โปรแกรมทัวร์จาริกแสวงบุญตามรอยพระพุทธศาสดานมัสการสี่สังเวชนียสถานประเทศอินเดียและเนปาล วันที่ 10-19 พฤศจิกายน 2560

โปรแกรมทัวร์จาริกแสวงบุญ
ตามรอยพระพุทธศาสดา
นมัสการสี่สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย และ เนปาล
กรุงเทพ –กัลกัตต้า - พาราณสี- สาวัตถี – ลุมพินี
กุสินารา –ไวสาลี –ราชคฤห์ – พุทธคยา

ก่อนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพาน พระอานนท์ทูลถามว่า เมื่อก่อนนี้เมื่อออกพรรษาแล้วพระภิกษุทั้งหลายต่างก็จาริกมุ่งหน้ามาเฝ้าพระศาสดาหลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วภิกษุเหล่านั้นควรจะไปที่ใด พระศาสดาตรัสตอบว่า ควรไปยังสถานที่4 แห่งคือ สถานที่พระองค์ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่ทรงแสดงธรรมจักร และสถานที่ปรินิพพาน เมื่อจาริกไปยังสถานที่เหล่านี้ มีจิตเลื่อมใสสิ้นชีพ ก็จักไปสู่คติโลกสวรรค์
สังเวชนียสถาน 4 แห่ง ได้แก่
สถานที่1 สถานที่ประสูติ เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล
สถานที่2 สถานที่ตรัสรู้ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย
สถานที่3 สถานที่แสดงปฐมเทศนา เมืองสารนาถ ประเทศอินเดีย
สถานที่4 สถานที่ปรินิพพาน เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง : 10-19 พฤศจิกายน 2560
นำคณะบูชาสังเวชนียถานโดยพระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ปธ๙ เบอร์ 086 100 2195
( เหลือ 9 ที่ สุดท้าย!!! โปรแกรมออกเดินทางแน่นอน )

วันที่แรก –กรุงเทพ-สนามบินกัลกัตตาอินเดีย

วันที่สอง- บ้านนางสุชาดา-ชมสถานที่ลอยถาดทองคำ -ชมริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ที่ถวายข้าวมุธปายาส –ชมเจดีย์พุทธคยาสักการะใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์-พักวัดไทย

วันที่สาม- เขาคิชฌกูฎ-ชมถ้ำสุกรชาตา-สถานที่ที่พระเทวฑัตกลิ้งก้อนหินลงจากเขาคิชฌกูฎ-วัดเวฬุวัน -ตโปธาราม -ชมรอยเกวียน คุกพระเจ้าพิมพิสาร-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อดำ-พักวัดไทย

วันที่สี่-สู่เมืองไวสาลี –กูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวัน-ชมปาวาลเจดีย์- มหาสถูปแห่งเกสริยา-พักวัดไทย

วันที่ห้า-สาลวโนทยาน-วิหารปรินิพพาน-สักการะมกุฎพันธน-วัดไทย ๙๖๐-ลุมพินีวัน-มายาเทวีวิหาร-สระน้ำศักดิ์สิทธิ์-พักวัดไทย

วันที่หก-เมืองสาวัตถี-เชตวันมหาวิหาร- พระคันธกุฎี บ่อน้ำสรง- แท่นที่เคยประทับแสดงพระธรรมเทศนา- กุฏิของพระอานนท์ พระสารีบุตร
พระมหาโมคคัลลานะ พระองคุลีมาล -บ้านอนาถบิณฑกเศรษฐี บ้านองคุลิมาร-พักวัดไทย

วันที่เจ็ด-เมืองสารนารถ-มหาโพธิเจดีย์ธรรมปาละ-พักวัดไทย

วันที่แปด- ล่องเรือแม่น้ำคงคา แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู -อิสิปตนมฤคทายวัน –เจาคันธีสถูป-มูลคันธกุฎี-สังฆารามกุฏิ-พุทธคยา-พักวัดไทย

วันที่เก้า- เขาดงคสิริ -วัดนานาชาติ วัดทิเบต วัดญี่ปุ่น วัดภูฏาน-นมัสการสถานที่เสวยวิมุตติสุขสัปดาห์ที่1-7

วันที่สิบ-พุทธคยา-สนามบินกัลกัตตาอินเดีย-กรุงเทพ
(โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง)


ผู้ใหญ่/เด็กท่านละ 30,000 บาท
พระภิกษุสงฆ์ท่านละ 28,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่อบิน กรุงเทพ CCU กรุงเทพ โดยสายการบิน Spicy jet airways ( Low cost airline )
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆๆ
-ค่าอาหารที่ วัด /ค่าที่พัก
-ค่าวีซ่า อินเดีย เนปาล
-ค่าประกันชีวิต
-ค่ารถโค้ชประอากาศ

อัตราค่าบริการ ไม่รวม
-ค่าทิปไกด์ คนขับรถ และ ผู้ช่วยคนขับรถ และ ทัวร์ลีดเดอร์
-ค่าทำบุญ ตามวัดต่างๆตามอัธยาศัย

สนใจติดต่อผู้ประสานงานที่เบอร์ 084 019 0899 หรือ email:sysvie@hotmail.com
ID LINE : sysvieDT013027

Doreen

ความคิดเห็นที่ 6  / Doreen  / 11 ก.พ. 2560 เวลา 06:55 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  2607 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย