พระธรรมกายคืออะไรใครรู้ช่วยตอบด้วย?

     

พระธรรมกายคืออะไรใครรู้ช่วยตอบด้วย?


พระธรรมกายคืออะไรใครรู้ช่วยตอบด้วย?


โดย : โก้ [202.62.111.66] 9 ก.ค. 2551 10:12 น.พระธรรมกาย ความหมายตามพระไตรปิฎกหมายถึงองค์ธรรมที่เป็นกุศลในจิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อรหันต์เจ้าค่ะ


พระธรรมกาย ตามความหมายของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำและพระธัมมชโยแห่งวัดพระธรรมกายคือ รูปสัญญาในรูปฌาน 1-2-3-4 ตรงนี้ท่านบัญัติขึ้นมาเอง ไม่ใช่มีในพระไตรปิฎก เป็นการบัญัติศัพท์ใหม่ไม่ตรงกับสภาวะธรรมที่เป็นจริงตามพระพุทธศาสนาเจ้าค่ะ


เจริญในธรรมเจ้าค่ะ***ในปัจจุบัน เป็นลัทธิๆหนึ่ง ที่ตู่ว่า "ธรรมกาย" เป็นวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าบ้าง หรือไม่ก็ว่า เป็นการค้นพบวิธีใหม่ในการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้ายังไม่ทรง
สอนบ้าง ว่าไปเรื่อยเปื่อย***

ความจริงในพระไตรปิฎกระบุเป็นคำเปรียบเทียบว่า
กายของพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยของพระปัญญาวิสุทธิคุณคือ
พระสัทธธรรมครับ ซึ่งนางปชาบดี(พระมารดาเลี้ยง) ทรงเคยเลี้ยงดูกายนี้มา
ส่วนพระสัทธธรรมนั้น พระพุทธองค์ทรงประทานตอบแทนนางมาครับ

เจริญในธรรมครับพระธรรมกายคืออะไรใครรู้ช่วยตอบด้วย?

ธรรมชาติของร่างกาย...เป็สิ่งที่พระโสดาบันจะต้องรู้จักจ้า...อะ อะ อะ อะ


วิชชาธรรมกายคืออะไร

วิชชา คือความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้ง ด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกาย จนสามารถกำจัดอวิชชา คือความไม่รู้ ให้หมดสิ้นไป
ธรรมกาย คือกายแห่งการตรัสรู้ธรรม หรือพุทธภาวะ ที่ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการ มีเกตุดอกบัวตูม เป็นที่รวมประชุมของ 84000 พระธรรมขันธ์ ซึ่งมีอยู่ในศูนย์กลางกายของมนุษยชาติทุกคน
วิชชาธรรมกาย คือความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้ง ด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกาย อันเป็นแก่นแท้ดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถกำจัดทุกข์ได้เป็นชั้นๆ จนหมดกิเลส เข้าถึงบรมสุข คือพระนิพพาน
พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านตอกย้ำว่า วิชชาธรรมกายไม่ใช่ของใหม่ เป็นของเก่า และเป็นแก่นแท้ดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่ท่านตรัสรู้ ท่านก็เข้าถึงพระธรรมกาย และอาศัยพระธรรมกายจนสามารถแทงตลอดในธรรมทั้งหลายทั้งปวง สามารถขจัดกิเลสของท่านไปเป็นชั้นๆ จนเข้าถึงพระธรรมกาย

วิธีการกำจัดกิเลสของท่าน คือ อาศัยพระธรรมกายพิจารณาอริยสัจสี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกายอรหันตสัมมาสัมพ
ุทธเจ้าสาธุ อนุโมทนาบุญ
http://www.youtube.com/watch?v=ug6oKS1I2SM
http://www.youtube.com/watch?v=PPsjgE7sxPE


“ธรรมกาย” คืออะไร ?
โดย
หลวงป๋า“ธรรมกาย” คือ กายและดวงใจ ... ที่สะอาดบริสุทธิ์
ปราศจากเครื่องเศร้าหมอง คือ กิเลส ตัณหา อุปาทาน
และอุบัติขึ้น ณ ศูนย์กลางกายที่สุดละเอียด ของผู้ปฏิบัติธรรม
ที่ปฏิบัติทาง ศีล สมาธิ และปัญญา อันมีนัยอยู่ใน “อริยมรรคมีองค์ ๘”
จนจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ ... จากกิเลสเครื่องเศร้าหมองดังกล่าว

ซึ่งอาจจะเป็น การหลุดพ้นจากกิเลสชั่วคราว ชื่อว่า ตทังควิมุตติ
หรือ หลุดพ้นด้วยการข่มกิเลส เรียกว่า วิกขัมภนวิมุตติ
หรือ หลุดพ้นโดยเด็ดขาดสิ้นเชิง เรียกว่า สมุจเฉทวิมุตติ
ก็จะสามารถ เข้าถึง ได้รู้เห็น และ เป็นธรรมกาย ... ภายในตนเองได้

ผู้ปฏิบัติที่ถึง “ธรรมกาย” แล้ว
เมื่อมรรคมีองค์ ๘ เจริญขึ้นเป็น “อริยมรรค”
ให้สามารถปหาน “สังโยชน์”
กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลก ได้อย่างน้อย ๓ ประการขึ้นไป
(สักกายทิฏฐิ , วิจิกิจฉา , สีลัพพตปรามาส)
ก็นับว่าได้ บรรลุมรรคผล เป็น “พระอริยบุคคล”
... ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้


แต่ถ้ายังละสังโยชน์ดังกล่าวไม่ได้ ก็จัดเป็นแต่เพียง “โคตรภูบุคคล”
ยังไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคล และยังมีโอกาสที่จะกลับตกต่ำได้อีกทุกเมื่อ
หากปล่อยใจให้ตกเป็นทาสของ กิเลส ตัณหา อุปาทาน
ธรรมกายอันบริสุทธิ์ ... ย่อมดับ
และกลับมีสภาวะเช่นเดียวกันกับ ... ปุถุชนที่ยังหนาด้วยกิเลสอยู่ตามเดิม


ผู้บรรลุมรรคผลนิพพาน เป็น “พระอรหันต์ขีณาสพ” แล้ว
ต้อง เป็นธรรมกาย ด้วยกันทุกองค์


ธรรมกาย ที่บรรลุ พระอรหัตตผล แล้ว
ชื่อว่า “พระนิพพาน” เป็น ธาตุล้วน ธรรมล้วน
ไม่ประกอบด้วยปัจจัย กล่าวคือ กิเลส อวิชชา ตัณหา ... ปรุงแต่ง
เป็น วิราคธาตุ วิราคธรรม แท้ๆ


และ ธรรมกาย นี้เอง
ที่ประมวลความบริสุทธิ์ ๓ ประการเข้าไว้พร้อมเสร็จสมบูรณ์ กล่าวคือ

- กายและหัวใจ เป็นเนื้อหนังที่แท้จริง
รวบยอดกลั่นออกมาจาก พระวินัยปิฎก เป็น ปฐมมรรค

- ดวงใจ เป็นเนื้อหนังที่แท้จริง
รวบยอดกลั่นออกมาจาก พระสุตตันตปิฎก เป็น มรรคจิต

- ดวงปัญญา เป็นเนื้อหนังที่แท้จริง
รวบยอดกลั่นออกมาจาก พระอภิธรรมปิฎก เป็น มรรคปัญญา

ทำหน้าที่ปหาน “สังโยชน์” กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลก
ให้พินาศไปอย่างสิ้นเชิง และโดยเด็ดขาด เป็น สมุจเฉทปหาน
ได้บรรลุ มรรค ผล นิพพาน ... ที่สุดแห่งทุกข์ทั้งปวงจากที่ “บูรพาจารย์” ได้ถ่ายทอดไว้
และจากที่มีผู้ปฏิบัติธรรม ได้เข้าถึงและรู้เห็น ธรรมกายที่แท้จริง
ต่างพบว่า ... ธรรมกาย มี พุทธลักษณะคล้ายพระปฏิมา เกตุดอกบัวตูม
ครองจีวรแบบลดไหล่ธรรมดา ม้วนลูกบวบเข้าใน (ม้วนขวา)
ไม่มีผ้ารัดอกแบบห่มดอง
ประทับอยู่บนองค์ฌาน

ธรรมกายโคตรภู
มีขนาดหน้าตักความสูง และเส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรม ๔ วาครึ่งขึ้นไป

ส่วน ... ธรรมกายอรหัต
มีขนาดเต็มธาตุเต็มธรรม ๒๐ วาขึ้นไป

เฉพาะ พระนิพพานของพระพุทธเจ้า ... ใน อายตนะนิพพานถอดกาย นั้น
ประทับอยู่บน รัตนบัลลังก์ อีกชั้นหนึ่ง
ขาวใสบริสุทธิ์ และ มีรัศมีสว่างมากส่วน พระพุทธเจ้าองค์ต้นธาตุต้นธรรม และ กลางธาตุฯ ... ใน อายตนะนิพพานเป็น นั้น
มีพุทธลักษณะเหมือน พระสงฆ์กายเนื้อ ของเรานี้เอง
มีขนาดใหญ่เต็มธาตุเต็มธรรม

และครองจีวรแบบเดียวกันกับ ธรรมกาย ของ ...
พระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานถอดกาย ที่กล่าวข้างต้น
กล่าวคือ ครองจีวรแบบลดไหล่ธรรมดา
ไม่มีผ้ารัดอกอย่างแบบห่มดอง
ลูกบวบม้วนขวาเข้าในแต่มีรัศมียิ่งไปกว่า ...
เพราะท่านได้บำเพ็ญบารมีมาแก่กล้า
ยิ่งกว่าพระนิพพานในอายตนะนิพพานถอดกาย ... มากมายนัก
* ที่มา
นิตยสารธรรมกาย ฉบับที่ ๕
กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๓๐


 4,186 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย