อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มจร เรียนฟรีตลอดหลักสูตร

 Doreen     25 พ.ค. 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรมที่เป็นพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และประชาชนทั่วไป ผู้มีความสนใจในการศึกษาพระอภิธรรมปิฎก โดยไม่จำกัดอายุ เพศ วัย วุฒิการศึกษา จัดการศึกษาพระอภิธรรมปิฎก ศึกษาตามอัธยาศัยแบบชั้นเรียน แบ่งการศึกษาเป็น ๙ ชั้น จูฬ-ตรี ถึง มหา-เอก ภาคการศึกษาที่ ๑ ช่วงเวลารับสมัคร วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน ภาคการศึกษาที่ ๒ ช่วงเวลารับสมัคร วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ทุกปี


เวลาเรียน
วันจันทร์-ศุกร์ บ่ายเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ค่ำเวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.

วันเสาร์-อาทิตย์ บ่ายเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ค่ำเวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.

หลักฐานการสมัครเรียน
สำเนาใบสุทธิหรือบัตรประจำตัวประชาชน /ต่างชาติใช้สำเนา passport ที่มีอนุญาตจาก ตม.อยู่เมืองไทย ๑ ปี

สำเนาทะเบียนบ้าน

รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

จ่ายค่าสมัคร กรอกใบสมัครแต่ละหน่วยบริการฯ

หมายเหตุ หยุดเรียนวันพระและวันนักขัตฤก หรือตามประกาศฯมหาวิทยาลัย หนังสือหลักสูตรซื้อได้ที่ อชว.ส่วนกลางเท่านั้น

วันเปิดเรียนแต่ละภาคดูปฏิทินการศึกษาประจำปี
ภาคการศึกษาที่ ๑ เปิดปฐมนิเทศน์ภายในพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. -๑๖.๓๐น.

ติดต่อ/สอบถาม อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2224-3843 ภายใน 1118 โทรสาร.0-2623-6101

เวปไชต์ : http://aphidham.mcu.ac.th หรือ mcu.ac.th เข้าสำนัก/สถาบัน..อภิธรรมฯ

https://sites.google.com/a/mcu.ac.th/abhidham/home
   
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕


• นี้แหละคือการศึกษา อานาปานสติ ภาค 3/3 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

• "ภาวนาเป็นหลักของใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• บทสวดจุลลไชยยปกรณ์

• Good Morning Relaxing and Meditation Music

• @โลกวิจิตรพิศดาร

• ไม่กลัว

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย