-เรื่องของศีล-จากพระวิสุทธิมรรค

     

 "กิกีว อณฺฑํ จามรีว พาลธี" 

นางนกกระต้อยติวิดรักษาฟอง
ทรายจามรีรักษาขน
มารดาบิดารักษาบุตรของตนเป็นบุตรผู้เดียว
บุรุษมีจักษุข้างเดียว ข้างหนึ่งบอดเสียแล้ว ก็รักใคร่ห่วงใยดวงจักษุแห่งตน

สัตว์ ๔ จำพวกนี้ ปฏิบัติฉันใดพระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ เร่งปฏิบัติรักษาศีลแห่งตนโดยเคารพคารวะ จงรักภักดีต่อสิกขาบทบัญญัติให้จงได้ มีอุปไมยเหมือนสัตว์ ๔ จำพวกนั้น

 (ฉบับ วงศ์ ชาญบาลี ผู้ชำระ ๒๔๖๖) เล่ม๑ หน้า ๑๑๑ 

.....ขอบันทึกของดีไว้ที่นี้...




link n search> พระวิสุทธิมรรค


http://www.larnbuddhism.com/visut/1.11.html


 4,140 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES




จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย