จาริกแสวงบุญสู่แดนพุทธภูมิ อินเดีย–เนปาล นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 25 ธค 57 – 4 มค58

 Doreen     16 มี.ค. 2557

เชิญจาริกแสวงบุญสู่แดนพุทธภูมิ อินเดีย–เนปาล นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล
สถานที่ประสูติ (ลุมพินี) ตรัสรู้ (พุทธคยา) แสดงปฐมเทศนา (สารนารถ) ปรินิพพาน (กุสินารา) ล่องเรือแม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ราชคฤห์ มหาวิทยาลัยนาลันทา วัดเวฬุวัน เขาคิชฌกูฏ สาวัตถี วัดพระเชตวัน บ้านอนาถบิณฑิกะองคุลีมาล

เดินทางวันที่ 25 ธันวาคม 57 – 4 มกราคม 58 ราคาเดินทางท่านละ 36,900 บาท
(พักโรงแรม 3 คืน / พักวัดไทย 6 คืน)

วันที่หนึ่ง : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโกลกาต้า–กรุงราชคฤห์

วันที่สอง : เส้นทางกรุงราชคฤห์- วัดเวฬุวันวิหาร-ตโปทาราม-วัดไทยนาลันทา

วันที่สาม : เส้นทางเขาคิชฌกูฎ-มูลคันธกุฎี-หลวงพ่อองค์ดำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุนับพันปี-
มหาวิทยาลัยนาลันทา- สารีบุตรสถูป-วัดไทยนาลันทา

วันที่สี่ : เส้นทางเมืองไวสาลี--กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน-ปาวาลเจดีย์--พระเจดีย์เกสรียา-
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

วันที่ห้า : สถานที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน-มกุฏพันธนเจดีย์สถูปที่ถวายพระเพลิงพุทธ
สรีระ-วัดไทย 960- สวนลุมพินีวันสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า-วิหารพระนางมายาเทวี-
สระโบกขรณี

วันที่หก : เส้นทางเมืองกบิลพัสดุ์-รามคาม กรุงเทวทหะ สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า-แม่น้ำโรหินี-วัดไทยลุมพินี

วันที่เจ็ด :เส้นทางเมืองสาวัตถี-วัดเชตวันมหาวิหาร-บ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี-บ้านพระองคุลีมาล –
สถานที่ทรงแสดงยมกปาฎิหาริย์-วัดไทยเชตะวัน
*** คณะร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ณ ดินแดนมหามงคลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำพรรษานานที่สุดถึง 25 พรรษา***

วันที่แปด :เดินทางสู่เมืองพาราณาสี และเมืองสารนารถ-พิพิธภัณฑ์สารนารถซึ่งมี โบราณวัตถุอายุเก่า
แก่กว่า 1000 ปี

วันที่เก้า :เมืองพาราณาสี -เยือนแม่นํ้าคงคา ชมพิธีอาบนํ้าล้างบาปบูชาพระอาทิตย์-ธัมเมกขสถูปป่าอิสิ
ปตนมฤคทายวันสถานที่ปฐมเทศนา-เจาคันธีสถูปธัม-วัดไทยสารนาถ-สู่เมืองพุทธคยา

วันที่สิบ : สถานที่บำเพ็ญทุกขกิริยา ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ เขาดงคสิริ-ต้นพระศรีมหา
โพธิ์-พระพุทธเมตตา-เจดีย์พุทธคยา-บ้านนางสุชาดา --Shopping ตลาดพุทธคยา

วันที่สิบเอ็ด : เจดีย์พุทธคยา***ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานเป็นปัจจัยถวายแด่คณะครูบาอาจารย์ที่ร่วม
เดินทางมากับคณะทาพิธีขอขมาโทษแผ่นดินพุทธภูมิ ขอขมาพระสงฆ์และขอขมาซึ่งกันและกัน
***เส้นทางสนามบินเมืองโกลกาต้า-สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

ติดต่อบูชาสังเวชนียสถานที่พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.9,ป.อบ. โทร. 086-100-2195
Email: phrasuchat@hotmail.com / startindia@hotmail.com
 3,624 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย