เปิดรายชื่อพระเถรานุเถระได้เลื่อน-ตั้งสมณศักดิ์74รูป

 DhammathaiTeam    26 ก.ค. 2562

โปรดเกล้าพระราชทานสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะ 4 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เข้ารับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ 28 ก.ค. ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ จำนวน 74 รูป โดยจะเข้ารับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ ในวันที่ 28 ก.ค.2562 เวลา 17.00 น. ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ดังนี้ 
               
พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กท. เป็น สมเด็จพระมหาธีราจารย์ , พระสาสนโสภณ วัดโสมนัส กท. เป็น สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ , พระพรหมมุนี วัดราชบพิธฯ กท. เป็น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ , พระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตรฯ กท. เป็น สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี , พระธรรมโสภณ วัดสุทธจินดา นครราชสีมา เป็น พระสาสนโสภณ , พระธรรมเสนานุวัตร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก เป็น พระพุทธิวงศมุนี , พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวราราม กท. เป็น พระวิสุทธาธิบดี , พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุ กท. เป็น พระพรหมมุนี , พระธรรมมงคลญาณ วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร กท. เป็น พระพรหมมงคลญาณ 
 
พระเทพประสิทธิโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส กท. เป็น พระธรรมโสภณ , พระเทพสุธี วัดศรีสุริยวงศาราม ราชบุรี เป็น พระธรรมวุฒาจารย์ , พระเทพเมธี วัดอรุณราชวราราม กท. เป็น พระธรรมรัตนดิลก , พระเทพวิสุทธิญาณ วัดอนาลโยทิพยาราม พะเยา เป็น พระธรรมวิสุทธิญาณ , พระเทพรัตนสุธี วัดเขียนเขต ปทุมธานี เป็น พระธรรมรัตนาภรณ์ , พระเทพวีราภรณ์ วัดพระเชตุพนฯ กท. พระธรรมรัตนากร , พระราชประสิทธิวิมล วัดระฆังโฆสิตาราม กท. เป็น พระเทพประสิทธิคุณ , พระราชญาณปรีชา วัดราชาธิวาส กท. เป็น พระเทพวิสุทธิญาณ , พระราชรัตนกวี วัดมหาธาตุ ยโสธร เป็น พระเทพวงศาจารย์ , พระราชเจติยาจารย์ วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ เป็น พระเทพวุฒาจารย์ , พระราชปริยัติโสภณ วัดหนองกุง ขอนแก่น เป็น พระเทพวิสุทธิคุณ
 
พระราชคุณาภรณ์ วัดภูมินทร์ น่าน เป็น พระเทพนันทาจารย์ , พระราชสิทธิมุนี วัดมหาธาตุ กท. เป็น พระเทพวิสุทธิมุนี , พระราชรัตนสุธี วัดชนะสงคราม กท. เป็น พระเทพรัตนสุธี , พระราชธรรมสุธี วัดเกตการาม สมุทรสงคราม เป็น พระเทพสุเมธี , พระราชวิสุทธิเมธี วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี เป็น พระเทพปริยัติโสภณ , พระราชโสภณ วัดราษฎร์บำรุง กท. เป็น พระเทพญาณโสภณ , พระราชศิริธรรมเมธี วัดคูหาสวรรค์ พัทลุง เป็น พระเทพปริยัติคุณ , พระราชวรมุนี วัดสังเวชวิศยาราม กท. เป็น พระเทพเวที ,พระราชศาสนกิจโสภณ วัดเสมียนนารี กท. เป็น พระเทพวรสิทธาkจารย์ , พระราชปริยัติเมธี วัดสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี เป็น พระเทพปริยัติกวี 
 
พระราชสีมาภรณ์ วัดบึง นครราชสีมา เป็น พระเทพสีมาภรณ์ , พระราชวรเมธี วัดประยุรวงศาวาส กท. เป็น พระเทพปวรเมธี , พระราชสุเมธาจารย์ วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร เป็น พระเทพญาณวิเทศ , พระศรีสุธรรมโมลี วัดโมลีโลกยาราม กท. เป็น พระราชปริยัติบดี , พระพิศาลสารคุณ วัดศรีจันทร์ ขอนแก่น เป็น พระราชวุฒาจารย์, พระวินัยโกศล วัดศรีอุบลรัตนาราม อุบลราชธานี เป็น พระราชธรรมสุธี , พระศรีวิสุทธิคุณ วัดศาลาลอย สุรินทร์ เป็น พระราชวิมลโมลี , พระศรีปริยัติโมลี วัดราชนัดดาราม กท. เป็น พระราชศิริธรรมเมธี,พระโสภณคณาภรณ์ วัดบวรนิเวศ กท. เป็น พระราชญาณปรีชา, พระศรีรัตนมุนี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก เป็น พระราชรัตนสุธี 
 
พระสุทธิสารเมธี วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี เป็น พระราชสารโกศล , พระวิบูลธรรมภาณ วัดสัมมาธัญญาวาส กท. เป็น พระราชธรรมกวี , พระสิริธรรมราชมุนี วัดมะนาวหวาน นครศรีธรรมราช เป็น พระราชสิริธรรมมงคล , พระศรีธรรมประสาธน์ วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช เป็น พระราชวิสุทธิกวี , พระศรีมุนีวงศ์ วัดธาตุทอง กท. เป็น พระราชบัณฑิต , พระพิศาลปริยัตยาภรณ์ วัดหาดใหญ่สิตาราม สงขลา เป็น พระราชปริยัติธาดา , พระศากยปุตติยวงศ์ วัดอรุณราชวราราม กท. เป็น พระราชมหาเจติยาภิบาล , พระปัญญารัตนาภรณ์ วัดชัยมงคล ชลบุรี เป็น พระราชสารโสภณ , พระโพธิญาณวิเทศ วัดป่าอภัยคีรี สหรัฐอเมริกา เป็น พระราชโพธิวิเทศ วิ. ,  พระวิเทศพุทธิคุณ วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร เป็น พระราชพุทธิวรคุณ วิ.
 
พระฌอน ซิเวอร์ตัน สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี นครราชสีมา เป็น พระราชพัชรมานิต วิ.,พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์(อภิญญา) วัดราชบพิธ กท. เป็น พระมหาคณิศร สย. , พระครูธรรมาธิการ(สุรินทร์) ธ. วัดราชบพิธ กท. เป็น พระจุลคณิศร สย., พระมหาโดม ป.ธ.9 ธ. วัดศรีเทพประดิษฐาราม นครพนม เป็น พระศรีวิสุทธินายก สป., พระครูกิตติวีรวัฒน์ (วงศ์ศักดิ์) ธ. วัดป่าสุเมฆนันทาราม บึงกาฬ เป็น พระวิบูลธรรมภาณ สย. , พระครูกันตธรรมานุวัฒน์(สุขเลิศ) ธ. วัดบ้านเหล่า เชียงราย เป็น พระสิริวัฒโนดม สย. วิ. , พระมหาจันทร์ ป.ธ.8 วัดขันเงิน ชุมพร เป็น พระสิริปริยัติวงศ์ สป., พระครูศรีกิตติคุณ(สุทธิพล ป.ธ.7) ธ วัดจรณาราม พัทลุง เป็น พระศรีธรรมประสาธน์ สป. , พระครูศรีประจันตคณารักษ์ (สมทรง ป.ธ.3) วัดดอนบุปผาราม สุพรรณบุรี เป็น พระศรีประจันตคณาภิบาล สป., พระครูธรรมวินยาลังการ(ธัญญวัฒน์) ธ. วัดเสนหา นครปฐม เป็น พระวินัยโกศล 
 
พระครูอนุกูลวิมลกิจ (ทองย้อย) วัดเขาวัง ราชบุรี เป็น พระภาวนาวิหารกิจ สย.วิ , พระมหาวุฒิชัย ป.ธ.9 วัดพระสิงห์ เชียงราย เป็น พระเมธีวชิโรดม สป. , พระมหาไชยวัฒน์ ป.ธ.7 ธ วัดบวรนิเวศ กท. เป็น พระโสภณคณาภรณ์ สป., พระมหาถวิล ป.ธ.7 ธ วัดบรมนิวาส กท. เป็น พระศรีวรคุณ สป., พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ (ชนพัฒน์ ป.ธ.6) วัดปากน้ำ กท. เป็น พระอมรเมธี สป., พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ (ชัยยันต์ ป.ธ.5) ธ วัดบุรณศิริมาตยาราม กท. เป็น พระสุทธิสารเมธี สป., พระครูพิสิฎฐ์กิจจาภิรม(วรนัยน์ ป.ธ.3) วัดใหญ่อินทาราม ชลบุรี เป็น พระชัยสิทธิสุนทร สป. , พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ ป.ธ.5) วัดพิชโสภาราม อุบลราชธานี เป็น พระภาวนาสุตาภิรัต สป. วิ, พระครูมงคลสุตาภรณ์ (อำนวย ป.ธ.4) วัดชัยชนะสงคราม สงขลา เป็น พระภาวนาสุตาจารย์ สป.วิ, พระครูปภัสสรวรพินิจ(ไพโรจน์) วัดห้วยมงคล ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระพิศาลสุทธิคุณ สย., พระครูเมตตาวิหารคุณ(ทองคำ) วัดบึงบาประภาสะวัต ปทุมธานี เป็น พระเมตตาวิหารี สย., พระครูวิจิตรชยานุรักษ์ (พร้า) วัดโคกดอกไม้ ชัยนาท เป็น พระมงคลวิจิตร สย., พระครูปลัด ปารมี วัด พระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์ เป็น พระภาวนาวชิรปราการ สย.วิ , และพระอธิการพบโชค วัดห้วยปลากั้ง เชียงราย เป็น พระไพศาลประชาทร สย.วิ ...    
 4,223 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย