จิตเดิมแท้เกิดขึ้นมาได้อย่าง

     

ผมขอถามแบบคนไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่า"จิตเดิมแท้ ของมนุษย์เราและสรรพสัตว์ เกิดขึ้นมาได้อย่าง"
รู้ว่านี่เป็น อจินไตย แต่มันมีความสงสัย ก็ขอท่านผู้ช่วยไขข้อสงสัยด้วย
ขอบคุณครับ


     จิตเดิมแท้      นั้นได้แก่      วิญญาณขันธ์
เขาเรียกกัน      ว่าจิต      คิดนึกรู้
ทำหน้าที่      รู้แจ้ง      ตรึกตรองดู
เกิดเคียงคู่      กับปัญญา      ไม่แยกกัน

     เวทนา      นั้นรู้      เห็นสิ่งใด
สัญญาไซร้      ก็จำ      งำสิ่งนั้น
สัญญาจำ      วิญญาณรู้      แจ้งในธรรม์
ปัญญานั้น      รู้ละเอียด      ตามวิญญาณ

     จิตเดิมแท้      ต้องมีเหตุ      จึงเกิดมา
อวิชชา      เป็นปัจจัย      เกิดสังขาร
สังขารก็      ปัจจัย      ให้วิญญาณ (จิต)
จิตของท่าน      เกิดเพราะมี      อวิชชา

     อวิชชา      ได้แก่      อกุศลมูล
ที่เกื้อกูล      เป็นปัจจัย      ในขันธ์ห้า
อกุศลดับ      นั้นคือดับ      อวิชชา
เกิดดวงตา      ปัญญาสู่      วิมุติญาณ


เจริญในธรรมเจ้าค่ะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า

สังสารวัฏฏ์ อันยาวนานนี้ หาที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้
เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ ย่อมท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายอยู่ หาที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏ

กิเลสเครื่องกังวลใด มีในกาลก่อน
เธอจงยังกิเลสเครื่องกังวลนั้นให้เหือดแห้งไป
กิเลสเครื่องกังวล อย่ามีแก่เธอในภายหลัง
ถ้าเธอจักไม่ยึดถือขันธ์ ในท่ามกลาง
จักเป็นผู้สงบ ระงับเที่ยวไป


"จิตเดิมแท้ ของมนุษย์เราและสรรพสัตว์ เกิดขึ้นมาได้อย่าง" ก็เหมือนกับ พรหมมัน อาตมัน พระผู้สร้าง ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธองค์สอนดังที่สองท่านกล่าวไว้แล้ว แม้ในก่อนปรินิพพานก็ทรงสอนให้สนใจเรื่องอริยสัจจ์4 ซึ่งนำมาใช้ดับทุกข์ แก้ปัญหาได้จริงแม้ในปัจจุบัน ให้ปฏิบัติพึ่งตนเอง อวิชชามีเกิดดับมีอาหาร (อวิชชาสูตร) ดังที่คุณน้ำเค็มกล่าวไว้


ขอขอบคุณสำหรับทุกท่านสำหรับคำตอบ
สรุปก็คือ "อวิชา เป็นที่เกิด ดังนั้นเราต้องดับที่นี่ถูกหรือไม่ครับ"
เราจึงจะพ้นจากวัฎกสงสารนี้ได้ดับที่ตัณหา
อวิชาดับไม่ได้ ถ้าตัณหายังอยู่

ไปดู อริยสัจ๔
ทุกข์
สมุทัย
นิโรธ (ความดับทุกข์ "การละตัณหา ความดับแห่งตัณหาคือความดับทุกข์)
มรรค (ทาง วิธีในการปฏิบัติ เพื่อถึงให้ถึงนิโรธ)

โมทนา


สาธุ สาธุ


พระพุทธเจ้าไม่พูดถึงเลยครับ ว่าเกิดมาจากไหน ต้นกำเนิดอยู่ไหน
หลวงปู่มั่นก็ยืนยันว่า พระพุทธเจ้าไม่พูดถึงจิตเดิม ว่าเกิดจากไหน ต้นกำเนิดจากไหน ( อ่านเอาในมุตโตทัย)

อุปมาเหมือนถามว่า จักรวาลทั้งปวงเกิดมาจากไหน
ทรายทั้งทะเลนี้มีกี่เม็ด

คือมันเหลือวิสัยจะพิสุจน์ทราบ

เหมือนแมลงวันมันอยากรู้ว่าอายุมนุษย์ 1 คน เท่ากับกี่ชีวิตของแมลงวัน
แมลงวันมันก็รู้ได้ว่า คงจะมากมายทีเดียว นับไม่ไหว
แต่ที่รู้ไม่ได้คือ .. "เท่าไหร่"
Exactly แล้วเท่าไหร่

เอาเข้าจริง ถ้ามันมาดุมนุษย์อายุสั้นสัก 1 ขวบ มันก็ได้คำตอบที่ 365 ชั่วดคตรแมลงวัน

แต่มันไม่สามารถจะรู้ว่าคนอายุ 120 ปีนี่มีกี่โคตรของแมลงวัน
มันรู้ได้มากที่สุดแค่ว่า
อายุคนมากกว่าแมลงวันมากจนคนานับไม่ได้


 4,116 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย