"สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑"

 วิริยะ12  

"สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑"

"การขอโทษ ขออภัย"
แก้ความขุ่นข้องหมองใจ ขุ่นเคืองใจ แก้ความโกรธจนถึงความผูกโกรธและผูกเวรของอีกฝ่ายได้ เหมือนน้ำดับไฟ ...

"การให้อภัย อภัยทาน"
เป็นคุณแก่ผู้ให้มากกว่าผู้รับ ผู้มีอภัยทานจะยังจิตใจของตนให้ผ่องใส พ้นจากความโกรธหรือโทสะ เป็นการสร้างเมตตาและกรุณาให้เกิดขึ้นในใจตน เป็นการบริหารจิตให้ดีขึ้น สูงขึ้น มีค่าขึ้น ..

"ธรรมสองประการ ยังบุคคลให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติผาสุกสืบไป"

ปีใหม่ ๒๕๖๑ นี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญตลอดปีใหม่เทอญ


• .....น้ำ.....

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• บุญในการสร้างห้องน้ำปลดทุกข์
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย