ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปหาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับหรือไม่

     

การที่เราซื้อของกินต่างๆที่ผู้ตายชอบกิน แล้วนำไปถวายพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญที่เราทำไปให้เพื่อต้องการให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้กิน(ตามความเชื่อ) อยากทราบว่าการที่เราทำอย่างนั้น ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะได้กินได้รับหรือไม่ ถ้าได้รับจะได้รับแบบใด ท่านผู้รู้โปรดช่วยอธิบายให้ด้วยจะได้สบายใจว่า สิ่งที่เราทำไปหาผู้ล่วงลับนั้นได้รับจริงๆ หรือหากไม่ได้รับจะต้องทำอย่างไรที่จะให้ผู้ล่วงลับไปนั้นได้รับได้กินจริงๆ ขอขอบคุณ
ปล. คำถามที่ถามอาจใช้ภาษาไม่ถูกต้อง แต่ก็หวังว่าผู้รู้คงเข้าใจคำถาม ขอขอบคุณอีกครั้งมากๆ   
ครับ ถือว่าเป็นคำถามที่ไม่ใช่แค่คุณ ผู้สงสัย สงสัยเท่านั้นแต่อาจมีคนอื่นที่อาจมีคำ

ถามที่อยู่ในใจอยู่เหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่าจะนำคำถามเหล่านี้ไปถามใคร ถือว่ามาถูกทาง

แล้วครับ เอาเป็นว่าผมจะขอตอบข้อสงสัยของคุณก็แล้วกันนะครับ ตัวผมเองก็มีความรู้

ทางธรรมก็เพียงน้อยนิด ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอาหารนั้นมี ๔ ประเภท

อาหารวาร

[๑๑๓] ท่านพระสารีบุตรตอบว่า พึงมีอยู่ ท่านผู้มีอายุ เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอาหาร
เหตุเกิดแห่งอาหาร ความดับอาหาร และทางที่จะให้ถึงความดับอาหาร แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้
อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ ... มาสู่พระสัทธรรมนี้ ก็อาหาร เหตุเกิดแห่งอาหาร ความดับอาหาร
ทางที่จะให้ถึงความดับอาหาร เป็นไฉน? ได้แก่อาหาร ๔ อย่างเหล่านี้ เพื่อความดำรงอยู่ของหมู่
สัตว์ผู้เกิดแล้ว หรือเพื่ออนุเคราะห์เหล่าสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด อาหาร ๔ อย่างเป็นไฉน? คือ
๑ อาหาร คือ คำข้าว หยาบหรือละเอียด
๒ อาหาร คือ ผัสสะ
๓ อาหาร คือ ความคิดอ่าน [จงใจ]
๔ อาหาร คือ วิญญาณ [ความรู้แจ้งทางทวาร ๖
ที่มา : พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ สัมมาทิฎฐิสูตร อาหารวาร

ในเมื่อรู้แล้วว่าอาหารนั้นมี ๔ ประเภท ต่อมาก็คือ การที่ผู้ตายนั้นจะได้รับ

หรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับว่าคนๆนั้นอยู่ภพภูมิไหน

ถ้าคนๆนั้นไปสู่สุคติภูมิ ในสุคติภูมิ ย่อมให้ผลเป็นสุข เพราะฉะนั้นทำบุญไป

ย่อมได้รับทันทีเลย เพราะกุศลวิบากกำลังให้ผลอยู่

ถ้าคนๆนั้นไปสู่ทุคติภูมิ ในทุคติภูมิ ย่อมให้ผลเป็นทุกข์ เพราะในทุคตินั้น

อกุศลวิบากกำลังให้ผลอยู่ กุศลวิบากจึงไม่สามารถแทรกเข้าไปได้ แต่นั่นก็ไม่ได้

หมายความว่า จะไม่ได้บุญในนส่วนนั้น แต่ถ้าเปลี่ยนภูมิไปสู่สุคติภูมิบุญก็จะได้รับครับ

แต่ผมว่าอย่ากังวลไปเลยครับว่าจะได้หรือไม่นั้น ทางที่ดีเราควรหมั่นทำบุญไว้

เยอะๆนะครับ แต่บุญที่เห็นผลทันตาเลยก็คือ ตอนที่คุณถวายอาหารแด่พระนั่นแหละ

ครับ เพราะถวายเสร็จคุณก็รู้สึกแช่มชื่น โสมนัส จิตคุณก็เป็นกุศล นี่แหละครับบุญ

เกิดตรงนี้ครับ ก็คือ จิตเป็นกุศลครับ

หมั่นทำจิตให้เป็นกุศลอยู่ตลอดเวลานะครับ

สาธุครับ• บอกบุญมุงหลังคาศาลาที่พักสงฆ์

• ไม่รู้เวลาตาย (สมิทธิชาดก)

• สุขา สทฺธมฺมเทสนา ความแสดงพระสัทธรรมให้เกิดสุข

• พาลสงฺคตจารีหิ ทีฆมทฺธาน โสจติ คนเที่ยวสมาคมกับคนพาล ย่อมโศกเศร้าตลอดกาลยืดยาวนาน

• สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย