การแจกซีดี หรือ เทป หรือ หนังสือ “ศีลเจพรต” ในเทศกาลกินเจ

     

การแจกซีดี หรือ เทป หรือ หนังสือ “ศีลเจพรต” ในเทศกาลกินเจ

เนื่องด้วยจะใกล้ถึงวาระเทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน-๘ ตุลาคม๒๕๕๑นี้ มูลนิธิพุทธศาสนุสรณ์ มีความยินดีแจก หนังสือ”ศีลเจพรต” ที่ถูกต้องแท้จริงตามคำสอนของพระมหาโพธิสัตต์เจ้า หรือ พระแม่กวนอิม หรือจะขอรับเป็นเทปบันทึกเสียงสำหรับผู้ที่สูงอายุ หรือ ผู้ที่มีปัญหาในการอ่านหนังสือ เพียงอย่างหนึ่งอย่างใด แก่ผู้ที่สนใจ หรือ มีข้อสงสัย และต้องการถือศีลเจพรตนี้ โดยสามารถส่งจดหมายพร้อมสอดแสตมป์ 10 บาท ไปที่


มูลนิธิ พุทธศาสนุสรณ์

24 / 3 ซอยศุภราช ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400.

ปล. ทางมูลนิธิฯยินดีแจก“หนังสือฆราวาสธรรมเบื้องต้น” ควบคู่ไปกับ “หนังสือศีลเจพรต” เพื่อที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตามแนวของพระพุทธองค์เพิ่มความบริสุทธิ์ทั้งกาย-วาจา-จิตใจอีกทางหนึ่ง.

www.buddhism.s5.com

   
 4,256 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย