ผมสงสัยน่ะครับ...

 อรุณ   

ในหนังสือสวดมนต์ทั่วไป (ทุกเล่ม ทุกฉบับ ก็ว่าได้) บทสวด ธัมมจักกัปปวัตนสูตร มีปรากฏท่อนที่ว่า ....

ชาติปิ ทุกขา ชราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา อัปปิเย
หิ สัมปะโยโค ทุกโข........

แต่ใน พระไตรปิฎก (เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) มีปรากฏว่า

ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ ทุกขา พยาธิปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข........

ทำไมจึงไม่เหมือนกัน ... ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับ ... ผมล่ะสงสัยจริง ๆ...
okokจิตตํ


โดยความหมายรวมไม่ต่างกัน คำว่า "พยาธิ" เป็นส่วนหนึ่งของชรา อันเป็นการแสดงภาวะทุกข์


 เปิดอ่านหน้านี้  3185 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย