เพราะเป็นคนอาภัพ ไม่ค่อยมีเพื่อนฝูง

ตอบ คำว่า คนอาภัพ ในทางโลกกับทางธรรมนั้นไม่เหมือนกัน คนอาภัพทางโลกนั้นคือคนที่อยากได้อะไรหรืออยากเป็นอะไรแล้วก็ไม่สมหวัง อยากมีเพื่อนฝูงอย่างคุณผู้ถามเป็นต้น ก็ไม่ค่อยมี แล้วก็กล่าวว่าเป็นคนอาภัพ นี่เป็นความหมายของคนอาภัพทางโลก
แต่คนอาภัพทางธรรมนั้น หมายถึงคนที่ไม่อาจบรรลุมรรคผลในชาตินี้ ท่านเรียกว่า อภัพพบุคคล ได้แก่คน ๔ ประเภทคือ
๑. คนที่เกิดด้วยอุเบกขาสันตีรณะอเหตุกกุศลวิบาก คือเกิดด้วยปฏิสนธิจิตที่เป็นผลของกุศลที่ไม่มีเหตุประกอบ เป็นกุศลที่มีกำลังอ่อน เกิดเป็นบ้าใบ้ ตาบอด หูหนวก ปัญญาอ่อนมาแต่กำเนิด คนพวกนี้เป็นคนอาภัพเพราะไม่อาจบรรลุมรรคผลได้ แม้จะได้หันเหชีวิตมาเจริญมรรคมีองค์ ๘ ก็ตาม
๒. คนที่ทำกรรมหนักชนิดที่เรียกว่าอนันตริยกรรม คือฆ่าแม่ ฆ่าพ่อ ฆ่าพระอรหันต์ ทำโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห้อ ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน คนที่ทำกรรม ๕ อย่างนี้ แม้อย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านเรียกว่าอภัพพบุคคล เพราะแม้จะฉลาดอย่างไรก็ไม่อาจบรรลุมรรคผลได้ เพราะได้ทำกรรมหนักที่จะต้องนำไปสู่นรกทันทีเมื่อตายลง กรรมดีใดๆ ไม่อาจขวางกั้นกรรมหนักได้ กรรมหนักทั้ง ๕ นี้ต้องให้ผลก่อน
๓. เป็นมิจฉาทิฏฐิ คือเป็นคนมีความเห็นผิด ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเป็นต้น ใครจะชี้แจงแสดงเหตุผลอย่างไรก็ไม่ยอมเชื่อฟัง คนอย่างนี้เป็นคนอาภัพเช่นกัน เพราะไม่มีทางบรรลุมรรคผลในชาตินี้ได้
๔. คนที่แม้จะเกิดมาด้วยไตรเหตุ ไม่ทำกรรมหนัก เป็นสัมมาทิฏฐิ คือเชื่อบุญเชื่อบาปแล้ว แต่ว่าไม่มีศรัทธาประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ หรือเป็นผู้เกียจคร้านไม่มีฉันทะในการทำกุศล พวกนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นคนอาภัพเช่นกัน เพราะไม่อาจบรรลุมรรคผลได้
บุคคล ๔ พวกนี้แหละ คือคนอาภัพในความหมายของทางธรรม
คณะสหายธรรมก็ยังเป็นคนอาภัพในทางธรรมเช่นท่านผู้ฟังอีกหลายท่าน รวมทั้งผู้ถามด้วย เพราะฉะนั้นอย่าได้น้อยใจไปเลย เพราะคนที่ยังเป็นคนอาภัพเช่นเดียวกับท่านผู้ถามยังมีอีกมากเหลือเกิน คงจะเกือบทั้งโลกกระมัง
ก็ในเมื่อคนทั้งโลก มีคนที่บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยะ พ้นจากการถูกเรียกว่าคนอาภัพน้อยมาก เพราะฉะนั้นอย่าได้น้อยใจไปเลย ผู้ถามมีพรรคพวกประเภทเดียวกันมากมาย
คราวนี้ขอพูดถึงคนอาภัพทางโลกบ้าง ซึ่งก็ได้ให้ความหมายของคำว่าคนอาภัพในทางโลกไว้แล้วว่า ได้แก่คนที่ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจ ไม่สมหวังไปเสียทุกอย่าง อยากมีเพื่อนก็ไม่มีเพื่อนเป็นต้น อันนี้จัดเป็นผลของอกุศลกรรมที่ทำไว้
คนที่ทำบุญไว้หลายๆ อย่าง คือทานก็ทำ ศีลก็รักษา ซ้ำเวลาทำทานรักษาศีลก็ไม่ทำคนเดียว เที่ยวชักชวนพรรคพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องให้ทำทานรักษาศีลร่วมกับตนด้วย การทำอย่างนี้แหละ เป็นเหตุให้เมื่อต้องการสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นตามประสงค์ การชักชวนคนอื่นๆ ให้ทำดี เป็นเหตุให้ได้บริวารมาก
ในอดีตคุณคงทำบุญไว้น้อย เวลาทำแล้วไม่ได้ชักชวนคนอื่นๆ ด้วย คุณจึงขาดเพื่อนฝูง ถึงอย่างนั้นคุณก็อย่าน้อยใจในความอาภัพของคุณเลย เพราะเราไม่อาจแก้ไขสิ่งที่เราทำไปแล้วได้ เพราะฉะนั้นคุณต้องทำเหตุในชาตินี้ของคุณให้ดีให้ถูก เพื่อคุณจะได้ไม่ต้องเป็นอย่างนี้ในชาติต่อไป
ในปัจจุบันนี้ เราก็หาเพื่อนได้ไม่ยากเลย ถ้าเรามีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นอยู่เสมอ ใครๆ ก็อยากคบหาผู้นั้น

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้
นั่นคือถ้าเราเป็นผู้ให้คือเผื่อแผ่อยู่เสมอแล้ว เป็นธรรมดาใครๆ ก็ย่อมจะรักใคร่เรา คุณลองทำดูเถิด รับรองว่าคุณจะมีเพื่อนมากมายจนคบไม่หวาดไหว แต่ว่าการจะได้เพื่อนกินหรือเพื่อนแท้นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องของเพื่อนแท้ เราดูกันประเดี๋ยวประด๋าวไม่ได้ ต้องคบกันนานๆ จึงจะตัดสินใจ

คณะคิดว่าคนอาภัพทางโลกไม่สำคัญ เรามีมิตรดี มิตรแท้ ที่จะชักนำเราไปในทางดี ไม่ประพฤติชั่วเพียงคนสองคนก็พอแล้ว แต่คนอาภัพทางธรรมสิสำคัญมาก เพราะถ้าเราอาภัพทางธรรมอยู่ทุกๆ ชาติ เราก็ต้องพบกับความทุกข์ต่างๆ รวมทั้งการเป็นคนอาภัพเพื่อนฝูงด้วยอยู่ทุกๆ ชาติ ถ้าเราพ้นจากความอาภัพทางธรรมเสียแล้ว ความอาภัพทางโลกจะมีได้อย่างไร เพราะฉะนั้นควรสนใจเรื่องความอาภัพทางธรรมดีกว่า แล้วทำตนให้พ้นจากความเป็นคนอาภัพในทางธรรมเสีย แล้วคุณจะไม่พบกับความอาภัพทั้งทางโลกและทางธรรมอีกเลย

________________________________________
ที่มา อ้างอิง และแนะนำ :-
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๓
ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
อภัพพสัตว์เป็นไฉน
http://84000.org/tipitaka/book/v.php?B=31&A=3121&Z=3129๔๓. มีเวลาสิ้นสุดเป็นคนอาภัพไหม
ถาม จะมีเวลาการสิ้นสุดเป็นคนอาภัพไหม ถ้าได้สิ้นสุดแล้ว ผมจะเข็ดจนตาย ไม่คิดอยากทำกรรมนั้นๆ อีก

ตอบ กรรมทุกชนิดไม่ว่าดีไม่ว่าชั่ว ล้วนแต่มีกำหนดเวลาให้ผลทั้งนั้น ไม่มีกรรมใดเลยที่มีโอกาสให้ผลแล้วจะไม่สิ้นสุดการให้ผล ครั้งแรกอาจให้ผลหนัก แต่ครั้งต่อๆ ไปก็ให้ผลเบาลงๆ จนหมดไปในที่สุด เพราะฉะนั้น กรรมที่คุณทำไว้คงจะสิ้นสุดลงสักวันหนึ่ง
คณะไม่อยากให้พะวงถึงกรรมที่ทำไว้แล้ว เพราะเราแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุด คุณควรจะทำกรรมในชาตินี้ให้ดีที่สุด คือทำแต่กรรมดี ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์เป็นต้น แล้วก็พยายามชักชวนคนอื่นๆ ให้เขาทำดีด้วย
ผลของความดีที่คุณทำเองและชักชวนผู้อื่นนั่นแหละ จะทำให้คุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการพร้อมทั้งเพื่อนฝูงบริวารในอนาคต ไม่ทราบว่าคุณทำดังนี้อยู่หรือเปล่า ในขณะนี้ ถ้าไม่ได้ทำก็โปรดได้ลงมือเสียแต่บัดนี้
ข้อสำคัญ หากคุณทำตนให้พ้นจากความอาภัพทางธรรมแล้ว คุณจะสิ้นสุดการเป็นคนอาภัพทุกอย่างโดยเด็ดขาด

________________________________________
ที่มา อ้างอิง และแนะนำ :-
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖
มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
จูฬกัมมวิภังคสูตร
http://84000.org/tipitaka/book/v.php?B=14&A=7623&Z=7798สาธุครับคุณ *8q*

ขอเสริมว่า สิ่งที่เกิดกับเรา ทั้งเรื่องที่ดีและร้าย ล้วนมาจาก "เหตุ" ที่เราเองได้ทำไว้แล้วแต่ก่อนทั้งสิ้น พูดง่ายๆคือ ทำกรรมดีและชั่วมาก่อน จึงต้องมาได้รับผล ดีและร้ายในปัจจุบัน พึงทำความเห็นให้ถูกตรงคือ ไม่มีอะไรเกิดเองลอยๆโดยปราศจากเหตุ ไม่มีคำว่า เกิดเองโดยบังเอิญหรือฟลุ็ค สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ[DT07564] เป็น "เศษ"ของอกุศลเจตนาที่ทำไว้ในอดีต ประเภทล่วงศีลข้อ 2 คือเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการขโมย ฉ้อโกง หรือหลอกลวงเอาทรัพย์สินผู้อื่นมาเป็นของตน คุณจึงต้องประสบความเสียหายทางการค้าขายเช่นนี้ เวลานี้คงต้องพยายามสร้างกุศลให้มากขึ้นเพื่อลดกระแสของอกุศลวิบาก ทั้งโดยการให้ทาน รักษาศีล (อย่างน้อย ศีล 5)หรือการเจริญสมาธิวิปัสสนา (อาจเข้าปฏิบัติกรรมฐานตามวัดหรือสำนักวิปัสสนาต่างๆ)) อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ต่างๆอาจจะยังไม่เป็นไปดังใจหวังหากกระแสอกุศลวิบากนี้ค่อนข้างแรง จึงต้องหัดฝึกการ "ปล่อยวาง"โดยอิงความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าธรรมทั้งหลายไม่เที่ยง สักวันหนึ่ง เหตุการณ์ร้ายนี้จะหมดไปและสิ่งดีๆจะเกิดแก่เรา นี่คือความจริงที่เกิดกับชีวิตทุกคนเสมอ

แม้เรารักษาธุรกิจไว้ไม่ได้ ก็ยังเหลือใจของตนอยู่ แต่ถ้ารักษาใจไว้ไม่ได้ ก็เท่ากับเสียหมดทุกอย่างนะครับ

ขอให้ประสบสิ่งที่พึงปรารถนาครับ


งานผ่านเน็ตหารายได้เสริมกันนะค่ะ(ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ)
ผู้แนะนำ ajoy
ขออนุญาติผุ้ดูแลระบบนะค่ะ คือเราได้ตังค์จริงๆนะค่ะ ข้อมูลนี้ เราเอามาจากบอดๆนึงมาอ่ะค่ะ แล้วเขาก้อเอามาจากบอดอื่นอีกทีอ่ะนะ เราหาเงินเองได้เพราะงานนี้แหละค่ะ งานเช็คเมล์
เราได้รับคำแนะนำจากการอ่านตามเว็บบอร์ด ซึ่งในตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ แต่ก็ลองเสี่ยงดูเพราะไม่ต้องเสียค่าสมัคร หลังเลิกเรียนเราก็มานั่งเช็คเมล์ มันจะมีโฆษณาให้เราคลิ๊กเราใช้เวลาวันละ1-2 ชั่วโมง ได้ประมาณ 50 $ บางวันก็ได้ถึง 200 $ พอประมาณกลางสัปดาห์ที่สามก็ได้รับเช็คส่งมาที่บ้าน จึงเอาไปให้ธนาคารดู ปรากฏว่าธนาคารก็จ่ายเช็คมาให้เป็นเงินบาท หักค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราเล็กน้อย เรา***ก้อนแรก 34,000 บาท ก็ยัง งงๆ อยู่อีกแหละ พอคิดออกก็รีบชวนเพื่อนสนิทให้มาทำ เขาก็หาว่าบ้าบอ ตอนนี้เราอยากได้ทีมงานมาช่วยกันคลิ๊กมากๆ เพราะถ้าทีมเรามีจำนวนมากส่วนแบ่งรายได้ก็จะมีมากขึ้น และมี bonus ตอบแทนทุกคนให้ในทุกงวดการจ่ายผลตอบแทน ยิ่งเราหาลูกทีมได้มากก็ได้ผลตอบแทนมาก เรียกว่าได้ประโยชน์กันเป็นทอดๆ แค่มี อีเมล์ บวกขยัน ลองอ่านดูก่อนแล้วจะคุ้มค่ามากๆค่ะ (โอกาสไม่ได้มีมาบ่อยๆนะค่ะ) แค่เช็คเมล์ก็มีรายได้!!! มีเงินยูโรใช้ เท่ห์กว่าดอลล่าล์อีก แถมแพงกว่าด้วย!!!
ลองดูก่อนไม่เห็นจะเสียหายอะไร ถ้าคุณขยันจริงคุณสามารถมีเงินใช้เป็นหมื่น/เดือน
เว็บนี้ดีมากจ่ายเป็นเงินสดส่งมาทางเช็คหรือส่งมาทางธนาคารออนไลน์แล้วแต่คุณจะเลือก

กล้ารับประกันดีที่สุดเท่าที่เคยทำมา อีเมล์เยอะ จ่ายจริง!!!
คลิ๊กที่ URL นี้ได้เลย ( แต่หน้านี้จะถูกแทนที่ด้วยหน้าใหม่ ) หรือ shift+ คลิ๊ก เพื่อเปิดหน้าต่างใหม่ หรือ Copy ไปวาง

http://digital-ptr.com/pages/index.php?refid=ajoy


**** จะต้องใส่ทุกช่องเป็นภาษาอังกฤษเพราะเค้าจะส่งเช็คมาให้ตามที่อยู่ของคุณ ****
( 1.) คลิ๊กที่ Sign Up ใส่ e-mail ของคุณต้องเป็นของ Yahoo Hotmail หรือ Sanook ก็ได้
( 2.) กลับไปที่ Inbox ใน e-mail ที่เราแจ้งสมัคร สักครู่เข้าไปเช็ค e-mail ของคุณ เปิด mail ใหม่สุด ถ้าไม่พบให้ดูที่ junk mail
** คลิ๊กลิงค์ที่ตัวหนังสือยาวๆ จากนั้นจะมีแบบให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษ**
( 3.) Username : ใส่ชื่ออะไรก็ได้ตามต้องการเพื่อใช้ Log in ควรตั้งที่จำง่ายๆแล้วจดเก็บไว้
( 4.) First Name : ใส่ชื่อจริงของคุณ
( 5.) Last Name : ใสนามสกุลของคุณ
( 6.) Address : ที่อยู่ที่ต้องการรับเช็ค ตัวอย่าง 45 Soi.Charuensuk Thokjan Rd. Tumbol.Sehiripul
( 7.) City : ชื่อจังหวัด
( 8.) State : เลือก N/A
( 9.) Zip Code : รหัสไปรษณีย์
( 10.) Country : Thailand ตอนเลือกน่ะดูให้ดี จะมี 2 อัน อันที่ผิดจะเป็น Thailland ให้เลือก Thailand ที่มี L ตัวเดียวนะ
( 11.) ***Referred by : ajoy
( 12.) ใส่เครื่องหมายถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างให้หมด
( 13.) select a payment method : เลือกเป็น Check
( 14.) payment account ID : เลือกเป็น Check (ไม่ต้องใส่ก้อได้ ถ้าเลือกเป็นเช็ค)
( 15.) Password : ใส่ รหัส เพื่อใช้ log in ไม่ควรต่ำกว่า 5 ตัว
( 16.) Confirm Password : ยืนยัน Password อีกครั้ง
( 17.) กด Sign Up
จากนั้นเค้าจะส่ง User Name กับ Password ให้คุณอีกครั้ง ทางอีเมล์ที่คุณได้สมัครไว้ตอนแรก แล้วก็ log in ได้เลย
ผู้แนะนำ ajoy
>>>>> ลักษณะการทำงาน<<<&l t;<
วิธีที่ 1 แสนจะง่ายที่สุดในการเพิ่มเงิน
**1. เช็คเมล์ โดย log in เข้าไป เลือก earning option เลือกในแท็บ paid to click ระบบจะมี Banner มาให้คลิ๊ก โดยจะบอกว่าอันนี้คุณจะได้เท่าไหร่ เช่น 10 $ เสร็จแล้วเปิดหน้านั้นไว้สักครู่ ประมาณ 100-130 วินาที ( ดูเวลาที่เขาบอกให้เปิดอย่างน้อยกี่วินาที ) แล้วค่อยปิด อันไหนที่คลิ๊กแล้วแบนเนอร์จะหายไปเอง คลิ๊กได้ทีละหลายๆอันได้จะทำให้ไม่เสียเวลา โดยกดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิ๊กที่แบนเนอร์ แล้วอีกวันหรือสักระยะค่อยมาเช็คใหม่ แรกๆ อาจจะมีมาน้อย อีกวันสองวัน คุณจะคลิ๊กจนเมื่อยเลยล่ะ
**2. ใน Inbox จะมีเมล์เข้ามาทุกวันคุณจะได้ค่าอ่าน ซึ่งจะมีลิงค์ยาวๆอยู่ ให้คลิ๊กอ่าน แล้วเปิดทิ้งไว้สักครู่ ประมาณ 10-130 วินาที ตามที่เค้ากำหนด แล้วจึงค่อยปิด 100$ ต่อ1เมล์
วิธีที่ 2 น่าสนใจกว่าเพราะ***มากกว่า และได้ทุกวัน
**1. หาสมาชิกเพิ่มจากการโฆษณาในเว็บไซต์,หรือโพสต์ตามเว็บบอร์ดต่าง ๆ เพื่อให้มีคนมาสมัครสมาชิกทำเหมือนกับที่เราทำ หากมีคนสมัครสมาชิกภายใต้ชื่อของคุณ คุณจะได้ bonus เพิ่มอีก ฟรีๆ 50 $ เป็นค่าตอบแทนในการแนะนำเพื่อน ยิ่งคุณแนะนำมากคุณก็จะยิ่ง***มาก สามารถเช็คได้ทันที แค่เปลี่ยนเป็นชื่อคุณแค่นั้น โดยเปลี่ยนจาก soomm เ ป็น Username ของคุณ
**2. คุณจะได้เปอร์เซ็นต์หากคุณแนะนำต่อโดยใช้ชื่อของคุณและถ้าหากคุณสมัครเสร็จแล้ว คุณต้องการแนะนำเพื่อนๆให้สมัครต่อจากคุณ ให้เปลี่ยนด้านหลัง ?refid= ตามด้วยชื่อ username ของคุณ หรือเมื่อ log in แล้วเลือก Referral Center ในช่อง url จะเป็น address ของคุณเพื่อหาสมาชิก
>>>>> เตือนด้วยความหวังดีนะค่ะ<<< ;<<
ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่อยากมีสายงาน โดยไม่ใส่ชื่อผู้แนะนำ เช่น ทำตัวคนเดียวโดยที่ไม่มีหัวหน้าสายงาน ทางเว็บเค้าจะมีการตรวจสอบการเป็นสมาชิกทุกๆคนในทุกเดือนด้วยนะ ครับ เช่น ถ้าใครไม่ได้เล่นภายใน 14 วัน คือหลังจากเลยกำหนด 2 สัปดาห์ เค้าก็จะลบ Account ออก ฉะนั้นคุณต้องมีสายงานและคุณหาลูกทีมของคุณเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 คน ทางบริษัทก็จะให้ความไว้วางใจ อาจจะเลื่อนตำแหน่งเป็น Gold Members , Silver Member , Diamond Member โดยจะได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเช่น
- เพิ่มจำนวนจดหมายที่จะได้รับ มีการหาสมาชิกให้อัตโนมัติ
- เพิ่มอัตราเงินที่ได้จากการอ่านอีเมล์ขึ้นอีก 30% เป็นต้น
สามารถเช็คได้นะครับว่าใครเป็นลูกทีมบ้าง โดยทางเว็บเค้าจะรายงานมา และถ้าคุณอยากโฆษณาในเว็บบอร์ดต่างๆ ให้ copy ข้อความนี้ก็ได้ แล้วเอาไปโพสต์ในเว็บบอร์ดต่างๆ ได้เลยนะครับ โดยเปลี่ยนตัวลิงค์ให้เป็นชื่อคุณ แนะนำเพื่อนๆให้มาสมัครต่อจากเราด้วยนะเพื่อสร้างสายงาน จะมีโบนัสให้ด้วย 50 $
>>>>> สิ่งสำคัญ <<<<<
อย่าโกงเด็ดขาด โดยการสมัครเองหลายๆครั้งหรือสมัครเมล์มาใหม่แล้วสร้างข้อมูลเอง ทางเว็บไซต์เค้าจะมีระบบตรวจสอบ ถ้าเค้าตรวจสอบแล้ว IP address ซ้ำกัน เค้าจะตัดสิทธิ์สมาชิกโดยการลบทิ้งทันที แนะนำว่าถ้าใครโดนลบ Account แล้ว ก็ให้สมัครใหม่เป็นลูกทีมผมก็ได้จะได้ไม่มีปัญหา สามารถสมัครคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อ 1 ครั้งเท่านั้น แต่จะเช็คเมล์ซ้ำเครื่องก็ได้ และการสมัครจะต้องมีผู้แนะนำ ไม่ฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ เขาจะส่งเช็คเงินสดให้เราทันทีโดยหักค่าธรรมเนียมแล้ว หลังจากที่คุณคลิ๊กบริษัทจะส่งเงินมาให้คุณจากนั้นก็นำเช็คไปขึ ้นเงินที่ธนาคาร
** แนะนำให้ไปขึ้นเงินที่ ธ.กรุงไทย เพราะเสียค่าธรรมเนียมถูกที่สุด**
>>>>> การร้องขอการจ่ายค่าตอบแทน ( เงินที่คุณจะได้รับ ) <<<<<
จะมีปุ่ม My Redemption Area ปรากฏที่หน้าห้องสมาชิก ( ในส่วนที่เราเช็คยอดเงินเป็นประจำ ) โดยปุ่ม My Redemption Area จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อเราทำยอดได้ถึงตามที่แต่ละเว็บกำหนดอา จต้องรอสรุปยอดไปจนถึงปลายเดือนปุ่มนี้จึงจะขึ้นมา แนะนำให้ทะสะสมไปเรื่อยๆทุกวัน ถ้ามีปุ่มขึ้นมาเราก็กดเบิกได้ทันที หลังจากที่เราคลิ๊กปุ่ม Request Redemption แล้ว เขาจะส่งเงินเป็นเช็คเงินสดมาให้เราทันที
.........ลองค่อยทำดูนะค่ะ ทำทีละขั้นตอน


http://digital-ptr.com/pages/index.php?refid=ajoy

โอกาสมาถึงคุณแล้ว คุณจะทิ้ง มันไปหรือ”
ปล.เราหวังดีจริงๆคะไม่ได้มีเจตนาใดๆแอบแฝง เพราะว่า***จริงๆค่ะ
และต้องขออภัยหากไปรบกวนคุณ
ใครสนใจก้อสมัครกันเยอะๆนะค่ะ
วาสนาทำไมถึงน้อยจัง?
...อยากให้ไปกราบขอคำแนะนำจาก
1.หลวงปู่ขาว(สุพัตร) พุทธรักขิโต วัดป่าคูณคำวิปัสสนา บ้านกลางใหญ่ ม.10 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180(เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์)..ปัญหาคงมีทางคลี่คลาย


ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำ


 4,062 

  แสดงความคิดเห็น• "ศีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/widget1.php on line 79 Can not select from p_khatitham