โปรแกรมทัวร์จาริกแสวงบุญตามรอยพระพุทธศาสดานมัสการสี่สังเวชนียสถานประเทศอินเดียและเนปาล วันที่๒๐- ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

โปรแกรมทัวร์จาริกแสวงบุญ
ตามรอยพระพุทธศาสดา
นมัสการสี่สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย และ เนปาล
กรุงเทพ –กัลกัตต้า - พาราณสี- สาวัตถี – ลุมพินี
กุสินารา –ไวสาลี –ราชคฤห์ – พุทธคยา

ก่อนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพาน พระอานนท์ทูลถามว่า เมื่อก่อนนี้เมื่อออกพรรษาแล้วพระภิกษุทั้งหลายต่างก็จาริกมุ่งหน้ามาเฝ้าพระศาสดาหลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วภิกษุเหล่านั้นควรจะไปที่ใด พระศาสดาตรัสตอบว่า ควรไปยังสถานที่4 แห่งคือ สถานที่พระองค์ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่ทรงแสดงธรรมจักร และสถานที่ปรินิพพาน เมื่อจาริกไปยังสถานที่เหล่านี้ มีจิตเลื่อมใสสิ้นชีพ ก็จักไปสู่คติโลกสวรรค์
สังเวชนียสถาน 4 แห่ง ได้แก่
สถานที่1 สถานที่ประสูติ เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล
สถานที่2 สถานที่ตรัสรู้ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย
สถานที่3 สถานที่แสดงปฐมเทศนา เมืองสารนาถ ประเทศอินเดีย
สถานที่4 สถานที่ปรินิพพาน เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง : วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม– วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
นำคณะบูชาสังเวชนียถานโดยพระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ปธ๙ เบอร์ 086 100 2195


วันที่แรก –กรุงเทพ-สนามบินกัลกัตตาอินเดีย

วันที่สอง- บ้านนางสุชาดา-ชมสถานที่ลอยถาดทองคำ -ชมริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ที่ถวายข้าวมุธปายาส –ชมเจดีย์พุทธคยาสักการะใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์-พักวัดไทย

วันที่สาม- เขาคิชฌกูฎ-ชมถ้ำสุกรชาตา-สถานที่ที่พระเทวฑัตกลิ้งก้อนหินลงจากเขาคิชฌกูฎ-วัดเวฬุวัน -ตโปธาราม -ชมรอยเกวียน คุกพระเจ้าพิมพิสาร-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อดำ-พักวัดไทย

วันที่สี่-สู่เมืองไวสาลี –กูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวัน-ชมปาวาลเจดีย์- มหาสถูปแห่งเกสริยา-พักวัดไทย

วันที่ห้า-สาลวโนทยาน-วิหารปรินิพพาน-สักการะมกุฎพันธน-วัดไทย ๙๖๐-ลุมพินีวัน-มายาเทวีวิหาร-สระน้ำศักดิ์สิทธิ์-พักวัดไทย

วันที่หก-เมืองสาวัตถี-เชตวันมหาวิหาร- พระคันธกุฎี บ่อน้ำสรง- แท่นที่เคยประทับแสดงพระธรรมเทศนา- กุฏิของพระอานนท์ พระสารีบุตร
พระมหาโมคคัลลานะ พระองคุลีมาล -บ้านอนาถบิณฑกเศรษฐี บ้านองคุลิมาร-พักวัดไทย

วันที่เจ็ด-เมืองสารนารถ-มหาโพธิเจดีย์ธรรมปาละ-พักวัดไทย

วันที่แปด- ล่องเรือแม่น้ำคงคา แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู -อิสิปตนมฤคทายวัน –เจาคันธีสถูป-มูลคันธกุฎี-สังฆารามกุฏิ-พุทธคยา-พักวัดไทย

วันที่เก้า- เขาดงคสิริ -วัดนานาชาติ วัดทิเบต วัดญี่ปุ่น วัดภูฏาน-นมัสการสถานที่เสวยวิมุตติสุขสัปดาห์ที่1-7

วันที่สิบ-พุทธคยา-สนามบินกัลกัตตาอินเดีย-กรุงเทพ
(โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง)


ผู้ใหญ่ท่านละ 29,000 บาท
พระภิกษุสงฆ์ท่านละ 27,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบิน
-ค่าวีซ่า
-ค่าอาหาร
-ค่าเข้าชม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าทิป สำหรับไกด์ และ คนขับรถ

สนใจติดต่อผู้ประสานงานที่เบอร์ 084 019 0899 หรือ email :sysvie@hotmail.comDT013027  Doreen  
 DT013027 
 8 ก.พ. 2560 เวลา 08:39 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1  / Doreen  / 11 ก.พ. 2560 เวลา 06:52 น. 
ความคิดเห็นที่ 2  / Doreen  / 11 ก.พ. 2560 เวลา 06:53 น. 
ความคิดเห็นที่ 3  / Doreen  / 11 ก.พ. 2560 เวลา 06:53 น. 
ความคิดเห็นที่ 4  / Doreen  / 11 ก.พ. 2560 เวลา 06:53 น. 
ความคิดเห็นที่ 5  / Doreen  / 11 ก.พ. 2560 เวลา 06:54 น. 
ความคิดเห็นที่ 6  / Doreen  / 11 ก.พ. 2560 เวลา 06:55 น. 
ความคิดเห็นที่ 7  / Doreen  / 11 ก.พ. 2560 เวลา 06:55 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  455 
 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail  Guest


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย