พระธรรมกายคือนิกายอะไรใครรู้ช่วยตอบด้วย?

     

พระธรรมกายคือนิกายอะไรใครรู้ช่วยตอบด้วย?   
เกี่ยวกับที่มาของคำ “ธรรมกาย”

๑. วินัยมุขเล่ม ๓ หน้า ๘๗ บรรทัดที่ ๑๓ (กัณฑ์ที่ ๒๗) สมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผู้รจนาตำราเล่มนี้ อธิบายคำ “บรรพชา” และ “อุปสมบท” ว่า คำทั้งสองคู่กัน เหมือนกับคำ “รูปกายกับธรมกาย”

๒. มีมาในสุตตันตปิฎก “ตถาคตสฺส เหตํ วาเสฏฺฐา อธิวจนํ ธมฺกาโย อิติปิฯ” (สามเณรวาเสฏฐ์ ธรรมกายคือ ตถาคต)

๓. มีมาในธรรมบท “โย โข วกฺกลิ ธมฺมํ ปสฺสติ โส ม ํ ปสฺสติ โย มํ ปสฺสติ โส ธมฺมํ ปสฺสติ” (วักกลิภิกขุ ผู้ใดเห็นดวงธรรม ผู้นั้นเห็นเรา)

นี่คือ “ผู้ใดเห็นดวงธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย ธรรมกายคือพระพุทธเจ้า”• แสดงอิทธานุภาพสยบคณาจารย์ใหญ่นักบวชชฏิล

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• ดาวน์โหลดหนังสือ พุทธวจน แก้กรรม(โดยตถาคต)

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• พระคาถามหาจักรพรรดิ์ - หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ 108 จบ

• ขอรับแจกนิยายธรรมะ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย