อบรมฟรี : หลักสูตร “Infographic Presentation ยุค Digital 4.0” รุ่นที่5

 naparats    10 ก.ย. 2562

หลักการและเหตุผล :
สถาบันปัญญาวิชชาลัย วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เล็งเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของท่านจึงได้มีการจัดอบรม หลักสูตร “Infographic Presentation ยุค Digital 4.0” ซึ่งเป็นยุคที่ปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอ ผ่าน PowerPoint แบบเดิมๆ สู่การนำเสนอ แบนใหม่ที่เน้นการสื่อสารอธิบายด้วยภาพกราฟฟิก และข้อมูลที่น่าสนใจ หรือที่นิยมเรียกกันว่า Infographic เหตุผลสำคัญที่การนำเสนองาน แบบ Infographic Presentation เป็นที่นิยม เพราะผู้คนในยุคนี้ มีเวลาในการอ่านพิจารณา และทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ น้อยมาก ดังนั้นการสื่อสารด้วยภาพ ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ข้อมูล Process ลำดับขั้นตอนต่างๆ ตัวเลข การอธิบายวิธีการต่างๆ นั้นด้วยกระบวนการคิดที่เป็นระบบในการ ออกแบบ Infographic ให้น่าสนใจ และเข้าใจง่าย มากขึ้น
วัตถุประสงค์ :
1. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจหลักการออกแบบ Infographic Presentation ได้
2. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจ แยกแยะเนื้อหาที่จะนำมาเสนอ ว่าจะใช้ รูปแบบ Infographic Presentation รูปแบบใด ในการนำเสนอ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีกระบวนการคิดตามขั้นตอน เพื่อสามารถคัดกรองข้อมูล แต่ละส่วนในการนำมาออกแบบเป็น Infographic Presentation ได้
4. ผู้เข้าอบรมสามารถแปลงข้อมูลจากตัวอักษร สถิติต่าง ๆ ให้ออกมาเป็นภาพกราฟฟิกที่เข้าใจง่ายรวมถึงการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างลงตัว เช่น การใช้ภาพ สี Font การเลือก Layout
5. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคจากการใช้เครื่องมือ ในโปรแกรม PowerPoint และ เครื่องมือจากเว็บไซต์ต่างๆ มาช่วยในการออกแบบ Infographic Presentation ได้ง่ายขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย:
1. พระภิกษุสงฆ์
2. สามเณร
3. บุคคลทั่วไป (ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ฯลฯ)
คุณสมบัติของผู้อบรม :
มีความต้องการใช้งาน Microsoft PowerPoint ในการทำงานนำเสนองานต่าง ๆ
เป็นผู้ที่เคยใช้งาน Microsoft PowerPoint หรือใช้งานได้เป็นอย่างดี
มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และ ใช้อินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
สามารถเข้าเรียนได้ตลอด จนครบหลักสูตร
ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาเอง และมีโปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอชั่น ตั้งแต่ 2013 ขึ้นไป (สำคัญมาก)
การคัดเลือกเข้าอบรม :
รับสมัครเข้ารับการอบรมบน Online เท่านั้น
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง
ผู้สอนจะพิจารณาจากเหตุผลที่ท่านต้องการเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้
ผู้ผ่านการคัดเลือก 40 คนเท่านั้นที่จะได้อบรมหลักสูตรนี้
ผู้สอนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เรียนในหลักสูตรนี้จำนวน 40 คน

>> ปิดรับสมัคร : วันที่ 18 กันยายน 2562 <<
>> ประกาศรายชื่อ : วันที่ 19 กันยายน 2562 <<
ระยะเวลาในการอบรม :
อบรมทุกวันเสาร์
เดือนกันยายน วันเสาร์ที่ 21 , 28 ก.ย. 62
เดือนตุลาคม วันเสาร์ที่ 5 , 12 , 19 ต.ค. 62
รวม 5 เสาร์ วันละ 4 ชั่วโมง ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 20 ชั่วโมง
วิทยากรผู้สอน : อ.กุ้ง (นภารัตน์ เสือจงพรู)
ค่าใช้จ่ายในการอบรม :
อบรมฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
เนื้อหาการอบรม : (อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
รู้จักกับ Infographic Presentation
รู้จัก รูปแบบต่างๆของ Infographic Presentation
รู้จักการออกแบบเบื้องต้น การใช้ภาพ การใช้สี การจัดวาง การออกแบบ
เทคนิคการ แยกแยะเนื้อหาที่จะนำมาเสนอ ว่าจะใช้ รูปแบบ Presentation Infographic รูปแบบใด ในการนำเสนอ
กระบวนการคิดตามขั้นตอน ในการคัดกรองข้อมูล แต่ละส่วนเพื่อการนำมาออกแบบเป็น Presentation Infographic
เทคนิคการย่อยข้อมูลจากตัวอักษร สถิติต่าง ๆ ให้ออกมาเป็นภาพกราฟฟิกที่เข้าใจง่ายรวมถึงการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างลงตัว เช่น การใช้ภาพ สี Font การเลือก Layout
รู้จักเทคนิคจากการใช้เครื่องมือ ในโปรแกรม PowerPoint และ เครื่องมือจากเว็บไซต์ต่างๆ มาช่วยในการออกแบบ Presentation Infographic ได้ง่ายขึ้น
Workshop
สมัครออนไลน์ คลิก : > http://bit.ly/2WWmfNE
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่สถาบัน :
โทร 089-003-9501(คุณแธ)   
สมัครออนไลน์ คลิก : > http://bit.ly/2WWmfNE สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่สถาบัน : โทร 089-003-9501(คุณแธ)


• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• "ทาน ศีล ภาวนา"อย่างเลิศของพระพุทธเจ้า : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

• กาลต่อไปพระพุทธศาสนาจะไปตั้งมั่นนอกชมพูทวีป

• ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา”

• "ปัจจัตตัง ความรู้เฉพาะตน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• เพลง ลมหายใจแห่งความสุข (เวอร์ชั่นทำสมาธิ)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย