ความไม่สัทธาในผู้ใดผู้หนึ่ง ถือเป็นอกุศลหรือไม่

     

ผู้ที่มีศีลธรรม แต่ไม่อยู่ด้วยธรรม เราไม่สัทธา จะเป็นอกุศลหรือไม่
มีศีลธรรม แต่ไม่อยู่ด้วยธรรม

พูดแปลกๆ


ท่านมีศึลแสดงว่าใจท่านเป็นธรรมนะครับ

ผมก็คิดว่าพูดแปลกเหมือนกันครับ

ในความคิดของผม คุณจะสัทธาหรือไม่ก็ไม่เป็นอกุศลอันใด แต่ถ้ากาย วาจา ใจ ของคุณกระทำอันใดที่เป็นอกุศลกรรมบถ ก็เป็นอกุศลครับ

คุณคงหมายถึงพระที่คุณรู้จักใชมั้ยครับ

ถ้าใจไม่อยู่ด้วยธรรมแล้วก็มีสิทธิศีลขาดศีลทะลุได้ครับ


ทุกอย่างอยู่ที่กายวาจาใจ คนมีศีลก็ขาดศีลได้ถ้าขาดสติแต่ถ้าถามถึงไม่สัทธาในผู้ใดผู้หนึ่งถือเป็นอกุศลไหม
ถ้าไม่สัทธาแล้วไปยึดติดคิดในแง่ที่ไม่ดีกับผู้นั้นจนจิตขุ่นมัวกับตัวท่านเองก็จัดว่าเป็นอกุศลทางใจแล้วถ้าไปพูดว่านินทาด้วยความไม่สัทธาเหตุนั้นๆไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็เป็นอกุศลทางวาจาผิดศีลข้อสี่


ผู้ที่มีศีลธรรม แต่ไม่อยู่ด้วยธรรม เราไม่สัทธา จะเป็นอกุศลหรือไม่
........................
จิตของเรานั่นและ ตั้งสมมุติฐาน ชอบชัง จิตของเรานั้นและไปตัดสิน ศีล-ธรรม

อกุศล คือส่วนที่ไม่ดี และกุศลคือส่วนที่
ดีนั้น เมื่อแยกออกไปก็เป็นหลายชั้น,
ทางพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธ-
เจ้าทรงแสดงโดยย่อก็เป็น ๓ ชั้น คือ
ชั้นหยาบ ชั้นกลาง ชั้นละเอียด. ที่ทรง
แสดงว่า ท่านทั้งหลายจงละอกุศล จง
เจริญกุศล เช่นนี้ ก็ให้ละส่วนที่ไม่ดี ให้
เจริญส่วนที่ดี
...........
อภัยทาน เมตตา กรุณา มุติตา อุเปกขา เป็นส่วนดี

ชอบ ชัง โกรธ หลง เป็นส่วนที่ไม่ดี

เจริญในธรรม


พระธรรมสอนใว้ อย่ายึดมั่นถือมั่น สุดท้ายเราไม่ต้องยึดอะไรเลย
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างสมมุติขึ้นมาทั้งนั้น เอวังด้วยปราการเช่นนี้


น้องเขียน ศัทธาผิด


ไม่ค่ะ คำสอนให้ดูที่การประพฤติ กาย วาจา ถ้าไม่ตรงองค์ศีล 5 น้อมไปสู่มิจฉา บ่งว่าบุคคลนั้นเป็นคนพาล คำพูดที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งตัวเขา หรือผู้อื่น เรียกว่า เพ้อเจ้อ ควรอย่างยิ่งที่จะหลีกห่างเพราะไม่เกิดประโยชน์แก่เราด้วย เวลาเป็นของเราเราควรสร้างประโยชน์ให้มากที่สุด อย่าไปสนใจคนพวกนี้ เขายังไม่สร้างประโยชน์แก่ตัวเองเลยเราอยู่ใกล้ก็อาจจะล่วงทุจริต กาย วาจา ไปด้วย เช่น พูดเหน็บบ้าง เพ้อเจ้อบ้าง ส่อเสียดบ้าง ถ้าบังเอิญไปร่วมกันกล่าวถึงผู้มีบุญมาก กรรมจะหนักไปด้วย ไม่มีใครล่วงผลของกรรมได้เลย ให้ผู้อื่นทุกข์อย่างไรความรู้สึกนั้นบังเกิดแก่เราแน่ไม่ว่าชาตินั้นจะทันรู้รึไม่ บ่นทุกข์ๆกันก็เพราะเคยทำมา แต่จำไม่ได้ ชาติมีหลายชาติ วนเกิดวนตาย แต่ที่แน่ๆ อย่าไปยุยงใหสงฆ์แตกกันเพราะเป็นกรรมหนักมาก กิจของเราคือปฏิบัติดี ชอบ ระลึกไว้ว่า กาย วาจา ที่เป็นมิจฉาไม่ว่าใครจะทำให้เราไม่ชอบใจแค่ไหนเราจะไม่ทำมิจฉา ถ้าทำได้ควรสรรเสริญยิ่งนัก ถ้าโกรธเขาก็แผ่เมตตาค่ะ ทำให้ลำดับจิตฝ่ายกุศลจะเกิด จิตเกิดทีละดวง ถ้ากุศลเกิด จิตอกุศลจะไม่เกิด ใช้ความเพียร ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยหน่าย ท้อแท้เพราะ อยากพบกัลยานมิตรบ้าง เวลาก่อนทำบุญก็ตั้งจิตอธิษฐานกล่าวนะโมนอบน้อมพระพุทธเจ้า 3 จบอธิษฐาน อิทานัง ทานนี้ดีแล้วหนอขอให้ข้าพเจ้าพบเจอกัลยาณมิตรผู้ประกอบไปด้วยองค์ศีลเถิด ทำบุญตั้งจิตอธิษฐานก่อนนี้ครบทั้งสามองค์ คือ ทำทานด้วยกาย วาจา ใจ ถ้าอยากเห็นกุศลเร็ว แนะนำว่าถวายสังฆทาน เพราะสังฆทานหมายถึงไม่ระบุเจาะจงมีความหมายว่าถวายทั้งวัด หรือทำบุญด้วยการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดที่เราสามารถสักการะได้ น่ะค่ะ การบูชานอบน้อมผู้ควรบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นผลอนันต์


ศีลเป็นบรรไดขั้นแรกของทางสู่พระนิพาน
อย่ายึดมั่นถือมั่นเป็นบรรไดขั้นสุดท้ายก่อนเข้าสู่แดนพระนิพาน
ธรรมไม่ได้มีใว้ปฏิบัติอย่างเดียวต้องศึกษาและดูให้เห็นแจ้ง
ว่าปฏิบัติได้จริง ก.ไก่ เขียนจากซ้ายไปขวาแต่ถ้าเขียน
จากขวาไปซ้ายเป็น ก.ไก่ หรือไม่ โอมมณีตัสสะ
ใน ก.ไก่ มีอะไรถ้าเป็นผู้ปฏิบัติย่อมตอบได้


 3,822 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย