เว็บไซต์ ชมรมแพทย์แผนไทยวัดพระปฐมเจดีย์

     

ชมรมแพทย์แผนไทยวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

รับสมัครเรียนแพทย์แผนไทย 4 หลักสูตร ได้แก่
1. เภสัชกรรมไทย
2. เวชกรรมไทย
3. การผดุงครรภ์ไทย
4. การนวดไทย

เปิดเรียน และรับสมัคร ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00น. - 16.00น.

เอกสารที่จะต้องนำมาสมัครเป็นนักศึกษาแพทย์แผนไทย

1. สำเนาทะเบียนบ้าน 12 แผ่น
2. สำเนาบัตรประชาชน 12 แผ่น
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 24 รูป ใช้รูปสี ไม่ใช้รูปถ่ายโพรารอยส
4. เอกสารอื่นๆ สอบถามได้ที่ คุณเรือง 086-7655822 ( ประธานชมรมฯ )
5. ติดต่อชมรมฯ คุณทรงชัย 084 -0031961 / คุณมนตรี 085 -1794394

เว็บไซต์ของชมรม www.nakronpatom08.com
อีเมล์ของชมรม nakronpatom2008@hotmail.com
วิทยาลัยชุมชนตาก(โดยหน่วยจัดการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก)
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร อนุปริญญาการแพทย์แผนไทย(เรียน 2 ปีครึ่ง)
จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
-หลักสูตรผ่าน กพ.รับรอง
-ผ่านการรับรองสถาบันจากสภาการแพทย์แผนไทย
-จบแล้วสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยจากสภาการแพทย์แผนไทย
-มีอาจารย์ผู้สอนที่ปฏิบัติงานในส่วนงานนั้นๆโดยตรง
-ค่าลงทะเบียนเทอมละไม่เกิน 800 บาท
-มีบริการหอพักนักศึกษา
-สามารถกู้ยืมเงินเรียน กยศ.ได้
-จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือสามารถเลือกเรียนแบบช่วงเวลาได้
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๙๕-๖๓๘๘๘๐๖ (อ.จ๋า) ปรัตถจริยา วิสุทธิวัมมิก
Page : www.facebook.com/pg/Bantakhospital.foundation
วิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร.๐๕๕-๘๙๗๐๖๐
Website : www.takcc.ac.thวิทยาลัยชุมชนตาก(โดยหน่วยจัดการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก)
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร อนุปริญญาการแพทย์แผนไทย(เรียน 2 ปีครึ่ง)
จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
-หลักสูตรผ่าน กพ.รับรอง
-ผ่านการรับรองสถาบันจากสภาการแพทย์แผนไทย
-จบแล้วสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยจากสภาการแพทย์แผนไทย
-มีอาจารย์ผู้สอนที่ปฏิบัติงานในส่วนงานนั้นๆโดยตรง
-ค่าลงทะเบียนเทอมละไม่เกิน 800 บาท
-มีบริการหอพักนักศึกษา
-สามารถกู้ยืมเงินเรียน กยศ.ได้
-จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือสามารถเลือกเรียนแบบช่วงเวลาได้
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๙๕-๖๓๘๘๘๐๖ (อ.จ๋า) ปรัตถจริยา วิสุทธิวัมมิก
Page : www.facebook.com/pg/Bantakhospital.foundation
วิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร.๐๕๕-๘๙๗๐๖๐
Website : www.takcc.ac.th
 4,128 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย