ธรรมะที่เกี่ยวกับความประมาท

     

ธรรมะข้อไหนที่เกี่ยวกับความประมาทบ้างคับ
...
ผมไม่รู้อ่ะคับ


• ทำในสิ่งที่ควรทำตามรอยพุทธองค์

• หลักในการตอบ ๔ วิธี

• หลักอริยสัจ 4 กับกรรม

• "กรรมทางใจ เห็นได้ด้วยตนเอง" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• Peaceful Night 💜 Deep Sleep Music 528Hz | Calm Magic Meditation Music

• อุบาสกสำคัญในสมัยพุทธกาล

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย