ขอรบกวนถามท่านผู้รู้ด้วยคะ

     

.....การถวายพระไตรปิฏกหรือการสร้างพระ ทำไมผู้ใหญ่ถึงบอกกล่าวไม่ให้ทำคนเดียว(ในกรณีที่ปัจจัยพร้อม) แต่ให้บอกบุญให้ผู้อื่นร่วมทำด้วย บอกแค่ว่าเป็นบุญใหญ่ ไม่ทราบว่าเหตุผลที่แท้จริงคือยังไง ทำบุญมีบุญใหญ่บุญเล็กด้วยเหรอคะ ยังไงรบกวนผู้รู้บอกกล่าวให้สว่างด้วย....ขอบพระคุณคะ..   
ถึง คุณพ้นน้ำ...
ผมขอแสดงความคิดเห็นว่า...น่าจะเป็นเพราะพระพุทธเจ้าตรัสอานิสงส์ไว้ว่า...
ผู้ใดให้ทานเองแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นในการให้ทาน ผู้นั้นย่อมได้โภคสมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติ ในชาติหน้าสืบไป
ผู้ใดชักชวนผู้อื่นในการให้ทานแต่ตนเองไม่ให้ทาน ผู้นั้นย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้โภคสมบัติ ในชาติหน้าสืบไป
ผู้ใดให้ทานเองด้วย ชักชวนผู้อื่นในการให้ทานด้วย ผู้นั้นย่อมได้โภคสมบัติและบริวารสมบัติ ในชาติหน้าสืบไป
ผู้ใดไม่ให้ทานเองด้วยไม่ชักชวนผู้อื่นในการให้ทานด้วย ผู้นั้นย่อมไม่ได้โภคสมบัติและบริวารสมบัติ ในชาติหน้าสืบไป...
ในกรณีนี้...ผู้ใหญ่อาจต้องการให้ลูกหลานมีทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติ จึงได้คอยกำชับไม่ให้ทำบุญใหญ่คนเดียวแต่จงเที่ยวชักชวนผู้อื่นในการทำบุญนั้นด้วย.
ผมขอให้นัยไว้เท่านี้ก่อน ถูกไม่ถูก ใช่ไม่ใช่ ควรไม่ควร ขอจงพิจารณาดูเถิด.• ...เ พื่ อ น...

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ๒๘.ปางห้ามสมุทร

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

• กรณียเมตตสูตร 9 จบ (แผ่เมตตาแก่เทวดา) ช่วยให้เทวดาคุ้มครอง ปกป้องรักษา (บทสวดและคำแปล)

• ลักษณะแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย