เชิญชาวพุทธไทย ทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาสุดยอดผู้นำชาวพุทธโลกนานาชาติ วันที่ 13-15 กันยายน 2551

 ambass99    

เชิญชาวพุทธไทย ทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาสุดยอดผู้นำชาวพุทธโลกนานาชาติ

เรื่อง...พระพุทธศาสนา กับ จริยศาสตร์

จัดโดย...สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ

วันที่ 13-15 กันยายน 2551

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

*******************************


ยืนยันประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธโลกพร้อมเจริญพุทธมนต์เพื่อสันติสุข

Date05/09/2008

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ในฐานะประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ กล่าวว่า ตามที่ใน การประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ปี 2550 ได้มีการประกาศปฏิญญากรุงเทพเพื่อจัดทั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ โดยมีสำนักงาน เลขาธิการใหญ่อยู่ที่ มจร. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายวิชาการด้านพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาตินั้น ในวันที่ 13-15 ก.ย. นี้จะมีการจัดประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ และการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง พระพุทธศาสนากับจริยศาสตร์ ที่มจร. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นครั้งแรก โดย จะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 2,000 คน จาก 29 ประเทศทั่วโลก

source : MCU-News
http://www.mcu.ac.th/En/news_in.php?group_id=1&NEWSID=3425

   
การประชุมครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยต่างๆลงนามความ

ร่วมมือกัน เพื่อแลก เปลี่ยนทางด้านวิชาการ บุคลากร และนักศึกษาด้านพระพุทธ

ศาสนา ในส่วน มจร. จะลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาจาก

ประเทศฮังการี โดยทางฮังการี ต้องการให้ มจร.ไปเปิดสอนระดับปริญญาเอกให้

ขณะเดียวกันยังมีการประชุมกลุ่มย่อยทางวิชาการ พร้อมทั้งจะมีการประชุม

คณะกรรมการการจัดประชุมชาวพุทธโลกเนื่อง ในวันวิสาขบูชาโลกประจำปี 2552

เพื่อหาประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมด้วย ทั้งนี้สำหรับพิธีเปิดการประชุม

ในวันที่ 13 ก.ย. นั้น จะมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธาน คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่

สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน และมีการปาฐกถาพิเศษ

“คุณูปการของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาจริยธรรมในสังคมไทย”

จากนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีด้วย• "ความเป็นจริงของกาย" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

• ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี บริวารปัจจัยตามกำลัง

• มลา เว ปาปกา ธมฺมา อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ บาปธรรมทั้งหลายเป็นมลทินแท้ ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกอื่น

• น้ำพริกกากหมู

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• พญาช้างยอดกตัญญู ( มาตุโปสกชาดก )

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย