การทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนั้นขณะกรวาดน้ำเราว่าอย่างไร

     

เมื่อเราไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ขณะที่เรากรวาดน้ำอยู่นั้นเราควรอธิษฐานตอนกรวาดน้ำว่าอย่างไร เพราะที่ผ่านมาขณะกรวาดน้ำกระผมมักอธิษฐานในใจว่า"ขออุทิศส่วนกุศลนี้ไปให้(ชื่อคนตาย) หรือบางครั้งก็พูดในใจว่าขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลนี้ด้วย ที่กราบเรียนถามมาเกรงจะอธิษฐานไม่ถูก ได้โปรดเมตตาตอบให้ด้วยครับ
คำกรวดน้ำแบบย่อ อิทัง เม ญาตินัง โหตุ สุขิตาโหนตุ ญาตะโย(ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจเถิด)


บทกรวดน้ำทั่วไป
อิมินา ปุญฺญกมฺเมน อุปชฺฌายา คุณุตฺตรา

อาจริยูปการา จ มาตา ปิตา จ ญาตกา (ปิยา มมํ)

สุริโย จนฺทิมา ราชา คุณวนฺตา นราปิ จ

พฺรหฺมมารา จ อินฺทา จ โลกปาลา จ เทวตา

ยโม มิตฺตา มนุสฺสา จ มชฺฌตฺตา เวริกาปิ จ

สพฺเพ สตฺตา สุขี โหนฺตุ ปุญฺญานิ ปกตานิ เม

สุขญฺจ ติวิธํ เทนฺตุ ขิปฺปํ ปาเปถ โว มตํ

อิมินา ปุญฺญกมฺเมน อิมินา อุทฺทิเสน จ

ขิปฺปาหํ สุลเภ เจว ตณฺหุปาทานเฉทนํ

เย สนฺตาเน หินา ธมฺมา ยาว นิพฺพานโต มมํ

นสฺสนฺตุ สพฺพทาเยว ยตฺถ ชาโต ภเว ภเว

อุชุจิตฺตํ สติปญฺญา สลฺเลโข วิริยมฺหินา

มารา ลภนฺตุ โนกาสํ กาตุญฺจ วิริเยสุ เม

พุทฺธาธิปวโร นาโถ ธมฺโม นาโถ วรุตฺตโม

นาโถ ปจฺเจกพุทฺโธ จ สงฺโฆ นาโถตฺตโร มมํ

เตโสตฺตมานุภาเวน มาโรกาสํ ลภนฺตุ มา.

คำแปล
ด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้ากระทำนี้ ขอพระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาล อีกทั้ง อาจารย์ผู้ได้สั่งสอนข้าพเจ้ามา
ทั้งมารดาบิดาและคณาญาติทั้งสิ้น ตลอดจน พระอาทิตย์พระจันทร์ และพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ในเอกเทศแห่งเมทนีดล
และนรชนผู้มีคุณงามความดี ทั้งหลาย ทุกถิ่นฐาน อีกท้าวมหาพรหมกับหมู่มาร และท้าวมัฆวานเทวราช ทั้งเทพเจ้าผู้ฉกาจรักษา
โลกทั้ง สี่ทิศ และพญายามราชอีกมวล มิตรสหาย ทั้งผู้ขวนขวายวางตนเป็นกลาง และผู้เป็นศัตรู ของข้าพเจ้าทุก ๆ เหล่า
จงมีความเกษมสุขนิราศภัย ขอบุญที่ข้าพเจ้ากระทำไว้ด้วยไตรทวาร จงบันดาลให้สำเร็จไตรพิธสุข ถึงความเกษมปราศจากทุกข์
คือ พระอมตมหานฤพานโดยพลัน อีกโสดหนึ่งนั้น ด้วยบุญกรรมนี้และอุทิศเจตนานี้ ขอให้ข้าพเจ้าบรรลุทันทีซึ่งการตัดขาด ตัณหาอุปาทาน ธรรมอันชั่วในสันดานจงพินาศไปหมด จนตราบเท่าถึงนิพพาน สิ้นกาลทุกเมื่อ เทียว แม้ว่าข้าพเจ้ายังจะท่องเที่ยวไปเกิดในภพใด ๆ
ก็ขอให้มีจิตซื่อตรง ดำรงสติปัญญาไว ชาญฉลาด ให้มีความเพียรกล้าสามารถขัดเกลากิเลสให้สูญหาย ขอหมู่มารเหล่าร้ายอย่าได้
กล้ำกรายสบโอกาส เพื่อทำให้ข้าพเจ้าพินาศคลายความ เพียรได้ อนึ่งไซร้ พระพุทธเจ้าผู้เป็น ที่พึ่งอันยิ่งอย่างประเสริฐ พระธรรมเป็นที่พึ่ง
อัน ล้ำเลิศยิ่งประมาณ พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง อันไพศาล และพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอัน อุดมยิ่งประมาณของข้าพเจ้านี้
ด้วยอานุภาพอันอุดมดีพิเศษ สูงสุดของพระรัตนตรัย ขออย่าให้หมู่มารได้โอกาสทุกเมื่อไป เทอญ ฯ

ดูเพิ่มเติม (ดูข้อ ๕) ที่นี่

http://www.dhammathai.org/practice/practice4.php


เมื่อเราไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ขณะที่เรากรวดน้ำอยู่นั้นเราควรอธิษฐานตอนกรวาดน้ำว่าอย่างไร เพราะที่ผ่านมาขณะกรวดน้ำกระผมมักอธิษฐานในใจว่า"ขออุทิศส่วนกุศลนี้ไปให้(ชื่อคนตาย) หรือบางครั้งก็พูดในใจว่าขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลนี้ด้วย ที่กราบเรียนถามมาเกรงจะอธิษฐานไม่ถูก ได้โปรดเมตตาตอบให้ด้วยครับ


ท่านทำถูกแล้วครับ จะเป็นภาษาอะไรก็ไม่สำคัญหรอกครับ บาลีก็ได้ ไทยก็ได้ คนไทยกรวดน้ำเป็นภาษาไทย คนอินเดียกรวดน้ำเป็นภาษาอินเดีย คนฝรั่งก็กรวดน้ำเป็นภาษาฝรั่ง สำเร็จประโยชน์ทุกชาติทุกภาษาแหละครับ ขอให้จิตตั้งมั่นเถอะครับ


อ้อ ขออภัย ลืมดูรายละเอียดคำถามครับ ที่ทำก็ถูกแล้วนะครับ ไม่จำต้องว่าบาลีให้เพิ่มเติมว่า ขอให้เกิดในสุคติภูมิ บริบูรณ์ด้วยปัจจัย๔ มีสุขภาพดี มีจิตแจ่มใสและสามารถพาตนให้พ้นทุกข์เทอญ


 4,176 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย