บรรลุคุณวิเศษ ภายหลังแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

     

ขอทราบ ชื่อของผู้ที่ได้..
"บรรลุคุณวิเศษ ภายหลังแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน"

ชื่อ + วิธีที่บรรลุธรรม + เมื่อใด

ผู้ชำนาญคัมภีร์โปรดตอบ   
พระอานนท์ .... บรรลุธรรม (พระอรหัต) หลังพุทธปรินิพพาน ๓ เดือน

*******************************************

หลังจากเสร็จการถวายพระเพลิงพระบรมศพ จนแจกอัฏฐิธาตุเรียบร้อยแล้ว

ท่านก็คร่ำเคร่งประพฤติปฏิบัติ แต่ก็ไม่ได้บรรลุธรรมใดอันยิ่งขึ้นไป (ยังเป็นโสดาบันอยู่อย่างเดิม)

จนมาถึงก่อนวันปฐมสังคายนาพระธรรมวินัย ๑ วัน ท่านรู้สึกท้อแท้ อิดโรยเหลือกำลัง

จึงคิดว่า จะนอนพักสักหน่อยหนึ่ง จึงเริ่มเอนกายลงบนเตียง พอเท้าพ้นจากพื้น หัวยัง

ไม่ทันถึงหมอน ท่านก็ได้บรรลุ ... เพราะความที่ท่านปลดปล่อยความคร่ำเคร่งนั้นเสียได้จนอารมณ์

เป็นปกติ....


• ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร มารดาบิดาท่านว่าเป็นบุรพาจารย์ (ของบุตร)

• กรรมที่เกิดจากการฆ่าตัวตาย

• เรามีความพลัดพราเป็นธรรมดา(ปล่อย) ในรูปแบบมรณัสสติกรรมฐาน

• "ศีลเกิดแต่เมตตา" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• การเวลา เเห่งคุณค่า ของการเเสวงหาตัวตนของมนุษย์ (ของขวัญปีใหม่)

• หญิงเจ้าปัญญา (อุจฉังคชาดก)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย