ปฎิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา

 Doreen     24 พ.ย. 2556

ขอเชิญบวชเนกขัมมะ ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา
ปฏิบัติธรรม ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เจดีย์พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้

กำหนดการเดินทางวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2557 (6 คืน 5วัน พักโรงแรมทุกคืน)
โดยสายการบินอินดิโก แอร์ไลน์ (บินภายในประเทศ)
โดยพระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.๙

ราคาเดินทาง ท่านละ 28,000 บาท รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน

คืนวันพุธ ที่ 12และวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

22.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 แถว K เคาน์เตอร์
สายการบินอินดิโก้ แอร์ไลน์
02.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโกลกาตาประเทศอินเดีย โดยสายการบินอินดิโก้ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 6E 78
04.05 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองโกลกาตาประเทศอินเดีย (เวลาอินเดียช้ากว่าไทยประมาณชั่วโมงครึ่ง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองปัตนะ
09.40 น. นาท่านออกเดินทางจากเมืองโกลกาตาสู่เมืองปัตตนะโดยสายการบินอินดิโก้เที่ยวบิน 6E339
10.45 น. ถึงสนามบินปัตนะเมืองหลวงของแคว้นพิหาร จากนั้นนาท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ
มุ่งหน้าสู่พุทธคยา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ2-4ชมแล้วแต่สภาพการจราจร )
14.00 น. เช็คอินโรงแรม Tathagat หรือเทียบเท่า / บริการอาหารที่โรงแรม
16.00 น. พิธีบวชเนกขัมมะ ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทาวัตรสวดมนต์เย็น /สมาทานกรรมฐาน /ปฏิบัติธรรม
21.00 น. เดินทางกลับโรงแรมที่พัก

วันที่ 14-15-16 กุมภาพันธ์ 2557
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
08.00 น. มาพร้อมกันที่เจดีย์พุทธคยา สวดมนต์ทาวัตรเช้า/ปฏิบัติธรรม
11.00 น. เดินทางกลับมารับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมที่พัก
14.00 น. ปฏิบัติธรรมที่เจดีย์พุทธคยาตามอัธยาศัย
17.00 น. ทาวัตรสวดมนต์เย็น/ ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย
21.00 น. เดินทางกลับโรงแรมที่พัก


***วันศุกร์ที่14 (วันมาฆบูชา) ถือเนสัชชิกธุดงค์เฉพาะผู้สมัครใจปฏิบัติธรรมตลอดคืน***


วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

05.00 น. พร้อมกันที่เจดีย์พุทธคยา สวดมนต์ทาวัตรเช้า/ปฏิบัติธรรม/ขอขมาอาจารย์และขอขมาซึ่งกันและกัน ถวายสังฆทาน/ลาศีล ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
08.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
09.00 น. Shopping ตลาดพุทธคยา ตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน / หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบินภายในที่เมืองปัตตนะ
18.30 น. ออกเดินทางจากเมืองปัตตะสู่เมืองโกลกาตาโดยสายการบินอินดิโก้ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 6E 342
19.35 น. ถึงสนามบินโกลกาตา รอต่อเครื่องกลับประเทศไทย
21.45น. ออกเดินทางจากโกลกาตาสู่ประเทศไทย โดยสายการบินอินดิโก้ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 6E 77
01.55น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ กาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ติดต่อบวชเนกขัมมะได้ที่ : พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.9,ป.อบ.
โทร.086-100-2195 / Email phrasuchat@hotmail.com
   
 4,257 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย