ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

 Doreen     11 ส.ค. 2566

ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบ
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล


สถานที่ประสูติเมืองลุมพินี
สถานที่ ตรัสรู้เมืองพุทธคยา
สถานที่ปฐมเทศนา เมืองพาราณาสี
สถานที่ปรินิพพาน เมืองกุสินารา

เดินทางระหว่างวันที่ 8-17 ธันวาคม 2566
นำสวดมนต์ปฏิบัติธรรมตลอดทิป โดยพระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.๙
(พักวัด 8 คืน พักโรงแรม1คืน)


พระภิกษุสงฆ์-แม่ชีราคาท่านละ 31,900 บาท
อุบาสกอุบาสิกา ราคาท่านละ 33,900 บาท


วันที่ 8 ธันวาคม 2566 :
บินตรงสู่เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดียโดยสายการบินแอร์เอเชีย
(Thai Air Asia)นมัสการสังเวชนียสถานแห่งที่ 1 สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
เจดีย์พุทธคยา พระพุทธเมตตา และต้นพระศรีมหาโพธิ์ พักวัดไทยพุทธคยา

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 :
ออกเดินทางสู่เมืองพาราณสีและ สารนารถ แม่น้ำ คงคา

วันที่ 10 ธันวาคม 2566 :
ออกเดินทางจากเมืองพาราณาสี - นมัสการสังเวชนียสถานแห่งที่ 2สถานที่ปฐมเทศนา ธัมเมกสถูป-สาวัตถี

วันที่ 11 ธันวาคม 2566 :
ออกเดินทางจากนครสาวัตถี ประเทศอินเดีย เดินทางสู่เส้นทางลุมพินี ประเทศเนปาล นมัสการสังเวชนียสถาน แห่งที่ 3"ชาตสถาน"

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 :
เมืองลุมพินี กรุงกบิลพัสดุ์ วัดนิโคธาราม รามคามประเทศเนปาล ประเทศ เนปาล

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 :
กราบสังเวชนียสถาน แห่งที่ 4 "ปรินิพพาน

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 :
เส้นทาง เมืองไวสาลี-กรุงราชคฤห์ ปาวาลเจดีย์ เสาหินพระเจ้าอโศก

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 :
ออกจากเส้นทางเมืองนาลันทา -หลวงพ่อองค์ดา-เมืองราชคฤห์ -เขาคิชกูฎ-เมืองพุทธคยา เขาคิชณกูฎ มูลคันธกุฎี ถ้ำสุกรขาตา
ถ้ำโมคคัลลานะ วัดเวฬุวันวิหาร ตโปทาวันนที หลวงพ่อองค์ดำ

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 :
เดินทางไปเขาดงคสิริ บ้านนางสุขาดา แม่น้ำเนรัญชรา วัดพุทธนานาชาติ

วันที่ 17 ธันวาคม 2566 :
นำคณะออกเดินทางไปยังสนามบินเมืองคยา เพื่อกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

... คุณบุศ รักษ์อินเดีย หรือ ผู้ประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 084 019 0899 / 086 100 2195 / 082 915 5959
เพลนย่อการเดินทาง


 4,083 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย