ขอเชิญบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ณ พุทธภูมิ ประเทศอินเดีย

 Doreen     15 มิ.ย. 2556

ขอเชิญบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ณ พุทธภูมิ ประเทศอินเดีย
ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาปฏิบัติธรรม ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เจดีย์พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้

กำหนดการเดินทางวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2557 (4 คืน 5วัน พักโรงแรมทุกคืน)
โดยสายการบินซิตี้แอร์เวย์

ราคาเดินทางท่านละ 34900 บาท

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
8.30 น. : พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 แถวที่ 4 เคาน์เตอร์สายการบิน CITY AIRWAYS
9.00 น. : เช็คอิน
11.00 น. : ออกเดินทางสู่เมืองพุทธคยา โดยสายการบิน CITY AIRWAYS เที่ยวบินที่ E8 9102 (มีบริการอาหาร)
13.00 น. : (ตามเวลาท้องถิ่นพุทธคยาช้ากว่าเวลาไทย 1 ชั่วโมงครึ่ง)ถึงสนามบินพุทธคยาผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นต่อรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่พุทธคยา (ระยะทาง 16 กม.)
14.00 น. : เช็คอินโรงแรม Tathagat หรือเทียบเท่า / บริการอาหารที่โรงแรม
16.00 น. : พิธีบวชเนกขัมมะ ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทำวัตรสวดมนต์เย็น /สมาทานกรรมฐาน /ปฏิบัติธรรม
21.00 น. : เดินทางกลับโรงแรมที่พัก

วันที่ 14-15-16 กุมภาพันธ์ 2557
7.00 น. : บริการอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
8.00 น. : มาพร้อมกันที่เจดีย์พุทธคยา สวดมนต์ทำวัตรเช้า/ปฏิบัติธรรม
11.00 น. : เดินทางกลับมารับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมที่พัก
14.00 น. : ปฏิบัติธรรมที่เจดีย์พุทธคยาตามอัธยาศัย
17.00 น. : ทำวัตรสวดมนต์เย็น/ ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย
21.00 น. : เดินทางกลับโรงแรมที่พัก

**วันศุกร์ที่14วันมาฆบูชา ถือเนสัชชิกธุดงค์เฉพาะผู้สมัครใจปฏิบัติธรรมตลอดคืน**

วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
5.00 น. : พร้อมกันที่เจดีย์พุทธคยา สวดมนต์ทำวัตรเช้า / ปฏิบัติธรรม/ขอขมาอาจารย์และขอขมาซึ่งกันและกันถวายสังฆทาน/ลาศีล ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
8.00 น. : บริการอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
10.00 น. : เช็คเอาท์จากโรงแรมที่พัก / เดินไปสนามบินพุทธคยา
11.00 น. : ถึงสนามบินพุทธคยา / เช็คอินและตรวจสัมภาระ
14.00 น. : ออกเดินทางไปสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน CITY AIRWAYS เที่ยวบิน E8 9103 (มีบริการอาหาร)
18.00 น. : ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
** น้ำปานะจัดให้ตามความเหมาะสม**
**ระยะทางจากโรงแรมที่พักถึงใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ห่างกันประมาณ500 เมตรเดินไปกลับ**
** ช่วงค่ำวันที่16 กุมภาพันธ์ Shopping ตามอัธยาศัย**
** ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทาง**


**ติดต่อบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ณ พุทธภูมิ ประเทศอินเดียได้ที่พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.9,ป.อบ.
โทร. 086-100-2195 / Email address: phrasuchat@hotmail.com **

จองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


 3,836 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย