ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างวิหารปฏิบัตืธรรม " ธรรมสถานศรีสุริยวงศ์ " ลำพูน

 สุธีรวงศ์   30 ส.ค. 2556

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศล
สมทบสร้างวิหารปฏิบัติธรรม “ ธรรมสถานศรีสุริยวงศ์ ”
ณ สำนักสงฆ์ป่าคะยอมใต้ ( โบราณสถานวัดป่าคะยอมใต้ ) ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
วัน จันทร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ( ตรงกับ เดือนยี่ ออก ๒ ค่ำ ) เวลา ๑๕.๐๐ น.
........................................................................................................
ด้วยทางสำนักสงฆ์ป่าคะยอมใต้ ได้มีโครงการสร้างวิหารปฏิบัติธรรมขึ้นมา ๑ หลัง สำหรับเป็นที่บำเพ็ญบุญ ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ของพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา นักศีลนักบุญ ที่มาจากจตุรทิศ ( ทิศทั้ง ๔ ) เป็นวิหารจตุรมุข ๑ ชั้น กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ก่อด้วยอิฐถือปูน เสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องดินเผา การสร้างวิหาร ปฏิบัติธรรมดังกล่าว ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( สิบล้านบาท ) กำหนดสร้างให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๐ จึงจัดให้มีการทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลขึ้น เพื่อหาทุนทรัพย์การสร้างวิหารปฏิบัติธรรม ให้แล้วเสร็จต่อไป
กำหนดการ
วัน จันทร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ( ตรงกับเดือนยี่ ออก ๒ ค่ำ )
เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ตกแต่งองค์กฐิน เครื่องไทยธรรม
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระสงฆ์พิธี จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๕.๓๙ น. ถวายองค์กฐิน พระสงฆ์พิธีอนุโมทนา ให้พร เป็นเสร็จพิธี


 เปิดอ่านหน้านี้  3200 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย